Torna

Servei de Planificació, Avaluació i Desenvolupament Local

desc_NextGeneration - MRR + SOIB 10-05-22 (trans).png

Pla de Formació Permanent per al personal del SOIB

Pla de formació

El Pla de formació sectorial està basat en la formació estratègica per al lloc de treball i pretén donar resposta a les necessitats de formació detectades pel Sistema Nacional de Empleo (SNE) i, més concretament, al SOIB, i organitzar-les per àrees de capacitació.

Formació transversal

Té caràcter multidisciplinari i s’adreça a tot el personal del SOIB, amb l’objectiu principal d’afavorir el desenvolupament professional i l’actualització de coneixements.

Formació Específica

Fa referència a les activitats formatives específiques proposades per cada departament o servei del SOIB i dirigides al personal que en depèn i que ocupa llocs de treball amb funcions anàlogues.

En aquest cas, el departament o servei interessat és el que elabora una llista tancada en la qual recomana i prioritza l’alumnat que compleix els requisits establerts i que ha de dur a terme la formació perquè està directament relacionada amb les funcions que desenvolupa al lloc de treball.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les activitats formatives del Pla de formació sectorial són els treballadors públics que presten serveis al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Modalitats de Formació

  • Activitats formatives en línia
  • Activitats en línia i vídeo-formació
  • Activitats formatives semipresencials
  • Activitats formatives presencials

Podeu consultar les instruccions per a les diferents modalitats formatives a la web de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Protecció de dades:

Les dades de caràcter personal dels participants en accions formatives en el marc del Projecte de Formació Permanent del SNE del C23.I5, “Governança i impuls a les polítiques de suport a l’activació per a l’ocupació del Pla de recuperació, transformació i resiliència”, que recullin els diferents serveis públics d’ocupació queden protegides pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), d’acord amb el que estableix als seus articles 2 i 3, així com per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El tractament de les dades el fa el Servei Públic d’Ocupació Estatal d’acord amb l’exercici dels poders públics que li han encomanat i en compliment de les obligacions legals derivades de l’aplicació dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència.