null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 19328
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 10 d’octubre de 2013, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L’actual marc constitucional estableix un Estat social i democràtic de dret on les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, competència, coordinació i subordinació a la Llei i al Dret.

Per tal de dur endavant les seves accions i aconseguir el compliment dels objectius, les administracions públiques actuen de diverses maneres. Una de les formes clàssiques d’actuació és l’activitat de foment, definida com l’activitat de l’Administració que incentiva i promou de forma indirecta l’activitat d’altres persones físiques o jurídiques quan actuen amb la finalitat de servir l’interès general. La principal o més important de les activitats de foment és la concessió de subvencions, definides com qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluat econòmicament, que l’Administració atorga a favor d’una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destinen a activitats d’utilitat pública o d’interès social, o a la consecució d’una finalitat pública.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears és una entitat autònoma de caire administratiu, creada mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), modificada per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB núm. 186, de 30 de desembre) i pel Decret llei 4/2011, de 5 d’agost (BOIB núm. 119, de 6 d’agost). Té per finalitat planificar, gestionar i coordinar les polítiques d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, d’orientació i d’intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació.

Les polítiques actives d’ocupació són definides en l’article 23 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació com el conjunt d’accions i mesures d’orientació, ocupació i formació dirigides a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte d’altri o propi, de les persones desocupades; al manteniment de l’ocupació, i al foment de l’esperit empresarial i de l’economia social.

L’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014 aprovada pel Reial decret 1542/2011, de 31 d’octubre (BOE núm. 279, de 19 de novembre), es configura com el marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d’ocupació en el conjunt de l’Estat. Aquesta norma pretén garantir la igualtat d’accés, la cohesió social i la complementarietat entre la unitat de mercat i la diversitat territorial i dóna, per tant, llibertat a cada comunitat autònoma per fixar els seus propis programes de polítiques actives d’ocupació, de forma que s’ajustin  millor a la realitat de les persones en atur i del teixit productiu de cadascuna. Amb aquesta finalitat es transformen profundament els actuals programes de polítiques actives d’ocupació, i es modifica el principal marc regulador, és a dir, la Llei d’ocupació, en què s’identifiquen els diferents àmbits de polítiques actives d’ocupació, que han de cobrir les comunitats autònomes, amb les actuacions i mesures que aquestes estableixin, segons les necessitats i circumstàncies específiques dels territoris respectius, posant l’èmfasi tant en els objectius finals com en els instruments per assolir-los.

Així, l’article 25 de la Llei 56/2003 identifica deu àmbits de les polítiques actives d’ocupació: orientació professional; formació i requalificació; oportunitats d’ocupació i foment de la contractació; oportunitats d’ocupació i formació; foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació; oportunitats per col·lectius amb dificultats especials; autoocupació i creació d’empreses; promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica territorial; foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial) i projectes integrats.

L’article 19 octies d’aquesta llei estableix que les comunitats autònomes han d’adoptar programes específics destinats a fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats especials d’integració en el mercat de treball, especialment joves, amb particular atenció als que tenen dèficit de formació, dones, aturats de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social, i immigrants, amb respecte a la legislació d’estrangeria, o altres que es puguin determinar, en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació. Així mateix, la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu estableix que també tindran la condició de col·lectiu prioritari per participar de les accions i mesures de polítiques actives d’ocupació que desenvolupin els serveis públics d’ocupació a l’efecte de l’article 19 assenyalat, els treballadors majors de 55 anys que hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu o qualsevol dels subsidis per desocupació establerts en el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, o que no hi tinguin dret.

 

D’acord amb l’article 23.3 de la Llei d’ocupació els recursos econòmics destinats a les polítiques actives d’ocupació han de ser gestionats pels serveis públics d’ocupació i, amb aquesta finalitat, s’han de desenvolupar les accions i mesures que es considerin necessàries i que donin cobertura als àmbits establerts en l’article 25 esmentat. Aquestes accions i mesures poden ser gestionades, entre d’altres formes, mitjançant la concessió de subvencions públiques.

Així mateix, l’article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes estableix que les bases reguladores de les subvencions corresponents puguin incloure la valoració d’actuacions d’efectiva consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants.

En l’article 42 d’aquesta llei s’estableix que les polítiques d’ocupació tindran com un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes. Per això, es millorarà l’ocupabilitat i la permanència en l’ocupació de les dones, i es potenciarà el seu nivell formatiu i la seva adaptabilitat als requeriments del mercat de treball. Els programes d’inserció laboral activa comprenen tots els nivells educatius i edat de les dones, incloent-hi els de formació professional, escoles taller i cases d’oficis, dirigits a persones en atur, i es podran destinar prioritàriament a col·lectius específics de dones o preveure’n una proporció determinada.

L’article 6 del Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere estableix que amb la finalitat d’assolir un major grau de participació d’aquestes persones en els diferents programes de polítiques actives d’ocupació que siguin necessaris per al correcte desenvolupament del seu procés d’inserció professional, en l’aplicació dels criteris de prioritat per a la selecció de participants d’aquests programes, s’ha d’assenyalar específicament la condició de víctima de violència de gènere, i se li atorga especial prioritat a aquesta condició.

L’article 12 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller o consellera competent n’hagi establert, prèviament per ordre, les bases reguladores. Aquest mateix precepte legal atribueix als consellers, en ús de la seva potestat reglamentària, l’aprovació de les bases normatives que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit sectorial de cada conselleria.

Per aquests motius es considera necessari aprovar l’Ordre que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per dur a  terme accions i mesures de polítiques actives d’ocupació gestionades pel SOIB, tenint en compte els requisits mínims que exigeix l’article 13, així com les particularitats procedimentals de l’article 12.2, ambdós articles del Text refós de la Llei de subvencions.

La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, en l’article 33, atribueix als consellers la facultat de dictar ordres en les matèries pròpies de cada Conselleria.

Per tot això, a proposta del Consell General del SOIB, dict la següent

ORDRE

Article 1

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases reguladores que han de regir les subvencions a programes de polítiques actives d’ocupació entesos com el conjunt d’accions i mesures d’orientació, foment de l’ocupació i formació dirigides a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte propi o d’altri, de les persones desocupades; el manteniment de l’ocupació i la promoció professional de les persones ocupades, i al foment de l’esperit empresarial i de l’economia social, que es convoquin des del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

2. Poden ser objecte d’ajudes els programes de polítiques actives d’ocupació següents:

a)Orientació professional: accions i mesures d’informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de la persona beneficiària, li permetin determinar les seves capacitats i interessos i gestionar la seva trajectòria individual d’aprenentatge, la recerca d’ocupació o la posada en pràctica d’iniciatives empresarials.

b)Formació i requalificació: accions i mesures d’aprenentatge, formació, requalificació o reciclatge professional incloses en el subsistema de formació professional per a l’ocupació.

c)Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació: accions i mesures que tinguin per objecte incentivar-ne la contractació, la creació d’ocupació o el manteniment dels llocs de feina, ja sigui amb caràcter general o dirigides a sectors o col·lectius específics.

d)Oportunitats d’ocupació i formació: accions i mesures que impliquin la realització d’un treball efectiu en un entorn real i permetin adquirir formació o experiència professional dirigides a la qualificació o inserció laboral.

e)Foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació: accions i mesures que promoguin la igualtat entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, la permanència en aquest i la promoció professional, així com la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la corresponsabilitat d’homes i dones en l’assumpció de les responsabilitats familiars.

f)Oportunitats per a col·lectius amb dificultats especials: accions i mesures d’inserció laboral (orientació, formació, acompanyament, etc.) de col·lectius que, de forma estructural o conjuntural, presenten dificultats especials per a l’accés i la permanència en el treball.

g)Autoocupació i creació d’empreses: accions i mesures dirigides a fomentar les iniciatives empresarials mitjançant el treball autònom i l’economia social.

h)Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica territorial: accions i mesures encaminades a generar ocupació, crear activitat empresarial i dinamitzar i impulsar el desenvolupament econòmic local.

i)Foment de la mobilitat geogràfica i/o sectorial: accions i mesures que facilitin el desplaçament o canvi de residència per accedir a un lloc de feina o la requalificació a fi de promoure la contractació en un sector d’activitat diferent en el qual s’ha treballat habitualment, especialment quan es tracti de sectors emergents o amb alta ocupabilitat.

j)Accions d’intermediació laboral.

k)Projectes integrats: accions i mesures que combinin accions diverses definides en els supòsits anteriors.

l)Qualsevol altra mesura que desenvolupi una política activa d’ocupació d’acord amb la definició de l’apartat 1 d’aquest article.

