Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 14160
Aprovació definitiva d'establiment i modificació de Preus públics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al no haver-se presentat cap reclamació durant el termini d'exposició pública contra els acords provisionals d´establiment de Preus Públics i aprovació o modificació de les seves Ordenances reguladores que posteriorment es relacionaran, adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 29 de setembre de 2016, van quedar elevats a definitiu els esmentats acords en idèntics termes als de l’aprovació inicial i de conformitat als texts annexos de les esmentades ordenances; tot això d’acord amb el que disposa l'Article 49 “in fine” de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. Les esmentades ordenances entraran en vigor a partir de la data prevista a la seva respectiva disposició final.

De conformitat al disposat a l’article 19.1 del R.D.L. 2/2004 ( Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals), contra els presents acords i ordenances annexes, els interessats podran interposar el corresponent recurs contenciós - administratiu en la forma i termini que estableixin les normes reguladores de l’esmentada jurisdicció.

Els citats acords i el text íntegre de les Ordenances, que es publiquen als efectes prevists a l'Article 70.2 de l'esmentada Llei, són els següents:

“Preu Públic per a la prestació de serveis a les Instal·lacions esportives municipals”

Acord definitiu:

1- De conformitat amb el previst a l'article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis a les Instal·lacions Esportives Municipals, respecte de l'article 6è, 7è i 8è, en els termes que es contenen en l'Ordenança de nova redacció annexa.

2- Conforme al que es disposa a l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el present acord inicial serà objecte d'exposició pública durant el termini de trenta dies contats a partir del següent al de la seva publicació, amb la finalitat de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; entenent-se definitivament adoptat l'acord provisional en el cas que durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.

3- L'expressada Ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOIB, i transcorregut el termini de quinze dies des de la data de publicació, conforme disposa l'article 70.2 de l'abans citada Llei.

Text de l’ordenança:

 

TÍTOL:
Ordenança reguladora del Preu Públic per a la
prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals”.

NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT

Article 1.

Conformement al que es preveu a l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Calvià continuarà percebent el Preu Públic per a la Prestació de Serveis a les Instal·lacions Esportives Municipals, que es regirà per la present Ordenança.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 2.

L’obligació de contribuir neix per l’entrada a les Instal·lacions esportives de propietat municipal, i per la utilització dels diferents serveis existents en les mateixes.

 

FET IMPOSABLE

Article 3.

El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis existents als recintes esportius de la propietat municipal i que s’enumeren a la tarifa que s’insereix a continuació.

SUBJECTE PASSIU

Article 4.

Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones naturals usuàries dels distints serveis o que sol·licitin la seva entrada al recinte esportiu municipal.

BASE DE GRAVAMEN

Article 5.

Es prendrà com a base del present preu públic el nombre de persones que efectuïn l’entrada o utilització els respectius serveis i, en el seu cas, el nombre d’equips que practiquin un determinat esport.

CARNET D’ABONAMENT

Article 6.

1. La Batlia queda facultada per expedir carnets d’abonaments a l’ús de les instal·lacions, els quals podran tenir caràcter de familiars, individuals i juvenils. L’expedició de dits documents meritarà les següents quotes de caràcter anual:

A) Empadronats a Calvià                                                                                                            EUROS/ANY

A.1

Abonats familiars (unitat familiar con fills menors de 18 anys)

97,92

A.2

Abonats individuals

74,04

A.3

Abonats juvenils

46,32

A.4

Abonats per a famílies nombroses

38,46

A.5

Abonats Sènior Pista d´ Atletisme

90,00

A.6

Abonats Juvenil Pista d´ Atletisme

66,00

B) No empadronats en Calvià                                                                                                      EUROS/ANY

B.1

Abonats familiars (unitat familiar con fills menors de 18 anys)

242,40

B.2

Abonats individuals

161,16

B.3

Abonats juvenils

92,52

B.4

Abonats per a famílies nombroses

197,88

B.5

Abonats Sènior Pista d´ Atletisme

156,00

B.6

Abonats Juvenil Pista d´ Atletisme

108,00

2. Es meritaran quotes semestrals quan la renovació del carnet d’abonat es faci des de l’1 de gener al 30 de juni o bé de l’1 de juliol al 31 de desembre. En aquests casos, l’import de la quota d’abonament serà el 50 per 100 de l’ establerta con caràcter anual.

3. El personal de l'Ajuntament de Calvià que no siguin residents en el municipi abonaran el preu indicat per a residents.

4. Els titulars dels carnets tindran dret a l'entrada lliure a totes les instal·lacions i a l'ús dels serveis que no estiguin expressament ocupats o reservats con les bonificacions que s'expressen a l'article 7.

