Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

Núm. 17535
Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 3 d’octubre de 2014 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L’Estratègia Europa 2020, elaborada per la Unió Europea, proposa tres prioritats, la tercera de les quals consisteix en un creixement integrat per mitjà del foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació, que tengui cohesió social i territorial. Així mateix, l’Estratègia 2020 inclou cinc objectius, entre els quals es troba el referit a aconseguir ocupació per al 75 % de la població entre 20 i 64 anys.

Per tal de contribuir a l’estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, estableix diversos objectius temàtics entre els quals figura promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

En consonància amb aquest objectiu temàtic, l’article 3 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Consell, preveu el suport a càrrec del Fons Social Europeu a diverses prioritats d’inversió, entre les quals consta l’accés a l’ocupació pels demandants d’ocupació i de les persones inactives, incloent-hi les desocupades de llarga durada i les allunyades del mercat laboral, com també la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l’accés a l’ocupació i la progressió en la carrera professional.

Per la seva banda, l’article 19 octies de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, estableix la necessitat d’adoptar programes específics adreçats a fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats especials d’integració en el mercat de treball, especialment i entre d’altres, joves, amb atenció particular als qui presentin dèficit de formació, dones, persones en atur de llarga durada o persones més grans de 45 anys. En el mateix sentit, l’apartat 4.8 de l’Estratègia Espanyola per a l’Ocupació, aprovada per mitjà del Reial decret 1542/2011, de 31 d’octubre, recull els mateixos col·lectius com a prioritaris per a la seva integració en el mercat de treball.

Atès aquest marc normatiu, el Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2014-2017, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2014, preveu com a objectiu 2 augmentar la generació d’ocupació, la qualitat i l’estabilitat en l’ocupació. Concretament, en l’àmbit d’actuació 2.1. d’oportunitats d’ocupació i foment de l’ocupació preveu mesures d’incentivació de la contractació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris com són les persones joves, les dones, els homes de 45 o més anys i les  persones en situació de desocupació de llarga durada.

En efecte, d’acord amb el diagnòstic del POIB 2014- 2017, l’evolució de la població desocupada durant el període 2005 – 2013 posa de manifest que el nombre inferior de desocupats es va produir l’any 2006 amb 36.134 persones, el qual va anar augmentant any rere any fins arribar al màxim el 2012 amb 87.544 persones, xifra que ha iniciat un descens en 2013 que va tancar amb 82.282 persones desocupades.

Per sexes, el nombre de dones desocupades supera tots els anys la xifra d’homes en la mateixa situació, excepte els anys 2012 i 2013 en què s’inverteix la xifra, de manera que el 2013 hi consten 42.320 homes enfront de 39.961 dones, si bé s’ha de tenir en compte que aquesta inversió no és fruit tant de la incorporació de la dóna al mercat de treball com de l’increment de l’atur masculí des de l’any 2006 fins a l’any 2012, que se situa en un índex del 185,64%, perquè s’ha passat de 16.009 homes desocupats a 45.728; mentre que l’índex de variació de l’atur femení en el mateix període se situa en el 107,78 %, perquè s’ha passat de 20.125 dones desocupades a 41.816.

Per edats, l’any 2013 el percentatge de persones desocupades de 16 a 30 anys és del 21,39 % del total; el de persones entre 31 a 44 anys és el 40,13 % i el de persones de 45 o més anys representa el 38,48%.

Segons el nivell d’estudis, el percentatge major de persones desocupades  correspon a les que acrediten la primera etapa d’ESO, amb el 49,47 % del total; seguides d’educació primària, amb el 24,05 %; la segona etapa d’ESO, amb el 18,67 %, i les que estan en possessió d’un títol d’educació superior i doctorat, amb el 6,92 %. La població analfabeta representa el 0,90 % del total.

D’altra banda, segons l’anàlisi de la situació del mercat de treball de tots els sectors de les Illes Balears el 2013, efectuat per l’Observatori de Treball de les Illes Balears amb data de 14 de juny de 2014 a partir de les dades de l’Enquesta de població activa, resulta que el sector dels serveis, amb 401.625 persones ocupades, representa el 85,4 % del conjunt d’ocupats. És el sector on presten serveis més dones, amb un 51,20 % enfront d’un 48,80 % d’homes. El total de persones en atur és de 59.721.

Dins aquest sector s’inclouen l’hostaleria i el comerç juntament amb altres serveis com ara Administració pública, educació, sanitat, transport, activitats financeres i d’assegurances, informació i comunicacions, etc.

Comerç representa un 18,60 % del total, amb 87.500 persones ocupades, la majoria de les quals són dones (un 52 % enfront d’un 48 % d’homes). La majoria de contractes són temporals, un 84 % enfront d’un 16 % d’indefinits. El nombre de persones en atur es xifra en 11.195 persones.

Pel que fa a hostaleria, representa el 17,80 % del total, amb 83.900 persones ocupades, un 51 % de les quals són homes i el 49 % restant són dones. Un 89 % de contractes són de caràcter temporal enfront d’un 11 % d’indefinits. El nombre de persones en atur d’aquest sector és de 17.667.

Quant a la resta de serveis, representa el 48,90 % del total, amb 230.200 persones ocupades, la majoria dones, amb un 53 % enfront d’un 47 % d’homes. Els contractes temporals representen el 90 % enfront d’un 10 % d’indefinits. El nombre de persones en atur és de 30.858.

A bastant distància del sector de serveis se situen la resta de sectors de producció. Concretament, el segueix el de construcció, amb un 8 % del total, que compta amb 37.650 persones ocupades, la majoria de les quals són homes (un 94,90 % enfront d’un 5,10 % de dones). La temporalitat també caracteritza el tipus de contracte, amb un 93 % de contractes temporals enfront d’un 7 % d’indefinits. El nombre de persones en atur és de 13.577 persones.

A continuació es posiciona el sector d’indústria, amb un 5,50 % del total, que compta amb 26.050 persones ocupades, majoritàriament homes (78,70 % d’homes i 21,30 % de dones). El nombre de contractes temporals és del 82 % enfront del 18 % d’indefinits. El nombre de persones en atur és de 4.226.

Finalment, el sector d’agricultura i pesca és el que presenta un menor índex d’ocupació, amb 5.075 persones ocupades, que representa un total de l’1,10%, el 80,50 % de les quals són homes enfront del 19,50 % de dones. Els contractes temporals també són predominants, amb un 89 % enfront d’un 11 % d’indefinits. El nombre de persones en atur és de 1.290.

El perfil de les persones contractades es pot resumir com un home espanyol de 25 a 54 anys en tots els sectors, excepte en el de comerç i el d’altres serveis, en què el model tipus és el d’una dona espanyola de 25 a 54 anys. En tots els casos predomina el contracte temporal sobre el de caràcter indefinit.

Pel que fa al perfil de persones en atur, és el d’un home espanyol de 25 a 54 anys en els sectors d’agricultura i pesca, indústria i construcció, mentre que en la resta de sectors és el d’una dóna espanyola de 25 a 54 anys.