 Article 2

Beneficiaris

1. Pot ser beneficiària qualsevol persona o entitat, física o jurídica, pública o privada que, a més de realitzar l’activitat o objecte que fonamenti l’atorgament de la subvenció, compleixi els requisits que preveuen aquestes bases, i els específics que assenyalin les convocatòries corresponents.

2.Si la persona beneficiària és una persona jurídica, també tenen la consideració de beneficiaris les persones que en formen part com a membres que es comprometin a dur endavant la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer.

3.A més, i sempre que així ho prevegi la convocatòria, poden accedir a la condició de persona beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

4.Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació. I també, l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun, ja que tenen la condició de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar una persona en representació o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a persona beneficiària, els corresponen. Així mateix, l’agrupació no s’entén dissolta fins que no han transcorregut els terminis de prescripció corresponents.

5.No poden ser beneficiaris de subvencions les persones, entitats o agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.         

Article 3

Convocatòries

1. Les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquestes bases s’han d’aprovar per resolució del president o presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i s’han de publicar en el BOIB, sense perjudici de les delegacions o desconcentracions que es pugui fer en altres òrgans administratius.

2.L’acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els aspectes que s’indiquen en l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, així com també els terminis i pròrrogues de l’article 15 d’aquesta Ordre, i la resta d’aspectes que s’hi preveuen.

Quan la convocatòria tingui per objecte finançar un programa específic destinat a fomentar l’ocupació de col·lectius especialment vulnerables envers  el mercat de treball, aquesta ha d’establir els col·lectius prioritaris d’acord amb el que assenyala l’article 19 octies de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació; i l’article 42 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones. En aquests programes, quan es consideri necessari per al desenvolupament correcte del seu procés d’inserció professional, en l’aplicació dels criteris de prioritat per a la selecció de participants, s’ha d’assenyalar específicament la condició de víctima de violència de gènere, i se li ha d’atorgar especial prioritat a aquesta condició en compliment de l’article 6 del Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.

3.En les convocatòries s’ha d’assenyalar la quantia màxima de la disponibilitat pressupostària per atendre les sol·licituds de la convocatòria, amb indicació de la partida o partides pressupostàries a les quals s’ha d’imputar la despesa i, si escau, de les anualitats i dels imports corresponents en el supòsit que es tramitin subvencions pluriennals, tenint en compte les regles particulars següents:

a)La consignació de l’import màxim destinat a les subvencions no significa que s’hagi de distribuir necessàriament en la seva totalitat entre les sol·licituds presentades.

b)L’import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. La modificació mencionada, excepte que s’estableixi el contrari, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s’ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

c)Quan la quantia total màxima de les subvencions convocades es distribueixi entre diferents crèdits pressupostaris, s’entén que la distribució té caràcter estimatiu, i l’eventual alteració no exigeix la modificació de la convocatòria, sense perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que pertoqui.

4.En cada convocatòria s’ha d’indicar la forma de notificació individual o mitjançant la publicació de les resolucions, d’acord amb l’article 21.4 del Text refós de la Llei de subvencions i els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.

5.Així mateix, es pot establir en cada convocatòria que els actes de tràmit i, en especial, la proposta de resolució, es notifiquin mitjançant fax o altres mitjans telemàtics, i també les comunicacions que les entitats beneficiàries mantenguin amb l’òrgan competent en la instrucció dels procediments de concessió de les subvencions, sempre que s’assenyali aquest mitjà com a preferent o consentit expressament, i s’ha d’identificar el número de fax o l’adreça electrònica corresponent.

6.Les convocatòries es poden tramitar telemàticament, sempre que es compleixin les previsions del Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la CAIB.

7.En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que preveuen les lletres b i c de l’article 7.1 del Text refós de la Llei de Subvencions, el president o presidenta del SOIB pot dictar un acte de convocatòria informativa, el qual tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau, s’iniciïn després amb les sol·licituds que es presentin.

8.En compliment del que preveu l’article 7 de la Llei 12/2006 per a la dona, la convocatòria ha de preveure la inclusió de la variable de sexe en les estadístiques, les enquestes i la recollida de dades que es duguin a terme de l’activitat subvencionada.

Article 4

Presentació de sol·licituds

1.Les persones físiques o jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica interessades que compleixin els requisits prevists en aquesta Ordre i els que determini la convocatòria corresponent poden presentar les sol·licituds en el Registre General del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en el termini establert en la convocatòria i en qualsevol de les formes establertes en dret, d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 37.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.Les persones interessades han d’adjuntar a la sol·licitud, que ha de reflectir les dades personals de la persona o entitat interessada, la documentació que fixi la convocatòria, que en qualsevol cas s’ha d’ajustar a les prescripcions del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, d’entre l’assenyalada a continuació, sense perjudici que es requereixi cap altra documentació, en els supòsits que es consideri oportú:

a)En cas de persona física, el document d’identitat (DNI, NIF o NIE)  del sol·licitant o dels seus representants legals i, si escau, el certificat d’empadronament.

b)En cas de persona jurídica, el certificat d’identificació fiscal (CIF) i la documentació següent, segons els casos:

-En cas d’administracions territorials, un certificat de l’òrgan competent de l’entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

-En cas d’entitats públiques no territorials, una còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent de la creació o del reconeixement de l’entitat, i també l’acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

-En cas de persones jurídiques no incloses en els paràgrafs anteriors, agrupacions de persones o entitats sense personalitat jurídica, el document constitutiu de l’entitat o agrupació i, si escau, els estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, o el certificat d’inscripció en el registre dels documents esmentats, així com l’acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

c)Una memòria explicativa de l’activitat que ha de dur a terme, indicant-hi el pressupost, el detall d’ingressos i les despeses previstes, els antecedents, la descripció de la inversió, i els objectius i els mitjans humans i materials necessaris per executar-la, així com qualsevol altra dada en què es detalli de manera específica l’activitat objecte de subvenció.

d)El certificat o l’acreditació d’existència de compte bancari, la titularitat del qual recaigui en la persona beneficiària de la subvenció, mitjançant model oficial aprovat per l’Administració.

e)Les declaracions de responsable següents, d’acord amb el model establert en cada convocatòria que estarà a disposició de les persones interessades en el web del SOIB:

-De complir les obligacions que estableix l’article 14 d’aquesta Ordre, i també les que estableixi la convocatòria corresponent.

-De no incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció d’acord amb la normativa aplicable.

-De tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada.

f)La resta de documentació que es determini amb caràcter específic en cada convocatòria pública.

3.En els termes que s’estableixi reglamentàriament, les persones o les entitats sol·licitants les dades de les quals estiguin inscrites en el Registre de sol·licitants en els termes fixats en l’article 35 del Text refós de la Llei de subvencions queden exempts de l’obligació de presentar la documentació lliurada al Registre. 

4.D’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en cas que les sol·licituds no reuneixin els requisits exigits o no incorporin la documentació exigida en la convocatòria, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha d’informar la persona interessada, i li ha de concedir un termini de deu dies per esmenar-ho. Si no ho esmena, s’entén que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que disposa l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5.La presentació telemàtica de la sol·licitud i la documentació complementària s’ha de fer, si escau, en els termes fixats en el Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la CAIB.

