Torna

Queixes i suggeriments

                                     ESTADÍSTIQUES SUGGERIMENTS 2020

Entrades 2019-2020 sistema general

Entrades 2020 a Ens amb sistema propi

Entrades per conselleria

Contestats dins termini (%)

- La mitjana de suggeriments contestats dins termini a 31/12/2020 ha estat del 75,94%
- No es contabilitzen els que estaven dins termini a 31/12/2020 i encara no s'havien contestat (per exemple, per respondre un suggeriment que hagués entrat el 18/12/2020 es disposava de termini fins l'14/01/2021)

Temps mitjà de resposta (dies)

El temps mitjà de resposta ha estat de 21 dies

  Aclariments:

  Rebutjats: els suggeriments que es tanquen d'aquesta manera perquè s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica, o aquells als quals els manca contingut o són inintel·ligibles, etc.
  Errors i no competència: els expedients que s'han creat com a proves internes de l'aplicació informàtica i els que s'envien a una altra Administració per tractar matèrias que no són competència de la CAIB
  SAIC: els expedients resolts directament per l'equip de filtratge del Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania, atès que el motiu correspon a temes de la seva competència.
  ATIB:Agència Tributària de les Illes Balears
  EBAP:Escola Balear de Administració Pública
  CBE:Centre Balears Europa
  CTM/SFM:Consorci de Transports de Mallorca / Serveis Ferroviaris de Mallorca
  IB3:Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
  IBETEC:Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
  IDISBA:Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
  FBD:Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les illes Balears
  FBSTIB:Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
  FOSIB:Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears
  GEIBSAU:Gestió d'Emergències de les Illes Balears SAU
  IB-Salut:Servei de Salut de les Illes Balears
  IBAVI:Institut Balear de l'Habitatge
  SITISBA:Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
  UDIT: Unitat d'Informació i Tràmit