5. No es lliurarà cap carnet d'abonament fins haver rebut correctament tota la documentació.

6. A l’efecte de l’expedició de carnet d’abonament, tindran la consideració de:

a)Familiar: aquella unitat familiar formada per una parella de fet, matrimoni, indiferentment del sexe, o unitat monoparental amb fills/es menors de 18 anys*, i que siguin tots residents a Calvià. Els fills/es han de conviure a la llar familiar. S’enten com a família monoparental, la constituïda per un sol progenitor con el que conviu el fill/a nascut o adoptat, que constitueixi el seu sustentador.

La documentació a presentar serà la següent:

  • Imprès de l’ICE degudament emplenat
  • Fotocòpia del certificat de parella de fet, en el seu cas.
  • Fotocòpia del llibre de família, en cas de matrimoni o d’estar empadronat en domicilis diferent
  • Full del sistema de liquidacions, indicada com a còpia per a l'Administració, degudament segellada i que acrediti el pagament de l'import corresponent.

*Menor de 18 anys s’enten en el moment de la realització de l’abonament

b)Juvenils.- Les persones d’edat compresa entre 0 i 17 anys inclosos, en el moment de formular-se la sol·licitud d’inscripció o renovació.

La documentació a presentar serà la següent:

  • Imprès de l’ICE, degudament emplenat
  • Full del sistema de liquidacions, indicada com a còpia per a l'Administració, degudament segellada i que acrediti el pagament de l'import corresponent.

c)Família nombrosa.- Es considera família nombrosa aquella unitat familiar formada per un mínim de tres fills/es menors de 18 anys* o fins a 25 anys, si el/la fill/a no treballa i conviu al domicili conjugal. En cas de separació, ambdós progenitors han d’estar empadronats al municipi, tot i que sigui en cases diferents. També es considerarà família nombrosa en el cas de que algun dels progenitors torni a conviure con una parella que tengui fills/es i sumin tres membres menors de 18 anys entre els dos, sempre i quan siguin matrimoni o parella de fet.

Les famílies que tenguin dos fills/es i un d’ells sigui discapacitat, comptaran com a família nombrosa.

Epígrafs A.4 i B.4. Tindran un 15% de descompte en la resta de preus públics aplicables en sol·licitar un servei esportiu. A partir del tercer fill/a s’aplicarà un 25% de descompte.

* Menor de 18 anys s’enten al moment de la realització de l’abonament

La documentació a presentar serà la següent:

-Imprès de l’ICE, degudament emplenat

-Fotocòpia del llibre de família nombrosa

-Fotocòpia de la targeta de serveis socials

-Fotocòpia del certificat d'estudis, en cas de ser major de 18 anys, no treballi i convisqui en el domicili familiar.

-Full del sistema de liquidacions, indicada com a còpia per a l'Administració, degudament segellada i que acrediti el pagament de l'import corresponent.

7. Carnet d'esportista federat/da. Els i les esportistes amb fitxa federativa en vigor, que pertanyin a clubs o entitats esportives del municipi de Calvià, podran gaudir del Carnet d'esportista federat/da, d'acord con els preus públics relacionats, beneficiant-se per això de l'entrada a les piscines, i a les sales fitness municipals, o també es podrà optar per fer aquest carnet per la Pista d’Atletisme, conforme a la normativa aprovada per a això.

Les franges horàries d’accés a les piscines i sales fitness, en funció de l’apertura i tancament de cada instal·lació esportiva, són les següents:

- De 09.00 a 14.00 h i de 20.00 a 22.00 h, excepte la piscina de Magaluf.

- L’horari d’utilització de la piscina de Magaluf en temporada d’estiu serà de 09.00 a 11.00 h i de 14.00 a 16.00 h.

La franja horària d’accés a la Pista d’Atletisme serà de 8 a 16 h. sempre que no hi hagi competicions esportives o coincideixi en temporada alta de reserves de turisme esportiu, en qualsevol cas l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar els tancament que per qüestions tècniques i de manteniment consideri oportuns realitzar, sempre que sigui de manera justificada i avisant als usuaris.

Les quotes de caràcter anual seran les següents:

ABONOS DEPERTITAS FEDERADOS INSTALACIONES DEPERTIVAS

Abonats individual resident

53,10

Abonats juvenil resident

33,22

Abonats individual no resident

115,66

Abonats juvenil no resident

66,42

ABONAMENT ESPERTISTES FEDERATS PISTA D´ ATLETISME

Abonats sènior resident

64,55

Abonats juvenil resident

47,33

Abonats sènior no resident

111,88

Abonats juvenil no resident

77,45

La documentació a presentar serà la següent:

-Imprès de l’ICE, degudament emplenat

-Fotocòpia del DNI

-Fotocòpia de la fitxa federativa en vigor, en la qual s'indiqui la pertinença a clubs o entitats esportives del municipi de Calvià.

