QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS REBUTS

16/2024. Actualització marcatges personal SOIB

El dia 3 de juny vàrem rebre a la Bústia de Qualitat la següent queixa referent als marcatges del personal del SOIB. Aquesta queixa literalment diu així:

"El motiu d'aquesta queixa és manifestar el descontentament amb el Servei de RRHH del SOIB, ja que no ens actualitzen els marcatges de l'horari des del mes d'abril."

El dia 5 de juny vàrem trametre aquesta queixa a la gerència del SOIB, la qual al seu torn la va trasllar al serveis de Recursos Humans. La resposta d'aquest departament, en referència a l'actualització dels marcatges de l'horari, ens va arribar el dia 6 de juny:

En primer lloc, assenyalen que el nombre de persones que treballen en el SOIB està envoltant les cinc-centes persones i que en el departament RRHH del SOIB actualment hi ha tres persones treballant i que són molts els dies que no poden sortir ni a berenar per poder avançar la feina.

A més, afegeixen que, a causa a les noves incorporacions dels processos selectius, la feina ha augmentat considerablement. 

Per aquestes causes i d'altres -com sol·licituds repetitives de les mateixes llicències i/o permisos, que suposen una duplicitat de temps per part seva-, s'ha donat aquest retard a l'hora d'actualitzar els horaris del personal.


14/2024. Pinball no funciona correctament

El passat 8 de maig vàrem rebre a la Bústia de Qualitat la següent queixa/suggeriment, que literalment diu així:

"Bon dia, 

L'aplicació Pinbal no funciona correctament. Realitzar cada consulta requereix una quantitat desmesurada de temps. Ralentitza molt la feina quan s'han de comprovar a un nombre gran de sol·licitants. Aquesta queixa he pogut escriure-la i enviar-la mentre esperava que s'obrís un pdf del Pinbal. 

Moltes gràcies!"

El mateix dia 8, vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Sistemes d'Informació, que va respondre el 15 de maig afirmant que lamentablement l'usuari té tota la raó i que des de fa una setmana hi ha problemes de rendiment amb aquest aplicatiu. Estan treballant per intentar sol·lucionar-ho esperant que, en un breu espai de temps, tot quedi resolt.


13/2024. Horaris de feina

El passat 30 d'abril vàrem rebre a la Bústia de Qualitat la següent queixa/suggeriment, que literalment diu així:

"Reclamació: Hola, bona tarda. Sóc treballadora a l'Institut IES XXXXXXX, i estic aquí hores mortes sense que vingui ningú a fer cap tràmit. El meu contracte dura massa temps i són 7 hores davant d'una pantalla per fer el que es fa aquí, perquè només hi ha feina a finals dels trimestres. Durant el curs no hi ha gairebé res de feina. En fi, una pèrdua de temps. Vaig arribar aquí sense saber res de com treballaven en un institut.

Suggeriment: Posar un altre tipus d'horari de 5 hores i fer contractes més curts, ja que no cal fer tantes hores en aquest lloc. També caldria cercar treballadors per portar a terme bé totes les tasques o més bé, de borses de treball més recents, ja que, en la meva opinió, una persona que es va apuntar el 2009 a la borsa amb l'ESO no crec que tingui totes les capacitats per desenvolupar totes les tasques, especialment en segons quines aplicacions d'ordinador per a auxiliar administrativa."

Vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al departament de personal de la Direcció de Funció Pública, els quals ens han contestat amb els següents aclariments:

En aquesta queixa/suggeriment, que s'ha formulat de forma anònima, però donant a entendre que la formula la persona ocupant del lloc, s'identifica un lloc de feina concret i es posa de manifest una situació de manca de treball i d'inadequació de la jornada.

Aquest tipus de queixa o suggeriment relatiu a la relació de servei, l'empleat té obligació de posar-la en coneixement del seu superior jeràrquic per tal que es puguin prendre les mesures organitzatives oportunes.

Tot això, sense perjudici que l'Administració dugui a terme un anàlisi del lloc de feina
per comprovar la càrrega de feina i les necessitats del servei públic.

Cal afegir que com aquesta queixa/suggeriment anònima es presentava per a un lloc identificable hem anomitzat el nom de l'Institut.


12/2024. Discriminació llocs de feina (similar 10/2024)

Veure referència núm. 10/2024


10/2024. Discriminació llocs de feina (similar 12/2024)

El passat 1 d'abril vàrem rebre a la Bústia de Qualitat la següent queixa/suggeriment, que literalment diu així:

"Bon dia, present la meva queixa i suggeriment sobre la desigualtat entre els funcionaris, concretament en el cas de la sobrecàrrega que patim alguns funcionaris. Hi ha caps de servei que tenen a càrrec seu a una, dues persones ... i altres que tenim a càrrec nostre més de 25 persones. Aquesta sobrecàrrega de gestió de personal no està contemplada en cap RLT, i suposa quasi el 90% del treball diari que no permet acomplir les tasques pròpies encomanades al lloc de feina.

Aquest fet és coneixedor dels sindicats i de Funció pública i no tenim coneixement de què s'estan fent gestions per a solucionar aquesta discriminació i desigualtat entre els treballadors de la CAIB. A l'espera de la vostra contestació."

Aquesta queixa/suggeriment, es va trametre el 8 d'abril al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública, amb un recordatori posterior el 15 d'abril, data en què es va rebre immediatament una resposta.

Posteriorment, el mateix dia 15 d’abril es va rebre una altra queixa similar (ref. núm. 12/2024) que diu literalment el següent:

"Bon dia, l'administració de la CAIB permet que hi hagi cap de serveis amb un nombre considerable de funcionaris a càrrec seu ( per exemple 20-30), en contraposició a cap de serveis que no tenen ningú a càrrec seu. En aquests casos el nivell és el mateix i el complement també. Per tant, actualment està rebent el mateix sou un cap amb 20-30 a càrrec seu, que l'altra que no té a ningú o a pocs. Ara sí en els dos casos estan obligats a avaluar 360 dels seus treballadors, fomentar el bon clima, tramitar permisos i vacances, teletreball, informes de cobertura de places, torns en la covid..., informes d'adaptació del lloc de feina... crec que és més que patent que les tasques i càrregues de feina no poden ser MAI les mateixes. ESTÀ PREVIST EN Algun moment tenir en compte les càrregues de feina per nombre de treballadors al càrrec de cada cap de servei? De quina forma? Quan? Moltes gràcies"

Com el motiu d’ambdues queixes és similar, la resposta de la primera (10/2024) abasta la de la segona (12/2024). La resposta resumidament diu:

1. L'estructura orgànica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és molt extensa i les competències que han de gestionar cada òrgan i cada unitat són de complexitat diversa.

2. No obstant això, no es pot parlar de discriminació i desigualtat entre els treballadors de la CAIB pel fet que uns serveis tinguin més o menys personal o hagin de gestionar un volum o un altre d'expedients, ja que les condicions de treball en els llocs de feina són iguals per a tots els funcionaris i funcionàries, sempre d'acord amb el que estableixin les relacions de llocs de feina, les ordres de funcions i la resta de normativa aplicable, que estan predeterminades i conegudes pels empleats que opten a la seva ocupació.

3. Recentment, la Direcció General de Funció Pública disposa d'un servei d'anàlisi de llocs de feina i que un dels objectius serà adequar a la realitat la relació de llocs de feina i altres factors com la formació, les competències per a la seva ocupació, etc.


09/2024. Office a la conselleria de Presidència (similar a ref. nú. 4/2023)

El passat 8 d'abril vàrem rebre a la Bústia de Qualitat la següent queixa/suggeriment, que literalment diu així:

"El mes d'abril de 2023 vaig fer un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació en el qual indicava que, en la Conselleria de Presidència, no existeix cap espai comú habilitat per a ús i gaudi dels empleats públics. Dit d'una altra manera, manca un lloc on el personal pugui berenar o dinar, i ho pugui fer en aquesta sala i no en el seu escriptori/ lloc de treball. Per altra banda, trobo que el fet de poder gaudir d'aquest espai, afavoriria la companyonia entre departaments.

És ben cert, que tal com bé indiquen des del Servei d'Assumptes Generals, a la conselleria hi ha microones, màquina de cafè, geleres i fonts d'aigua a disposició dels seus funcionaris, però hi manca aquest lloc comú."

Aquesta queixa/suggeriment, es va trametre el 8 d'abril al Servei d’Assumptes Generals de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, amb un recordatori posterior el 15 d'abril. Per altra banda, cal fer especial esment que aquesta queixa/suggeriment és similar a una altra queixa presentada el mes d'abril de 2023 (ref. núm. 4/2023).


La resposta en aquesta nova queixa/suggeriment (ref.núm. 9/2024) i de manera resumida és la següent:


1. Els espais de la Conselleria ubicats a l'edifici del Passeig de Sagrera núm. 2 són limitats i a més, des de la conselleria tenen necessitats d'espais per a llocs de feina nous. Per tant, no disposen d'espais adequats per aquesta funció.

2. Entenen la necessitat dels treballadors i saben que molts d'aquests utilitzen geleres, microones, cafeteres, torradores que hi ha a l'edifici i que berenen o dinen habitualment als seus llocs de feina, sense cap mena de problemes ni queixes.

3. S'ha de tenir en compte que l'edifici consta de 4 plantes i que un sol espai en tot l'edifici per a compartir, aquest hauria de ser molt gran. Per altra banda, un espai per planta implicaria quatre espais distints, sense comptar la planta baixa. Per aquest motiu, esperen que s’entengui el marge de maniobra del que disposen. No obstant a tot això, indiquen que estan oberts a propostes de llocs i sistemes de gestió per a l'ús d'aquests espais.


08/2024. Suggeriment a la bústia de queixes i suggeriments.

A través de la Bústia de qualitat i avaluació ha entrat un nou suggeriment adreçat al nostre servei: afegir la paraula "agraïment" a la bústia de qualitat, de tal forma que la bústia de "Queixes i Suggeriments" passa a ser "Queixes, Suggeriments i Agraïments". Agraïm aquest suggeriment que podrà ajudar a altres companys no només a presentar queixes i suggeriments, sinó també agraïments que nosaltres farem arribar als diferents serveis.


7/2024: Informació de les funcions de les comissions de servei

El passat dia 13 de febrer de 2024 vàrem rebre un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació que reproduïm literalment: 

"Com a personal de la CAIB, que vol participar en les comissions de servei, s'hauria d'adjuntar un enllaç amb les funcions de la plaça que s'ofereix.

Les darreres comissions de servei deuen ser noves perquè a la pàgina de transparència del Govern a l'ordre de funcions del personal funcionari de la CAIB, no surten i depens de contactar amb el departament adequat de cada organisme i la seva resposta. No és molt normal. Esperant que ho analitzin i optin per la simplicitat i la transparència."

El dia 21 de febrer vàrem enviar aquest suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública, amb un recordatori posterior, de dia 8 de març.

El dia 11 de març ens varen respondre des del Departament de de Personal. En la seva resposta destaquen la importància que tot el personal funcionari de la CAIB, així com el personal extern, té accés a les ordres de funcions vigents a la secció corresponent de la pàgina web de normativa de Funció Pública de l'Administració de la CAIB. En concret, ens conviden a consultar-ho en el següent apartat.

D'altra banda, consideren que efectivament, pot haver-hi llocs de feina de nova creació i pot haver passat que s'ofereixin en comissió de servei mentre l'ordre de funcions encara es troben en tramitació. En aquest cas, la convocatòria de les comissions de servei inclouen una relació de les funcions a desenvolupar. Per aquest motiu, entenen que no existeix un problema de transparència en les funcions dels llocs. A més a més, cal fer especial esment que les unitats de personal estan obertes a informar sobre aquest aspecte, en cas de dubte.

Això no obstant, des del Departament de Personal de la Direcció de Funció Pública, es pren nota d’aquest suggeriment i es tractarà de millorar l'accessibilitat a les funcions de forma més senzilla i directa.


06/2024.  Conciliació familiar                                                                                                         
                                                                                                      

El passat dia 30 de gener vàrem rebre una queixa/suggeriment a través del formulari de la Bústia de Qualitat i Avaluació que literalment diu així:

“Mentre el GOIB afirma que es preocupa de la conciliació familiar i que té en compte la situació desfavorable de les dones, que  majoritàriament dediquen més temps a l'atenció als fills i són elles, en major mesura, que han de fer compatibles els seus horaris laborals amb les tasques laborals, la situació és ben diferent.

Totes les comissions de servei, que se suposa que han de permetre millorar les condicions laborals i salarials i la carrera de les treballadores (també dels treballadors) públiques, queden fora de l'abast de las mares (i d'alguns pares), ja que una Administració "formalment" tan sensible als temes de conciliació, el primer que fa és retirar tots els dies de teletreball de les mares (i d'alguns pares també) que sol·licitaren dies de teletreball per poder conciliar la vida familiar i la laboral.    Això ha fet i fa, que molts de treballadors públics, sobretot moltes dones, renunciïn a participar en les comissions convocades, deixant de perdre sous potencials i oportunitat de carrera professional, per la política real contra la conciliació que du a terme aquesta administració.

Participar-hi suposa perdre immediatament el teletreball i haver d'esperar mig any per poder disposar d'un dia de teletreball, és clar, si ve de gust als superiors administratius, molts dels quals, simplement han manifestat públicament que "no creuen en el teletreball".   I han d'esperar molts més mesos per poder aconseguir un segon dia de teletreball, sempre i quan se'ls autoritzi, en una discrecionalitat que diu ben poc de l’escatainada defensa de la conciliació laboral de què, públicament fan gala els polítics que dirigeixen aquest govern.

És per això, que deman que es facin públics tots els casos, especificant el sexe, de persones que han demanat comissions de serveis i han renunciat en pocs dies, per problemes de conciliació, atès que les persones que no han participat no es poden conèixer però que són, en qualsevol cas, sagnantment nombroses.