L’evolució interanual de persones ocupades en els sectors esmentats ha estat positiva en agricultura i pesca (3,20 %), hostaleria (5,90 %), comerç (6,80%) i altres serveis (5,40 %). En canvi, han presentat increments negatius els sectors d’indústria (-22,60 %) i el de construcció (-15,90 %).

Seguint l’Estratègia Espanyola per a l’Ocupació, el Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 estableix diversos col·lectius prioritaris, entre els quals figuren les persones joves, les dones, i les persones de més edat. Pel que fa als joves, atesos els alts índexs d’atur d’aquest col·lectiu, es preveuen incentius no només a la contractació estable, sinó a contractes temporals de caràcter formatiu i a contractes de relleu adreçats a impulsar el relleu generacional i mantenir els llocs de treball. Pel que fa al col·lectiu de dones, es preveu incrementar els incentius en casos de contractació en els oficis i les professions en què estan subrepresentades, atesa la necessitat de fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’accés a l’ocupació. Finalment, s’ha de tenir en compte també la seva situació de persones en situació d’atur de llarga durada, que dificulta la possibilitat de reincorporar-se al mercat del treball.

Així mateix, es preveu un programa d’incentius a la transformació de contractes temporals en indefinits, per combatre la dualitat que caracteritza el mercat laboral i incrementar la contractació estable.

D’altra banda, de l’anàlisi sectorial del mercat de treball es desprèn que el sector de serveis és el que actualment crea més llocs de treball, mentre que els de la indústria i de la construcció continuen en una situació d’estancament. Per això, en la convocatòria es preveuen millores en els incentius per a la contractació en alguns dels sectors de serveis, atesa la seva funció de motor de l’economia, i en els d’indústries tradicionals i de la construcció per contribuir a revitalitzar-los.

D’altra banda, no s’ha d’oblidar que l’economia balear se sustenta sobre el teixit empresarial format per les persones emprenedores i per les micro, petites i mitjanes empreses que, a la vegada, són les que originen la major part de l’ocupació generada a les Illes Balears. Així es reconeix en la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport a emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, l’objecte de la qual és promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació per mitjà d’aquests tipus d’empreses. De fet, l’estructura empresarial de les Illes Balears es caracteritza per l’elevat pes de les microempreses, que ocupen el 96 % del total d’assalariats el 2012. Sobre això, es considera convenient augmentar els incentius de manera inversament proporcional al volum de l’empresa considerat sobre la base de la plantilla, ateses les majors dificultats per contractar que afecten  les empreses més petites.

Per tot això, s’aprova aquesta convocatòria d’ajuts adreçats a fomentar l’ocupació de persones joves com també l’ocupació estable de persones que pertanyen a altres col·lectius vulnerables a empreses que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa. En la convocatòria s’estableixen els incentius en funció del grau de dificultat per a la inserció laboral i la singularitat de l’actual fase del cicle econòmic, que obliga a posar esment en el col·lectiu de persones en situacions llargues d’atur o procedents de sectors en situació d’ajust; s’hi tenen en compte els sectors estratègics i emergents i els sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals, com també el volum de l’empresa per determinar increments inversament proporcionals al seu nombre de treballadors o treballadores. 

Aquesta convocatòria s’inclou en els criteris de selecció de les operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu, l’11 de juny de 2012.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les competències per desplegar els programes de suport a l’ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l’Estat, transferides a la Comunitat per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l’ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer).

L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), fixa les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D’acord amb l’article 1 de l’Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d’utilitat pública o d’interès social o per a la consecució d’una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l’apartat 2, epígrafs 20 i 35, del mateix article 1, s’hi inclouen, respectivament, la integració i promoció laboral de les treballadores i dels treballadors; la inserció adequada del jovent i dels col·lectius amb dificultats especials d’integració, i el foment de la contractació indefinida i de la conversió del treball de duració determinada en fix. En desplegament d’aquesta previsió, aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les empreses que creïn ocupació a determinats col·lectius vulnerables, com també a les que transformin la contractació temporal vigent en indefinida o en fixa discontínua.

D’acord amb l’article 14.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), el procediment per concedir les subvencions s’ha d’iniciar sempre d’ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s’hagi de fer en règim de concurrència. L’article 15 del mateix Text refós estableix el contingut mínim de la convocatòria d’ajuts.

D’altra banda, l’article 3 de l’Ordre de bases ja esmentada estableix que les convocatòries corresponents s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de treball i formació i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, d’acord amb els preceptes indicats i amb l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar l’ocupació de persones joves i l’ocupació estable de persones que pertanyen a altres col·lectius prioritaris, com també la transformació dels contractes temporals en indefinits o en fixos discontinus mitjançant la promoció dels programes següents:

A) Programa I. Contractació de persones joves. S’incentiva la subscripció dels contractes següents:

a) Joves en formació. Contractes per a la formació i l’aprenentatge amb homes i dones majors de 16 anys i menors de 30 anys, com també la seva transformació en contractes indefinits o fixos discontinus.

b) Joves en pràctiques. Contractes en pràctiques amb homes i dones joves de 18 a 30 anys, en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols reconeguts com a equivalents, com també la seva transformació en contractes indefinits o fixos discontinus.

c) Joves en relleu. Contractes de relleu amb homes i dones joves de 18 a 30 anys, com també la seva transformació en contractes indefinits o fixos discontinus.

d) Joves estables. Contractes indefinits o fixos discontinus inicials d’homes i dones joves de 18 a 30 anys, com també la transformació de contractes temporals en indefinits o fixos discontinus.

B) Programa II. Contractació indefinida o fixa discontínua inicial de col·lectius d’actuació prioritària, concretats en:

— dones de 30 o més anys

— homes majors de 45 anys

— homes de 30 a 45 anys en situació d’atur de llarga durada

C) Programa III. Transformació de contractes de duració determinada, formatius, en pràctiques, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació en contractes indefinits o fixos discontinus.

2. Els incentius prevists en cada un d’aquests programes no són acumulables. No obstant això, en cas de transformació en indefinits o fixos discontinus dels contractes temporals incentivats a l’empara del programa I a), b) i c), es poden concedir incentius a l’empara del Programa III, sempre que la transformació es faci dins l’àmbit temporal de la convocatòria.

3. Aquesta convocatòria s’inclou en els criteris de selecció de les operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu l’11 de juny de 2012.

4. En l’establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals previstes pel Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d’oportunitats, per mitjà d’un suport més alt en el cas de contractació de dones a empreses en què estan subrepresentades; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l’exclusió social, per mitjà de suport en la contractació de joves, d’homes més grans de 45 anys i, en general, de persones aturades de llarga durada; l’impuls i la transferència d’accions innovadores, el foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació i el foment de l’atenció i el respecte del medi ambient, mitjançant l’establiment d’ajuts específics a empreses de sectors estratègics i emergents i a empreses amb activitats centrades en els denominats nous jaciments d’ocupació.