-Full del sistema de liquidacions, indicada com a còpia per a l'Administració, degudament segellada i que acrediti el pagament de l'import corresponent.

8.Les instal·lacions esportives municipals podran ser tancades o es podrà restringir la utilització de les mateixes per motius de manteniment, de competicions o altres circumstàncies que l’Ajuntament consideri. Els abonats a les instal·lacions esportives sempre tendran com alternativa altres instal·lacions obertes. Pel que fa als abonats a la Pista d’Atletisme de Calvià, durant el període que duri el tancament, se’ls facilitarà l’accés a les instal·lacions esportives que l’Ajuntament autoritzi.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 7.

En el cas d’establir noves activitats o serveis esportius, la quantia del preu públic per a la nova activitat serà la proposta pel Tinent de Batle. A aquest efecte, un cop elaborat l’estudi econòmic per part del tècnic responsable, s’elevarà proposta al tinent de Batle per a la determinació del preu públic, i se’n donarà compte a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació definitiva.

Els preus públics a què es refereix aquesta Ordenança seran els determinats, d’acord con el següent quadre de:

Tarifes

ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos gimnàstica Gent Gran i Cardiov

12,10

15,40

27,72

Cursos Aqua-Gim (2 ses/setm)

24,42

30,91

55,65

Cursos Aqua Gim (3 ses/setm)

31,35

34,65

62,37

ESCOLA ESPORTIVA DE JUDO

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos Judo

20,46

23,65

42,57

ESCOLA ESPORTIVA DE KÁRATE

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos Kàrate

20,46

23,65

42,57

ESCOLA ESPORTIVA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA Y TRAMPOLÍ

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos Gimnàstica Artística I

22,55

26,62

47,92

Cursos Gimnàstica Artística Infantil

19,80

23,10

41,58

Trampolí

24,51

29,26

52,67

ESCOLA ESPORTIVA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos Gimnàstica Rítmica I

22,55

26,62

47,92

Cursos Gimnàstica Rítmica II

33,00

40,37

72,67

 

ESCOLA ESPORTIVA DE NATACIÓ

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de Natació Nadons

24,97

30,91

55,64

Cursos de Natació Nadons de 6 a 24 mesos

25,85

34,10

61,38

Cursos de Natació Infantil

22,55

26,95

48,51

Cursos de Natació Persones Adultes

24,42

30,91

55,64

Cursos de Natació Correctiva

24,42

30,91

55,64

Cursos de Natació Terapèutica

22,55

30,91

73,81

Cursos de Natació Pre-part

22,55

30,91

73,81

Cursos de Natació Post-part

22,55

30,91

73,81

ESCOLA ESPORTIVA DE TENNIS

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Tennis infantil (inic. 2 ses) P. senset.

30,47

35,20

63,36

Tennis infantil (inic. 3 ses) P. senset.

45,98

52,80

95,04

Tennis infantil (perf. 2 ses) P. senset.

33,88

39,05

70,29

Tennis infantil (perf. 3 ses) P. senset.

51,48

58,63

105,53

Tennis infantil (inic. 2 ses) P. bat.

33,11

38,06

68,51

Tennis infantil (inic. 3 ses) P. bat.

48,62

55,55

99,99

Tennis infantil (perf. 2 ses) P. bat.

36,74

41,69

75,04

Tennis infantil (perf. 3 ses) P. bat.

54,12

61,38

110,48

Tennis persones adultes (2 ses) P. senset.

34,87

40,04

72,07

Tennis persones adultes (2 ses) P. batuda

37,62

42,79

77,02

ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de Patinatge

20,46

23,65

47,52

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀDMINTON

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de Bàdminton

22,55

26,62

47,92

ESCOLA ESPORTIVA DE ATLETISME

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de Atletisme

22,55

26,62

47,92

ACTIVITATS DIRIGIDES*

*S’enten com activitats dirigides aquelles activitats esportives pures o fusionades (mescla d’activitats, annexes a continuació) encaminades cap a un treball físic, con o sense aparells i realitzades, preferentment con suport musical i con una duració de trenta o quaranta-cinc minuts.

Les activitats són les següents:

1. Activitats cardiovasculars (millora de la capacitat cardiaca pulmonar): Aerostep; aerobic, step, combat training, spining, batuka, indoorwalking, cardio tò.

2. Activitats de tò (millora de la força i Resistència muscular, així com l'exercització des de la percepció corporal): tonificació, T-bow, bossu, fit-ball, pump-training, GAP, intervals, circuit training.