I, el que és més important, que es mantenguin les condicions de conciliació en qualsevol comissió.   Qualsevol acció contrària és un atac a la conciliació familiar sense pal·liatius i una situació que afecta particularment les dones i, per tant, d'un marcat signe de gènere.   Una situació intolerable de fons i molt més rebutjable per la publicitat pública que es fa de la defensa de la conciliació, quan la realitat és totalment contrària.

Esper que aquesta reivindicació sigui atesa.  I que el Servei de Qualitat dels Serveis sigui útil pel que realment ha de ser, per millorar les condicions dels Serveis Públics alhora que defensa els interessos legítims dels treballadors públics.”

El mateix dia 30 vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Servei de Gestió de Personal Funcionari que va respondre, el 2 de febrer, de la següent manera:

 L’article 47 bis del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, por el que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, disposa que el teletreball és una modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l'Administració, mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació.

 El personal que presta els seus serveis mitjançant teletreball té els mateixos deures i drets, individuals i col·lectius, recollits en el TREBEP que la resta del personal que presta els seus serveis en modalitat presencial, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos laborals que resulti aplicable, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació del servei de manera presencial.

 Actualment, la prestació de serveis del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la modalitat de teletreball es regula en el Decret 3/2023, de 6 de febrer, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix com a principals objectius:

- Configurar el teletreball com una forma d'organització del treball de l'Administració autonòmica.

- Millorar l'organització del treball en la modalitat del teletreball a través de la planificació i el compliment d'objectius.

- Establir les característiques i els motius pels quals els llocs de treball poden quedar exclosos de la possibilitat d'acollir-se al teletreball.

- Identificar, en la Relació de llocs de treball, els llocs que podran acomplir-se en la modalitat de teletreball.

- Establir un model mixt de teletreball en el qual el treball es faci de forma presencial un mínim d'un dia a la setmana.

- Conciliar la prestació dels serveis públics i el dret al teletreball dels empleats públics.

 A banda dels objectius esmentats, el teletreball té altres beneficis, tot i no configurar-se com una mesura de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, és indubtable que l'estalvi de temps de desplaçaments des del domicili al centre de treball permet al personal disposar de més temps per a les seves obligacions familiars i personals.

 Per tant, el Decret 3/2023 persegueix, entre d’altres, l’objectiu de regular el teletreball amb independència de les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, de manera que l’accés a aquesta modalitat de prestació de serveis no resta supeditada a la concurrència de determinades circumstàncies personals o familiars.

 El dret a prestar serveis mitjançant teletreball no és un dret absolut o incondicionat, que s’ha de conjugar amb la finalitat o principal raó de ser de l’Administració (i per extensió de l’existència del personal funcionari) que no és altre que la consecució de l’interès general i la prestació de serveis a la ciutadania. En aquest sentit, és un deure de l’Administració adoptar les mesures que siguin necessàries per garantir que la prestació de serveis mitjançant teletreball no suposa un menyscapte en la prestació de serveis.

 L’afirmació de què les comissions de servei queden fora de l’abast de les persones perquè no poden tenir teletreball no és certa. Els llocs que surten en comissió de serveis, n’hi ha que sí son susceptibles de ser prestats en la modalitat de teletreball i n’hi ha que no, tot depèn de com hagin estat catalogats els llocs en la Relació dels Llocs de Treball.

 Tal com estableix l’article 7 del Decret 3/2023, el personal interessat a prestar serveis mitjançant la modalitat de teletreball, ha d’acreditar un acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja faci un mes que ocupi el que s'ha d'exercir mitjançant teletreball.

 És evident, què és necessari un període mínim d’experiència en el lloc per així poder prestar serveis en la modalitat de teletreball, per tant no és retiren tots els dies de teletreball per participar a una comissió de servei, sinó que qualsevol persona que comença a un lloc nou, necessita d’una experiència mínima de sis mesos o un mes si fa funcions anàlogues, per conèixer bé el lloc i poder realitzar les funcions en modalitat de teletreball.

 Les condicions de conciliació familiar i laboral són les mateixes en qualsevol comissió (permisos, llicències, reducció de jornada, flexibilitat horària...), sols que per sol·licitar la modalitat de teletreball és necessari acreditar una experiència mínima en el lloc de feina.

 Referent a la vostra petició de fer públics tots els casos de renuncia de comissions de serveis, especificant el sexe, per problemes de conciliació s’ha de dir que l’Administració no disposa d’aquestes dades ja que quan un funcionari o una funcionària renuncia a una comissió de serveis no se li demana el motiu de la renuncia, ni tampoc té cap obligació de comunicar si té o no té fills.

 Per tant, l’Administració no te disponibles les dades de renuncia de comissions de serveis per problemes de conciliació familiar.”


5/2024. Estabilització                                                           

 A través de la Bústia de queixes/suggeriments del Servei de Qualitat i Avaluació ens feren una consulta respecte de les bateries de preguntes que sortiren als processos d’estabilització. Com aquest no era el canal adequat, ni aquesta és la finalitat de la bústia de queixes i suggeriments, es va contestar a l’interessat adreçant-lo a l’Escola Balear d’Administració Pública.


04/2024. No obligació d'autentificació mitjançant mòbil propi                                                       

El passat dia 26 de gener vàrem rebre a la Bústia del Servei de Qualitat una queixa/suggeriment que literalment diu així:

 “Segons el manual de la sol·licitud de l’empleat públic de Firmacloud per a l’ús del certificat d’empleat públic s’exigeixen dos factors d’autenticació un PIN i un SMS, que es configuren una vegada el certificat és emès. Per tant, és necessari que per a disposar d’un certificat d’aquest tipus, el titular posi en coneixement del Prestador Qualificat de Serveis de Confiança, Firmaprofesional, el seu número de mòbil. Entre les obligacions del personal funcionari no conec la d’haver de disposar de dispositiu mòbil particular, i en el cas de disposar-ne tampoc la d’haver-lo de portar durant la jornada de feina. Segons ens han informat l’autenticació del certificat és sol·licitada en iniciar la sessió i després cada dues hores. Crec que hauríeu de preveure altres alternatives pels qui no tenim mòbil o només portam a sobre el DNI i la targeta intermodal per anar a la feina. Vist que existeixen altes alternatives racionals per a l’ús del certificat com l’emprada fins ara, no sembla raonable fer obligatori l’ús del mòbil particular per a tot el personal que necessiti signar o registrar. No pot obligar-se que els mitjans per l’autenticació vagin a càrrec del personal. Abans de renovar el meu certificat digital, en cas que hi hagi altres alternatives per l’autenticació agrairia que m’informàssiu o en cas contrari que consideràssiu afegir-les.”

 Aquesta queixa, per la seva naturalesa tècnica es va trametre el 30 de gener al Servei de Seguretat de la Informació. Adjuntam la resposta literal que ens ha fet arribar aquest servei, una vegada realitzades les oportunes consultes al proveïdor del servei.

 “Fins fa poc temps, a la CAIB s'havien utilitzat majoritàriament certificats electrònics d'empleat públic en targeta criptogràfica per a l'autenticació i signatura electrònica, però recentment els nous certificats electrònics s'han començat a emetre de manera habitual "en el nigul", és a dir, emmagatzemats en sistemes remots operats pel prestador de serveis de confiança i accessibles a través d'Internet. Això presenta nombrosos avantatges, però també alguns inconvenients.

Entre els AVANTATGES podem citar:

- L'accessibilitat: els certificats emmagatzemats al nigul són accessibles des de qualsevol lloc amb una connexió a Internet sense necessitar d'emprar un lector de targetes compatible.

- L'ús en mobilitat: pel mateix format físic de la targeta, és complicat per als dispositius mòbils, omnipresents actualment, treballar amb targetes criptogràfiques; els certificats al nigul, en canvi, no presenten aquesta limitació, oferint una gran flexibilitat per a usuaris remots i mòbils.

- L'escalabilitat: la infraestructura al nigul permet escalar més fàcilment la gestió de certificats, ja que no és necessari adquirir lots de targetes, estampar-les, emmagatzemar-les, gestionar-ne l'estoc i finalment fer-les arribar als usuaris a través de correu intern o postal.

- El suport: les targetes criptogràfiques necessiten controladors específics per a cada tipus de targeta. Per altra part, els lectors de targetes també necessiten controladors específics que no sempre funcionen bé plegats. El problema es complica encara més quan s'ha de donar suport a diferents tipus de targeta amb diferents controladors, lectors, sistemes operatius, navegadors i aplicacions. El resultat és un entorn tecnològic relativament fràgil al qual s'ha d'afegir la dificultat de diagnosticar els problemes del hardware de la targeta quan està en possessió de l'usuari. Els certificats en el nigul, encara que no estan exempts de les seves problemàtiques particulars, simplifiquen molt aquest panorama.

 Malgrat tots els avantatges esmentats anteriorment, les solucions de certificats electrònics al nigul també presenten, com hem dit, alguns INCONVENIENTS:

-Pel cas que ens ocupa, els principals són que es requereix una connexió a Internet i que, per la seva pròpia naturalesa, desapareix un dels factors de seguretat en l'autenticació que caracteritza la solució en targeta criptogràfica, que és que la mateixa possessió de la targeta ja és per si mateixa una garantia important, encara que no absoluta, que qui l'utilitza és qui es troba legitimat per fer-ho.

-Per als casos de pèrdua o robatori de la targeta, existeixen mesures compensatòries, com són l'ús d'un segon factor d'autenticació (el PIN) i la revocació de la validesa del certificat quan es notifica al proveïdor de la pèrdua del control exclusiu sobre el certificat.

 Així doncs, en el cas dels certificats al nigul, l'avantatge que suposa la fàcil accessibilitat als mateixos a través d'Internet implica l'inconvenient de la reducció en el nivell de la seguretat de l'autenticació de l'usuari, ja que no es troba en possessió d'un objecte físic que suposi una garantia de legitimitat.

  En aquest punt, tant la normativa aplicable en matèria de Seguretat de la Informació a les Administracions Públiques (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad) com les millors pràctiques del sector opten per aplicar com a mesura compensatòria l'ús del doble factor d'autenticació. El mateix Esquema Nacional de Seguretat (ENS) defineix tres categories de factors d'autenticació:

una cosa que se sap (un secret, una contrasenya, un PIN...),

una cosa que es té (un dispositiu físic, com una targeta)

✔ i una cosa que s'és (aquí estaríem parlant de biometria: empremtes dactilars, reconeixement facial...).

És per això que els certificats en targeta solen requerir la possessió de la targeta (una cosa que es té) i un PIN (una cosa que se sap) per poder ser usats.

Com que en el cas de les solucions en el nigul no existeix un dispositiu físic en possessió de l'usuari, s'empren com a factors d'autenticació:

un PIN (una cosa que se sap)

✔ i un factor addicional, que és preferible que sigui d'una categoria diferent, és a dir, una cosa que es té o una cosa que s'és.

Segons el prestador de serveis de confiança que es faci servir, però, les opcions disponibles poden ser limitades. En el nostre cas, l'adjudicatari actual d'aquest servei, Firmaprofesional, S.A., empra:

✔ l'enviament d’SMS com a demostració que s'està en possessió d'un telèfon mòbil específic, però no disposa d'una opció tecnològica alternativa de la mateixa categoria.

En aquests moments, existeix la possibilitat de fer servir també com a factor d'autenticació secundari l'enviament del codi de verificació per correu electrònic (en lloc de per SMS). Aquest sistema no obliga a disposar d'un telèfon mòbil, però sí que fa necessari disposar d'un compte de correu electrònic. Fer ús del correu electrònic com a segon factor d'autenticació redueix la independència entre factors, ja que l'accés al correu i les contrasenyes implicades es trobaran habitualment al mateix dispositiu que fa servir el certificat i les dades circularan pel mateix mitjà (la connexió de xarxa cap a Internet). Tampoc es poc considerar que l'ús del correu electrònic pertanyi a una categoria diferent de la “d'una cosa que se sap”, ja que per accedir-hi no és necessari disposar de cap objecte físic d'ús exclusiu ni emprar autenticació biomètrica. Finalment, el servei de correu electrònic no garanteix el lliurament dels missatges en un temps raonablement curt i la seva usabilitat i experiència d'usuari com a sistema per al segon factor d'autenticació sembla pitjor que la dels SMS. Totes aquestes circumstàncies fan que, encara que el proveïdor tècnicament permeti aquesta opció, no sigui la recomanada i, de fet, no s'ha hagut d'aplicar en cap cas fins al moment, per la qual cosa seria raonable preveure que poguessin produir-se algunes dificultats tècniques en els primers casos d'implementació.

Sense voler estendre'ns molt més en l'explicació dels distints tipus de certificats, mètodes i factors d'autenticació, etc., hem de dir que encara disposam de la capacitat d'emetre quantitats limitades de certificats en suport de targeta criptogràfica (de fet, per als certificats de representant voluntari de la Comunitat Autònoma, ara per ara aquesta és l'única possibilitat disponible) i certificats en software, que s'han d'instal·lar en el navegador o sistema operatiu de cada dispositiu que els hagi d'emprar. Aquest últim cas, però, no permetria emetre certificats d'un nivell de seguretat alt i no resulta aconsellable per la necessitat de controlar molt el seu entorn d'ús per evitar-ne la còpia no controlada a altres dispositius.

