Direcció General d'Esports

Català/inici

Castellano/inicio

  1. Treballar per aconseguir que els esportistes creixin com a persones mitjançant l'esport.
  2. Fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, no fer cap discriminació per raó de sexe i mantenir unes actituds i un llenguatge no sexista.
  3. Treballar per transmetre el respecte entre totes les persones participants com a condició imprescindible de la pràctica esportiva.
  4. Fer un reforç positiu a totes les accions esportives, independentment del resultat obtingut.
  5. Posar per damunt de tot la salut física, psíquica i emocional dels esportistes.
  6. Adaptar el material, l'espai i les regles del joc a les característiques motrius i psicològiques dels esportistes.
  7. Col·laborar amb els esportistes per trobar un equilibri entre la pràctica esportiva i els seus estudis.
  8. Donar suport a totes les accions dels esportistes que els ajudin a ser millors persones.
  9. Ser una persona honesta i responsable i regir el meu comportament per un codi ètic.
  10. Mantenir equilibri emocional davant les accions dels esportistes, no cridar, no enfadar-me, no insultar ni menysprear ningú.