3. Activitats relax (harmonització del cos i la ment): estirament, ioga, reeducació postural.

ACTIVITATS DIRIGIDES

PERÍODE

ABONAT

RESIDENT

NO RESIDENT

Cardiovasculars

Mensual

30

35

40

Tonificació

Mensual

30

35

40

Relax

Mensual

30

35

40

Cardiovasculars

Abonament 4*

110

125

125

Tonificació

Abonament 4*

110

125

125

Relax

Abonament 4*

110

125

125

Cardiovasculars

Abonament 8**

199

235

260

Tonificació

Abonament 8**

199

235

260

Relax

Abonament 8**

199

235

260

Cardiovasculars

Classe solta

7

7

7

Tonificació

Classe solta

7

7

7

Relax

Classe solta

7

7

7

*Abonament 4: Abonament d'octubre a gener o de febrer a maig. Més econòmic que la quota mensual.

** Abonament 8: Abonament de tots els cursos, d'octubre a maig. Més econòmic que la quota mensual i d'abonament de 4.

PISTA I MÒDUL COBERT D’ATLETISME DE CALVIÀ (Magaluf)

Preu individual i grups

Entrada pista i mòdul cobert. ABONAT

Gratis

Entrada puntual pista i mòdul cobert. NO ABONAT

2,75

Entrada dia pista i mòdul cobert. (+ de 1 sessió). NO ABONAT

5,50

Lloguer carrer entrenament pista atletisme (1 hora, màx. 10 atletes)

16,50

Lloguer pista atletisme completa (2 hores)

374,00

Lloguer pista atletisme completa (3 hores)

561,00

Lloguer pista atletisme completa (4 hores)

742,50

Lloguer pista atletisme completa (5 hores)

935,00

Lloguer pista atletisme completa (dia)

1.485,00

Lloguer carrer entrenament mòdul atletisme (1 hora, màx. 5 atletes)

8,25

Lloguer mòdul atletisme complet (2 hores)

192,50

Lloguer mòdul atletisme complet (3 hores)

291,50

Lloguer mòdul atletisme complet (4 hores)

385,00

Lloguer mòdul atletisme complet (5 hores)

484,00

Lloguer mòdul atletisme complet (dia)

770,00

Camp de futbol gespa natural

264,00

Suplement il·luminació pista atletisme/c.futbol (hora)

71,50

Circuit Cross-training. ABONAT

Gratis

Circuit Cross-training. NO ABONAT

1,65

PREUS CAMPUS D'ESTIU RESIDENTS*

Mes de juliol

185,00 €

Mes d'agost

185,00 €

1 dia campus (juny i setembre)**

8,60 €

*El preu del campus per a no residents serà un 20% més car que el preu de resident.

**El preu del dia de campus ens servirà per poder calcular el preu del campus del mes de juny i del mes de setembre. Cal tenir en compte que els dies de campus d'aquests dos mesos depèn del calendari lectiu escolar.

Aquests preus del campus fan referència a l’horari de 9 a 14 h.

ESCOLA DE VELA I PIRAGÜISME

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Iniciació (15h: 3h/dia x 5d/sem)

33,10 %

25,25%

121,99

Perfeccionamient (15h: 3h/dia x 5d/sem)

34,20%

21,08%

147,62

* Percentatge de descompte sobre el preu de No Resident

CLASSES PÁDEL SURF I WINDSURF

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Windsurf 1 h.

26,00

26,00

31,20

Windsurf 2 h.

45,50

45,50

54,60

Pádel Surf 1 h.

22,00

22,00

26,40

Pádel Surf 2 h.

38,50

38,50

46,20

LLOGUER EMBARCACIONS

ABONATS

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Windsurf 1 h.

16,00

16,00

19,20

Windsurf 2 h.

28,00

28,00

33,60

Windsurf 4 h.

52,00

52,00

62,40

Láser 1 h.

20,00

20,00

24,00

Láser 2 h.

35,00

35,00

42,00

Láser 4 h.

56,00

56,00

67,20

Optimist 1 h.

10,00

10,00

12,00

Optimist 2 h.

17,50

17,50

21,00

Optimist 4 h.

46,00

46,00

55,21

Piragua K1 1 h.

10,00

10,00

12,00

Piragua K1 2 h.

17,50

17,50

21,00

Piragua K1 4 h.

46,00

46,00

55,20

Piragua K2 1 h.

12,00

12,00

14,40

Piragua K2 2 h.

21,00

21,00

25,19

Piragua K2 4 h.

48,00

48,00

57,60

Padel Surf 1 h.

12,00

12,00

14,40

Padel Surf 2 h.

21,00

21,00

25,19

Padel Surf 4 h.

48,00

48,00

57,60

PREUS CAMPUS ESPORTS NÀUTICS RESIDENTS*

Setmana juliol de 9 a 17 h. **

225,00 €

Setmana juliol de 9 a 14 h.

141,00 €

Setmana agost de 9 a 17 h.

