Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Núm. 11304
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'aprova una addenda al Procediment regulador per a la prestació del servei d'amarratge de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears, en relació a embarcacions d'eslora superior a 8 metres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears, en la sessió que va tenir lloc el dia 28 de setembre de 2016, va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovar una addenda al Procediment regulador per a la prestació del servei d'amarratge de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears, en relació a embarcacions d'eslora superior a 8 metres.

ADDENDA A LA REGULACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE AMARRI DE BASE PER A EMBARCACIONS D'ESBARJO NO PROFESSIONALS EN INSTAL·LACIONS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS D'ESLORA SUPERIOR A 8 METRES.

Primer.- El procediment regulador per a la prestació de servei d'amarratge de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears, (des d'ara Procediment Regulador) regula la tramitació dels actes declaratius necessaris per a la gestió, seguiment, control d'operacions, assignació d'amarratges i liquidació de la taxa d'embarcacions esportives i d'esbarjo, i de la taxa d'ajudes a la navegació, i facturació de les tarifes corresponents, per la prestació del servei d'amarratge, en dàrsenes o instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears, d'embarcacions d'eslora màxima de 8 metres.

Per tant, la prestació de l'esmentat servei a embarcacions d'eslora superior a 8 metres en els ports de l'Autoritat Portuària de Balears, en règim de gestió directa, a causa de les característiques de la prestació del servei, ia efectes de la gestió del mateix, és un servei a extingir.

Una vegada aprovat aquest procediment, i si bé el mateix es refereix a embarcacions d'eslora màxima de 8 metres, també és cert que el mateix, afegeix una puntualització en aquest sentit en referir en l'anomenada (1) el següent: "Aquest procediment serà també d'aplicació en instal·lacions en les que excepcionalment, en funció de les seves característiques, aquesta eslora màxima pugui ser modificada a criteri de l'autoritat portuària. "

En raó del que recull aquesta crida, l'Autoritat Portuària, ha estimat convenient la seva aclariment, puix que es pugui fer referència a embarcacions d'eslora superior a 8 metres.

Atès que existeixen en l'actualitat un reduït nombre d'embarcacions d'eslora superior a 8 metres a qui s'ha vingut prestant el servei d'amarratge en els ports dependents de l'Autoritat Portuària de Balears, la prestació del servei a aquestes embarcacions es regirà amb caràcter general , pel que disposa el procediment regulador aprovat, en data 18 maig 2016 pel Consell d'Administració, tenint en compte que no s'admetran noves sol·licituds de prestació del servei d'amarratge per a embarcacions d'eslora superior a 8 metres.

Segon.- Pel que fa al Capítol III-Règim de prestació del servei de Amarratge, la regulació per a la prestació del servei a les embarcacions d'eslora superior a 8 metres a qui s'ha vingut prestant el servei serà la que segueix:

1- La prestació del servei d'amarratge, s'estableix amb caràcter personal i intransferible entre vius, per a un titular i per a una embarcació determinada, causant baixa l'assignació davant de qualsevol canvi de titular o d'embarcació, i queda sense efecte l'autorització i havent d'abandonar el lloc d'amarratge.

En cas que el titular de l'embarcació sigui una persona jurídica, qualsevol canvi d'accionariat que suposi la incorporació de nous membres es considerarà canvi de la titularitat de l'embarcació.

De la mateixa manera s'entén, en qualsevol canvi de la titularitat de l'embarcació, en què un dels comuners cedeixi un percentatge de la titularitat de l'embarcació, permetent la incorporació d'un comuner que no formava part de la titularitat inicial, recollida en la sol·licitud de prestació del servei.

2.- L'autoritzat a usar un lloc d'amarratge no podrà tenir simultàniament més d'una autorització d'ús de llocs d'amarratge a les instal·lacions de la A.P.B al port autoritzat o un altre port gestionat per l'Autoritat Portuària de Balears.

3- Així mateix, amb caràcter puntual i excepcional, podran analitzar sol·licituds que no s'ajustin al que anteriorment recollit en aquest apartat, atenent sempre a la correcta utilització del domini públic portuari, en funció del que indica la normativa vigent en els següents casos:

3.1 Sol·licituds de canvi d'embarcació:

Només en els casos, en què sigui a benefici de la gestió i prestació del servei d'amarratge, podran autoritzar canvis d'embarcació.

Amb caràcter general s'admetran aquells canvis d'embarcació, en què la nova embarcació tingui una eslora inferior a 8, a efectes de adaptar-se al procediment regulador de la prestació del servei en gestió directa.