6.La presentació de la sol·licitud suposa que la persona o l’entitat interessada accepta les prescripcions que estableixen el Text refós de la Llei de subvencions, aquesta Ordre i la convocatòria corresponent.

Article 5

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

1.L’òrgan instructor comprovarà d’ofici que la persona o l’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma, en els termes establerts en l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta circumstància ha de quedar acreditada en l’expedient.

2.La presentació de la sol·licitud d’ajuts implica que s’autoritza al Servei d’Ocupació de les Illes Balears a obtenir de manera directa l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada en manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i/ò de la Seguretat Social, juntament amb la sol·licitud d’ajuts.

Article 6

Principis i criteris de concessió de les subvencions

1.Llevat de les excepcions previstes en l’article 7.1 del Text refós de la Llei de subvencions, les subvencions que regula aquesta Ordre s’han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’òrgan o l’entitat que la concedeix i eficiència en l’assignació dels recursos públics, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació de les partides a què s’han d’imputar les despeses corresponents i han d’estar supeditades a l’existència de crèdit adequat i suficient.

2.D’acord amb això, i sense perjudici dels criteris específics corresponents a cada línea de subvencions que s’estableixin en la convocatòria, l’avaluació de les sol·licituds ha de tenir en compte, sempre que sigui possible, els criteris genèrics següents:

a)L’adequació del projecte o de l’activitat que s’ha de desenvolupar a les finalitats, els objectius i les prioritats marcats en la convocatòria; així com, a les necessitats del territori.

b)Qualitat i coherència interna en el desenvolupament de la proposta tècnica.

c)La capacitat tècnica o l’experiència desenvolupada per dur a terme el projecte o activitat.

d)Quan el SOIB determini l’existència d’una situació de desigualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit d’actuació de l’activitat subvencionada, s’ha de valorar la incorporació de l’impacte de gènere del projecte en el qual s’indiqui les repercussions possibles que es preveuen en dones i homes durant la realització de l’activitat subvencionada. Així mateix, es poden valorar actuacions d’efectiva consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants previstes en l’article 35 de la Llei orgànica 3/2007 de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

3.La ponderació atorgada a cada criteri s’ha d’establir en la convocatòria d’acord amb l’adequació de l’activitat projectada amb la consecució de la finalitat de la subvenció. Així mateix, es podrà establir una puntuació mínima per a l’aprovació dels projectes i  criteris de desempat.

4.Els criteris s’han de redactar amb una terminologia clara, concisa i simple, amb l’objecte d’evitar, en la mesura que es pugui, que la persona interessada  s’equivoqui, faci errades o interpretacions indegudes que n’ocasionin l’exclusió en el procés de concessió de la subvenció.

Article 7

Selecció de les persones o entitats beneficiàries

1.Com a regla general, el sistema de selecció ha de ser el concurs, el qual constitueix la via ordinària de selecció de les persones o entitats beneficiàries. Als efectes prevists en aquesta Ordre, s’entén per concurs el que disposa l’article 17.1 del Text refós de la Llei de subvencions. D’acord amb aquest procediment i una vegada valorats i comparats els projectes, els programes o les activitats sol·licitats, d’acord amb els criteris de valoració fixats en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent, s’han d’atribuir els imports dels ajuts sol·licitats, d’acord amb l’ordre de prelació establert segons la puntuació obtinguda, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. En aplicació del que disposa l’apartat següent d’aquest article, la resta de sol·licituds han de quedar excloses per falta de disponibilitat pressupostària.

2.El conjunt de les subvencions atorgades en cada convocatòria no pot superar la quantitat total del crèdit que s’hi prevegi. Excepcionalment, la convocatòria pot fixar a més de la quantia total màxima dins els crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requereix una nova convocatòria. La convocatòria ha de fer constar expressament que l’efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

3.No obstant això, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. En aquests casos, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 17 del Text refós de la Llei de subvencions.

4.Quan les característiques de la subvenció ho permetin, les convocatòries poden preveure la realització de diversos procediments de selecció successius al llarg d’un mateix exercici pressupostari i per a una mateixa línea de subvenció, tot indicant-ne els aspectes següents:

a)El nombre de procediments i de resolucions successives que s’han de dictar.

b)L’import màxim que s’ha d’atorgar en cada període, tot tenint en compte la seva durada i el volum de sol·licituds previstes. No obstant això, en els casos en què una vegada finalitzat qualsevol dels períodes no s’hagi exhaurit l’import màxim previst inicialment per a cada un d’aquests, la quantitat no aplicada es traslladarà al període següent, mitjançant resolució de l’òrgan competent per concedir les subvencions, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

c)El termini en què, per a cadascun dels períodes, es poden presentar les sol·licituds.

d)El termini màxim de resolució de cadascun dels procediments.

En les convocatòries que prevegin aquests procediments de selecció successius, cada resolució s’ha de pronunciar sobre les sol·licituds presentades en el corresponent període de temps i acordar l’atorgament de subvencions d’acord amb els criteris generals que han de regir la resolució, sense superar la quantia que per a cada període s’hagi establert en la convocatòria.

Article 8

Òrgans competents

1.El president o presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears és l’òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant la resolució de convocatòria de la subvenció, així com per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció, o si escau, d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud, com també, si escau, de les resolucions de modificació de la resolució de concessió i de reintegrament dels articles 12 i 31 d’aquesta Ordre. Així mateix, és competent per comprovar la justificació de la subvenció i l’aplicació efectiva de la subvenció concedida de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Text refós esmentat i aquesta Ordre

2.El director o directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears és l’òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes establerts en l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions i en l’article 10 d’aquesta Ordre.

 

 

Article 9

 Comissió Avaluadora

1.La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat al qual correspon examinar i comparar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració fixats a la convocatòria, i emetre un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació i una prelació de les sol·licituds. Aquest informe ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent.

2.Únicament és obligatòria la constitució d’una comissió avaluadora en els supòsits prevists en l’article 19.2 del Text refós de la Llei de subvencions. En els supòsits en què no s’hagi de constituir, podrà existir si així ho preveu la resolució de convocatòria respectiva.

3.En els casos en què la Comissió Avaluadora no es constitueixi, s’ha de determinar en la convocatòria l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

4.La Comissió Avaluadora està composta per un/a president/a, un/a secretari/ària i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la convocatòria d’acord amb criteris de competència professional i experiència. Aquesta Comissió Avaluadora haurà de presentar una composició paritària, sempre que aquest fet sigui tècnicament viable.

Article 10

Instrucció

1.L’òrgan competent per instruir els procediments que es tramitin a l’empara d’aquesta disposició és la Direcció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que ha de determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució i en concret, les que determini l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

2.A l’efecte de determinar les persones o entitats participants admeses en la convocatòria de subvenció corresponent, l’òrgan instructor, si pertoca, ha de requerir a les persones i entitats sol·licitants l’esmena de les sol·licituds en els termes que preveu l’article 4.4 d’aquesta Ordre.

Així mateix, en els supòsits en què, posteriorment, el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona o a l’entitat sol·licitant de la subvenció, l’òrgan instructor ha d’advertir que, transcorregut el termini que s’indica a aquest efecte, se’n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i la persona o l’entitat sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’òrgan instructor ha de proposar, a l’òrgan competent per resoldre, l’arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ha de notificar-ho a la persona interessada.

3.L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora o de l’òrgan que determini la convocatòria en els termes assenyalats en l’article 9.3, ha de formular la proposta de resolució provisional, motivada degudament, que s’ha de notificar als interessats en la forma que es determini en la convocatòria, i s’ha de concedir un termini d’entre 10 i 15 dies per presentar al·legacions.

4.Es pot prescindir del tràmit d’audiència si no hi ha altres fets ni es tenen en compte altres al·legacions que les formulades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució provisional formulada tindrà el caràcter de definitiva.