225,00 €

Setmana agost de 9 a 14 h.

141,00 €

1 dia campus (juny i setembre) de 9 a 17 h.***

45 €

1 dia campus (juny i setembre) de 9 a 14 h.

28 €

*El preu del campus per a no residents serà un 20% més car que el preu de resident.

**L’opció de 9 a 17 h. inclou el dinar. L’opció de 9 a 14 h.

***El preu del dia de campus ens servirà per poder calcular el preu del campus del mes de juny i del mes de setembre. Cal tenir en compte que els dies de campus d'aquests dos mesos depèn del calendari lectiu escolar.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

PISTA POLIESPORTIVA COBERTA

Palau d'Esports de Calvià, Pavelló de Galatzó i Pavelló IES Son Ferrer

LLOGUER PISTA PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

37,07

66,73

Amb llum

51,48

92,66

Bono 10 sessions sense llum***

296,56

-------

Bono 10 sessions con llum***

411,84

-------

*** A utilitzar durant l' any en curs

LLOGUER PISTA TRANSVERSAL PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

20,57

37,03

Amb llum

27,28

49,10

LLOGUER PISTA MIG DIA PER 5 HORES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

166,54

299,64

Amb llum

218,79

393,82

PISTA PETITA COBERTA.

Mòdul de Son Ferrer i Mòdul de Bendinat

LLOGUER PISTA PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

20,57

37,03

Amb llum

27,28

49,10

Tennis

PISTA SINTÈTICA

LLOGUER PISTA PER HORA

ABONADO

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

3,52

8,03

11,44

Amb llum

4,40

10,67

15,51

Bono 10 sessions tennis pista sintètica sense llum***

28,16

64,24

-------

Bono 10 sessions tennis pista sintètica con llum***

35,75

85,36

-------

*** A utilitzar durant l' any en curs

TENIS

(Tierra Batuda)

LLOGUER PISTA PER HORA

ABONADO

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

8,47

10,56

13,97

Amb llum

10,45

13,20

16,94

FUTBOL i RUGBI

CAMP GESPA ARTIFICIAL

LLOGUER CAMP COMPLET UNA HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

77,00

138,60

Amb llum

115,50

207,90

Lloguer camp complet un dia

831,60

1.469,88

Suplement de 30 minuts

(Camp complet sense llum)

38,50

69,30

Suplement de 30 minuts

(Camp complet con llum)

57,75

103,95

LLOGUER CAMP FÚTBOL 7 UNA HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

49,50

89,10

Amb llum

71,50

128,70

Suplement de 30 minuts

(Camp complet sense llum)

24,75

44,55

Suplement de 30 minuts

(Camp complet con llum)

35,75

64,35

Bono 10 sessions sense llum***

396,00

-----

Bono 10 sessions con llum***

572,00

-----

***A utilitzar durant l' any en curs

PISTA POLIVALENT DESCOBERTA

Calvià, Oratori i Son Caliu, El Toro, Capdellà, Peguera i Cas Català

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

15,62

28,12

Amb llum

25,52

45,94

ZONA ATLÈTICA

Calvià

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

Gratis

2,86

Amb llum

2,53

4,55

FRONTÓ

(Santa Ponça i Peguera)

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

4,00

8,00

Amb llum

5,80

11,25

Bono 10 sessions sense llum***

32,00

64,00

Bono 10 sessions con llum***

46,40

90,00

***A utilitzar durant l'any en curs

SALA DE MUSCULACIÓ

Calvià, Magaluf, Galatzó, Peguera i Son Ferrer

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Setmana

9,46

17,03

Dia

4,18

7,52

Bono 10 sessions***

33,44

60,19

***A utilitzar durant l'any en curs

ROCÒDROM/BULDER

Calvià

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Dia

3,19

4,07

Bono 10 sessions***

25,52

32,56

***A utilitzar durant l'any en curs

SQUASH

Magaluf

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Lloguer pista hora

7,00

9,20

Bono 10 sessions***

56,00

73,60

***A utilitzar durant l'any en curs

PISTA PATINATGE

Santa Ponça

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Hora sense llum (grup 10 pers)

9,57

17,23

Hora con llum

9,90

17,82

PISCINES

Calvià, Magaluf, Capdellà, Santa Ponça, Peguera, Bendinat, Son Caliu, Son Ferrer

USOS O ACCESOS

ABONADO

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Us exclusiu carril 25 mts, màx. 8 persones

26,40

36,96

66,53

Uso exclusiu piscina petita

23,10

32,34

58,21

Accés piscina/dia*

Gratis

4,07

7,33

Accés piscina/setmana consecutiva*

Gratis

9,13

16,43

Accés piscina/mes consecutivo*

Gratis

36,85

63,33

Accés combinat instal·lació (1 dia)**

Gratis

6,60

11,88

Bono 10 accés a la piscina***

Gratis

32,56

58,61

*Els menors de 5 anys tindran un 40% de descompte sobre el preu establert

**Accés a la piscina, sala de musculació i bulder

***A utilitzar durant l’any en curs

COL·LEGIS PRIVATS/ASSOCIACIONS/FUNDACIONS/EMPRESES

Preu/hora

Us combinat (pista interior, piscina (2 carrils) i pistes de tennis sintètiques (2 pistes))

70,50

PREU BONO

10h.