Segon

Bases reguladores

Els ajuts i les subvencions convocats per mitjà d’aquesta Resolució es regeixen per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), i l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18 d’octubre), en la redacció feta per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març (BOE núm. 79, d’1 d’abril) i per l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol (BOE núm. 167, de 13 de juliol), o la normativa que les substitueixi en relació amb el Programa Operatiu 2014-2020.

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit total assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és de set-cents mil euros (700.000 €), amb càrrec a les partides següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014:

— 19601 322A01 47000.00 19113   ........    670.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19113   ........      30.000 €

2. La concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria està condicionada a les disponibilitats pressupostàries indicades en el punt 1 d’aquest apartat.

Quart

Àmbit temporal i territorial d’aplicació

1. El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des del dia 1 de novembre de 2013 fins al dia 31 d’octubre de 2014.

2. Perquè les empreses es puguin beneficiar dels ajuts, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris dels ajuts que estableix aquesta convocatòria els emprenedors, les microempreses i les empreses petites i mitjanes, com també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis de treballadors per compte aliè, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones joves en alguna de les modalitats indicades en el Programa I d’aquesta convocatòria i/o treballadores o treballadors dels col·lectius prioritaris esmentats en el Programa II de manera indefinida o fixa discontínua inicial i/o que transformin en indefinits els contractes temporals vigents que s’indiquen en el Programa III d’aquesta convocatòria.

a) Tenen la consideració d’emprenedores les persones físiques amb domicili a les Illes Balears que hi exerceixen una activitat econòmica per compte propi i que contracten per compte d’altri un primer treballador o treballadora pertanyent a algun dels col·lectius prioritaris esmentats.

b) Tenen la consideració de microempreses les empreses que tenen menys de 10 treballadors o treballadores i un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

c) Tenen la consideració de petites empreses les que tenen menys de 50 treballadors o treballadores i presenten un volum de negoci anual o un balanç general anual no superior a 10 milions d’euros.

d) Tenen la consideració de mitjanes empreses les que tenen menys de 250 treballadors o treballadores i un volum de negoci anual no superior a 50 milions d’euros o bé un balanç general anual que no supera la quantitat de 43 milions d’euros.

e) En cap cas han de participar en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot altres empreses que no compleixin els requisits esmentats en aquest apartat.

2. Les empreses sol·licitants de la subvenció han d’acreditar:

a) En el cas de contractació de persones joves en les modalitats de contractes formatius, en pràctiques o de relleu de caràcter temporal —Programa I. a), b) i c)—, que les contractacions que s’incentiven han suposat un increment de la plantilla neta de l’empresa.

A aquest efecte, s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadores i treballadors amb contractes indefinits i temporals en el període dels 90 dies d’activitat anteriors a la nova contractació, en els termes establerts en l’article 1.9 del Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació de les persones desocupades. No obstant, en casos d’empreses amb períodes d’inactivitat, el període de referència serà el corresponent al mateix període de 90 dies de l’any immediatament anterior.

b) En el cas de contractacions estables inicials —Programa I. c) i d), i programa II— i en el de transformacions de contractes temporals en indefinits —Programa III—, que les contractacions inicials o les transformacions han suposat un increment del nivell d’ocupació fixa de l’empresa. Per a calcular aquest increment s’ha d’aplicar la regla establerta en el darrer paràgraf de l’apartat anterior, si bé s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadors i treballadores amb contractes estables.

c) En tot cas, s’han d’excloure del còmput els contractes indefinits o temporals que s’hagin extingit en el període esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l’article 51 de la Llei de l’Estatut dels treballadors o per causes objectives de l’article 52 de la mateixa Llei, o les motivades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

d) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a) i b) anteriors, s’hauran de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació o la transformació per la qual se sol·licita l’incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma i de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta l’autorització a la Conselleria d’Economia i Competitivitat perquè pugui comprovar d’ofici que l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

f) Haver dut a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

Sisè

Exclusions

1. No poden ser beneficiàries de les subvencions les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats que hi estiguin vinculades o en depenguin.

2. Tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses que desenvolupin activitats en els sectors que estableix l’article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24 de desembre), i les empreses en crisi, tal com es defineixen en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C244, d’1 d’octubre).

3. Tampoc es poden subvencionar els contractes indefinits subscrits per empreses en què no es compleixen els percentatges de contractació indefinida prevists en els convenis col·lectius d’aplicació i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, en cas de no assolir els percentatges de contractació indefinida, s’hauran de formalitzar els que pertoquin perquè la contractació o la conversió per la qual se sol·licita l’ajut es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per assolir aquest requisit no són subvencionables.

4. En cas de transformació de contractes temporals en indefinits, no es poden subvencionar les contractacions que vulnerin l’article 15 de l’Estatut dels treballadors i, en general, la normativa reguladora del contracte temporal que es transforma.

5. També s’exclouen dels ajuts:

a) Les relacions laborals de caràcter especial que estableix l’article 2.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

b) Els contractes subscrits amb la o el cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona empresària o de qui exerceixi càrrecs de direcció, o sigui membre dels òrgans d’administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, com també els que s’efectuïn amb aquests, excepte quan es tracti d’un treballador autònom que contracti per compte d’altri fills menors de 30 anys, tant si conviuen amb ell com si no, o quan es tracti d’un treballador autònom sense assalariats que contracti un únic familiar menor de 45 anys que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.

c) Contractacions efectuades amb treballadors o treballadores que en els 24 mesos anteriors a la data de contractació hagin prestat serveis en la mateixa empresa, grup d’empreses o entitat per mitjà d’un contracte indefinit o fix discontinu o en els darrer sis mesos per mitjà d’un contracte de duració determinada o temporal o per mitjà d’un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Aquesta exclusió també s’ha d’aplicar en els casos de vinculació laboral anterior del treballador amb empreses en què l’empresa que sol·licita l’ajut hagi succeït a l’empara de l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

En canvi, no s’ha d’aplicar en els supòsits de transformació de contractes temporals en indefinits.

d) Les contractacions amb persones que hagin acabat una relació laboral de caràcter indefinit o fix discontinu en una altra empresa en el termini dels tres mesos previs a la subscripció del contracte pel qual se sol·licita la subvenció, excepte en els supòsits que l’extinció de la relació laboral hagi estat conseqüència d’un acomiadament reconegut o declarat improcedent o per alguna de les causes que preveuen els articles 51, 57 bis i 52.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

e) Els supòsits de contractes de treballadores o treballadors que hagin estat objecte de cessió entre empreses d’un mateix grup.

Setè

Quantia dels ajuts

En els annexos d’aquesta convocatòria es fixen les quanties dels ajuts per a cada un dels programes.

Vuitè

Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia hàbil següent al  d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 10 de novembre  de 2014.

2. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma; en qualsevol de les oficines públiques del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, com també al web de la Conselleria, a l’adreça d’Internet < http://www.caib.es/govern/tramites.do?coduo=40&lang=ca>.

3. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria d’Economia i Competitivitat o per qualsevol de les formes previstes en dret d’acord amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener).

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha d’efectuar la petició de l’ajut per mitjà de qui el representi legalment, amb l’acreditació adequada.

4. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeixen l’Ordre de bases reguladores i aquesta convocatòria, s’haurà de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992 abans esmentada.

 

Novè

Documentació general

A banda de la documentació específica indicada en l’annex per a cada programa, les persones interessades han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació general que s’indica a continuació (en original o fotocòpia compulsada), la qual serà completada per la Conselleria d’Economia i Competitivitat amb els corresponents informes telemàtics de demanda d’ocupació i vides laborals de les persones contractades:

a) Targeta d’identificació fiscal.

b) Escriptura pública i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, si es tracta d’una persona jurídica.

c) Document nacional d’identitat i escriptura de poder suficient i subsistent per actuar davant l’Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions de la persona física que actuï en representació d’una persona jurídica, llevat que la capacitat de representació s’inclogui en els estatuts.

d) Vida laboral dels codis de compte de cotització del centre de treball corresponent dels noranta dies d’activitat anteriors a la contractació o transformació.

e) Acreditació del volum de negocis de l’empresa o del balanç general anual mitjançant la darrera declaració de l’impost de societats o, quan pertoqui, darrera declaració de l’impost de la renda sobre les persones físiques.

f) La sol·licitud dels ajuts implica l’autorització a la Conselleria d’Economia i Competitivitat perquè pugui obtenir la informació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma, com també amb la Seguretat Social, si bé l’entitat també els pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g)  Documentació acreditativa d’haver duit a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

h) En cas d’empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

i) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s’ha de fer segons allò que preveu l’apartat 6 del mateix article.

j) Declaració en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s’hagin obtingut de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, com els que se’ls hagin sol·licitat o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap. S’hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d’empreses del sector de transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre). L’entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeix la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

k) DNI o NIE de la persona contractada.

l) Comunicació d’alta del treballador o la treballadora en la Seguretat Social i, si s’escau, comunicació de variació de dades.

m) Contracte subscrit amb la treballadora o treballador. En cas de concertar-lo a temps parcial, s’hi ha de fer constar el percentatge de jornada pactada i l’horari que s’ha d’efectuar, com també comunicar qualsevol modificació sobre això a la Direcció General de Treball i Salut Laboral. Si es tracta d’un contracte fix discontinu s’ha de fer constar el període d’activitat previst.

n) Declaració responsable de l’empresa en relació amb el cost anual del contracte que se subvenciona amb indicació dels conceptes salarials i de cotització a la Seguretat Social, com també les bonificacions i reduccions que s’hi apliquen, a l’efecte de comprovar la compatibilitat amb els beneficis fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social establerts en els programes estatals de foment a l’ocupació en els termes indicats en el punt 4 de l’apartat quinzè de la convocatòria.

o) Nòmines del treballador o treballadora i documents de cotització (models TC1 i TC2).

p) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l’adreça electrònica:

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593 .

Desè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l’article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i de l’article 5.5 de l’Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s’ha de fer aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria d’Economia i Competitivitat o en els registres i les oficines que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

2. Així mateix, les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d’admissió, tan bon punt es presentin en el Registre General de la Conselleria d’Economia i Competitivitat. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s’haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. No obstant l’anterior, en cas que en l’expedient no consti la documentació que es requereix en aquesta Resolució i una vegada requerida la mateixa d’acord amb el que preveu l’apartat vuitè.4, la data de la presentació de l’esmena  és la que estableix l’ordre per resoldre l’expedient.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L’òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. De conformitat amb l’article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d’ajuts, les ha de resoldre motivadament la persona titular de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, amb la proposta prèvia de la persona titular de la Direcció General de Treball i Salut Laboral i amb l’informe de la tècnica o del tècnic competent. En les resolucions de concessió s’ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s’ha de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Dotzè

Cofinançament dels ajuts pel Fons Social Europeu

Els ajuts que estableix aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, a l’empara del Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al FSE i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.

Tretzè

Informació i publicitat del cofinançament pel Fons Social Europeu

1. Les accions subvencionades pel Fons Social Europeu han de ser objecte de la informació i la publicitat adequades, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, o el corresponent, pendent de publicar, pel qual es fixaran les normes de desplegament per al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. En totes les manifestacions d’informació i publicitat s’ha de fer constar el cofinançament en un 50 % de la Conselleria d’Economia i Competitivitat i del Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020.

3. D’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, o Reglament de la Unió Europea que el substitueixi, l’acceptació de l’ajut cofinançat pel Fons Social Europeu implica que la o el beneficiari accepta la inclusió en la llista de beneficiaris publicada d’acord amb l’article 7, apartat 2, lletra d) del mateix Reglament.

Catorzè

Règim de minimis

1. Els ajuts corresponents a les accions cofinançades pel Fons Social Europeu estan sotmesos al règim de minimis, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre). Aquesta circumstància s’ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de subvencions.

2. A aquest efecte, les empreses sol·licitants han d’aportar també una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre o, quan pertoqui, una declaració de no haver-ne sol·licitat cap, com estableix l’annex corresponent d’aquesta convocatòria.

3. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), a excepció dels supòsits d’empreses que operin en el sector de transport per carretera, en què l’ajut total de minimis concedit no pot ser superior a 100.000 € en un període de tres anys, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, abans esmentat.

Quinzè

Règim de compatibilitats

1. L’import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

En el supòsit d’acumulació d’ajuts, l’import total dels ajuts ha de respectar els límits de quantia fixats en aquesta convocatòria.

2. Les subvencions que estableix aquesta Resolució en els diferents programes són incompatibles entre si, excepte amb les previstes en el Programa III per a la transformació de contractes temporals en indefinits, sempre que la transformació s’efectuï dins de l’àmbit temporal de la convocatòria.

3. També són incompatibles amb unes altres que, pels mateixos conceptes, puguin atorgar les administracions públiques com a mesura de foment de l’ocupació.

4. No obstant això, són compatibles amb beneficis fiscals i bonificacions a la Seguretat Social prevists en els programes estatals de foment de l’ocupació, si bé en aquests supòsits la suma total de tots els ajuts i subvencions no pot superar el 60 % del cost salarial anual del contracte que se subvenciona, d’acord amb l’article 7.3 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

5. En tot cas, les noves situacions que es puguin produir en relació amb noves sol·licituds o concessions de subvencions i ajuts s’han de notificar a la Conselleria d’Economia i Competitivitat en un termini de quinze dies comptadors des que es concedeixi la subvenció o s’efectuïn noves sol·licituds d’ajuts.

Setzè

Justificació i pagament

1. L’import de la subvenció s’ha d’abonar una vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat prèviament que ha duit a terme l’actuació que fonamenta la concessió de l’ajut.