Encara que no existeix una obligació genèrica per al personal de la CAIB de disposar d'un telèfon mòbil particular (o corporatiu), portar-lo a sobre durant l'horari laboral o fer-lo servir per a propòsits relacionats amb la feina, la realitat actual és que la immensa majoria dels usuaris prefereixen els certificats en el nigul pels seus nombrosos avantatges i l'ús del sistema de verificació d'identitat per SMS està implantat en nombrosos entorns, de manera que la possessió i ús d'un terminal mòbil particular per rebre codis de verificació és una experiència quotidiana que avui en dia és extraordinàriament comuna i còmoda per als usuaris en quasi totes les situacions. Dit això, si, a l'hora de sol·licitar un certificat electrònic dels que emet el Servei de Seguretat de la Informació de la DGSAMAD, el vostre cas no s'ajusta a les circumstàncies habituals, podeu exposar-lo al Servei i s'intentarà trobar l'alternativa que, dins de les possibilitats tecnològiques i els requisits de seguretat, estiguem en condicions de facilitar-vos.

Aprofitam per fer-vos saber que el contracte amb el prestador de serveis de confiança actual, Firmaprofesional, S.A., finalitza el 30 de novembre de 2024, per la qual cosa enguany s'haurà de dur a terme la licitació d'un nou contracte de serveis de certificació electrònica que pot suposar, segons quina empresa en sigui finalment l'adjudicatària, canvis en la tecnologia dels certificats electrònics emprats i, en conseqüència, dels requisits i experiència d'usuari per a la utilització d’aquests. A més a més, el panorama legislatiu que regula l'ús de la tecnologia i la seva seguretat, tant a l'Administració Pública com entre la ciutadania en general, es troba en constant evolució i, en concret, s'espera ben aviat l'aprovació del nou Reglament Europeu d'Identificació, Autenticació i Serveis de Confiança Electrònics (eIDAS 2), que pot suposar novetats pel que fa als serveis d'autenticació i signatura amb certificats electrònics, així que la situació anirà canviant en el temps. En qualsevol cas, des del Servei continuarem intentant adaptar-nos a les circumstàncies tecnològiques, legals i socials del moment per tal de prestar el millor servei possible als usuaris, vetllant en tot cas per la seguretat dels Sistemes d'Informació corporatius.

Us recordam que, per a qualsevol consulta sobre els nostres serveis de certificació electrònica, podeu visitar la web https://certificacio.caib.es, adreçar-vos al correu electrònic certificacio@dgtic.caib.es o telefonar al Servei a l'extensió 77824 (971177824 des de fora de la CAIB).


3/2024. Idioma programes informàtics

El passat dia 13 de febrer de 2024 vàrem rebre un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació que reproduïm literalment:

"L'SGI RE Registre d'explotacions ramaderes és únicament en castellà, incomplint l'Estatut d'Autonomia que obliga la comunitat autònoma a permetre l'ús normal de les dues llengües oficials. Si a això li afegim que és impossible trobar qualcun curs (com els d'informàtica) de l'EBAP en la llengua pròpia o la dificultat de treballar amb els ordinadors en català per mor de ser configurats en castellà (quan no en anglès), se'ns fa penós a molts treballadors complir amb la promesa de complir i respectar l'estatut i la constitució.

Cal informar-se, abans d'adquirir programari o equipaments, de quines ofertes existeixen que ens permetin usar les dues llengües amb la màxima facilitat i eficiència. I, al segle XXI ja ben entrat, no hi ha excuses. Mentrestant, reclamem guies de recursos per no perdre el temps cercant-ne arreu (exemple: haver de recórrer a l'escola d'administració o al portal jurídic de la Generalitat de Catalunya o al Govern d'Andorra o a fundacions o associacions com Punt Cat o Softcatalà per trobar materials que, de vegades, requereixen permisos per instal·lar-se).És urgent solucionar aquest tema".

Vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Procés de dades i Xarxa corporativa, el 20 de febrer, amb un recordatori posterior de 18 de març; sense rebre resposta a la nostra sol·licitud. Cal fer esment que hi ha diverses queixes/suggeriments similars anteriors amb les referències següents: 2/2022, 10/2022 i 23/2023.


2/2024. Espai  per dinar

El passat dia 24 de gener vàrem rebre una queixa/suggeriment anònim en la Bústia de Qualitat i Avaluació, que resumidament diu així:

"A la Direcció General d'Infància, Joventut i Família, ubicada al carrer Sant Joan de La Salle, número 4, els empleats que amb freqüència, amb l'objectiu d'atendre els usuaris, es veuen obligats a treballar en horari d’horabaixa, es troven  en la situació incòmoda d’haver de dinar a les portes d'uns lavabos, que són també utilitzats pels usuaris.

Aquest espai manca d'intimitat i presenta olors desagradables, generant molèsties tant per als treballadors-usuaris d’aquest "menjador" improvisat, com també per als ciutadans que fan ús dels lavabos mentre ells dinen, fet que provoca situacions incòmodes.

Per aquest motiu, a través d’aquesta queixa/suggeriment  es sol·licita la creació d'un espai adequat  pels treballadors públics que han de fer torn d’horabaixa, fet que, a la vegada, permetrà  millorar la imatge de l’Administració davant el ciutadà."

El dia 25 de gener es va enviar un primer correu electrònic al Departament d’Assumptes Generals  de la Conselleria de Família i Afers Socials, així com un recordatori posterior de 6 de febrer, sense haver rebut, en cap cas, cap resposta.


1/2024. WC homes edifici Son Rossinyol

El passat dia 11 de gener vàrem rebre una queixa suggeriment anònima en la Bústia de Qualitat i Avaluació, que resumidament diu així:

La queixa/suggeriment destaca problemes amb els banys masculins a l'edifici EBAP a Son Rossinyol, on els urinaris de paret estan mal situats, mancant intimitat, ja que la porta sempre queda oberta. Hi ha un urinari més amagat, però sempre més brut, mentre que els altres tres, visibles des del hall, estan nets, perquè quasi ningú els fa servir.

Aquesta situació també afecta els vàters, que s'utilitzen com a alternativa per orinar i que ha portat a la instal·lació de cartells que diuen: "per favor, empreu els límits de l'urinari. Respecteu la feina de neteja".

Finalment, la persona que ha presentat la queixa de manera anònima fa diverses propostes per millorar aquesta situació, tals com: la instal·lació d'una petita mampara o simplement girant l'orientació de la direcció de la porta. L'objectiu és millorar la intimitat de les persones i reduir la brutícia. Alhora també facilita la feina del personal de neteja, que es mereix respecte.

El divendres 12 de gener vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al departament d'Assumptes Generals de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència i immediatament es varen posar uns cartells com els de la imatge adjunta. desc_WC_retallat.png

24/2023. Mèrits estabilització personal docent

El passat dia 5 de desembre vàrem rebre un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació, que literalment diu així:

“A l'elecció de conselleria, he impartit matemàtiques, biologia, física i química, he donat les classes en anglès al programa British (a Maó), he estat a dos departaments (fent classes de biologia i de física i química), a una altra illa durant tres anys, i ara, res compta. He hagut de veure com gent, amb menys punts a llistes i menys anys d'experiència, em passava davant perquè han quedat a la seva illa fent substitucions de física i química o amb places de suport a l'àrea de ciències (que no han preparar ni dur el pes de tota una assignatura) i a aquestes persones si que els hi han deixat elegir a quina especialitat volien destinar els seus punts.

Ara bé, jo que duc més anys fent feina, que he estat a illes, que he estat a dos departaments (amb la pertinent càrrega laboral que això implica, de impartir més nivells i assignatures i tenir el doble de reunions), he vist com tot això no ha tengut CAP VALOR, m'he trobat amb una conselleria d'educació que no només no m'ha deixat elegir on destinar els meus punts (si a física i química o a biologia) sinó que m'ha imposat que aquests punts vagin a la funció principal, que era biologia (perquè feia una assignatura de batxillerat), distanciant-me de poder optar a una plaça de física i química (després d'haver impartit tres assignatures d'aquesta durant dos anys que no em compten per res). Sent una indignació tan profunda, que no pens tornar a fer cap assignatura que no sigui física i química ni faré feina mai més a cap institut que no estigui prop de casa. Això és el que provocau a la gent que ha prioritzat fer feina, i és molt trist. Balears així, es convertirà en un país de ganduls i de pirates.

Perquè amb aquest tràmit també s'ha premiat als pirates que han aplicat a assignatures de les quals no tenen ni idea i no han impartit mai. Com és possible que hi hagi pianistes donant classes de nàutica o gent de turisme a tecnologia? Com és possible que gent que ha aprovat una oposició triï la plaça després d'un estabilitzat que mai s'ha presentat a oposicions? Em fa vergonya pertànyer a una comunitat on passen aquestes coses, on es premia als ganduls i als pirates i l'esforç personal no compta res. Crec que tots ens hem de replantejar el que volem ensenyar a la nostra societat i quin tipus de professionals volem perquè sincerament, som moltes les persones que hem fet molta feina i cada dia perdem un poc més les ganes i motivació de seguir estudiant oposicions o fent feina dins un sistema tan injust i que afecta a la nostra salut mental.”

El 13 de desembre vam enviar aquesta queixa/suggeriment al departament de personal docent de la Conselleria d'Educació i Universitats. Posteriorment, el 22 de desembre, vàrem enviar un recordatori sense rebre resposta a la nostra sol·licitud.


23/2023. Català en sistemes operatius

El passat dia 3 de desembre vàrem rebre un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació, que literalment diu així:

"Els ordinadors que emprem en els nostres llocs de feina tenen el Windows instal·lat en castellà.

Això incompleix l'article 13 del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears que diu en el seu apartat segon: «2) El català ha de ser la llengua per defecte en les màquines i els dispositius utilitzats en l’entorn de feina»

Per tant, es sol·licita que el sistema operatiu Windows s'instal·li en català a tots els ordinadors de l'Administració Pública de la CAIB, inclòs el Sector Públic Instrumental, per tal de complir amb el Decret 49/2018."

Volem fer esment que aquesta queixa és similar a una altra anterior (10/2022), de la qual no es va rebre resposta.

El 4 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a la Direcció General d’Administració Simplificació, Modernització i Administració Digital. No obstant això, la resposta ens la va donar el Servei de Procés de dades i Xarxa corporativa amb l’explicació tècnica és la següent i, que a continuació, reproduïm literalment:

“A nivell tècnic, la distribució del paquet en català funciona de manera manual però no la distribució del paquet de manera automatitzada.

Ara com ara, es pot fer el canvi de manera manual.

La instal·lació individualitzada en els equips està permesa, instal·lant el paquet de català en els equips triats.

Ara per ara, la distribució a tota la xarxa és complicada, i de moment les proves no són prou satisfactòries com per a aconsellar un canvi de manera automatitzada.

Avui dia no es pot procedir a l'actualització global, perquè hi ha errors en la versió de català, com per exemple: en l'última actualització de Windows 11, el bloc de notes falla amb el Windows en català a més de diversos errors puntuals amb altres aplicacions.”


22/2023. Activació automàtica del mode suspensió a tots els ordinadors de la CAIB i TV edifici Alba

El passat dia 16 d’octubre vàrem rebre un suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació on es proposen mesures per reduir l'impacte mediambiental al GOIB, amb  la possibilitat de programar tots els ordinadors perquè entrin en suspensió automàtica a les 17 h, atès que molt sovint queden encesos innecessàriament. Aquest suggeriment diu literalment així:

 “En haver fet el curs "Protecció mediambiental de l'impacte de les tecnologies digitals i del seu ús", he tornat a reflexionar sobre què es pot fer per reduir aquest impacte a l'Administració. Com que en l’àmbit individual la conscienciació sobre l'estalvi és escassa, propòs que els PC es programin perquè entrin automàticament en suspensió a les 17 h, donat que se sol deixar sempre encès i l'únic que s'apaga (i no sempre) és la pantalla. La suspensió no afecta els programes i fitxers que deixi oberts l'usuari, i l'ordinador es pot tornar a activar immediatament, de manera que no els hi ha de causar cap molèstia (jo ho faig servir sense cap incidència).

Si no es pogués fer per raons tècniques, p. ex. quan surt l'avís d'actualitzacions que impliquen haver de deixar l'equip encès, s'haurien de valorar les alternatives, si és viable desactivar llavors la suspensió. O en cas contrari, enviar un correu general amb instruccions d'obligat compliment i recomanacions per a l'estalvi energètic, que indiqui com s'ha d'activar aquesta opció en acabar la jornada.

D'altra banda, en particular, a l'edifici Alba hi ha instal·lades a les parets d’alguns despatxos unes grans pantalles addicionals a les del PC. És un equipament que ja tenia l'edifici i que, llevat de les que s'han transferit a sales de reunions, no em consta que tenguin una utilitat específica ara. La gran majoria no entren en mode d'estalvi d'energia i queden enceses, sempre que no s'apaguin els equips, i el seu consum és elevat. Per als quals pertanyin a l'espai ocupat per altres administracions (Consell de Mallorca), s'hauria de transmetre el suggeriment a l'òrgan adient. Igualment, els esmentats despatxos tenen equips de climatització individuals que no s'apaguen si l'usuari no ho fa amb el comanament a distància. Per això, caldria recordar-li la necessitat d'apagar manualment aquests equipaments.

Gràcies pel vostre servei, esper que la manca de resposta (o insatisfactòria) dels departaments que interpel·lau arribi a ser anecdòtica, perquè sigui útil i no es desmotivi d'emprar-ho. S'hauria de transmetre i assimilar per tots els responsables del GOIB que les queixes i suggeriments són una eina molt útil i una oportunitat per millorar les organitzacions i no pas una molèstia. Que ben poca gent les fa servir i que per això, quan n'arriben, s'ha de ser conscient que molt probablement representin el sentir de moltes més persones i no només el del que la presenta.”

 En data 18 de novembre, la mateixa persona ens puntualitza el següent:

 “Volia afegir que al suggeriment vaig dir que al meu ordinador emprava l'opció de suspensió i que anava bé, però ahir vaig comprovar que als 30" aprox. es torna a activar, s'encén la pantalla, que es torna apagar tot d'una per estalvi d'energia, però amb l'ordinador funcionant, amb el ventilador encès. O sigui, que sembla que està bloquejada aquesta opció, tot i que n'estigui disponible al menú (hibernar no, en canvi)”.

Entenem que hi ha un suggeriment general (suspensió ordinadors 17 h) i un altre particular (TV edificis Alba).

  • En relació amb el suggeriment particular, el dia 17 de novembre vàrem remetre aquesta qüestió al Servei de Qualitat i Afers Generals de la Conselleria de Salut, de qui depenen els departaments i serveis ubicats a l’edifici Alba. En la seva resposta de 22 de novembre, ens comuniquen que han donat trasllat d’aquest suggeriment tant al Servei d'Informàtica com a l'àrea de manteniment de la Conselleria de Salut amb la finalitat que es duguin a terme les actuacions proposades.

  • En relació amb el suggeriment general (possibilitat de suspendre ordinadors a les 17 h), el 17 de novembre vàrem consultar, a causa de la seva naturalesa tècnica, al Servei del Centre de Processos de Dades i Xarxa de la Direcció General de Simplificació i Modernització i Administració Digital. El 20 de novembre, els vàrem transmetre l’aclariment posterior. El 23 de novembre rebem resposta a la nostra petició:

"La programació de l'apagada de les màquines és un tema delicat:

1- Si l'usuari està treballant en aquest moment, podem interferir en la seva feina.

2- Hi ha una gran quantitat d'usuaris que estan treballant des de casa.

3- Apagar o suspendre l'ordinador és senzill. Encendre'l de nou no tant (depèn de la BIOS de l'ordinador i, a més, s'ha de configurar a la BIOS, de manera que no hi ha gestió remota), i ja que molts usuaris no estan a l'oficina (treball des de casa), poden passar a dependre que algú els encengui l'ordinador quan arribin a l'oficina.

4- Hi ha instal·lacions i actualitzacions que es realitzen en els moments en què l'usuari no fa servir l'ordinador.

5- El mode suspensió pot presentar problemes puntuals de sessió en l'Active Directory, ja que el tiquet Kerberos es guarda a l'hora de tancament i, puntualment, en restaurar-se, pot donar errors de credencials fins que no rebi el nou (ja que hi ha més de 5 minuts de desfasament).

No obstant això, mantenim aquesta incidència oberta a la recerca d'una solució òptima que permeti l'estalvi d'una banda i la gestió integral que es necessita dels elements de la xarxa de l'altra."


21/2023. Mèrits processos selectius  

El passat dia 18 de novembre  de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació la següent queixa/suggeriment que, literalment, diu així:

"He estat alumne del Màster en Gestió de Polítiques Públiques 2022-2023, i com a personal de la CAIB voldria traslladar el següent suggeriment al Govern Balear, en qualitat d'entitat que ha subvencionat (junt amb el Consell de Mallorca, mitjançant conveni amb la UIB),  als empleats públics, l'esmentada formació. El preu del màster, gràcies al conveni signat amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, és de 1.500 euros per la matrícula del curs complet.

Primer de tot traslladar el meu alt grau de satisfacció al respecte i gratitud per engegar i mantenir aquest tipus d'iniciatives. Al mateix temps, voldria també expressar certa disconformitat en referència al valor meritable d’aquest Màster. 

Exposo el següent:

Des del meu punt de vista és un Màster amb molta qualitat, que ofereix un bon plus de qualificació i millor conscienciació en quan la gestió de polítiques públiques. Crec que com a empleats públics (i futurs) sortim amb uns coneixements específics que no tenen els empleats que no l’han fet. És un fet.

Malauradament, hem pogut comprovar que al ser "Títol propi" i no "Oficial" té una meritació de cara als concursos,  comissions de serveis, etc,  al nivell de qualsevol formació i això, crec que és un despropòsit ja que no s’ajusta a la realitat.  

La inversió feta per part de les administracions  que el sustenten, Govern Balear i Consell de Mallorca,  i també per part de l’alumnat  que ha cregut i està participant,  dista molt del valor amb el que es puntua en les mateixes administracions, perquè no serà recompensat. I això és un fet, doncs, no s'ha valorat ni als processos d'estabilització ni a l'actual OPE en curs, on només puntuen els màsters oficials. La qualitat del contingut i dels docents avalen aquest valor. Per tant, és un total contrasentit que el Govern Balear i el Consell promoguin aquesta formació per als seus empleats però que després no el valorin al mateix nivell.

Adjunt diversos enllaços:

1) a la descripció del Màster en Gestió de Polítiques Públiques

2) a la descripció de l'equip docent

3) a la descripció del contingut


Si la meritació als diferents processos selectius tingués un valor més alt que el de qualsevol formació (no sé si  al nivell d’un Oficial), n’hi hauria més participants cada any i es convertiria en un Màster de referència a les nostres Illes. I és evident, que si finalment no es valora ni per la mateixa administració que ho promou, no hi ha cap incentiu.

Voldria reclamar des d'aquesta via la possibilitat de què com a Administració Pública que finança l'esmentat Màster contempli la meritació del mateix, a un nivell superior que el de qualsevol formació als diferents processos selectius i de promoció de les mateixes Administracions Públiques que el sustenten i que d'aquesta petició es traslladi d'igual manera al Consell de Mallorca. Fins i tot, en els processos d'altres administracions que no hi participen, com per exemple, l'Ajuntament de Palma, el nostre títol púntuen els potsgraus títols propis.

Per tot això, els hi agrairia ho tinguessin en compte en la baremació de cara a futures convocatòries."

En data de 13 de novembre vàrem trametre aquesta consulta al Departament de Personal de Funció Pública que, ens suggeriren, en data 14 de novembre,  redirigir aquesta qüestió a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), competent en matèria de concursos i oposicions i encarregada de redactar les bases d'aquests procediments de provisió en què es tenen en compte els mèrits dels aspirants.

Seguint aquestes indicacions, el 14 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a l'EBAP. No obstant això, fins a la data d'avui, no hem rebut cap resposta. Tampoc hem obtingut resposta a cap dels dos recordatoris enviats els dies 21 de novembre i 5 de desembre.


20/2023. Paper aixugar mans WC insuficient

El passat dia 3 de novembre de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre la insuficiència de paper d’eixugamans als banys de la segona planta de l’edifici de l’EBAP i que literalment diu així:

“Pels que fa a tots els banys de la segona planta de l'edifici de l'Ebap, informam que no disposen de paper eixugamans, i els usuaris feim servir el paper higiènic per a aquesta funció.
Avui dematí acab de demanar a la persona encarregada dels banys si seria possible que ens posassin un rotllo de paper per a eixugar les mans i m'ha contestat que ho tenen prohibit ja que els usuaris tuden molt de paper. M'agradaria que tenguessin en compte que així es tuda el triple de paper higiènic i també embrutam més, ja que després de rentar les mans feim gotes per tot per anar a cercar el paper que està dins cada bany individual. La màquina elèctrica per eixugar les mans no la fa servir ningú, no eixuga bé. Moltes gràcies”

Dia 6 de novembre aquesta queixa/suggeriment es va enviar al Departament de la Secretaria General de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua.

Com no vàrem rebre cap resposta, el dia 13 de novembre es va enviar un recordatori. Però fins al dia d’avui, 16 de novembre de 2023, no hem rebut a la Bústia cap contestació.


19/2023. LOMLOE

El passat dia 31 d’agost de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“El fracàs de la LOMLOE

Els alumnes de primer de batxillerat del curs 2022-2023 que enguany cursarem segon de batxillerat i s’enfrontaran a les PBAU no estam preparats. Des del nostre punt de vista la planificació del pla d’estudis del curs passat va deixar molt que desitjar. Trobam que no s’ha vist la matèria suficient ni hem tengut el nombre d’hores necessàries per assimilar tots els conceptes clau que definiran el nostre futur. En part per culpa d’hores lectives perdudes com atenció educativa o treball de recerca. Hores que podrien haver-se utilitzat per cursar assignatures amb més pes o es podrien haver aprofitat millor però no ha estat possible per la falta d’informació i coneixement del professorat. Per una altra banda, creim que l’assignatura de treball de recerca és una gran idea però a l’hora de la pràctica no hi ha hagut una bona organització ni per part dels alumnes del per part del professorat.

En conseqüència, el curs de segon de batxiller ens semblarà més difícil i més dens. No estarem acostumats a les hores de treball que suposa i ens faltaran coneixements previs.

En conclusió, demanam un canvi d’organització o almenys una millora de la informació i instruccions donades al professorat i als estudiants per què el treball sigui més continu i progressiu.”

El dia 15 de setembre vàrem remetre la queixa/suggeriment al Departament de Planificació i Centres de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

El dia 27 de setembre ens varen respondre des del Departament de Planificació i Centres. En la seva resposta indiquen que entenen la vostra preocupació pel que fa a les PBAU, atesa la incertesa pel que fa al disseny i el contingut de les proves del curs 2023-2024. Encara que des de la Conselleria d'Educació i Universitats estan pendents del que determini el Ministeri d'Educació i Formació Professional i treballen conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears per a que les proves es duguin a terme d'acord amb el currículum que s'ha seguit i es tinguin en compte les circumstàncies especials amb què us heu trobat.

Pel que fa als problemes indicats amb relació al «treball de recerca», informen que es considera que es degut més a l'organització del centre que al disseny del currículum i que no es poden considerar hores lectives perdudes, ja que el TRB facilita el desenvolupament i l’adquisició de les competències clau de l’aprenentatge permanent i us prepara cara a l’elaboració de memòries de recerca, treballs de fi de grau i de màster, i la presentació de produccions gràfiques, plàstiques, tècniques, multimèdia o de programari que haureu de realitzar al llarg de l’ensenyament superior.

A més, amb relació als canvis en l'organització del batxillerat, informen que s’ha de tenir en compte que és un procés lent i que no es podrà aplicar aquest curs.

Finalment, sobre la necessitat de millorar la informació i les instruccions al professorat i als estudiants perquè el treball sigui més continu i progressiu, indiquen que ho tindran en compte.


18/2023. Espai per dinar 

El passat dia 22 d’agost  de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre la necessitat d’habilitar un espai per poder dinar a l'edifici de la Conselleria de Salut del carrer Jesús.

Es suggereix recuperar la sala per a dinar que hi havia al primer pis prop del Servei d'Arbitratge, que va desaparèixer amb la pandèmia. Ja que actualment es pot sortir al jardí del primer pis, però és un espai inadequat que suposa alguns inconvenients.

El dia 22 d’agost varem remetre la queixa/suggeriment al Servei de Qualitat i d’Assumptes Generals de la Conselleria de Salut, i varem haver de fer un recordatori el dia 1 de setembre.

El dia 13 de setembre ens varen respondre, indicant que aquest suggeriment s'analitzarà quan hi hagi un nombre considerable de peticions per part del personal que presta serveis a l'edifici, ja que fins ara només han rebut una petició. I una única petició no justifica la realització dels canvis i de la despesa que suposaria dur a terme aquesta actuació.

El dia 18 de setembre de 2023 vàrem rebre dos queixes/suggeriments en la Bústia de Qualitat i Avaluació referents a la mateixa qüestió.

La primera queixa/suggeriment diu, de manera literal,

"Abans de la pandèmia, hi havia una sala-menjador en les dependències de la Conselleria de Salut C/ Jesús, 38A, (1r pis), al costat de la sala d'Arbitratge de Consum.

Amb la pandèmia, es va desmantellar la sala, en comptes de tancar-la temporalment (Pensaven que l'epidèmia duraria per sempre?) i es va ocupar l'espai amb taules, cadires i treballadors.

Una vegada superada la pandèmia, aquest espai no s'ha recuperat.

Sol·licitem recuperar-ho ja que:

- La gent menja en el seu lloc, a qualsevol hora, amb olors i sorolls varis, que també arriben fins al públic.

- Els que no volem molestar, hem de sortir al jardí exterior, passant calor a l'estiu i fred a l'hivern.

Gràcies"

La segona queixa/suggeriment, literalment també, diu el següent:

"Bon dia
Abans de la pandèmia, la DG Consum tenia assignat un office pel personal que quedava a dinar. Aquest espai va esser desmantellat per fer-ho servir com a despatx individual
Amb els trasllats de diferents serveis hi ha molts d'espais lliures.
Vist tot això, estaria molt bé recuperar aquest espai pel personal que queda a fer feina fins a les 16:30.
Gràcies i una cordial salutació"

El dia 19 de setembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment novament al Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut.

El dia 27 ens varen respondre, indicant que havien donat trasllat dels suggeriments a la persona responsable de la Secretaria General de la Conselleria de Salut, la qual s'ha compromès a estudiar la situació per a posteriorment decidir si s'ha d'habilitar novament la sala o no.

Els dies 25 de setembre i 10 d’octubre de 2023 vàrem rebre dos queixes/suggeriments en la Bústia de Qualitat i Avaluació referents a la mateixa qüestió.

La quarta queixa/suggeriment diu, de manera literal:

"Bon dia,  A  l'edifici sito al  carrer de Jesús, 38 a on estan ubicades les Direccions Generals de Salut Pública i Prestacions, Farmàcia i Consum no tenim saleta menjador des que la van llevar per la Covid. No hi ha cap espai adaptat que el personal pugui fer servir si ha de menester fer la pausa per berenar al lloc de feina, tal i com s'estableix a la normativa relativa a la Prevenció de Riscs Laborals (Annex V del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo)"

La quinta queixa/suggeriment diu, de manera literal:

“Com altres companys de la Direcció General ja han sol·licitat, seria convenient tornar a habilitar una sala on poder dinar sense haver de sortir al jardí.”

