Torna

Xarxa d'emancipació

Creada per donar suport al procés integral de les persones joves, de 18 a 25 anys, residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense suport familiar o en risc d'exclusió social, que han estat objecte d'una mesura de protecció o d'una mesura de justícia juvenil i que han d'assolir un procés d'autonomia personal.

Consta de les següents prestacions:


Servei de la Renda d’Emancipació: adreçat a proporcionar una prestació econòmica mensual per a persones joves en procès d'autonomia personal.


Servei d’Acompanyament: acompanyament socioeducatiu amb la finalitat de donar suport al seu procés d'autonomia personal vers la seva integració i participació social per les persones joves


Servei d’Habitatge: allotjament temporal adreçat a persones joves amb dificultats d'accés a un habitatge a causa de la seva situació sociofamiliar o socioeconòmica i a les quals cal prestar un suport i una intervenció socioeducativa per tal d'arribar a aconseguir la plena emancipació.


Les persones joves usuàries dels serveis es comprometen a assolir els objectius establerts, mitjançant un projecte educatiu individual, el no compliment d'aquest esdevindrà baixa del programa.