20h.

30h.

*Campo de Fútbol 7

225,00

450,00

675,00

*Piscina (1 carril)

168,00

336,00

504,00

*Pista interior

168,50

337,00

505,50

* Se ha aplicat un 50 % de descompte damunt el preu de reserva indicat en aquesta ordenança per les instal·lacions anteriors.

SALA JUNTES PER A REALITZACIÓ DE REUNIONS

Sala (40m2 aprox.) 10,67 Euros/hora

A les tarifes de la present Ordenança els serà d’aplicació, quan legalment escaigui, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). L’import de les esmentades tarifes es farà efectiu en el moment d’efectuar-se la sol·licitud del respectiu servei. En els casos de sol·licituds d’inscripció a cursos programats, s’estableix com a termini d’ingrés els dies compresos entre el 20 i el darrer hàbil del mes anterior al del desenvolupament del curs. L’ingrés en dit termini tindrà caràcter de reserva de plaça, la qual romandrà a lliure disposició de qualsevol altre usuari en el cas de no efectuar-se l’ingrés en el termini citat.

Les liquidacions del preu públic a les sol·licituds d’ús col·lectiu, formulades per col·lectius o els seus representants, podran ser objecte de liquidació mitjançant concert. Per a la determinació de les tarifes s’atendran els terminis de temps i el període de l’ani pels quals s’interessi l’ús de les instal·lacions.

Per raons d’interès turístic, de foment de l’esport entre la població o per causa de la celebració d’esdeveniments esportius o d’altre índole, compatible con les instal·lacions esportives, es podran determinar preus i tarifes diferents mitjançant la formalització de conveni i/o document contractual específic entre l´ Ajuntament i les persones o Entitats usuàries. En tot cas, en els citats convenis haurà de determinar-se, de forma específica, el percentatge de variació a aplicar sota les Tarifes vigents en la data de formalització.

 

EXEMPCIONS

Article 8.

1. L'alumnat de col·legis públics, centres de formació professional, instituts d’ensenyament mitjà i equips federats, podran emprar gratuïtament les Instal·lacions a què es refereix aquesta Ordenança, en l’horari i en les dates que els mateixos centres i organismes proposant-se; a aquest efecte, hauran de presentar, un mes abans, la programació d’activitats a desenvolupar en cada trimestre, proposta que haurà d’obtenir l’aprovació de la batlia o del regidor d’Esports per delegació del primer. El Departament d’Esports resoldrà igualment les coincidències que es puguin plantejar entre les activitats de dues o més entitats.

2. Romandran exempts del pagament de la quota d’abonat, les persones jubilades i pensionistes, amb disminució, a més de les persones en situació d'atur sense subsidi, mentre subsisteixi aquesta condició. La sol·licitud d’inscripció o renovació del carnet s’ha de fer adjuntant aquells documents que li siguin requerits.

Aquelles famílies en les quals condós progenitors, o el progenitor (en cas de ser monoparental) estiguin en situació d’atur sense subsidi, mentre subsisteixi aquesta condició, tconé quedaran exempts del pagament en el mode d’abonament familiar. Aquest abonament inclourà als progenitors i a tots els fills/es al seu càrrec menors de 18 anys. Igualment hauran d’adjuntar tots aquells documents que li siguin requerits.

a)S’entén jubilat com aquella persona que tengui seixanta cinc anys complits, essent resident del municipi.

La documentació a presentar serà la fotocopia del DNI en vigor.

b)S’entén pensionista com aquella persona que reb una pensió de jubilació, discapacitat o invalidesa. Els fills/es dels pensionistes només es beneficiaran de l’exempció quan condós progenitors siguin pensionistes.

La documentació a presentar serà la fotocopia de la targeta de la Seguretat Social, en vigor, que ho acrediti, així com la targeta de pensionista del fill/a, en el seu cas.

c)S’entén Discapacitat físic o psíquic com aquella persona a partir d’un 33% de discapacitat sigui física o psíquica.

La documentació a presentar serà la fotocopia de la targeta de minusvàlid o certificat de l’IBAS i fotocopia del DNI.

d)S’enten aturat sense subsidi com aquella persona que no percep cap tipus de prestació, ni ajut per atur

La documentació a presentar serà la fotocopia de la targeta del SOIB, degudament segellada i un certificat de l’atur expedit en data actual que acrediti que no cobra subsidi.