Amb caràcter excepcional, podran tramitar canvis d'embarcació, en què la nova embarcació tingui característiques diferents de les d'aquella que gaudeix d'autorització de prestació del servei d'amarratge, i eslora superior a 8 metres, de manera que es modifiqui l'aprofitament del lloc d'amarratge assignat o impliqui la prestació del servei en un lloc d'amarratge diferent.

En ambdós casos, aquells usuaris interessats en sol·licitar un canvi d'embarcació, als que ja s'estigui prestant el servei d'amarratge, hauran de realitzar una sol·licitud, degudament emplenada de canvi d'embarcació, conformement al model normalitzat, assenyalant les característiques de la nova embarcació , màniga, eslora i calat (aportant documentació de la nova embarcació, catàlegs o referències d'aquestes característiques). El sol·licitant haurà de ser l'armador / propietari de l'embarcació.

Emplenada la sol·licitud de canvi d'embarcació, aquesta es presentarà en el Registre de l'Autoritat Portuària de Balears.

Un cop rebuda la sol·licitud, s'iniciarà l'oportú expedient de canvi d'embarcació, sol·licitant-se la emissió d'informes tècnics que es considerin necessaris o oportuns, als efectes d'assegurar l'adequat aprofitament del lloc d'amarratge.

El fet de sol·licitar canvi d'embarcació per a la prestació del servei d'amarratge no implica necessàriament la seva autorització, la qual quedarà condicionada a la disponibilitat de llocs d'amarratge adequats a les característiques de la nova embarcació.

En cas que es resolgui estimar la sol·licitud de canvi d'embarcació és aplicable el que assenyala el capítol II, punt 3 d'aquest document.

El supòsit excepcional que la sol·licitud de canvi sigui per a una embarcació d'eslora superior a 8 metres, haurà de ser autoritzat, motivadament, pel president de l'Autoritat Portuària de Balears, previ informe tècnic, i sempre que no es produeixin alteracions o perjudicis en la prestació del servei.

3.2 Sol·licituds de canvi de titular.

No s'admetran sol·licituds de canvi de titularitat de l'embarcació. La prestació del servei d'amarratge, es concedeix amb caràcter personal i intransferible entre vius al sol·licitant.

Causarà baixa la prestació del servei d'amarratge amb assignació d'un lloc determinat, en cas que es produeixi un canvi en la titularitat de l'embarcació.

L'Autoritat Portuària, periòdicament sol·licitarà als prestataris del servei d'amarratge que aportin la documentació que consideri oportuna de la relacionada en el capítol II. En el cas que a conseqüència de l'aportació d'aquesta documentació, resultés la transmissió de la titularitat de l'embarcació, l'Autoritat Portuària d'iniciar el procediment establert per a la rescissió de la prestació del servei i assignació del lloc d'amarratge.

4.- Finalització prestació del servei:

L'autoritat portuària, pot finalitzar en qualsevol moment la prestació del servei, sense dret a indemnització, quan la prestació del mateix resulti incompatible amb obres o plans aprovats amb posterioritat, entorpeixi l'explotació portuària o impedeixi la utilització de l'espai portuari per a activitats de millor interès .

Podrà ser també motiu d'extinció el no ús de l'amarratge sense la justificació prevista en el capítol IV, punt 7, per un període de sis (6) mesos.

L'autorització es rescindirà per incompliment de qualsevol de les clàusules o condicions incloses en el present procediment, així com en els casos que preveu la legislació vigent que li siguin d'aplicació.

Extingida la prestació del servei, l'autoritzat haurà de retirar fora de l'espai portuari l'embarcació. La direcció, pot acordar la retirada de l'embarcació a càrrec del titular de l'autorització revocada, caducada o extingida, quan el mateix no l'efectuï en el termini que se li indiqui, tot això sense perjudici de la meritació de les tarifes / taxes, despeses i sancions que puguin procedir per infracció al Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel RD Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

Tercer.- És aplicable a la prestació del servei d'amarratge a aquestes embarcacions que disposa l'esmentat procediment regulador, sempre que això no impliqui una nova sol·licitud d'autorització de prestació del servei per a embarcacions d'eslora superior a 8 metres.

El capítol III del Procediment Regulador, d'aplicació a aquestes embarcacions serà el que s'ha recollit en la present Addenda.

Disposició Final

Aquest procediment entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant disponible al catàleg de normativa de la seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Balears www.portsdebalears.com.

  

Palma de Mallorca, 3 d'octubre de 2016

El Director
Juan Carlos Plaza Plaza