5.En qualsevol cas, l’òrgan instructor en la proposta provisional pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona o l’entitat sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l’activitat que aquest ha proposat, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s’ha de demanar la conformitat de la persona o entitat sol·licitant, conformitat que s’entén atorgada si la proposta formulada per l’òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona o entitat sol·licitant  no hi manifesta oposició, per escrit, dins el tràmit d’audiència. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s’ha de mantenir en els termes expressats per la persona o entitat sol·licitant en l’escrit inicial, sense perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l’escrit d’oposició que presenti.

6.Sense perjudici del que preveu l’apartat anterior, si l’import de la subvenció que resulti de l’informe previ que serveix de base per redactar la proposta de resolució provisional és inferior a l’import sol·licitat, s’ha d’instar a la persona beneficiària perquè, en el tràmit d’audiència, modifiqui la seva sol·licitud inicial per ajustar-la a l’import de la subvenció susceptible d’atorgament, que en qualsevol cas ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció. Si transcorre el termini sense que la persona beneficiària reformuli la seva sol·licitud aquesta s’ha d’entendre tàcitament acceptada per l’import susceptible d’atorgament.

7.Tenint en compte l’informe de la Comissió Avaluadora, les al·legacions del sol·licitant en el tràmit d’audiència i la reformulació de la sol·licitud, si escau, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, degudament motivada.

8.Les propostes de resolució provisional i definitives no creen, davant l’Administració, cap dret a favor de la persona beneficiària que es proposi, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui.

Article 11

Resolució i notificació

1.La resolució ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida.

2.El termini màxim per dictar i notificar la resolució de concessió és el que assenyala la convocatòria corresponent. Si acaba el termini sense que s’hagi notificat la resolució la persona interessada ha d’entendre que se n’ha desestimat la sol·licitud.

3.Quan les característiques del procediment de concessió de la subvenció ho aconsellin, la convocatòria pot establir que el termini màxim per resoldre el procediment de concessió i per notificar la resolució es computi a partir d’una data posterior a la data de publicació de la convocatòria.

4.Les modificacions dels terminis establerts s’han de regir pel que disposen els articles 49 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.La resolució s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el BOIB, d’acord amb el que disposi la convocatòria.

6.Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per determinar la valoració tècnica i la subvenció que s’ha de concedir i, en qualsevol cas, l’obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i es perdrà el dret al cobrament total o parcial de la subvenció, i el reintegrament de les quanties percebudes indegudament, excepte si es donen les condicions establertes en l’article 12.

7.En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que preveuen les lletres b i c de l’article 7.1 de la Llei de subvencions, la resolució ha d’expressar les condicions de la concessió, sense perjudici de la possible formalització dels convenis instrumentals assenyalats al Text refós de la Llei de subvencions.

8.La convocatòria pot determinar que la resolució de concessió, a més de contenir les persones o entitats sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la desestimació expressa de les altres sol·licituds, pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, tot i complir les condicions administratives i tècniques establertes en la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari no hagin estat estimades perquè excedeixin la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació obtinguda a cadascuna en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest cas, si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció o n’incompleix les obligacions, amb la consegüent pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció, l’òrgan concedent ha d’acordar, sense necessitat de dictar una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de la puntuació, sempre que amb la renuncia o l’incompliment per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre com a mínim una de les sol·licituds denegades. L’òrgan concedent de la subvenció ha de comunicar aquesta opció als interessats a fi que accedeixin a la proposta de subvenció, i si és el cas l’acceptin, en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part de la o les persones sol·licitants, el president o presidenta del SOIB ha de dictar l’acte de concessió i notificar en els termes establerts en el Text refós de la Llei de subvencions.

9.En quasevol cas, la resolució de concessió es pot substituir per l’acabament convencional en els termes que preveu l’article 23 del Text refós de la Llei de subvencions, i també es pot complementar mitjançant els convenis instrumentals a què es referix l’article 21.2 del mateix Text.

Article 12

Modificació de la resolució de concessió

1.La persona o entitat beneficiària pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l’acabament del termini màxim d’execució i/o justificació de l’activitat, la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l’alteració de les condicions d’execució de l’activitat subvencionada.

En aquests casos, l’òrgan concedent en pot autoritzar l’alteració, mitjançant la modificació de la resolució de concessió que correspongui en cada cas, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment, ni tengui caràcter essencial, ni alteri substancialment la finalitat per la qual es va concedir; sempre que no es perjudiquen drets d’un tercer, i sigui aprovada pel SOIB i la sol·licitud de modificació es presenti abans que s’acabi el termini per fer l’activitat.

2.Excepcionalment, en els casos en què es posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió que no alterin substancialment la naturalesa o l’objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, havent-se omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que acceptar-la no suposi danys a tercers, tot i tenint en compte, si escau, els criteris de gradació a què es refereix l’article 30.3 d’aquesta Ordre.

Article 13

Entitats col·laboradores

1.El lliurament dels fons públics als beneficiaris o la realització d’altres funcions de gestió de les subvencions que s’atorguin a l’empara d’aquesta disposició, es pot dur a terme mitjançant entitats col·laboradores, d’acord amb l’article 26 del Text refós de la Llei de subvencions.

2.El règim de col·laboració d’aquestes entitats s’ha de subjectar a les normes que estableixen els articles 26 a 28 del Text refós de la Llei de subvencions i als termes que, si escau, s’estableixen en la convocatòria i en el conveni corresponent.

3.Poden ser designades entitats col·laboradores les entitats esmentades a l’article 26.2 del Text refós de la Llei de subvencions. Pel que fa a les persones jurídiques esmentades a l’apartat f de l’article 26.2 del Text refós de la Llei de subvencions han de complir les condicions de solvència i eficàcia que estableixi la convocatòria corresponent i que s’han d’acreditar mitjançant:

a)Informe d’institucions financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscs professionals.

b)Declaració de responsable del material, de les instal·lacions i de l’equip tècnic de què disposa l’entitat per executar la col·laboració, i també, quan sigui procedent, de les titulacions acadèmiques i professionals del personal que hagi de dur a terme l’activitat.

c)Altres formes d’acreditació que estableixi la convocatòria corresponent.

Article 14

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de la persona beneficiària, les següents:

a)Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació de la proposta provisional de resolució en els casos i en els termes que, si escau, estableix cada convocatòria.

b)Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c)Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

d)Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

e)Comunicar a l’òrgan que la concedeix o, si escau, a l’entitat col·laboradora, l’obtenció d’altres subvencions o ingressos per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.

f)Acreditar, en la forma que s’estableixi a cada convocatòria i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

g)Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres  de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur la persona beneficiària d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.

h)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

i)Adoptar, en els termes que estableixin les convocatòries corresponents, les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat objecte de subvenció.

j)Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

k)Comunicar a l’òrgan concedent qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts.

l)Presentar tota la informació requerida per l’òrgan de control financer.

m)Respectar les directrius i protocols que pugui establir el SOIB relatius al desenvolupament de les activitats, sense perjudici que les entitats beneficiàries usin metodologies pròpies supervisades i aprovades pel SOIB.

n)Disposar dels mitjans tècnics i informàtics adients per connectar-se als dispositius informàtics per a la gestió del programa que eventualment  determini el SOIB.

o)Les que cada convocatòria estableixi amb caràcter específic.