Des del Servei de Qualitat i Avaluació vàrem remetre aquestes dues noves queixes al Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut els dies 28 de setembre i 19 d'octubre de 2023.

El dia 28 ens varen respondre a la quarta queixa/suggeriment, indicant que atès que fa referència a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, ens hem de remetre al departament de Recursos Humans de la Conselleria de Salut.

Per tant, des del Servei de Qualitat i Avaluació vàrem remetre aquestes dues noves queixes al Servei de Recursos Humans, els dies 29 de setembre i 19 d'octubre. I varem haver de fer un recordatori el els dies 19 d’octubre i 31 d'octubre. No obstant això, en data 8 de novembre de 2023 no s’ha rebut encara cap resposta per part del Servei de Recursos Humans.

El dia 6 de novembre el Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut ens va respondre, informant que encara no s'ha adoptat cap mesura, atès que el nombre de peticions rebudes (cinc en un edifici ocupat per més de cent persones) no és suficient per prendre cap mesura al respecte.


17/2023. Estat de l'aigua a les platges

El passat dia 23 d’agost de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

a l’estat de l’aigua a les platges. La persona que presenta la queixa indica que l’aigua és bruta i ple de plàstics, que a més tampoc s’elimina una vegada arriba a la platja.”

No vàrem enviar aquesta queixa a cap servei, sinó que contestàrem a la persona que havia presentat la queixa que la neteja de platges i de l’aigua de bany és competència municipal i li vàrem aconsellar que presentàs la queixa a l’ajuntament en qüestió.


16/2023. Temperatures a interiors d'edificis públics

El passat dia 9 d’agost de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Sol·licit  el compliment de les mesures d'estalvi energètic estipulades al RDL 14/2022.

Concretament, que la temperatura de l'aire condicionat no sigui inferior a 27 °C, amb una humitat entre el 30% i el 70%.

En l'edifici de la Conselleria de Sanitat, del carrer Jesús, 38, avui, 9 d'agost de 2023, aqueixa temperatura és inferior.

Gràcies”

Dia 10 d’agost aquesta queixa/suggeriment es va enviar al Servei de Qualitat i Assumptes Generals  de la Conselleria de Salut.

L’endemà, 11 d’agost, varen confirmar haver rebut la queixa/suggeriment, i varen comunicar que havien donat trasllat de la mateix a l'empresa de manteniment de l'edifici situat al carrer de Jesús, 38 A, de Palma, als efectes oportuns.

El dia 8 de setembre de 2023 vàrem rebre una nova queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a la mateixa qüestió, amb el text següent:

“En las dependencias de la Conselleria de Salut de la calle Jesús, 38, mis compañeros y yo estamos pasando frío, lo que indica que estamos a una temperatura inferior.
En mi puesto de trabajo, hoy, 7 de septiembre de 2023, el termómetro marca 23º C
Solicito que la Administración pública cumpla las medidas de ahorro energético del RDL 14/2022 y que la temperatura no baje de 27º C en verano .”

El dia 11 de setembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment novament al Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut. Dia 21 ens varen respondre, indicant que l’empresa de manteniment de l'edifici situat al carrer de Jesús, 38 A, de Palma, ha confirmat que el 7 de setembre el sistema automàtic de control de temperatura de l'edifici no va registrar temperatures de 23 °C. Tenint en compte que les temperatures que recull el sistema són les mitjanes per planta. Aquesta temperatura registrada de 23 °C, pot ser que correspongui a una zona en particular. A més, caldria mirar si ha estat presa just sota un ‘’Fan Coil’’ i com està graduat el climatitzador. En qualsevol cas, s'ha sol·licitat a l'empresa mantenidora que revisi la configuració del sistema amb la finalitat que es doni en tot moment compliment a les mesures d'estalvi energètic del RDL 14/2022. I, l’empresa mantenidora ha confirmat que així ho faran.


15/2023. Fumar davant les conselleries

El passat dia 22 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bones.
A l'entrada de la conselleria de medi ambient sempre hi ha gent fumant. i com que no hi ha cap cendrer, ningú es guarda ses llosques. totes acaben tirades en el carrer, amb la imatge que això genera. seria interesant informar als fumadors que ho fan allà, que quan plou, les llosques acaben al clavegueram i sen van cap a la mar.
no es podria posar un cendrer per tirar-les allà en comptes d'en terra?
la gent no deixa de fumar per no tenir un lloc o tirar la llosca.
gràcies.”

Dia 24 de maig aquesta queixa/suggeriment es va enviar al Departament de Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. Com no hi va haver resposta, es va fer un reenviament el dia 8 de juny.

L’endemà, 9 de juny, varen confirmar haver rebut de la queixa/suggeriment, però fins al dia d’avui, 19 de juny de 2023, no hem rebut més informació respecte a aquesta queixa/suggeriment.


14/2023. No agafar els telèfons

El passat dia 31 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Faig feina a l’edifici Emili Darder, c/ Jesús, 38, de la Conselleria de Salut i Consum.
Contínuament se senten sonar telèfons que ningú agafa.
Una suposició és que aqueixes extensions siguin de persones que estan teletreballant i que no han desviat el telèfon.
Deman per favor que s’exigeixi a les persones que fan teletreball que desviïn les seves extensions al seu telèfon mòbil o al del seu domicili.
Moltes gràcies”

Dia 2 de juny aquesta queixa/suggeriment es va enviar al Servei de Qualitat i Assumptes Generals de la Conselleria de Salut i Consum. Com no hi va haver resposta, es va fer un reenviament el dia 13 de juny.

El dia 15 ens va arribar la contestació. Comuniquen que a l’edifici Emili Darder estan ubicades les direccions generals de Consum i de Salut Pública i Participació, i que se’ls ha traslladat la queixa/suggeriment perquè adoptin les mesures que siguin oportunes.


13/2023. Catàleg de les varietats locals d'interes agrari de les Illes Balears

El passat dia 12 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Segons el Decret 13/2018, de 18 de maig, pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears:

-La gestió i el manteniment del Catàleg de varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears correspon a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, per mitjà de l’IRFAP.

-La vicepresidència de la Comissió de Varietats Locals de les Illes Balears l’ocupa una persona en representació de l’IRFAP.

L’IRFAP al que fa referència el Decret ha desaparegut i dins l’estructura de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia cap servei l’ha substituït, el suplanta una empresa pública que s'ha apropiat de l'acrònim, per tant s’incompleix el Decret pel que fa a la gestió i el manteniment del Catàleg i la Comissió.”

Dia 16 aquesta queixa/suggeriment es va enviar a la Secretaria General de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Com no hi va haver resposta, es va fer un reenviament el dia 25 de maig. No obstant això, en data 8 de juny de 2023 no s’ha rebut encara cap contestació.

El dia 26 de setembre de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb els mateixos termes que l’anterior.

El dia 29 de setembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei d’Assumptes Generals de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

El dia 2 d’octubre ens varen respondre, informant el següent:

1. Mitjançant el Decret 32/2002, de 8 de març es crea l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), com a organisme administratiu sense personalitat jurídica adscrit a la Conselleria competent en matèria d'agricultura.

2. L’article 29 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l’any 2014 (BOIB núm. 181 de 31/12/2013) va crear l’entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), que té com a fins generals els relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

3. Els Estatuts de Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) es varen aprovar mitjançant el Decret 28/2014, de 27 de juny.

4. Mitjançant el Decret 5/2021, de 15 de febrer, es varen modificar els estatuts de SEMILLA amb la finalitat que les seves principals funcions fossin les relacionades amb la millora del coneixement, basada en la investigació, el desenvolupament, la innovació, la formació i l’estadística. Aquesta modificació és fruit de la voluntat de donar una resposta adequada i permanent als reptes socials, econòmics, ambientals i cientificotècnics que tenen els sectors agrari, pesquer i agroalimentari de les Illes Balears.

És amb aquest objectiu que es va considerar necessària la reorganització de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per enfortir l’entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera, amb l’objectiu de posicionar-la com l’entitat de referència del sector primari de les Illes Balears en matèria de millora del coneixement, per tal de contribuir a la modernització i a l’impuls de la competitivitat dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari.

5. Mitjançant el Decret 46/2021, de 15 de novembre, es va adscriure l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) a l'empresa pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA).

6. La Disposició final dinovena del del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB Núm. 78 de 16/06/2022) va modificar l'article 29 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, mitjançant el qual es va crear l'entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA).

Així, en el loc de SEMILLA es crea l'ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears «Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears», que pot fer servir l'acrònim IRFAP, com a entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l'agricultura, la ramaderia i la pesca de competència del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb els seus estatuts, llevat que estiguin atribuïts a altres ens del sector públic instrumental.

7. L’organisme administratiu Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera es va consolidar definitivament en la persona jurídica de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (abans SEMILLA), mitjançant el Decret 37/2022, de 29 d’agost, de modificació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial, que deroga expressament el Decret 32/2002, de 8 de març, de creació de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Per tot això, les funcions i les persones treballadores de l’ Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (creat a través del Decret 32/2002, de 8 de març i derogat a través del Decret 37/2022 de 29 d’agost), entre elles les relacionades amb la gestió sobre varietats locals IB, han estat assumides i adscrites per l’entitat pública empresarial Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP-abans SEMILLA), adscrita a l’actual Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears.


12/2023. Condicions sanitàries (edifici Alba)

El passat dia 30 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

a la deficiència en neteja i higiene a l’edifici Alba, del polígon de Son Valentí. La persona que presenta la queixa/suggeriment indica que des de fa setmanes o mesos no hi ha paper per eixugar-se les mans ni en els banys ni a la cuina. I que quan hi ha, és totalment insuficient, donat el nombrós personal femení.

També es refereix al paper higiènic, ja que els rotllos són gruixuts i no caben en el dispensador, per la qual cosa el paper acaba per terra o damunt els contenidors higiènics. I que els contenidors higiènics del bany de minusvàlids estan que vessen des de fa setmanes, i igual en els altres.

A més, explica que la ‘neteja’ comença cap a les 12 del migdia, i que tancan els banys, per la qual cosa no es pot fer ús d’ells.

També vol esmentar que la pols a les superfícies planes és més que visible i que la moqueta no és una ajuda precisament per tenir la higiene que seria desitjable.”

El dia 2 de juny vàrem enviar la queixa/suggeriment als Serveis Generals de la conselleria de Salut i Consum. La seva contestació va ser immediata, i ens varen informar que la neteja del bany de dones de la segona planta de l’edifici era competència de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

El dia 5 del mateix mes vàrem, per tant, enviar la queixa/suggeriment al Departament de Serveis Comuns d’aquesta darrera conselleria. També en aquest cas la resposta va ser immediata, i ens varen explicar que enviaven la queixa/suggeriment als seus Serveis Generals per avisar a l’empresa encarregada de la neteja de totes les qüestions indicades a la queixa/suggeriment.

Dia 7 de juny, el Departament de Serveis Comuns de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ens varen traslladar la resposta de la seva àrea d’Assumptes Generals.

Indiquen que l’empresa adjudicatària va ser requerida el dia 6 de juny respecte a aquests tres punts:

1. Contenidors higiènics plens que no es retiren.

2. Manca de tovalloles per eixugar les mans.

3. No adequació de la mida del paper de WC als expenedors dels banys.

Expliquen que l’empresa va respondre a cada una d’aquestes qüestions:

1. Que els contenidors higiènics plens corresponen a un altra empresa amb la qual ells no fan feina, i que procediran a sol·licitar que siguin retirats amb urgència. Els seus contenidors higiènics sí que es retiren amb la periodicitat prevista, la qual cosa la varen justificar mitjançant un albarà.

2. Que es resoldrà la manca de tovalloles per eixugar les mans incrementant la comanda al proveïdor per aquestes oficines.

3. Que es farà una avaluació amb el proveïdor per tal d'esmenar les mides del paper de wc per tal que sigui adient a les mides de l’expenedor.


11/2023. Estalvi aigua

El passat dia 5 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

El Govern de les Illes Balears duu a terme la campanya http://aigua.caib.es, sobre el necessari estalvi d'aigua.

Pens que abans de demanar a la ciutadania que estalviï aigua, ho ha de fer la pròpia Administació autonòmica, donant exemple.

On treball, Conselleria de Salut, no hi ha cap sistema d'estalvi d'aigua, i em tem que ocorr el mateix en la majoria d'instal·lacions de l'administració de la CAIB.

Per tant, sol·licit que en les aixetes, cisternes, etc. de totes les instal·lacions de l'Administració autonòmica s'instal·lin els dispositius d'estalvi d'aigua (difusors, controladors de cabdal, etc.) necessaris, així com que es revisin i reparin les possibles fugides, tal com es demana a la ciutadania.

Atentament,”

El 9 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a tots els serveis o departaments d’Assumptes Generals de totes les conselleries.

Aquest mateix dia, des de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, responen que ells procuren no malbaratar aigua a l’edifici del carrer Montenegro, que és l’únic edifici en propietat que gestionen, ja que la resta d’edificis de la conselleria pertanyen a entitats adscrites o bé són de lloguer.

Dia 10 de maig contesta la conselleria d’Agricultura i Pesca. Indiquen que en la legislatura 2011-2015 es varen adoptar diverses mesures d’estalvi d’aigua que encara romanen vigents i s’apliquen. Per exemple,

- recordatoris per correu intern de la necessitat d'estalvi d'aigua
- cartelleria facilitada per la Conselleria de Medi Ambient en espais comuns relativa a l'estalvi
- instal·lació de difusors i reguladors en les aixetes
- instal·lació de volums dins les cisternes WC
- instal·lació de fonts d'aigua depurada per osmosi
- disminució del temps de reg de la gespa de sa Granja
- instal·lació de bombes via ràdio en el reguiu de les diferents plantacions de sa Granja
- polítiques dirigides a la utilització d'aigües regenerades en el camp amb les basses de reg amb aigua depurada

El dia 12, des de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es limitaren a contestar que donaven per rebuda la queixa/suggeriment, i que informarien de les mesures que, si escau, s’adoptassin, sense que fins ara hagin comunicat res més.