2. L’entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l’aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció en els termes que disposa l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. Per pagar els ajuts que estableix aquesta convocatòria, atès que l’objecte és la contractació de persones joves per mitjà dels contractes que s’estableixen en cada un dels programes, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors o a la transformació dels seus contractes temporals aportada en l’expedient, amb la presentació de la qual s’entén acreditada la justificació de l’actuació subvencionable d’acord amb l’article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores.

Dessetè

Obligacions dels beneficiaris

1. En general, són obligacions de qui sigui beneficiari o beneficiària dels ajuts les que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. A més, les entitats beneficiàries d’aquests ajuts tenen les obligacions següents:

a) Mantenir el personal contractat pel qual s’han concedit els ajuts que estableix aquesta convocatòria en els termes següents:

En els supòsits de subscripció de contractes temporals del Programa I.a), b) i c), almenys durant el període de duració inicialment previst i, com a mínim, en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En els supòsits de contractes indefinits dels programes I.c) i d), II i III, s’ha de mantenir el personal contractat pel qual s’ha concedit l’ajut durant un període mínim de tres anys comptadors des de la contractació indefinida o fixa discontínua o des de la conversió del contracte temporal en indefinit o fix discontinu i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En els casos de contractes fixos discontinus, com a mínim s’ha de mantenir el període d’activitat inicialment previst pel qual s’ha concedit la subvenció durant almenys els tres anys indicats. En cas de ser inferior, s’haurà de reintegrar proporcionalment al temps que falti per complir el període d’activitat.

Si es tracta de contractes a temps parcial, s’haurà de mantenir com a mínim la jornada per la qual s’ha concedit la subvenció durant tot el termini de manteniment obligatori del contracte. En cas contrari, s’haurà de reintegrar la subvenció en proporció al percentatge de jornada que falti complir.

En tot cas, si s’extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d’aquests, el lloc de treball s’ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigits en cada un dels programes, pel període que falti fins a completar la duració inicial del contracte temporal, com a mínim, o el període de tres anys si el contracte era indefinit o fix discontinu. La substitució s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes i s’ha de comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini d’un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha causat baixa o no es fa en les condicions establertes i la baixa es produeix abans que transcorri la meitat del període previst en el contracte en cas de contractes temporals o abans que transcorrin 12 mesos en el cas de contractes indefinits o abans que transcorrin dues temporades d’activitat en el de fixos discontinus, s’ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida. Si la baixa es produeix posteriorment a aquestes dates, però abans que transcorrin els períodes indicats en el paràgraf anterior, s’hauran de reintegrar les quantitats percebudes en proporció al temps que falti per complir l’obligació de manteniment prevista en aquest apartat, amb els interessos de demora corresponents.

A aquest efecte, la Conselleria d’Economia i Competitivitat pot fer les comprovacions corresponents per mitjà de l’informe de la vida laboral de la persona contractada.

b) Indicar en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions que estan subvencionades per la Conselleria d’Economia i Competitivitat i pel Fons Social Europeu en els termes que estableix el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, o el corresponent pendent de publicar, pel qual es fixaran les normes de desplegament del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, fent constar el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020. Els beneficiaris han d’acreditar documentalment, en el termini d’un mes des de la concessió de la subvenció, que la persona contractada de forma indefinida o fixa discontínua ha estat informada que la seva contractació ha estat objecte d’un ajut cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, objectiu temàtic 8.1.1.

Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i el nom de l’operació cofinançada, d’acord amb els articles 6 i 7 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, o el corresponent pendent de publicar, pel qual es fixaran les normes de desplegament per al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

c) Conservar els documents justificatius de les despeses i dels pagaments efectuats i de la realització de l’activitat subvencionada durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què s’incloguin les despeses de l’operació, d’acord amb l’article 140 del Reglament (UE) 1303/2013, abans esmentat.

Disposar d’un sistema de comptabilitat separada o d’un codi de comptabilitat separat per a les operacions de les inversions subvencionades amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020.

d) L’incompliment d’aquestes obligacions comporta l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció.

Devuitè

Control i seguiment

1. La Conselleria d’Economia i Competitivitat pot dur a terme periòdicament controls de seguiment a les beneficiàries o als beneficiaris dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir el compliment de les obligacions imposades. Les beneficiàries o els beneficiaris han de facilitar, en qualsevol moment i dins el termini que es disposi, la documentació que els sigui requerida.

2. A aquest efecte, la Conselleria d’Economia i Competitivitat pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada hagi denegat expressament el seu consentiment, cas en què la beneficiària o el beneficiari haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Igualment, la persona beneficiària s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a les de control financer que corresponguin, amb inclusió de les de qualsevol òrgan amb competències de control sobre les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu.

Denovè

Aprovació dels annexos

S’aproven els termes de la convocatòria que consten en els annexos I i II d’aquesta Resolució.

Vintè

Interpretació i execució

La persona titular de la Conselleria d’Economia i Competitivitat pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Vint-i-unè

Efectes

Aquesta Resolució esdevé efectiva el tercer dia hàbil següent  al d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vint-i-dosè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la persona titular de la Conselleria d’Economia i Competitivitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 3 d’octubre de 2014

El conseller d’Economia i Competitivitat
Joaquín García Martínez

 

ANNEX I

I. Programa I a). Joves en formació

1. Activitat que se subvenciona

Subscripció de contractes per a la formació i l’aprenentatge amb homes i dones joves majors de 16 i menors de 30 anys inscrits com a demandants d’ocupació en el corresponent servei d’ocupació, que manquin de qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte.

2. Persones que es poden contractar

Homes i dones joves de 16 a 30 anys inscrits com a demandants d’ocupació en el corresponent servei d’ocupació.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, data en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

3. Requisits del contracte

Els contractes per a la formació i l’aprenentatge s’han de subscriure per un període de 12 mesos a 3 anys o per la duració pactada per mitjà de conveni col·lectiu i han de complir els requisits establerts en l’article 11.2 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, modificat pel Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball i en el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, com també les disposicions previstes en el conveni col·lectiu d’aplicació.

La contractació de treballadors o treballadores sota la modalitat de la formació i l’aprenentatge no pot suposar en cap cas la substitució de treballadors integrants de la plantilla de l’empresa.

4. Quantia dels incentius

La subscripció del contracte per a la formació i l’aprenentatge pot ser objecte dels incentius de caràcter acumulable següents:

A) Incentiu a la contractació, consistent en una quantia fixa mensual de 100 € al mes amb un màxim de 18 mesos (1.800 €).

B) Aquest import s’ha d’incrementar en les quanties següents quan concorrin les circumstàncies que s’indiquen:

a) En el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), dos-cents cinquanta euros (250 €).

b) Els incentius també s’incrementaran en els imports que a continuació s’indiquen en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que contractin el primer treballador o treballadora per compte d’altri: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: tres-cents setanta-cinc euros (375 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: dos-cents cinquanta euros (250 €).