Article 15

Regles generals sobre els terminis i les pròrrogues

1.Els interessats s’han de subjectar als terminis i pròrrogues que estableixen les convocatòries, amb els límits següents:

a)Entre quinze dies naturals i cinc mesos per presentar les sol·licituds de subvenció. Quan les característiques de la subvenció ho facin recomanable, les convocatòries corresponents podran preveure un termini superior al que s’estableixi en el paràgraf anterior, tot tenint en compte el termini màxim per dictar i notificar la resolució de concessió.

b)Deu dies per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada juntament amb la sol·licitud a què es refereix l’article 4 d’aquesta Ordre.

c)Entre deu i quinze dies per al tràmit d’audiència, si pertoca, previ a la proposta de resolució provisional, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992.

d)Entre deu i quinze dies per acceptar la proposta de resolució provisional o renunciar-hi, comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la comunicació. Si transcorre el termini i l’entitat no ha expressat la seva voluntat s’entendrà que accepta la  subvenció en els termes assenyalats a la proposta.

e)Fins a 6 mesos per dictar la resolució expressa de concessió o denegació, a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB, o des d’una data posterior quan concorrin les circumstàncies assenyalades en l’article 11.3 d’aquesta Ordre.

f)Entre 3 i 7 dies per a comunicar l’inici de l’activitat objecte de subvenció, en el cas que la convocatòria estableixi aquesta obligació.

g)El termini màxim de justificació de la subvenció s’establirà en la convocatòria respectiva, i pot consistir en una data certa o en una data determinable comptadora des del termini de finalització de l’activitat.

h)Entre 10 i 15 dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l’òrgan competent per comprovar la justificació i l’aplicació de la subvenció, amb la comunicació prèvia per escrit dirigida a la persona beneficiària.

i)Un màxim de trenta dies naturals per comunicar les variacions a què es refereix l’apartat k de l’article 14 d’aquesta Ordre.

j)En la resta de supòsits no establerts en les lletres anteriors s’han d’observar els terminis que estableix la convocatòria.

2.El fet que hagi transcorregut el termini màxim a què es referix la lletra e de l’apartat anterior i no s’hagi notificat la resolució expressa faculta la persona o l’entitat interessada perquè entengui desestimada la sol·licitud.

No obstant això, quan el nombre de sol·licituds formulades o qualsevol altra causa justificada impedeixi raonablement el compliment d’aquest termini, l’òrgan competent per resoldre pot acordar-ne l’ampliació, d’acord amb l’article 42.6 de la Llei 30/1992.

3.Així mateix, d’ofici o a instància de part, es pot ampliar el termini màxim d’acabament de l’activitat o de justificació per mitjà d’una resolució motivada de l’òrgan competent per resoldre, sempre que amb això no es perjudiquin drets de terceres persones i estigui d’acord amb la normativa d’aplicació.

Article 16

Determinació de l’import de la subvenció

1.Excepte que la convocatòria disposi una altra cosa, el pressupost de l’activitat serveix de referència per a la determinació final de l’import de la subvenció. En cap cas l’import de l’ajut pot superar el cost de l’activitat que la persona beneficiària ha de dur a terme.

2.El pressupost total del projecte ha d’estar compost pel conjunt de partides subvencionables i pels recursos propis de la persona o l’entitat, o per altres recursos que, si escau, financiïn el projecte. L’òrgan instructor pot aplicar factors de correcció consistents a reduir o excloure determinades despeses directes o indirectes relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia que ha de constar en l’acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta de resolució provisional i en la resolució. En aquest cas el projecte aprovat és el que determina la  resolució de concessió.

3.En cada convocatòria s’han d’establir les regles per determinar l’import de la subvenció, el qual pot consistir:

a)En una quantia fixa o preu fet calculada en la fórmula marcada per la convocatòria, o bé en un percentatge del cost del projecte o de l’import sol·licitat.

b)En l’import sol·licitat, d’acord amb els criteris que estableixi la convocatòria.

c)En una quantia en proporció a la puntuació que la Comissió Avaluadora hagi atribuït al projecte, al programa o a l’activitat sol·licitat.

d)En una quantia d’acord amb la puntuació assignada al projecte, programa o activitat presentat i les escales d’imports que per a cada tram de punts determini la convocatòria.

En qualsevol cas, l’import dels ajuts no pot superar la quantitat sol·licitada.

4.Amb independència de les regles de determinació de l’import que disposa aquest article, la convocatòria pot establir imports màxims en les subvencions.

5.Quan, per aplicació de les regles de repartiment i determinació previstes en les lletres c i d de l’apartat 3 d’aquest article, la suma dels imports dels ajuts que corresponguin als sol·licitants que compleixen els requisits per ser beneficiaris sigui superior a la quantia global màxima fixada en la convocatòria, l’import que els correspongui a cadascun s’ha de reduir proporcionalment.

6.Quan les característiques de la subvenció ho permetin, l’òrgan competent pot prorratejar l’import global màxim destinat a la convocatòria entre els sol·licitants que acompleixin els requisits per ser-ne beneficiaris. En tot cas, com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta regla de prorrateig, no es pot atribuir a la persona o entitat sol·licitant una subvenció per un import superior al qual s’ha sol·licitat.

7.Les convocatòries poden preveure activitats de durada superior a l’exercici pressupostari. En aquest cas s’ha de fer la tramitació com a despesa plurianual.

Article 17

Pagament de les subvencions

1.El pagament s’ha de fer efectiu quan s’hagi justificat que s’ha complit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.

2.Excepcionalment, es poden fer bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, en els termes que estableix l’article 37 del Text refós de la Llei de subvencions, amb els límits i els requisits fixats en la convocatòria de la subvenció o, en el cas de procediments de concessió iniciats a instància de part, en la resolució i/o en el conveni corresponent, i exigir, quan pertoqui, les garanties adients, d’acord amb la legislació vigent.

3.Així mateix, les convocatòries poden preveure la possibilitat de pagaments parcials o fraccionats, amb la justificació prèvia de l’activitat feta parcialment, en els termes que cada convocatòria estableixi.

Article 18

Normes generals sobre la justificació de la subvenció 

1.Les persones o les entitats beneficiàries tenen l’obligació de justificar davant l’òrgan que concedeix la subvenció l’aplicació dels fons percebuts a l’objecte que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció, tenint en compte les regles per determinar-ne l’import a què es refereix l’article 16 d’aquesta Ordre, en el termini màxim que, d’acord amb el que estableix l’article 15.1.g d’aquesta Ordre, concreti la convocatòria.

2.Amb caràcter general les persones o entitats beneficiàries han de presentar la documentació que acrediti la realització de la despesa. La convocatòria ha de determinar la manera de documentar la justificació d’entre les modalitats següents: compte justificatiu, acreditació per mòduls o presentació d’estats comptables.

3.En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu, la convocatòria ha de determinar la modalitat o modalitats de compte justificatiu admeses, que poden ser: compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, compte justificatiu simplificat.

4.Així mateix, la convocatòria pot preveure que, juntament amb el compte justificatiu o en substitució d’aquest compte, la justificació de la subvenció es faci mitjançant l’aplicació de determinats mòduls, segons la naturalesa econòmica de cada tipus de despesa, i/o la presentació de determinats estats comptables (pressupostaris o financers) que hagi de formular la persona o l’entitat beneficiària i que permetin obtenir una evidència suficient sobre l’adequada aplicació de la subvenció, tenint en compte les normes particulars sostingudes en els articles següents.

5.Per als ajuts que es concedeixin en consideració a la concurrència d’una determinada situació en la persona o l’entitat beneficiària, i així ho determini la convocatòria, no s’ha de requerir cap altra justificació que acreditar la situació referida prèviament a la concessió i complir els requisits exigits per concedir-la.

Article 19

Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa

El compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa que ha de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:

1.Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

2.Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha d’incloure:

a)Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l’acció, d’acord amb l’estructura de costs establerta en la convocatòria, amb identificació del creditor i el document, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui sobre la base d’un pressupost, s’hi han d’indicar les desviacions produïdes.

b)Indicació, si escau, dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes incorporades a la relació de despeses, excepte en els casos en què s’hagi previst a la convocatòria la seva imputació mitjançant un preu fet.

c)Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

d)Les factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic o mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o còpia compulsada. Els originals han de venir estampillats en la forma marcada en l’article 27 d’aquesta Ordre.

e)Si escau, el justificant de pagament per a cada factura o document equivalent. Aquests pagaments s’han d’acreditar en la forma marcada en l’article 27 de l’Ordre.

f)Els tres pressuposts que, en aplicació de l’apartat 9 de l’article 27 d’aquesta Ordre ha d’haver sol·licitat la persona beneficiària, i la justificació del procés de licitació i la motivació adequada quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g)Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització per presentar la justificació econòmica.