Aquest tipus d’abonament serà semestral fins el 30 de juny de l’any en curs. A partir de l’1 de juliol hauran de presentar de nou la documentació per a realitzar la renovació per a la resta de l’any.

PARTICIPACIÓ EN LA RECAPTACIÓ

Article 9.

Com a norma general, queda prohibit cobrar entrada d’assistència a qualsevol classe de competicions o espectacles esportius que tinguin lloc als recintes municipals, encara que es podrà cobrar entrada per clubs federats, sempre con l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.

COBRAMENT DE QUOTES

Article 10.

La cobrança s'efectuarà a través de l' Institut Calvianer d'Esports que serà l'encarregat d'emetre la liquidació corresponent per poder realitzar el pagament que es podrà efectuar en l'oficina recaptadora de l'Ajuntament i en les entitats bancàries indicades en el moment de l'emissió de la pròpia liquidació.

El ICE, està capacitat per a exigir el cobrament per la pèrdua del carnet, per a fer ús de les instal·lacions esportives municipals. La tarifa aplicable per les despeses generades de l'expedició i tramitació del duplicat del nou document, ascendeix a 3,75 €.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el dia 17 de novembre de 2016 i, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats a partir de la seva publicació, conformement al que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de Bases de les Hisendes Locals. La seva vigència continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

“Preu Públic per la prestació de serveis en el Centre Empresarial de Calvià”

Acord definitiu:

1- De conformitat amb el previst a l'article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda aprovar inicialment la modificació del Preu Públic per a la prestació de serveis en el Centre Empresarial de Calvià, respecte dels Articles 2n, 4t i 5è, en els termes que es contenen en la referida Ordenança.

2- Conforme al que es disposa a l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el present acord inicial serà objecte d'exposició pública durant el termini de trenta dies contats a partir del següent al de la seva publicació, amb la finalitat de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; entenent-se definitivament adoptat l'acord provisional en el cas que durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.

3- L'expressada Ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOIB, i transcorregut el termini de quinze dies des de la data de publicació, conforme disposa l'article 70.2 de l'abans citada Llei.

Text de l’ordenança:

TÍTOL:
Ordenança reguladora del Preu Públic per la prestació de Serveis en el Centre Empresarial de Calvià.

ARTICLE 1. NORMA REGULADORA

De conformitat amb l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Calvià estableix els preus públics per a la prestació de serveis del Centre Empresarial de Calvià, que es regiran per l'establert en aquesta Ordenança.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

El fet imposable del preu públic és l'allotjament temporal en espai de treball compartit o en despatx totalment equipat incloent-hi: accés a serveis comuns com sala de reunions, recepció, banys, neteja, llum, connexió a internet, servei de repografia (amb un nombre limitat mensual de fotocòpies/impressions per persona beneficiària, que s'especificarà en la normativa interna, fixada anualment o en el supòsit de modificació del reglament d'ús si s'escau) i servei de tutela, assessorament i formació empresarial.

ARTICLE 3. OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que es beneficiïn de la prestació de serveis regulats per la present Ordenança.

ARTICLE 4. TARIFES

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança, respecte a l'allotjament temporal en el Centre Empresarial de Calvià, serà la fixada per les tarifes en la taula següent:

MODALITATS

TARIFA MENSUAL

PRIMER ANY DE PERMANÈNCIA

(1-12 MESOS)

SEGON ANY DE PERMANÈNCIA

(13-24 MESOS)

TERCER ANY DE PERMANÈNCIA

(14-36 MESOS)

SALA GRUPAL ESPAI COWORKING

50 €

60 €

70 €

DESPATX

100 €

120 €

140 €

2. El període màxim de permanència en el Centre Empresarial de Calvià serà de trenta-sis mesos.

3. L'import de les tarifes indicades inclou la posada a la disposició de les persones usuàries dels espais adjudicats dels serveis comuns del Centre, de conformitat amb l'establert en el Reglament d'accés i ús del Centre Empresarial de Calvià.

 

ARTICLE 5. GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de l'inici de la prestació del servei.

2. Les persones interessades en la prestació de serveis del Centre Empresarial, hauran de presentar en IFOC Palmanova, la sol·licitud conforme amb el model que s'estableixi, aportant la documentació que en la mateixa s'especifiqui. L'autorització d'ús d'aquests espais es realitzarà pel procediment establert en el Reglament d'accés i ús del Centre Empresarial de Calvià.

3. Les disposicions generals, prestació de serveis i funcionament establertes en el Reglament d'accés i ús del Centre Empresarial de Calvià, regiran de forma supletòria per allò no establert en aquesta ordenança.