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: cent cinquanta euros (150 €).

c) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

d) L’import dels increments prevists en la lletra B) d’aquest apartat serà proporcional al temps dedicat a formació pel treballador o treballadora contractat, de manera que sobre cada quantia s’aplicarà el percentatge dedicat a l’activitat formativa durant el primer any.

5. Transformació dels contractes per a la formació en indefinits o fixos discontinus

En el supòsit d’una eventual transformació del contracte per a la formació i  l’aprenentatge en indefinit o fix discontinu, s’han d’aplicar els incentius prevists en el Programa III sempre que la transformació s’efectuï dins del període subvencionable previst en la convocatòria. Els incentius establerts en els programes I.a) i III són compatibles amb els límits establerts en l’apartat quinzè de la convocatòria.

6. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:

a) Annexos I o II, segons correspongui, del contracte per a la formació i l’aprenentatge relatius a l’activitat formativa.

b) Memòria acreditativa que el treball efectiu que presta el treballador o treballadora en l’empresa està relacionat amb el perfil professional del títol de formació professional o del certificat de professionalitat objecte del contracte.

II. Programa I.b): Joves en pràctiques

1. Activitat que se subvenciona

Subscripció de contractes en pràctiques per un temps mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos amb persones titulades inscrites en demanda d’ocupació en el corresponent servei d’ocupació.

2. Persones que es poden contractar

Treballadores i treballadors de fins a 30 anys en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols reconeguts oficialment com a equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent o de certificat de professionalitat d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juliol, de qualificacions i de la formació professional, que habilitin per a l’exercici professional, dins dels cinc anys −o dels set anys quan el contracte es concerti amb un treballador o treballadora amb discapacitat− següents a l’acabament dels estudis corresponents.

L’edat de la persona contractada en pràctiques s’ha de calcular en la data de subscripció del contracte, data en què ha de ser menor de 30 anys.

3. Requisits del contracte

Els contractes en pràctiques han de complir els requisits establerts en l’article 11.1 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, modificat per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

4. Quantia

La subscripció del contracte en pràctiques pot ser objecte dels incentius de caràcter acumulable següents:

A) Els contractes en pràctiques d’almenys 12 mesos de duració s’incentiven amb un ajut de dos mil euros (2.000 €) per contracte.

B) Aquestes quanties s’han d’incrementar en les quanties següents quan concorrin les circumstàncies que s’indiquen:

a) En el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), l’increment total de la subvenció previst en aquest apartat serà de dos-cents cinquanta euros (250 €).

b) Els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que contractin el primer treballador o treballadora per compte d’altri: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: tres-cents setanta-cinc euros (375 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: dos-cents cinquanta euros (250 €).

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: cent cinquanta euros (150 €).

c) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

C) En cas de concertar el contracte a temps parcial, l’import total dels incentius s’haurà de reduir proporcionalment a la jornada efectiva efectuada pel treballador o treballadora contractat. Per poder accedir als incentius, la jornada a temps parcial ha de ser almenys del 50 % de la jornada completa d’un treballador comparable en els termes de l’article 12.1 del Text refós de la Llei l’Estatut dels treballadors.

5. Transformació dels contractes en pràctiques en indefinits o fixos discontinus

En el supòsit d’una eventual transformació del contracte en indefinit o fix discontinu, s’han d’aplicar els incentius prevists en el Programa III sempre que la transformació s’efectuï dins del període subvencionable previst en la convocatòria. Els incentius establerts en els programes I.b) i III són compatibles amb els límits establerts en l’apartat quinzè de la convocatòria.

6. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació específica següent:

a) Titulació de la persona contractada.

b) Memòria acreditativa que el lloc de treball permet l’obtenció de la pràctica professional adient amb el nivell d’estudis o de formació cursats.

c) Declaració responsable de l’empresa que la treballadora o el treballador en pràctiques no ha estat contractat en l’empresa o en una altra empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat.

d) Declaració responsable de l’empresa de no haver contractat el treballador o la treballadora en la mateixa empresa per al mateix lloc de treball encara que es tracti de distinta titulació o distint certificat de professionalitat.

e) Declaració responsable de l’empresa de no haver concertat el contracte sobre la base d’un certificat de professionalitat obtingut arran d’un contracte per a la formació subscrit abans amb la mateixa empresa.

III. Programa I.c): Joves en relleu

1. Activitat que se subvenciona

Subscripció de contractes de relleu d’una duració d’almenys 12 mesos.

2. Persones que es poden contractar

a) Treballadores i treballadors de l’empresa d’una edat compresa entre 18 i 30 anys titulars d’un contracte de duració determinada amb la mateixa empresa.

En aquest cas, el treballador o treballadora rellevista s’ha de substituir al seu torn per un altre treballador o treballadora per mitjà d’un contracte de la mateixa modalitat del que era titular el rellevista, com a mínim.

b) Persones d’edat compresa entre 18 i 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent abans de la contractació.

En ambdós casos, l’edat de la persona contractada s’ha de calcular en la data de subscripció del contracte, data en què ha de ser menor de 30 anys.

3. Duració del contracte

El contracte ha de ser indefinit o, almenys, per un temps igual al que falta a la persona substituïda per complir 65 anys, sempre que sigui un mínim de 12 mesos.

4. Duració de la jornada

El contracte de relleu es podrà concertar a jornada completa o a temps parcial i, en tot cas, la duració de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada amb el treballador o treballadora substituït. Aquesta reducció haurà d’estar compresa entre un mínim del 25 % i un màxim del 50 %, excepte quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb duració indefinida, cas en què la reducció de jornada i de salari podrà arribar al 75 % sempre que el treballador o treballadora compleixi els requisits prevists en l’article 166.2.c) de la Llei general de la Seguretat Social, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

5. Quantia

La subscripció del contracte de relleu pot ser objecte dels incentius de caràcter acumulable per cada tipus de contracte següents:

A) Si el contracte és de caràcter indefinit:

a) Incentiu a la contractació per import de tres mil euros (3.000 €).

b) A més, en el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), s’estableix un increment de cinc-cents euros (500 €).

c) D’altra banda, els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: set-cents cinquanta euros (750 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: tres-cents euros (300 €).

d) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

e) Quan el contracte de relleu se subscrigui sota la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists.

f) En supòsits de contractacions a temps parcial, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada.

B) Si el contracte és de caràcter temporal amb una duració d’almenys 12 mesos:

a) Incentiu a la contractació per import de mil cinc-cents euros (1.500 €).

b) A més, en el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), s’estableix un increment de dos-cents cinquanta euros (250 €).

c) Els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: tres-cents setanta-cinc euros (375 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: dos-cents cinquanta euros (250 €).

— Empreses entre sis i deu  que contractin un altre treballador o treballadora: cent cinquanta euros (150 €).

d) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

e) En cas de concertar el contracte a temps parcial, l’import total dels incentius s’haurà de reduir proporcionalment a la jornada efectiva efectuada pel treballador o treballadora contractat.