Dia 22 de maig es va enviar un recordatori a totes aquelles conselleries que encara no havien respost.

Aquest mateix dia 22 ens va arribar la contestació de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. Afirmen que fa temps que apliquen aquestes mesures, excepte alguns banys en què és impossible perquè es provoquen embossos si no cau una determinada quantitat d'aigua. A més, afirmen haver comprovat que a les oficines que tenen en lloguer també s’apliquen aquestes mesures.

També el dia 22 va arribar la resposta de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Expliquen que no tenen constància de cap fuga d’aigua, però que el personal de manteniment està atent per posar remei a tots aquests problemes.

Des de la conselleria d’Afers Socials i Esports també contestaren el dia 22. Indiquen que les aixetes duen difusors per millorar el consum d’aigua. Que existeixen aixetes velles, que també duen difusors, però a mesura que es van renovant s’instal·len models d’aixetes més moderns amb sistemes de difusió més efectius. També les cisternes a mesura que s’instal·len tenen sistemes de doble polsador per una descàrrega màxima i una mínima. A més, s’instal·len sistemes de descàrrega interruptible.

En referència a les fugues del sistema de canalització i pèrdues en aixetes i cisternes, el personal de manteniment fa el control i la vigilància de les instal·lacions per detectar i reparar qualsevol avaria que provoqui una fuga d’aigua. Finalment, respecte al reg de les zones enjardinades, expliquen que, en la mesura del possible, s’instal·len sistemes de reg per degoteix automatitzat mitjançant sistemes de control de temps.

La conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica també ens va fer arribar la seva resposta el dia 22. Expliquen que en les seves seus disposen de sistemes d’estalvi d’aigua, encara que admeten que falten alguns. En conseqüència, indiquen que prenen nota de la queixa/suggeriment i que tractaran de corregir aquestes situacions.

El dia 24 de maig varen contestar des de la conselleria de Salut i Consum. Informen que el dia 10 de maig varen traslladar la queixa/suggeriment al personal de manteniment de la conselleria per tal d’analitzar les mesures a prendre. Aquest personal de manteniment va indicar que una de les mesures per estalviar aigua consisteix en la instal·lació d’aixetes amb botó de pressió, però que aquesta mesura implicaria la pèrdua d’aigua calenta, que és també imprescindible per a una correcta higiene. Expliquen que les cisternes dels banys tenen instal·lat polsador amb botó d’estalvi d’aigua, però que es farà una revisió general per tal de col·locar aquest sistema a les que encara no ho tenguin. També es revisaran totes les aixetes per posar un reductor de cabdal.

Fins ara, dia 5 de juny de 2023, no hem rebut encara cap contestació de les conselleries de Medi Ambient i Territori; Educació i Formació Professional; i Hisenda i Relacions Exteriors.


10/2023. Complement salarial (Residència Can Raspalls)

El passat dia 13 d’abril de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Em pos en contacte amb el departament que gestiona les queixes i suggeriments per a informar d'una situació que actualment s'està vivint en el meu centre de treball.

Per a posar en antecedents: La Residència Can Raspalls, dependent de la Fundació Balear d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia, disposa d'una piscina que porta tancada més de 10 anys, mai s'ha fet ús d'ella per diversos motius, entre ells, el manteniment d'aquesta. Al llarg dels anys els residents han acudit a piscines externes al centre, gestionades per Ajuntament i Consell d'Eivissa. En aquestes instal·lacions, els professionals que hem acompanyat als residents (terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes i auxiliars) hem comptat amb el suport de diversos monitors de piscina i socorristes durant l'activitat dins de l'aigua. Arran de la pandèmia es va deixar d'assistir a aquestes activitats.

Ara bé, la situació actual és la següent: Pròximament, i amb les eleccions autonòmiques i municipals a la vista, està previst que tingui lloc l'obertura del servei de Teràpia Aquàtica en la Residència Can Raspalls. Els professionals pensem que aquesta activitat és molt beneficiosa per a molts dels usuaris que viuen en la Residència o acudeixen als nostres centres de dia, però comporta uns riscos o responsabilitats que han de ser considerats i valorats amb especial interès. Amb l'actual projecte està previst que es fiqui en la piscina un sol professional, o dos en el millor dels casos. Pensem que, a més d'una sobrecàrrega, se'ns està donant una responsabilitat que fins llavors no teníem assignades al nostre lloc de treball. Amb tot això ens agradaria transmetre que no s'està donant la rellevància i importància a la responsabilitat que comporta aquesta activitat.

Pensem que l'empresa hauria de plantejar-se el compensar aquesta activitat de piscina amb un complement salarial que, no estant recollit en l'actual conveni col·lectiu, hauria de dur-se a terme ja que, ens consta que en altres situacions similars així s'ha fet amb altres categories com la d'infermeria, coordinació d'infermeria i metge, que van veure incrementada la seva nòmina mensual amb l'anomenat “Complement de qualificació especial” sense estar recollit en aquest conveni.

Per tot l'exposat anteriorment, hem traslladat les nostres inquietuds als directius dels centres i a la Gerència de la Fundació. Sol·licitant un complement salarial que pugui compensar la sobrecàrrega i responsabilitat que tindrem després de l'obertura de la piscina, ja que no disposarem de monitors de natació ni socorristes especialitzats. D'altra banda, hem traslladat el nostre malestar per l'anteriorment esmentat “Complement de Qualificació Especial”, que avui dia no estem percebent i que altres categories professionals reben des de fa més d'un any.

Pensem sens dubte que aquesta situació és de greuge comparatiu perquè sent del mateix grup o categoria professional uns reben aquest complement i la resta no. Per la qual cosa pensem no resulta molt ètic sent una empresa de caràcter públic.

A més, s'ha sol·licitat a l'empresa un curs de formació en Teràpia Aquàtica i un curs de Prevenció de Riscos Laborals Específics de l'activitat de piscina i que actualment no s'han realitzat.

[...]

Per això, vull que quedi constància de tot l'ocorregut, per les possibles represàlies o conseqüències negatives cap a la meva persona per negar-me a ficar-me en la piscina per no rebre el complement salarial que altres professionals estan rebent des de l'1 de gener de 2022 sent de la mateixa categoria laboral que la meva. Sent aquesta situació de greuge comparatiu i no gaire ètica sent una empresa de caràcter públic.

Sense res més a afegir. Gràcies.

El dia 24 d’abril vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Dependència de la Direcció General d’Atenció a la Dependència. No obstant això, des d’aquesta direcció general se’ns va indicar que ells no mantenen vinculació directa amb la Fundació, i que com el nucli de la demanda és la sol·licitud d’un increment o plus salarial per acomplir les tasques de piscina, consideren que es tracta d’una queixa laboral a tramitar davant els òrgans de direcció i gestió de la Fundació, que per tot això no es consideraven competents per donar resposta a la queixa/suggeriment plantejada.

D’acord amb aquestes indicacions, la queixa/suggeriment va ser enviada a la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència el dia 3 de maig. Com no hi va haver cap contestació, es va fer un reenviament el dia 17 del mateix mes. Malgrat això, el dia d’avui, 5 de juny de 2023, no s’ha rebut encara cap resposta des de la Fundació.


9/2023. Crida col·lectiva

El passat dia 25 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,
Actualment s'està fent ús del sistema de crida col·lectiva mitjançant un procés telemàtic d’execució setmanal, per cobrir llocs de treball amb personal funcionari interí perquè, d'acord amb la instrucció, es requereix agilitat en l’ocupació d’aquests. Si el motiu de fer la crida col·lectiva es l'agilitat en cobrir les places, aquest sistema no està complint el seu objectiu atès que, les places que queden vacants a una crida, no es cobreixen i s'espera a la setmana següent per tornar-les a treure, quedant, de vegades, desertes un altre pic i així successivament. Si la finalitat de la crida col·lectiva es cobrir les places amb celeritat, quan aquestes queden desertes, s'hauria de fer una crida individual per cobrir-les. Amb aquest sistema, pot ser que hi hagi places que mai s'ocupin.

El mateix dia 25 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

La resposta va arribar el dia 30 de maig des del Servei de Gestió de Personal Funcionari. En la seva contestació indiquen que l’oferta de la crida col·lectiva no suposa que l’Administració no pugui fer ús de la crida telefònica, però que, per altra banda, la crida telefònica no garanteix la cobertura immediata dels llocs de feina. Que és cert que alguns llocs de feina, atesos els requisits específics d’ocupació o les seves característiques, siguin més difícils de proveir, però que, en tot cas, correspon a l’Administració analitzar les circumstàncies de cada cas i determinar així la procedència d’utilitzar un sistema o l’altre.


8/2023. Neteja llocs de feina oficines direcció general d'agricultura, pesca i alimentació

El passat dia 22 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,
La neteja de les oficines de la direcció general d'agricultura, pesca i alimentació (edifici foners), es realitza en horari de matí, normalment quan la majoria del personal ja està treballant. Per tant, sempre que arribes al teu lloc de treball, tant aquest com les zones comunes, estan bruts, les papereres plenes i en ocasions fan pudor, sobre tot si han estat amb restes de menjar durant tot el cap de setmana.

A més de causar inconvenients als treballadors i/o administrats, en haver de parar de treballar perquè netegin, no és gens pràctic que es realitzi la neteja en aquest horari. Seria més eficient que es netegessin les oficines una vegada que finalitzés la jornada dels treballadors de l'edifici.”

El dia 24 de maig de 2023 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei d’Assumptes Generals de la conselleria d’Agricultura i Pesca. Ens varen indicar el mateix dia que l’edifici de Foners el gestionava directament el Fogaiba, per la qual cosa el dia 25 vàrem remetre la queixa/suggeriment a aquest organisme.

L’endemà, dia 26, agraeixen que se’ls hagi fet arribar aquesta queixa/suggeriment i afirmen que ho tindran en compte i que es prendran les mesures adients per millorar el servei de neteja.


7/2023. Puntuació títols català

El passat dia 26 d’abril de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

El suggeriment/queixa es refereix al sistema o bases dels concursos de trasllats o oposicions sobre els títuls de català. La persona que presenta la queixa/suggeriment posa com a exemple el cos d’auxiliars administratius. Indica que es demana com a requisit el nivell B2, i per tant al ser requisit no té cap punt. Explica que si qualque aspirant al mateix cos té el C1 la puntuació és de 1,5 punts, quan la diferència entre les dues titulacions és de 0,5 punts. Considera que és una exaggeració que a aquest aspirant li sumin un punt més que el títul que es demana com a requisit per a ingressar al cos.”

El dia 3 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública. Com el mateix dia ens varen contestar que el competent per respondre aquesta queixa/suggeriment era l’Ebap, vàrem enviar al Departament de Formació i Selecció d’aquest organisme la queixa/suggeriment el dia 8 de maig.

El dia 25 de maig encara no havíem rebut cap contestació, per la qual cosa vàrem enviar un recordatori. El mateix dia vàrem rebre la seva resposta.

Indiquen que prenen nota de la queixa/suggeriment i que estudiaran la proposta en properes convocatòries i bases de concursos de trasllat o oposicions.


6/2023. Nivells i complements (SOIB)

El passat dia 4 de maig de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia, en primer lloc donar les gràcies per donar aquest espai.
El meu cas és una queixa que me pareix molt evident:
A resultes del passat concurs de trasllats vaig guanyar el lloc de Cap d'Àrea de l'oficina del SOIB a Manacor. Una vegada pres possessió i després d'uns mesos he observat a la RLT que no tots els caps d'àrea tenien els mateixos nivells i complements.

Vaig consultar l'ordre de funcions de tots els caps d'àrea i la sorpresa va esser que a la RLT tots els caps d'àrea tenen les mateixes funcions però no els mateixos nivells ni complements.
Vista l'evolució de les diferents zones de l'illa, com per exemple la meva zona on predominen els treballadors del sector turístic, la diferència d'usuaris dels nostres serveis es mínima (mirant la proporció de personal) i també tenir en compta la possible instauració del districte únic, pel qual els usuaris poden sol·licitar els serveis de qualsevol oficina.

Per aquests motius pens que és de justícia equiparar tots els caps d'àrea als nivells de Cap de Secció com esta equiparat un Cap d'Àrea d'una oficina de Palma ja que realment les feines que desenvolupam i la responsabilitat que tenim son similar, si no més, que qualsevol cap de secció.

Atentament

El dia 9 de maig de 2023 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Serveis Comuns de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Ens varen contestar el mateix dia que reenviaven la queixa/suggeriment al Soib, ja que ells controlen al seu personal.

Com no havíem rebut més informació, el dia 18 vàrem reenviar la queixa/suggeriment al Departament d’Orientació i Intermediació del Soib, que té assignada la coordinació de les oficines d’ocupació. El mateix dia ens va arribar la seva contestació.

Expliquen que han donat trasllat a la direcció pel que fa a les condicions a l’RLT dels nivells i complements dels Caps d’Àrea de les oficines territorials d’ocupació perquè tractin aquest tema amb la Direcció General de Funció Pública. Ara s’haurà d’esperar a aquestes negociacions sobre el tractament de les equiparacions que Funció Pública pugui autoritzar.

Finalment, volen agrair a la persona que presenta la queixa/suggeriment que els hagi fet arribar la seva reflexió.


5/2023. Marcatge d'entrada des de les 7.00 h

El passat dia 27 d’abril de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,
Voldria fer arribar un suggeriment pel que fa al marcatge laboral de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
Durant l'horari estival demanar que el marcatge computi des de les 7'00h del matí per facilitar l'accés al centre de treball i reduir les congestions circulatòries que es creen en els accessos dels polígons de Son Castelló i Son Fuster. Aquests mesos hi ha un increment de circulació per l'increment de l'activitat del sector serveis i pels canvis d'horaris de les empreses a l'horari d'estiu.
Reduir les congestions, redueix les emissions contaminants i afavoreix un millor estat d'ànim.

Moltes gràcies.”

El dia 8 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

La resposta va arribar el dia 10. Expliquen que l’horari general i la jornada del personal al servei de la CAIB està regulat en l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012, pel qual s’aprova la jornada de treball i l'horari general del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015.

En aquest Acord s’estableix l’horari general, que és el següent:

Quart. Horari general

1. La jornada setmanal s’ha de fer, amb caràcter general, de dilluns a divendres
en règim d’horari flexible, amb una part fixa d’horari de
concurrència obligada per a tot el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Acord.
2. La part fixa de l’horari és la franja compresa entre les 9.00 i les 14.00 hores.
3. La part flexible de l’horari, que amb caràcter general es distribueix a voluntat
del personal funcionari de dilluns a divendres, és la compresa entre els trams
horaris següents:

• Entrada: entre les 7.30 h i les 9.00 h
• Sortida: entre les 14.00 h i les 16.30 h

4. Quan es produeixin, per causes justificades, retards en l’hora d’entrada o
sortides abans d’hora, a l’efecte de còmput, es considera entrada teòrica les
8.00 h i sortida les 15.30 h.
5. A l’efecte del règim d’incompatibilitats del personal inclòs dins l’àmbit
d’aplicació d’aquest Acord, es considera horari de treball la franja horària que va
des de les 8.00 h fins a les 15.30 h

Aquest horari és d'aplicació a tot el personal funcionari que no està sotmès a horari especial (regulat en el Decret 35/2014 d'1 d'agost, BOIB núm. 104/2014).

Afegeixen que existeixen diverses possibilitats de flexibilitzar el compliment horari d’acord amb el Decret 7/2020, de 31 de gener, que recull diverses mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També es preveuen mesures addicionals a l'Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Ara bé, expliquen que no és possible alterar l'horari general únicament per als treballadors de determinats centres de treball, la qual cosa comportaria greuges comparatius. Continuen explicant que, a més, hi ha altres factors implicats en la determinació del començament de la jornada a les 7:30. Entre ells, l'atenció ciutadana fins a determinades hores o l'obertura dels centres de treball, si n'és el cas, per part dels serveis de vigilància.

En tot cas, asseguren que prenen nota del suggeriment per a estudiar-lo en el supòsit d'eventuals modificacions del règim horari.


4/2023. Office a la conselleria de Presidència

El passat dia 27 d’abril de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,

Actualment, en la Conselleria de Presidència, no existeix cap espai comú habilitat per a ús i gaudi dels empleats públics. Aquest espai, podria equipar-se amb una màquina de cafè, un microones, una font d'aigua, etc... D'aquesta manera, el personal que no desitgi sortir a berenar o bé hagi de quedar-se a dinar, ho podria fer en aquesta sala i no en el seu escriptori/ lloc de treball.”

El dia 3 de maig vàrem enviar la queixa/suggeriment al Servei d’Assumptes Generals del Departament de Secretaria de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

La resposta va arribar el dia 12. En aquesta resposta, el Servei d’Assumptes Generals dona per rebuda la queixa/suggeriment, i indiquen que a la conselleria hi ha microones, màquina de cafè, geleres i fonts d’aigua a disposició dels seus funcionaris.


3/2023. Oficines assistència de registre a Eivissa

El passat dia 26 d’abril de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

a la pàgina d’assistència en matèria de registre. La persona que presenta la queixa/suggeriment indica que quan s’obre el pdf que apareix a la pàgina https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/es/atencia_presencial_/ es poden trobar diverses oficines a Eivissa on hi ha assistència en matèria de registre però que quan es vol demanar cita prèvia a aquesta illa només hi ha el Centre de Formació SOIB i Salut i Consum. Això vol dir que la demanda de cita prèvia queda concentrada a aquests dos centres.

Suggereix que al desplegable per demanar cita prèvia apareguessin totes les oficines del llistat en pdf.”

Des de la Bústia de Qualitat i Avaluació no hem enviat aquesta queixa/suggeriment a cap departament o servei, perquè hem entrat en aquesta pàgina i hem comprovat que, efectivament, al pdf surten moltes oficines d’Eivissa amb assistència en matèria de registre. I és cert que amb cita prèvia només n’hi ha dos. Però també hem vist que a la pàgina diu literalment que “Les oficines que no apareixen en aquest enllaç no disposen de cita prèvia, us hi podeu adreçar sense cita, en qualsevol cas us recordam que en la majoria d'oficines la cita és preferent (s'atendrà en primer lloc a qui ho hagi sol·licitat), no obligatòria (aquesta indicació apareix en vermell a l'horari d'atenció de la relació d'oficines d'assistència en matèria de registres).” És a dir, que només hi ha dues oficines amb cita prèvia a Eivissa, i que les altres no tenen en aquest servei.

Si la persona que ha presentat el suggeriment considera que hi ha d’haver més oficines d’Eivissa amb aquest servei, per favor que presenti una altra queixa/suggeriment en aquest sentit.


2/2023. Teletreball: suggeriment doble pantalla en remot a través del VPN

El passat dia 15 de febrer de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Els qui tenim doble pantalla en el lloc físic de treball trobam que, quan feim teletreball, no és possible reproduir en remot aquest sistema de doble pantalla, encara que disposem de dos monitors propis a ca nostra.

Consultat el 77070, informen que no és possible de fer-ho.

Donada la dificultat, per determinades feines que requereixen la consulta simultània de molts documents, de treballar amb un sol monitor, i el gran increment en productivitat i en confort que es deriva de treballar amb un sistema de pantalla doble, suggeresc que el servei informàtic habiliti la possibilitat de treballar amb doble pantalla en remot a través del VPN.”

El dia 16 de febrer vàrem enviar la queixa/suggeriment a l’Oficina d’Administració Electrònica, i el mateix dia ells mateixos la varen reenviar al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. També el mateix dia 16 va arribar la resposta d’aquest servei. Consideren que, en principi, tot depèn del tipus de VPN que tengui la persona que ha presentat la queixa/suggeriment. Si es tractàs de VPN WEB, llavors no es podrà fer servir dos monitors, però si fos VPN SSL, amb client RDP, llavors seria suficient com anar a: Mostrar Opcions-→Pantalla-→Marcar “Fer servir tots els meus monitors per a la sessió remota”.

En tot cas, si la persona que presenta el suggeriment es decideix a posar-se en contacte amb ells, s’ofereixen a ajudar-la a solucionar el problema.


1/2023. Conciliació familiar (borsa d'hores)

El passat dia 5 de gener de 2023 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia i bon any,
Us suggeresc plantejar com a millora per a la conciliació familiar la possibilitat que els funcionaris majors de 50 anys puguin acumular hores de feina de forma que les hores acumulades els donin una flexibilitat horària que es pugui fer servir per atendre els familiars de primer grau jubilats o les persones majors dependents que tenguin al seu càrrec. Amb aquesta flexibilitat podrien, per exemple, acompanyar a aquestes persones que necessiten atenció a un centre de dia pel matí a l'hora en què s'obr
i o dur-los a proves metges sense haver de contractar una altra persona perquè faci aquestes gestions. Serien mesures semblants a les que tenen dret les persones que tenen al seu càrrec a infants o joves fins a 14 anys.
Aprovar aquesta flexibilitat seria una mesura de justícia ja que els funcionaris que tenim ara 50 anys o més, no vàrem poder gaudir de les mesures de flexibilitat que es preveuen ara per als funcionaris amb infants, perquè no existien, i vàrem tenir que contractar algú o recórrer als nostres majors per cuidar dels nostres infants. Ara són aquests majors que ens varen suplir circumstancialment els que necessiten la nostra atenció i els hauríem de poder compensar ara que ens necessiten.
Agrairia que aquest suggeriment es fes arribar als òrgans responsables del personal de les Conselleries implicades i que poden prendre una decisió al respecte.
Salutacions,”

El dia 9 de gener vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, i al servei de Gestió de Personal Funcionari, tots dos de la direcció general de Funció Pública.

Com no vàrem obtenir cap resposta, el dia 18 de gener vàrem enviar un recordatori, arran del qual ens va contestar el servei de Gestió de Personal Funcionari el mateix dia 18.

En aquesta contestació indiquen que ja existeix aprovada una mesura de conciliació relacionada amb el suggeriment presentat.

Expliquen que el personal funcionari dels serveis generals pot gaudir d'una borsa d'hores de fins a un 5% de la jornada anual per als casos de cura de fills o menors d'edat subjectes a tutela o acolliment, i també per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Afegeixen que aquesta mesura es va establir a l'Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari (Boib núm. 127, de 14 de setembre de 2021).

A més, informen que aquesta mesura s'explica en el Manual de Permisos, Vacances, Llicències i Jornada del Portal de Serveis al Personal.

Finalment, indiquen que per demanar aquesta mesura de conciliació s'ha de contactar amb el Departament de Recursos Humans de cada conselleria, que són els encarregats de tramitar i resoldre la concessió.

Des del servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social varen comunicar el dia 26 que, a parer seu, la queixa/suggeriment s’hauria d’enviar al Gabinet de la conselleria perquè no correspon als funcionaris de gestió de personal prendre o valorar propostes de voluntat política o negociació sindical.


32/2022. Office conselleria de Presidència

El passat dia 25 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,

soc funcionària de la CAIB amb més de 30 anys d'antiguitat i la meva queixa ve derivada al fet que en la conselleria de Presidència, (és el meu lloc actual de destinació) no es disposa de cap sala oberta a tothom, on es pugui menjar o berenar així com un microones per a escalfar o frigorífic per a deixar els aliments que un porta i necessiten refrigeració.

La situació actual és que en alguns serveis tenen a manera particular dits electrodomèstics i has de demanar permís per a usar-los. En el meu cas, el frigorífic del qual dispòs prop del meu despatx és el dels ordenances i que tanquen amb candau a partir de les 14.30h la qual cosa em sembla una absoluta vergonya, havent de demanar la clau per a obrir-ho i recollir els meus aliments.

Reclam una sala habilitada exclusivament per a menjar o berenar amb taula (en lloc d’haver de fer-ho en la teva taula de treball) i on tots els electrodomèstics siguin d'ús lliure per al personal de la conselleria.

Gràcies i salutacions.

El dia 29 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de la Secretaria de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Com no es va rebre resposta, el dia 13 de desembre es va fer un reenviament. Fins al dia d’avui, 1 de febrer de 2023, no s’ha rebut cap resposta d’aquest Departament.

El dia 12 de gener de 2023 es va enviar la queixa/suggeriment al Servei d’Assumptes Generals de la mateixa conselleria. El mateix dia varen respondre que informarien sobre les mesures a prendre amb relació a la qüestió, però fins al dia d’avui, 1 de febrer de 2023, no hem rebut més informació al respecte.


30/2022 i 31/2022. Conflicte interpersonal i mobilitat llocs base

El passat dia 13 de desembre de 2022 vàrem rebre dos queixes/suggeriments en la Bústia de Qualitat i Avaluació.

La primera queixa/suggeriment diu, de manera literal,

Bon dia.

Volia posar en el vostre coneixement una situació injusta i arbitrària q sha duit a terme per part dels caps de Servei i departament a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors productius i M. D al Servei de joc, al polígon de Son Castelló.

He estat de baixa un mes i mig aproximadament, i ahir en tornar, sense motiu, me van comunicar ( res per escrit, només de veu) que inmediatament havia de canviar el meu lloc de feina. Del pol se Son Castelló, al pol. de Son Valentí.

Considerant que el fet d'estar de baixa mèdica, expedida per la mútua, no és motiu suficient per a que se'm " castigui", sol.licit, sense perjudici d'acudir a les instàncies on pertoqui, o als mitjans de comunicació a fer pública l'arbitrarietat amb que s'actua en l'esmentada Conselleria, que es prenguin mesures per corregir aquesta Situació.

Gràcies”

La segona queixa/suggeriment, literalment també, diu el següent:

Bon dia,

Soc un treballador interí de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors productius i  memòria Democràtica.

Volia deixar constància de que al pol. de Son Castelló, al Servei de joc, hi ha un treballador que vulnera els drets dels altres treballadors. Som uns qūants q literalment tenim por de les seves reaccions... I per part dels nostres caps, no s'actúa per corregir aquesta situació.
Gràcies per la seva atenció.”

El dia 14 de desembre de 2022 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria de la secretaria general de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

El dia 2 de gener de 2023 ens va arribar la resposta. Respecte a la primera queixa/suggeriment indiquen que el trasllat no fou motivat per la situació d’incapacitat temporal, sinó que responia a altres motius que ja varen ser explicats a l’interessat en una reunió. Afegeixen, a més, que d’acord amb la relació de llocs de treball, els llocs base estan adscrits a la conselleria i que, per tant, el personal que ocupa aquests llocs pot ser destinat a qualsevol de les unitats de la conselleria. En aquest sentit, detallen que l’interessat va ser destinat a una unitat administrativa que patia manca de personal.

Pel que fa a la segona queixa/suggeriment, indiquen que ja la persona interessada els ho havia exposat en una comunicació de conflicte interpersonal, que va ser objecte d’anàlisi pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals i per la conselleria en una altra reunió, d’acord amb el Protocol G-08 sobre intervenció davant conflictes interpersonals de caràcter social en el treball. Ara bé, ja que la persona interessada va presentar escrit de desistiment el procediment de conflicte interpersonal ha quedat finalitzat definitivament.