Les  convocatòries poden establir continguts específics del compte i, si escau, models per presentar-ne la documentació.

Article 20

Compte justificatiu simplificat

La modalitat de compte justificatiu simplificat es podrà preveure per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000,00 €, sempre que no es tracti de despeses cofinançades pel Fons Social Europeu o altres organismes si aquests no ho permeten, que contindrà, a més del que prevegi la convocatòria per justificar la consecució dels objectius previstos, una memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables, que ha d’incloure:

a)Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l’acció, d’acord amb l’estructura de costs establerta en la convocatòria, amb identificació del creditor i el document, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s’atorgui sobre la base d’un pressupost, s’hi han d’indicar les desviacions produïdes.

b)Un detall dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’acció subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

c)Una declaració de la persona beneficiària conforme amb els pagaments corresponents a accions realitzades correctament i justificades mitjançant factures pagades o uns altres documents comptables de valor probatori equivalent.

d)Compromís de la persona beneficiària de mantenir en arxiu els documents originals que justifiquen la subvenció en compliment de l’obligació que estableix l’article 14.h d’aquesta Ordre.

e)Si escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització per a la presentació econòmica.

L’òrgan concedent ha de comprovar el compte justificatiu i pot requerir la persona beneficiària perquè trameti els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció.

Article 21

Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor

1.Quan ho prevegi la convocatòria, i amb independència del que estableixi per justificar la consecució dels objectius previstos, d’acord amb l’article 74 del reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, el contingut de la memòria econòmica es pot reduir a:

a)Una memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables que ha de contenir, com a mínim, un estat representatiu de les despeses en què s’hagi incorregut en la realització de les activitats subvencionades, agrupades degudament i, si escau, les quanties inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.

b)Un informe de revisió del compte justificatiu que ha de fer i signar un auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que la persona beneficiària ha dut a terme l’activitat subvencionada i ha complert els requisits perquè es pugui fer el pagament.

2.L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions s’ha de fer d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal, prevists en l’article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió que, si escau, proposi la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el SOIB.

3.Aquesta modalitat es pot establir amb caràcter voluntari o obligatori i el cost derivat de l’auditoria pot ser subvencionat en les condicions i amb els límits que estableixi cada convocatòria.

Article 22

Justificació de les subvencions a administracions públiques territorials i entitats del sector públic instrumental amb personificació pública

Quan les entitats beneficiàries siguin administracions públiques territorials o organismes públics de naturalesa institucional amb personificació pública, d’acord amb l’article 4.a de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la convocatòria pot substituir el contingut del compte justificatiu, excepte que existeixi finançament o cofinançament del Fons Social Europeu o d’altres organismes i les normes d’aquest no ho permetin, per un certificat detallat de les despeses i els ingressos imputables a la subvenció, que ha d’emetre l’interventor o l’òrgan intern equivalent, de l’administració beneficiària, sense perjudici de la documentació complementària que, si escau, estableixi la convocatòria. A aquest efecte, el certificat ha de contenir, com a mínim, les dades identificatives de la persona beneficiària, el projecte subvencionat, així com del signant de l’informe de justificació, una manifestació expressa acreditativa de veracitat i regularitat de la documentació justificativa i finalment, una relació detallada identificativa dels documents justificants, així com, si escau, la data de pagament.

Article 23

Àmbit d’aplicació dels mòduls

1.La concessió o la justificació de la subvenció per mitjà de mòduls requereix, en qualsevol cas, el compliment de les condicions següents:

a)Que l’activitat subvencionable o els recursos necessaris per dur-la a terme siguin mesurables en unitats físiques.

b)Que hi hagi una evidència o referència del valor de mercat de l’activitat subvencionable o, si escau, dels recursos que s’han d’utilitzar.

c)Que l’import unitari dels mòduls, que pot contenir una part fixa i una altra de variable d’acord amb el nivell d’activitat, es determini sobre la base d’un informe tècnic motivat, en el qual s’han de preveure les variables tècniques, econòmiques i financeres que s’han tengut en compte per determinar el mòdul, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats per dur a terme l’activitat o el servei objecte de la subvenció.

2.La concreció dels mòduls i l’elaboració de l’informe tècnic es poden fer de manera diferenciada per a cada convocatòria.

3.Quan les convocatòries estableixen valors específics per als mòduls la quantia dels quals es projecti al llarg de més d’un exercici pressupostari, s’ha d’indicar la forma d’actualització i s’ha de justificar en l’informe tècnic abans esmentat.

4.Quan per circumstàncies sobrevingudes es modifiquin les condicions econòmiques, financeres o tècniques que s’han tengut en compte per establir i actualitzar els mòduls, l’òrgan competent n’ha d’aprovar la revisió de l’import, de forma motivada a través de l’informe tècnic pertinent.

Article 24

Justificació mitjançant mòduls

1.Quan concorrin les circumstàncies previstes en l’article anterior i la convocatòria hagi previst el règim de justificació per mòduls, la justificació de la subvenció s’ha de dur a terme mitjançant la presentació de la documentació següent:

a)Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b)Una memòria econòmica justificativa que ha de contenir els aspectes següents:

-Acreditació o, si no, declaració de la persona o l’entitat beneficiària sobre el nombre d’unitats físiques considerades com a mòdul.

-Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d’actuació i els mòduls prevists en la convocatòria.

-Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

2.Les persones o entitats beneficiàries estan dispensades de l’obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sense perjudici dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per comprovar i controlar l’aplicació de la subvenció.

Article 25

Supòsit de justificació mitjançant estats comptables

1.Les convocatòries, a més del que es prevegi per justificar la consecució dels objectius previstos, poden determinar que la subvenció es justifiqui mitjançant la presentació d’estats comptables quan:

a)La informació necessària per determinar la quantia de la subvenció es pugui deduir directament dels estats pressupostaris o financers incorporats a la informació comptable de preparació obligada per la persona o l’entitat beneficiària.

b)La informació comptable hagi estat auditada o sotmesa a control financer, d’acord amb el sistema que es preveu en l’ordenament jurídic al qual estigui sotmesa la persona o l’entitat beneficiària.

2.A més de la informació que es descriu en l’apartat anterior, s’ha de lliurar un informe complementari elaborat per l’auditor de comptes o, en el cas d’entitats públiques, per l’òrgan de control intern corresponent, a l’efecte d’identificar i de quantificar les despeses susceptibles de subvenció.

Article 26

Comprovació de la justificació adequada de la subvenció

1.L’òrgan instructor ha de dur a terme, d’acord amb la normativa d’aplicació, la comprovació de la justificació documental de la subvenció. Per la qual cosa ha de revisar la documentació que obligatòriament ha d’aportar la persona o l’entitat beneficiària o, si escau, l’entitat col·laboradora.

2.Amb independència del mitjà de justificació aplicable a la subvenció, els beneficiaris estan obligats a recaptar i custodiar tota la documentació que acrediti l’aplicació de cada despesa ocasionada per l’execució de l’activitat subvencionada i mantenir-la a disposició de les administracions competents en matèria de control, seguiment i justificació de subvencions públiques, i pot ser requerida en qualsevol moment durant el termini de conservació dels documents determinat en la normativa vigent o en la convocatòria.

3.Quan no es presenti la documentació justificativa a la qual fa referència aquest apartat, l’òrgan competent ha de requerir la persona beneficiària perquè l’aporti en un termini improrrogable de 15 dies. Transcorregut aquest termini, el fet de no haver presentat la justificació té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l’inici d’un procediment de reintegrament, de conformitat amb el que estableixen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 92 del Reglament general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

4.Si la documentació presentada és insuficient perquè es consideri justificada correctament la subvenció concedida, l’òrgan competent ha de posar en coneixement dels beneficiaris les mancances observades perquè les puguin esmenar en un termini d’entre 10 i 15 dies.