6. Transformació dels contractes de relleu en indefinits o fixos discontinus

En el supòsit que el contracte de relleu sigui de caràcter temporal i es transformi en indefinit o fix discontinu, s’han d’aplicar els incentius prevists en el Programa III sempre que la transformació s’efectuï dins del període subvencionable previst en la convocatòria. Els incentius establerts en el Programa I c) per als contractes de caràcter temporal i en el Programa III són compatibles amb els límits establerts en l’apartat quinzè de la convocatòria.

7. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:

a) Contracte a temps parcial subscrit amb la persona jubilada parcialment.

b) En el cas que la persona rellevista sigui titular d’un contracte de duració determinada en la mateixa empresa:

— Contracte de duració determinada del qual era titular la persona rellevista.

— Contracte de duració determinada que se subscriu amb la persona que ha substituït el treballador o treballadora rellevista, DNI i comunicació de l’alta en la Seguretat Social.

IV. Programa I.d). Joves estables

1. Activitat que se subvenciona

Subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus inicials amb un període d’activitat d’almenys sis mesos a l’any.

2. Persones que es poden contractar

a) Treballadores i treballadors de 18 a 30 anys d’edat, inscrits com a demandants d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent.

L’edat de la persona contractada de forma estable s’ha de calcular en la data de subscripció del contracte indefinit o fix discontinu o de la transformació del contracte temporal, data en què ha de ser menor de 30 anys.

3. Quantia

La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte dels incentius de caràcter acumulable següents:

a) La contractació indefinida o fixa discontinua inicial s’incentiva amb una quantia de tres mil euros (3.000 €).

b) A més, en el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), s’estableix un increment de cinc-cents euros (500 €).

c) D’altra banda, els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que contractin el primer treballador o treballadora per compte d’altri: mil euros (1.000 €).

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: set-cents cinquanta euros (750 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: tres-cents euros (300 €).

d) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

e) Quan la contractació inicial es faci en la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists.

f) En els supòsits de contractacions a temps parcial, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada. Per accedir als incentius la jornada laboral contractada ha de ser almenys del 50 % de la jornada completa d’un treballador comparable en els termes de l’article 12.1 del Text refós de la Llei l’Estatut dels treballadors.

 V. Programa II

1. Activitat que se subvenciona

Contractació indefinida o fixa discontínua inicial amb un període d’activitat d’almenys sis mesos a l’any.

2. Persones que es poden contractar

a) Persones que pertanyin als col·lectius prioritaris següents inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears:

— Dones a partir de 30 anys.

— Homes majors de 45 anys.

— Homes d’entre 30 i 45 anys en situació d’atur de llarga durada.

S’entén que estan en situació de llarga durada les persones inscrites en demanda d’ocupació per un període superior a 12 mesos.

L’edat de la persona contractada de forma estable s’ha de calcular en la data de subscripció del contracte indefinit o fix discontinu.

3. Quantia

A) La contractació inicial indefinida o fixa discontínua s’incentiva en les quanties següents en funció del col·lectiu a què pertanyen i la permanència en situació d’atur.

a) Dones:

  • Si es tracta d’una dona entre 30 i 45 anys, tres mil euros (3.000 €); si a més es troba en situació d’atur de llarga durada, l’incentiu s’incrementa en mil euros (1.000 €).
  • Si és una dona de més de 45 anys, quatre mil euros (4.000 €); si a més es troba en situació d’atur de llarga durada, l’incentiu s’incrementa en altres mil euros (1.000 €).

b) Homes majors de 45 anys: quatre mil euros (4.000 €). Si es troba en situació d’atur de llarga durada l’incentiu s’incrementa en mil euros (1.000 €).

c) Homes d’entre 30 i 45 anys en situació de llarga durada: tres mil euros (3.000 €).

B) A més, en el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones en professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), s’estableix un increment de cinc-cents euros (500 €).

C) D’altra banda, els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses que contractin el primer treballador o treballadora per compte d’altri: mil euros (1.000 €).

— Empreses que amb la contractació que se subvenciona passin d’un a dos treballadors o treballadores: set-cents cinquanta euros (750 €).

— Empreses entre dos i cinc treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que contractin un altre treballador o treballadora: tres-cents euros (300 €).

D) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centri la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

E) Quan la contractació inicial es faci en la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists.

F) En els supòsits de contractacions a temps parcial, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada. Per accedir als incentius, la jornada contractada ha de ser almenys del 50 % de la jornada completa d’un treballador comparable en els termes de l’article 12.1 del Text refós de la Llei l’Estatut dels treballadors.

VI. Programa III

1. Activitat que se subvenciona

Transformació de contractes de duració determinada, formatius, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació en contractes indefinits o fixos discontinus.

2. Persones que es poden contractar

Treballadors o treballadores titulars d’un contracte de duració determinada, formatius, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, que acreditin estar inscrits com a demandants d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent abans de la contractació temporal que es transforma.

3. Quantia

A) La contractació inicial indefinida o fixa discontínua o la transformació de contractes de duració determinada en indefinits o fixos discontinus es pot subvencionar en una quantia de mil cinc-cents euros (1.500 €).

B) A més, en el cas de dones contractades a professions i ocupacions en què estiguin subrepresentades, d’acord amb l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 de setembre de 1998 per al foment de l’ocupació estable de dones a professions i ocupacions amb menor índex d’ocupació femenina (BOE núm. 233, de 29 de setembre), s’estableix un increment de cinc-cents euros (500 €).

C) D’altra banda, els incentius també s’incrementaran en els imports que s’indiquen a continuació en funció del nombre de treballadors o treballadores que ocupen les empreses beneficiàries:

— Empreses d’un sol treballador o treballadora el contracte del qual transformin en indefinit: cinc-cents euros (500 €).

— Empreses de dos treballadors o treballadores que transformin almenys un contracte en indefinit: tres-cents setanta-cinc euros (375 €) per cada contracte transformat.

— Empreses entre tres i cinc treballadors o treballadores que transformin almenys un contracte en indefinit: dos-cents cinquanta euros (250 €) per cada contracte transformat.

— Empreses entre sis i deu treballadors o treballadores que transformin almenys un contracte en indefinit: cent cinquanta euros (150 €) per cada contracte transformat.

D) Dos-cents cinquanta euros (250 €) més si l’empresa pertany a algun dels sectors indicats en l’annex II de la convocatòria (sectors estratègics i emergents, sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals o sectors sotmesos a processos d’ajust) o es tracta d’una empresa que centra la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació i tasques complementàries establerts en el mateix annex II.

E) Quan la transformació de contracte temporal en indefinit es faci en la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists. Per poder accedir als incentius, el període d’activitat contractat ha de ser almenys de 6 mesos a l’any.