4. Les quotes es liquidaran mensualment dins dels cinc primers dies de cada mes, una vegada signat el conveni de cessió d'espais.

5. L'ingrés es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el compte de l'Ajuntament que se'ls notifiqui, per a la seva gestió; els citats ingressos seran controlats per l'àrea econòmica de l'Ajuntament.

6. En el moment de presentar la sol·licitud per a l'allotjament temporal en el Centre Empresarial de Calvià hauran de comunicar a l'Ajuntament de Calvià les dades precises per a procedir a la domiciliació bancària. Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes dades haurà de comunicar-se abans del dia 15 o immediatament hàbil següent del mes anterior a aquell en què hagi de produir efectes.

7. L'impagament o retràs en el pagament de la mensualitat per dos mesos consecutius donarà lloc a la resolució automàtica de la cessió.

8. L'administració municipal podrà acordar en els casos que, en la sol·licitud formulada s'apreciïn raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic, la no aplicació de les tarifes.

9. No estaran subjectes al pagament d'aquestes tarifes els actes organitzats per l'Ajuntament de Calvià, així com les que siguin conseqüència d'intercanvis, convenis amb altres institucions o acords de col.laboració.

DISPOSICIÓ FINAL

El present preu públic i les seves normes reguladores varen ser aprovades en data 17 de noviembre de 2016, y prèvia la seva publicació en el BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats a partir de la citada publicació, conforme disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de Bases de les Hisendes Locals. La seva vigència continuarà fins que no sigui derogat o modificat.

Preu Públic per la utilització de les instal·lacions de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià”

Acord definitiu:

1- De conformitat amb el previst a l'article 47 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda aprovar inicialment l'Establiment del Preu Públic per la utilització de les instal·lacions de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià, i aprovació de la seva ordenança reguladora, en els termes que es contenen en la referida Ordenança annexa.

2- Conforme al que es disposa a l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el present acord inicial serà objecte d'exposició pública durant el termini de trenta dies contats a partir del següent al de la seva publicació, amb la finalitat de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; entenent-se definitivament adoptat l'acord provisional en el cas que durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.

3- L'expressada Ordenança, una vegada aprovada definitivament, entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el BOIB, i transcorregut el termini de quinze dies des de la data de publicació, conforme disposa l'article 70.2 de l'abans citada Llei.

Text de l’ordenança:

TÍTOL:
Ordenança reguladora del Preu Públic per la utilització de les Instal·lacions de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià.

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de conformitat amb allò previst en l'article 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a l'article 41 i següents de l'esmentada llei, l'Ajuntament de Calvià estableix un preu públic per a la utilització de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià per part de membres d'altres cossos de policia local de les Illes Balears, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen a allò previst a l'article 57 de l'esmentat real decret legislatiu.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic la utilització de la galeria de tir de les dependències municipals de la Policia Local de Calvià de l'edifici de Son Bugadelles per part dels membres d'altres cossos de policia local de les Illes Balears.

ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS

Són obligats al pagment del preu públic, en concepte de subjectes passius, les corporacions municipals de les quals depenguin els cossos de policia local que facin ús de la galeria.

ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança s'estableix en 306,00 euros per a la utilizació de la galeria de tir de la Policia Local de Calvià durant quatre hores.

ARTICLE 5. MERITACIÓ

Conforme a l'article 26.b del RDL 2/2004, el preu públic es meritarà i naixerà l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del servei, que es produirà en la data de presentació de la sol·licitud d'utilització de la galeria de tir.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ I AUTORITZACIÓ DEL SERVEI

Les sol·licituds per a l'autorització del servei s'han de dirigir a l'Ajuntament i les persones interessades han de satisfer el preu públic amb caràcter previ, adjuntant al formulari de sol.·licitud del servei justificant d'ingrés en entitat bancària de l'import de la quota tributària estipulada en l'Article 4t. El justificant documental de l'ingrés ha d'estar diligenciat per part de l'entitat col·laboradora en la qual s'hagi fet efectiu l'ingrés o en la Recaptació Municipal.

ARTICLE 7. NORMES DE COBRAMENT

1. Els pagaments podran fer-se en la Recaptació Municipal o en les entitats bancàries col·laboradores.

2. No escau la devolució de la quota, tret que, per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei o l'activitat no es desenvolupi.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest preu públic i les seves normes reguladores, var ser aprovat en data 17 de noviembre de 2016, i un cop s'hagi publicat en el BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats a partir de la citada publicació, d'acord amb el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de Bases de les hisendes locals. La seva vigència continuarà fins que no sigui derogat o modificat.

 

Calvià, a 7 de desembre de 2016

LA TINENT DE BATLE D' ECONOMIA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
Mª del Carmen Iglesias Manjón