Article 27

Acreditació de les despeses i validació i segellat dels justificants de despesa

1.Es consideren despeses subvencionables les que responen, sens dubte, a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, es  duguin a terme en el termini fixat en la convocatòria i no superin el valor de mercat. A aquest efecte, i excepte que la convocatòria exigeixi expressament el pagament de les despeses imputables a l’activitat subvencionada, s’entenen justificades totes les despeses que, conformement a dret, s’hagin meritat dins el període subvencionable marcat en la convocatòria, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.

2.En el supòsit que la convocatòria exigeixi el pagament de les despeses imputables a l’activitat subvencionada, l’acreditació dels pagaments s’ha de fer mitjançant transferència bancària, xec nominatiu, domiciliació bancària, ingrés en compte corrent o qualsevol altra mitjà acceptat per la normativa vigent, de manera que es pugui identificar les dades, el càrrec de l’import de la factura i la realitat de la sortida dels fons de l’entitat beneficiària i la identitat de la persona beneficiària  del pagament. Únicament s’admeten els pagaments en efectiu inferiors a l’import que marqui la convocatòria corresponent per proveïdor o creditor que s’han d’acreditar mitjançant el rebut signat i segellat pel proveïdor o creditor suficientment identificat i amb el número i data del document.

3.Es considera efectivament pagada la despesa, a l’efecte de considerar-la com a subvencionable, amb la cessió del dret al cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o lliurant-los un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances.

4.En qualsevol cas, si una vegada feta l’activitat i finalitzat el termini per justificar el pagament, s’hagués pagat només una part de les despeses en què s’hagués incorregut, a l’efecte de pèrdua del dret al cobrament, s’ha d’aplicar el principi de proporcionalitat.

5.En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, la persona beneficiària ha de destinar el bé al fi concret pel qual es va concedir la subvenció durant un mínim de 5 anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic i de 2 anys per a la resta de béns.

6.Són subvencionables, si així ho preveuen les convocatòries respectives, les despeses financeres, d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per dur a terme el projecte subvencionat i les d’administració especifiques, sempre que estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin indispensables per preparar-la o executar-la adequadament.

7.Els justificants originals de les despeses s’han de marcar amb una estampilla amb indicació de la subvenció per a la justificació de la qual s’està presentant el document; el percentatge o la quantitat que s’imputa a la subvenció; el finançament o cofinançament, si escau, del Fons Social Europeu o altres organismes, si així ho requereix la normativa aplicable; la data, i la signatura de la persona beneficiària.

Si la modalitat de justificació econòmica de la subvenció es fa mitjançant un compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, tal com ho regula l’article 21, l’auditor responsable de dur a terme la revisió del compte justificatiu és l’encarregat de verificar el segellat correcte dels justificants i dels criteris d’imputació.

Si la subvenció és percebuda per una administració pública la Secretaria, la Intervenció o l’òrgan equivalent és el responsable de verificar el segellat correcte dels justificants i dels criteris d’imputació.

8.La despesa també es pot acreditar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits en l’àmbit tributari.

9.Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei de contractes del sector públic pel contracte menor, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o excepte que la despesa s’hagi fet abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar en una memòria quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. S’ha de presentar la justificació del procés de licitació en la forma marcada a l’apartat 3 de l’article 29 d’aquesta Ordre.

Article 28

Justificació telemàtica

La convocatòria pot preveure l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la justificació econòmica de les subvencions. A aquest efecte, les convocatòries han d’indicar els tràmits que, si escau, es puguin formalitzar per aquests mitjans, que s’han d’ajustar a les especificacions legals vigents.

Article 29

Subcontractació de les activitats

1.La persona o l’entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 90 % de l’execució de l’activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afegit al contingut de l’activitat i així es prevegi de manera expressa en la convocatòria, d’acord amb els límits i les condicions que estableix l’article 38 del Text refós de la Llei de subvencions.

2.En qualsevol cas, l’entitat beneficiària ha de presentar una comunicació prèvia de la intenció de subcontractar en el termini fixat en la convocatòria abans d’iniciar l’objecte del contracte, juntament amb la documentació següent:

a)Declaració jurada de l’existència o no de vinculació amb l’entitat subcontractada.

b)Memòria explicativa que justifiqui el valor afegit que aporta la subcontractació al projecte i la impossibilitat de dur a terme per si mateix l’activitat subvencionada.

c)Acreditació de la capacitat i competència del subcontractista.                                                                        

3.Si la quantia de la subcontractació supera les quantitats establertes en la Llei de contractes del sector públic pel contracte menor, juntament amb la comunicació prèvia a què es fa referència en l’apartat anterior, ha de presentar la justificació del procés de licitació en la forma determinada en l’article 31.3 de la Llei general de subvencions. I així mateix, ha de presentar abans d’iniciar la subcontractació:

a)Carta d’invitació a les entitats o empreses seleccionades, i les tres ofertes presentades amb justificants de tramesa i recepció a fi d’acreditar a través de qualsevol mitjà admissible en dret la constància del contingut i de la data d’enviament i recepció.

b)Memòria explicativa amb l’avaluació de les propostes, i la justificació de l’elecció escollida si no recau en la proposta econòmica més favorable. En aquests casos s’ha de justificar l’elecció d’acord amb criteris com la major qualitat del bé, o servei, la major experiència de l’entitat, el termini d’execució més breu o les millores que ofereixin, sempre que aquestes afectin directament l’objecte de la subvenció o bé a l’interès general.

4.Quan l’activitat concertada amb tercers supera el 20 % de l’import de la subvenció i aquest import supera els 60.000,00 €, a més de les prescripcions esmentades en l’apartat anterior, la subcontractació està sotmesa al compliment del requisits següents:

a)Que el contracte se subscrigui per escrit.

b)Que la formalització d’aquest l’autoritzi prèviament l’òrgan competent per concedir la subvenció.

5.El subcontractista no pot a la vegada subcontractar l’activitat amb tercers.

6.La subcontractació ha d’anar referida al preu de mercat, no es pot pactar un percentatge de la subvenció ni definir-se sobre la base de mòduls econòmics màxims.

7.En cap cas es pot fraccionar un contracte amb l’objecte de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits aquí exposats i dels establerts en els articles 29.4 i 31.3 de la Llei general de subvencions.

8.L’entitat beneficiària ha d’assumir tota la responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada davant l’Administració. L’entitat i el contractista han d’assegurar el desenvolupament satisfactori de les funcions dels organismes de seguiment i control.

9.La persona beneficiària no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb les persones o entitats esmentats en l’article 29.7 de la Llei general de subvencions, i es considera que existeix vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les quals concorrin alguna de les circumstàncies esmentades en l’article 68.2 del Reglament general de subvencions.

10.En el cas de subcontractació amb una entitat vinculada s’ha de sol·licitar en tots els casos l’autorització prèvia i s’ha de presentar l’esborrany del contracte per escrit i la formalització posterior del mateix.

Article 30

Revocació i criteris de gradació

1.Excepte els supòsits que regula l’article 12, l’alteració, intencionada o no, de les condicions que s’han de tenir en compte per concedir la subvenció; l’incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir la persona o l’entitat beneficiària i, en qualsevol cas, l’obtenció de subvencions incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvencióatorgada.

