Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 428
Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2017 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de gener de 2017 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a la vegada que es corregeixen determinades errades materials o de fet

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 80.1 de la Llei 55/2003, el 17 de març de 2016 l’Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat varen subscriure l’Acord pel qual s’aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. El 22 de març de 2016, les parts signants varen fer una correcció d’errades formals d’aquest Acord.

Recentment, per mitjà de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de gener de 2017 s’ha modificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 esmentat en el paràgraf anterior, a la vegada que es corregeixen determinades errades materials o de fet: d’una banda, s’hi han introduït determinades modificacions puntuals consistents a incloure com a serveis computables a l’efecte de la carrera professional els períodes prestats en institucions sanitàries públiques de xarxes hospitalàries autonòmiques i, de l’altra, s’ha unificat la nomenclatura emprada en el Text consolidat i també s’han corregit determinades errades materials o de fet.

L’article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que, perquè els acords que versen sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l’aprovació expressa i formal d’aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut, en la sessió de dia 19 de gener de 2017, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Ratificar l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de gener de 2017 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a la vegada que es corregeixen determinades errades materials o de fet, que s’adjunta com a annex.

Segon. Ordenar que es publiquin íntegrament aquest Acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de gener de 2017

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

 

ANNEX
Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de gener de 2017 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a la vegada que es corregeixen determinades errades materials o de fet

Parts

Per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el director de Funció Pública i Administracions Públiques i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, d’acord amb l’article 2 de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat que consten com a signants d’aquest acord.

Antecedents

1. El 2 d’abril de 2016 es va publicar en el BOIB núm. 42 l’Acord del Consell de Govern pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El 19 de maig de 2016 es va publicar en el BOIB núm. 63 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016 per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. El punt 2 de l’Acord del 2 d’abril de 2016 esmentat disposa l’aprovació d’un text consolidat sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari que depèn del Servei de Salut a l’efecte d’aclarir, harmonitzar, actualitzar i compendiar en un únic text els preceptes aplicables. Per la seva part, el punt 3 —relatiu als efectes d’aquest text consolidat— es varen deixar sense efecte els acords següents:

a. Acord del Consell de Govern de 24 d’abril de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 d’abril de 2015 pel qual s’aprova l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 61/2015, de 25 d’abril).

b. Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de maig de 2015 pel qual s’aprova l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 70/2015, de 9 de maig).

Aquests dos acords preveien com a serveis computables a l’efecte de la carrera professional, entre d’altres, els períodes prestats en institucions sanitàries públiques de xarxes hospitalàries autonòmiques, que per error no es varen incloure en l’apartat 4.3.b de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 esmentat en el punt 1 precedent.

4. Per una altra banda, s’han advertit diverses errades materials en l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016, que per coherència del text s’han de modificar.

Per tot això i de conformitat amb l’article 80.1 de la Llei 55/2003, l’Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat que signam aquest document ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. S’aprova introduir les següents modificacions i correccions d’errades en l’Acord del Consell de Govern pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears:

1.1. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 4.3.b amb la redacció següent:

Els períodes prestats en institucions sanitàries públiques de xarxes hospitalàries autonòmiques.

1.2. Atès que hi ha diferències de denominació, a l’efecte d’unificar la nomenclatura emprada en tot el text consolidat, totes les referències fetes a la “Comissió Central d’Avaluació” s’han d’entendre fetes al “Comitè Central d’Avaluació”. Pel que fa als apartats referits a la valoració dels mèrits de la carrera ordinària, allà on diu “crèdits” hi ha de dir “punts”.

1.3.  Es modifiquen els errors materials o de fet següents:

a. Havent detectat una errada en la versió en castellà de l’Acord, en el punt 13.6 (Àrea/Bloc III) allà on diu:

Personal estatutario sanitario

Tabla de valoración

Grado/
Nivel I

Grado/
Nivel II

Grado/ Nivel III

Grado/ Nivel IV

Área/Bloque III

Actividad y calidad asistencial

(n.º máximo de créditos)

50

50

50

50

Formación / docencia / investigación

(n.º máximo de créditos)

30

30

30

30

hi ha de dir:

Personal estatutario sanitario

Tabla de valoración

Grado/
Nivel I

Grado/
Nivel II

Grado/ Nivel III

Grado/ Nivel IV

Área/Bloque III

Actividad y calidad asistencial

(n.º máximo de créditos)

50

50

50

50

Competencia asistencial

(n.º máximo de créditos)

10

10

10

10

b. Havent detectat errades en la numeració del punt 3 de l’Acord, a l’efecte de simplificar i harmonitzar la normativa vigent es deixen sense efecte tots els acords en matèria de carrera professional anteriors a l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a la vegada que es corregeixen determinades errades materials o de fet.

2. Aquest acord s’aplica a partir de la data en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 13 de gener de 2017

Per l’Administració

Per les organitzacions sindicals

CCOO                                   CSI-F                                      SATSE

SIMEBAL CESM                   UGT                                       USAE