F) En els supòsits de transformacions en contractes indefinits a temps parcial, l’import total de la subvenció s’ha de reduir proporcionalment a la jornada pactada. Per poder accedir als incentius, la jornada contractada ha de ser d’almenys el 50 % de la jornada completa d’un treballador comparable en els termes de l’article 12.1 del Text refós de la Llei l’Estatut dels treballadors.

4. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:

— Còpies dels contractes temporals i les seves pròrrogues, si n’hi ha, subscrits amb la persona a la qual es transforma el contracte.

 

ANNEX II

Sectors i tipus d’empreses a què són d’aplicació els increments específics de la subvenció prevists en cada un dels programes

I. Sectors estratègics i emergents

Es consideren empreses que pertanyen a sectors estratègics i emergents les que exerceixen activitats enquadrades en algun o alguns dels epígrafs següents de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009):

2611                Fabricació de components electrònics

2612                Fabricació de circuits impresos acoblats

2620                Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics

2630                Fabricació d’equips de telecomunicacions

2640                Fabricació de productes electrònics de consum

2651                Fabricació d’instruments i aparells d’amidament, verificació i navegació

2660                Fabricació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics

2670                Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic

2680                Fabricació de suports magnètics i òptics

3011                Construcció de vaixells i estructures flotants

3012                Construcció d’embarcacions d’esplai i esport

3030                Construcció aeronàutica i espacial i la maquinària

3315                Reparació i manteniment naval

3316                Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

3811                Recollida de residus no perillosos

3812                Recollida de residus perillosos

3821                Tractament i eliminació de residus no perillosos

3822                Tractament i eliminació de residus perillosos

3831                Separació i classificació de materials

3832                Valoració de materials ja classificats

3900                Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

5510                Hotels i allotjaments similars

5520                Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530                Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590                Altres allotjaments

5912                Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915                Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916                Activitats de produccions de programes de televisió

5920                Activitats de gravació de so i edició musical

6201                Activitats de programació informàtica

6202                Activitats de consultoria informàtica

6203                Gestió de recursos informàtics

6209                Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica

6311                Processament de dades, hostatge i activitats relacionades

6312                Portals web

7211                Investigació i desenvolupament experimental en biotecnologia

7219                Altra investigació i desenvolupament experimental en ciències naturals i tècniques

7220                Investigació i desenvolupament experimental en ciències socials i humanitats

7500                Activitats veterinàries

7734                Lloguer de mitjans de navegació

7735                Lloguer de mitjans de transport aeri

8710                Assistència en establiments residencials amb atenció sanitària

8720                Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i drogodependència

8731                Assistència en establiments residencials per a persones grans

8732                Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat física

8790                Altres activitats d’assistència en establiments residencials

8811                Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones grans

8812                Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

8891                Activitats d’atenció diürna d’infants

8899                Altres activitats de serveis socials sense allotjament no classificades en una altra part

II. Sectors industrials amb dificultats estructurals

Els sectors industrials tradicionals amb dificultats estructurals social són els següents (CNAE 2009):

1511                Preparació, adob i acabament del cuiro; preparació i tenyiment de pells

1512                Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia

1520                Fabricació de calçat

3101                Fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials

3102                Fabricació de mobles de cuina

3109                Fabricació d’altres mobles

3213                Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars

III. Sectors sotmesos a processos d’ajust

Construcció, que inclou les activitats següents (CNAE 2009):

4121                Construcció d’edificis residencials

4122                Construcció d’edificis no residencials

4211                Construcció de carreteres i autopistes

4212                Construcció de vies fèrries de superfície i subterrànies

4213                Construcció de ponts i túnels

4221                Construcció de xarxes per a fluids

4222                Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions

4291                Obres hidràuliques

4299                Construcció d’altres projectes d’enginyeria civil ncaa

4311                Demolició d’immobles

4312                Moviments de terres

4313                Perforacions i sondatges

4321                Instal·lacions elèctriques

4322                Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

4329                Altres activitats d’instal·lació en edificis i obres

4331                Arrebossat

4332                Instal·lació de fusteria

4333                Revestiment de terres i parets

4334                Pintura i vidrieria

4339                Altres treballs d’acabament d’edificis

4391                Construcció de cobertes

4399                Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa

IV. Empreses que centren la seva activitat en els nous jaciments d’ocupació

Es consideren activitats en els denominats nous filons d’ocupació les següents:

1. Serveis relacionats amb la vida diària. Entre d’altres:

a) Serveis socials a domicili: serveis d’atenció personal a persones malaltes, discapacitades o ancianes; serveis de tasques domèstiques a persones malaltes, discapacitades o ancianes; teleassistència; producció i repartiment de menjar a aquests mateixos col·lectius; serveis sanitaris a domicili; acompanyament de persones d’edat a l’exterior; centres de dia per a persones de la tercera edat.

b) Serveis d’atenció a la infància: guarderies fora de l’horari escolar, guarderies d’empreses o de col·lectius d’empreses, atenció d’infants durant les malalties, activitats extraescolars.

c) Noves tecnologies de la informació i de la comunicació: accés a la informació (Internet), multimèdia d’oci, multimèdia educativa, vigilància a domicili, teletreball.

d) Ajuda a joves amb dificultats especials d’inserció: alfabetització, orientació escolar per a grups amb dificultats; programes de reinserció.

2. Serveis culturals i d’oci. Entre d’altres:

a) Turisme: noves formes de turisme rural, turisme cultural, turisme esportiu, turisme mediambiental, turisme de talassoteràpia.

b) Sector audiovisual: producció i distribució de pel·lícules, televisió interactiva, producció d’emissions de televisió, difusió de produccions de televisió.

c) Valoració del patrimoni cultural: recuperació del patrimoni historicoartístic, recuperació d’espais i edificis d’interès historicocultural, difusió de la cultura.

d) Desenvolupament cultural local: conservació de fons, biblioteques i creació literària; recuperació de la història pròpia de cada localitat.

e) Oci i temps lliure lligat a la natura: excursionisme, senderisme, cicloturisme.

3. Serveis de medi ambient. Entre d’altres:

a) Gestió de residus sòlids urbans: recollida i transport de residus sòlids urbans, tractament dels residus per a reciclatge o reutilització per a altres usos.

b) Gestió de l’aigua: contaminació, prevenció i control d’abocaments; protecció de fonts; manteniment i neteja de torrents; gestió d’infraestructures; cicle integral de l’aigua.

c) Protecció i manteniment de zones naturals: conservació d’espais naturals, reforestació, control de la degradació, educació mediambiental.

d) Control de l’energia: estalvi energètic en edificis i habitatges, ús de noves fonts d’energia, assessoria d’estalvi energètic a famílies, obres d’adaptació en edificis antics.

4. Serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació. Entre d’altres:

a) Creació, explotació i manteniment de programari, relacionats amb els nous filons d’ocupació.

b) Programari adreçat a microempreses.

c) Formació a les empreses en l’ús de les TIC adequades als productes o serveis que cada empresa té o posa al mercat.