2.La revocació total o parcial de la subvenció s’ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió que ha d’especificar la causa, així com també la valoració del grau d’incompliment, i ha de fixar l’import que, si escau, ha de percebre finalment la persona o l’entitat beneficiària. A aquest efecte, s’entén com a resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el si del procediment d’execució pressupostària que tengui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l’abonament previ de la subvenció, la persona o l’entitat beneficiària hagi de reintegrar la totalitat o una part d’aquesta, no s’ha de dictar cap resolució de modificació i s’ha d’iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

3.A aquest efecte, s’ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació següents:

a)En el cas d’execució parcial de l’activitat objecte de subvenció, el nivell de divisibilitat de l’activitat i de la finalitat pública perseguida en cada cas en particular, s’ha de tenir en compte l’existència de mòduls, de fases o d’unitats individualitzades susceptibles de realització independent.

b)En cas d’alteració de les condicions d’execució, s’ha de tenir en compte el grau d’incidència d’aquestes alteracions en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció. En particular, quan la subvenció s’hagi concedit per finançar despeses o inversions de distinta naturalesa, s’ha d’acceptar la compensació d’unes partides amb altres, excepte que la resolució estableixi una altra cosa o que afecti el compliment de la finalitat essencial de la subvenció.

c)En cas de manca de presentació de la documentació justificativa de la subvenció en el termini establert a aquest efecte, o la pròrroga a què es refereix l’article 15.3 d’aquesta Ordre, la revocació de la subvenció exigeix que, prèviament, l’òrgan competent per comprovar la subvenció requereixi per escrit la persona interessada o l’entitat beneficiària perquè aquesta la presenti en el termini màxim de quinze dies, sense que, efectivament, s’aporti la documentació en aquest termini addicional.

d)En cas d’incompliment de l’obligació de difusió publicitària de l’article 14 d’aquesta Ordre, s’han d’aplicar les regles especials següents:

 

1a.Si encara en resulta possible el compliment en els termes prevists inicialment, l’òrgan concedent ha de requerir la persona o l’entitat beneficiària que adopti les mesures de difusió corresponents en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertiment exprés de l’obligació de reintegrament de la subvenció que, en cas contrari, es pugui derivar.

2a.Si ja s’han desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no en resulta possible el compliment en els termes prevists, per tant, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin la difusió del finançament públic rebut amb el mateix abast que el previst inicialment. En el requeriment que s’adreci a aquest efecte a la persona o l’entitat beneficiària s’ha de fixar un termini no superior a quinze dies perquè s’adoptin les mesures, amb l’advertiment exprés de l’obligació de reintegrament de la subvenció que, en cas contrari, es pugui derivar.

3a.Sense perjudici del règim sancionador que, si escau, resulti aplicable, la revocació de la subvenció ha d’exigir que la persona o l’entitat beneficiària compleixi el requeriment a què es refereixen les regles 1a o 2a anteriors.

e)Els criteris específics que, si escau, fixi la convocatòria.

Article 31

Reintegrament de la subvenció

1.Les causes i l’import del reintegrament, total o parcial, de la subvenció, com també el procediment per exigir-lo, es regeixen pel que estableix l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions i per la normativa reglamentària de desplegament, tenint en compte els criteris de gradació a què es refereix l’article 30.3 d’aquesta Ordre.

2.En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l’article 25 del Text refós esmentat i en la resta de disposicions aplicables.

3.Quan hi hagi excés de les subvencions percebudes de diferents entitats públiques respecte del cost del projecte o activitat, i siguin compatibles entre si, la persona beneficiària ha de reintegrar l’excés juntament amb els interessos de demora, i ha d’unir les cartes de pagament a la justificació corresponent. El reintegrament de l’excés s’ha de fer a favor de les entitats concedents en proporció a les subvencions concedides per cadascuna d’aquestes. No obstant això, quan sigui l’Administració la que adverteixi l’excés de finançament, ha d’exigir el reintegrament per l’import total de l’excés, fins al límit de la subvenció atorgada per aquella.

Article 32

Garanties i revisió de les subvencions

Amb independència del que estableix la convocatòria corresponent, l’Administració, en qualsevol moment, pot dur a terme les mesures inspectores i de control sobre l’activitat subvencionable encaminades a què per part de la persona interessada i, si escau, l’entitat col·laboradora, s’acompleixi el que estableix el Text refós de la Llei de subvencions i la resta de normativa aplicable; aquestes bases, i les convocatòries corresponents. A aquest efecte, s’ha de fer un informe amb expressió detallada dels aspectes constatats, el qual ha de quedar unit a l’expedient.

Article 33

Compatibilitat

1.Cada convocatòria ha d’assenyalar la compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció amb altres ajuts que la persona beneficiària pugui obtenir d’aquesta mateixa Administració o d’altres entitats públiques o privades.

2.Escau exigir el reintegrament de la subvenció quan l’òrgan concedent tingui coneixement que un beneficiari n’ha percebut una altra o d’altres incompatibles amb l’atorgada sense haver-ne fet la renúncia corresponent.

Article 34

Subrogació de subvencions

1.Amb caràcter general no es permet la subrogació de subvencions.

2.Excepcionalment, es permet la subrogació en la concessió d’una subvenció sempre que es prevegi de forma expressa en la convocatòria, i es compleixin els requisits següents:

a)Que les qualitats tècniques o personals de la persona beneficiària no hagin estat un element determinant de l’adjudicació de la subvenció.

b)Que amb la cessió no resulti una restricció efectiva de la concurrència de la convocatòria.

c)Que s’aporti al SOIB l’escriptura pública notarial en què ha de constar la cessió de tots els drets i les obligacions derivats de la subvenció, que ha de tenir lloc, en qualsevol cas, amb posterioritat a la resolució d’atorgament de la subvenció.

d)Que l’entitat subrogant beneficiària de la subvenció hagi executat almenys el 20 % de l’activitat subvencionada.

e)Que el cessionari compleixi tots els requisits per ser beneficiari de la subvenció concreta.

Article 35

Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajuts

L’import de les subvencions regulades en aquesta Ordre no pot ser, en cap cas, d’una quantia que de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts superi el cost de l’activitat subvencionada.

Article 36

Règim d’infraccions i sancions

Les accions o omissions que constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions es troben tipificades en els articles 56, 57 i 58 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i donaran lloc a l’aplicació del règim de sancions previst en el títol V del Text refós de la Llei de subvencions.

Article 37

Informació i coordinació amb la base de dades de subvencions

Les persones instructores dels procediments de concessió de subvencions han de trametre periòdicament a la Intervenció General la informació i la documentació regulada en el títol III del Text refós de la Llei de subvencions i, si escau, en la normativa reglamentària de desplegament, pel que fa a les subvencions regulades en aquesta Ordre.

Article 38

Publicitat de les subvencions concedides

1.Sense perjudici de les normes que, si escau, s’estableixen per mitjà del desplegament reglamentari a què es refereix l’article 34.1 del Text refós de la Llei de subvencions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i durant el primer trimestre de cada any natural, un extracte de totes les subvencions que es concedeixen a l’empara de les convocatòries dictades en virtut d’aquesta Ordre, identificant-ne expressament la convocatòria, el crèdit pressupostari, els beneficiaris i l’import de les subvencions concedides.

2.No obstant això, no cal fer la publicació esmentada pel que fa a les subvencions de quantia individualitzada inferior a 3.000,00 euros, quan les convocatòries respectives hagin previst la publicació de les resolucions de concessió de conformitat amb el que preveu l’article 21.4 del Text refós de la Llei de subvencions.

Disposició transitòria única

Règim transitori dels procediments

Els procediments administratius de concessió i justificació de subvencions ja iniciats en l’entrada en vigor d’aquesta Ordre s’han de regir per la normativa vigent en el moment d’iniciar-se.                         

Disposició derogatòria única

Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Ordre i expressament l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 20 d’abril de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de formació ocupacional, orientació i foment de l’ocupació (BOIB núm. 65, de 28 d’abril).

Disposició final primera

Facultats de desplegament

Es faculta la directora del SOIB perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquesta Ordre en l’àmbit de les competències del Govern de les Illes Balears.

 

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 d’octubre de 2013         

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats
Joana Maria Camps Bosch