29/2022. Qüestionari de satisfacció empleats públics

El passat dia 28 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Seria molt convenient, jo diria de gairebé d'obligat compliment, passar un qüestionari de satisfacció als empleats per a saber quant de satisfets estan amb el seu lloc de treball. Saber si els empleats estan contents amb els seus torns, amb els seus companys, amb el sou, amb el lloc on fan el seu treball, amb els mitjans de què disposen, amb la formació que reben, amb els permisos, etc. Crec que el nivell de satisfacció del treballador està molt relacionat amb la qualitat del servei que es presta. En residències es passen qüestionaris de satisfacció a familiars i residents i no es té en compte l'opinió dels treballadors i la qualitat del servei que aquests presten està molt relacionada amb el nivell de satisfacció que aquests perceben. Un treballador que no està satisfet/motivat amb el seu lloc tendeix a oferir un servei de mala qualitat. Per tot el que s’ha exposat, des dels alts càrrecs haurien de preocupar-se dels treballadors i veure en quins aspectes es pot millorar perquè els seus treballadors estiguin contents i puguin oferir un servei de qualitat. Prenguin nota perquè és vergonyós que a hores d'ara no es pregunti als treballadors quant de satisfets estan amb el seu lloc i/o lloc de treball.”

El dia 5 de desembre de 2022 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

Com no vàrem rebre cap resposta, el dia 16 de desembre es va enviar un recordatori. Però fins al dia d’avui, 19 de gener de 2023, no hem rebut a la Bústia cap contestació.


28/2022. Accés cursos de l'EBAP per personal d'empreses públiques

El passat dia 25 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

La meva queixa té a veure amb els cursos que ofereix l’EBAP. Soc empleada de la Direcció General d'Emergències des de juny del 2007, però ho soc a través d'una empresa pública, GEIBSAU. Aquest fet m'ha impedit participar en alguns cursos que m'interessaven molt per a poder desenvolupar el meu treball correctament (per exemple, l'últim que se'm va denegar va ser el de Primers Auxilis). Port un DESA en el cotxe oficial que conduesc, però ningú m'ha ensenyat a usar-ho. Per a poder formar-me en això, he hagut d'inscriure'm en l’Escola d'Adults de Ciutadella, que m'ha costat 50€, i també m'he apuntat a través de la plataforma Orion, a un altre curs específic de maneig del DESA que m'ha costat 17 € més (amb descompte perquè estic afiliada a la UGT). Em sembla absurd i injust que només pel fet d'estar contractada a través d'una empresa pública, no pugui rebre aquestes formacions a través de la CAIB, més si tenim en compte que en la nostra direcció general, el 80% som personal laboral d'empresa.
Prego que es tinguin en compte la meva queixa, perquè l'única cosa que vull és estar degudament formada per a complir amb el meu treball tan bé com sigui possible.
Moltes gràcies.”

El dia 30 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social de la direcció general de Funció Pública, i al departament de Provisió i Selecció de l’Ebap.

Com no vàrem rebre cap contestació, el dia 15 de desembre se’ls va enviar un recordatori. Però fins al dia d’avui, 18 de gener de 2023, no hem rebut cap resposta de cap dels dos.


27/2022. Males pràctiques del personal públic de fitxar primer i aparcar després 

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

al problema d’aparcament. La persona que presenta la queixa/suggeriment afirma que és general el costum de fitxar abans d’anar a aparcar, ja que es pot tardar molt de temps tant en trobar aparcament com en arribar a l’oficina des del lloc on s’ha deixat el cotxe. Considera que aquesta és una mala pràctica, però comprensible fins a cert punt.

Suggereix que aquesta problemàtica hauria de ser objecte d’anàlisi per part de l’Administració, tractant de trobar una solució que certament impliqui reduir l’ús del cotxe, però que també s’ha de pensar en totes aquelles persones que, per motius familiars o residencials, no tenen altra manera d’anar a la feina.

Afegeix que d’igual manera s’hauria de tractar la pràctica de fitxar sense haver arribat al lloc de feina. Suggereix col·locar els dispositius de fitxatge més lluny de la porta d’entrada.”

El dia 29 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori i al Departament de Serveis Comuns de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Aquest darrer departament va contestar el mateix dia per dir que traslladaven la queixa/suggeriment a la direcció del Soib, però no hem rebut cap mena d’informació més.

Dia 13 de desembre vàrem haver d’enviar un recordatori a la conselleria de Medi Ambient i Territori, ja que no havien contestat. El mateix dia es varen limitar a respondre que no tenien constància d’aquesta pràctica i que hi ha suficient aparcament als voltants del polígon.


26/2022. Penjadors als banys de dones (conselleria de Medi Ambient) i flexibilitat horària (a partir de les 7 h)

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

sobre dos qüestions diferents. La primera es refereix al fet que als banys de dones de la conselleria de Medi Ambient falten ganxos darrere de les portes per poder penjar els abrics. La segona qüestió planteja la possibilitat que es pugui fitxar a partir de les 7 del matí, ja que això ajudaria molt a la conciliació familiar i laboral.

El dia 29 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori pel que fa a la primera qüestió, i al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública respecte a la segona.

Cap dels dos va contestar, per la qual cosa es va fer un reenviament el dia 13 de desembre. Així i tot, fins al dia d’avui, 12 de gener de 2023, a la Bústia de Qualitat i Avaluació no hem rebut cap contestació.


25/2022. Flexibilitat horaris d'entrada i sortida

El passat dia 25 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

S'hauria de flexibilitzar un poc més l'horari d'entrada i de sortida. Per què no es permet entrar, fitxar i que computi abans de les 7.30? No seria interessant permetre una entrada esglaonada dels treballadors per evitar embossos de trànsit?”

El dia 5 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública. Com no vàrem rebre cap contestació, el dia 16 de desembre des de la Bústia es va fer un reenviament de la queixa/suggeriment. No obstant això, fins al dia d’avui, 11 de gener de 2023, no hem rebut cap resposta per part d’aquest Departament.


24/2022. Foment del teletreball

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Pens que s'hauria de promoure més el teletreball, no perquè es pugui aplicar en el meu cas, ja que donades les característiques del meu lloc de feina, he de fer feina presencial, però de cara a una millora en la conciliació de la vida familiar i laboral; i per a tenir cura del medi ambient, ja que si la gent no es desplaça al lloc físic de treball hi ha menys contaminació de l'aire. Amb unes bones eines de control perquè els treballadors no eludeixin les seves obligacions es podria aconseguir.”

El dia 30 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública. Com no vàrem rebre cap contestació, el dia 15 de desembre des de la Bústia vàrem fer un reenviament de la queixa/suggeriment. Malauradament, fins al dia d’avui, 11 de gener de 2023, no hem rebut cap resposta per part d’aquest Departament.


23/2022. Cita prèvia preferent i no exclusiva als registres

El passat dia 25 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia

M’agradaria que m'informessin perquè en el meu registre es pot atendre sense cita i en els altres registres no s'atenen ?

La gent es queixa que per tel
èfon només els donen aquest registre sense cita per a presentar documents.

Perquè per a presentar les ajud
es del resoga i pnc no necessiten cita no sé si és per la informació que es dona en el departament o que criteris se segueixen

Nosaltres atenem a tots els usuaris amb cita o sense cita però no em sembla just que tots els registres tinguem els mateixos criteris

Tamb
é els envien del consell insular (imas) que vinguin aquí, igualment en la conselleria de sanitat i altres

Sol·licit que tinguin els mateixos criteris per a tots els registres si és possible.

Una salutació

El dia 1 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Coordinació d’Atenció a la Ciutadania, que va contestar l’endemà, dia 2. En la seva resposta, reiteren la resposta que ja varen donar a la queixa 7/2022. Així i tot, indiquen que les OAMR depenen de les secretaries generals orgànicament i funcionalment, i que, a més, s'ha publicat en el microlloc d'OAMR de la intranet una Instrucció sobre el funcionament d’aquestes en la qual es recull que la cita prèvia és preferent i no exclusiva.

Insisteixen també que és cada conselleria qui ha de decidir si el servei de cita prèvia ha de ser exclusiu, però que des del Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania recomanen que tingui només caràcter preferent.

Respecte a les oficines de RESOGA i PNC, expliquen que no són oficines d'assistència en matèria de registres i, per tant, no són de la competència del servei, sinó que la seva organització i direcció correspon a la conselleria d'Afers Socials de la qual depenen.

Dia 5 de desembre es va enviar aquesta queixa/suggeriment a les secretaries generals de les diferents conselleries.

El mateix dia varen respondre des de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. En la seva contestació especifiquen que es refereixen al seu registre del carrer Montenegro. Indiquen que com a norma general atenen amb cita prèvia, però que també atenen si qualcú va sense cita prèvia, recordant a aquestes persones que l’han de demanar. Expliquen que els ciutadans poden escanejar el codi QR que tenen a la taula, i així queden informats de la necessitat de demanar cita la pròxima vegada.

Afegeixen que saben que d’altres conselleries, com Afers Socials, acudeix gent sense cita, i que sempre se’ls atén com es fa amb la resta de la ciutadania.

També el dia 5 varen contestar la conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

La conselleria de Mobilitat i Habitatge indica que ells agafen a qualsevol ciutadà que necessiti fer un registre, i que s’han trobat amb què, precisament per això, des d’altres registres els donen la seva direcció.

Per la seva banda, la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació considera que aquesta queixa és competència del Servei d'Atenció a la Ciutadania, però que per la seva part els ciutadans poden acudir a les seves OAMR sense cita prèvia, i els atenen per ordre d’arribada.

La conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es va limitar a contestar el dia 7 que era un tema del Servei d'Atenció a la Ciutadania.

El mateix dia, 7 de desembre, la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica indica en la seva resposta que ells tenen establert el sistema de cita prèvia, però que les persones que hagin d'enregistrar sol·licituds i altres documents poden acudir a les oficines de la conselleria sense tenir cita prèvia. En tot cas, les persones amb cita prèvia tenen preferència davant les que no han demanat cita.

La conselleria d’Educació i Formació Professional va contestar el dia 9. En la seva resposta, exposen que arran de la pandèmia i per evitar aglomeracions i donar un millor servei, varen instaurar el sistema de cita prèvia, però que, sempre que les circumstàncies ho permeten, el seu registre atén també sense cita el nombre més gran possible de visites. Afegeixen que, per altra banda, l'Oficina d'Administració Electrònica va informar que a partir de dia 20 de juliol de 2022 tots els tràmits serien telemàtics.

El dia 13 de desembre, des de la conselleria de Salut i Consum, varen explicar que les sis oficines d’assistència en matèria de registres de la conselleria que no pertanyen al IB-Salut atenen als ciutadans amb la cita prèvia preferent, per la qual cosa tenen preferència les persones amb reserva de cita, però que s’atén a tota la ciutadania, amb cita o sense cita.

A més, indiquen que en el cas que els registres de la CAIB no disposin de cites prèvies, és possible dirigir-se a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registres de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, i que també es pot presentar la documentació per correu postal.

El dia 19, la conselleria de Medi Ambient i Territori va detallar que al seu registre atenen sense problema als qui van sense cita prèvia.

També el dia 19 ens va arribar la resposta de la conselleria d’Afers Socials i Esports, en la qual indiquen que la cita prèvia és potestativa i que la decisió depèn de cada conselleria, segons diu la normativa.

La conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, fins al dia d’avui, 9 de gener de 2023, no ha remès cap contestació.


22/2022. Agraïment i suggeriment a l'Institut d'Estudis Autonòmics

El passat dia 16 de desembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Volia agrair la feina que fa l'Institut d'Estudis Autonòmics amb la consolidació de textos legals, ja que amb la profusió normativa d'avui dia és molt difícil saber la norma aplicable.

Com a millora propòs que els textos consolidats incorporin un índex amb l'articulat; poder visualitzar un índex previ al cos legal ajuda molt per a la navegació dins la norma. A més, també seria molt útil si els articles de l'índex poguessin estar enllaçats amb el contingut del corresponent article.

salutacions”

El mateix dia 16 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a l’Institut d’Estudis Autonòmics. La contestació va arribar el dia 19. En aquesta resposta, mostren primer de tot l’agraïment a la persona que ha presentat el suggeriment. Confirmen que de moment l’Institut no pot incorporar índexs amb l’articulat dels textos consolidats. Afirmen que de moment aquesta possibilitat es troba en algunes obres pròpies de l’Institut, i en les darreres publicacions digitals, però que es tindrà en compte el suggeriment per al futur.


21/2022. Protocol de menors (bústia incorrecta)

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Moltes gràcies per aquesta oportunitat.

En relació amb aquest servei dir-vos que els usuaris que el fan servir, en relació amb el protocol de menors, notificacions, etc., aquests són els serveis sanitaris, educatius i socials ens diuen que no és operatiu ni àgil. Que tarden molt que passa d'un departament a altre sense saber on dirigir les demandes, etc.

Aquesta situació ha estat comunicada al servei de qualitat en diferent ocasions.

moltes gràcies”

Cal dir que aquest servei de qualitat al que fa referència la queixa/suggeriment no és el Servei de Qualitat i Avaluació que gestiona aquesta Bústia.

El dia 5 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Famílies de la direcció general d’Infància, Joventut i Famílies. Com no vàrem obtenir cap resposta, dia 16 se’ls va enviar un recordatori.

El dia 20 de desembre ens va arribar la contestació. Expliquen que no poden entendre ben bé que es vol dir amb aquesta queixa/suggeriment. En tot cas, afegeixen que si es tracta del funcionament del protocol, el més adient seria tramitar la queixa mitjançant el procediment general de queixes i suggeriments.

El procediment al qual es refereix la resposta és el del Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania, que es pot trobar aquí.


20/2022. Aigua embotellada

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,

el meu suggeriment fa referència als dispensadors d'aigua per beure que hi ha a l'edifici de la Conselleria de Medi Ambient, al Polígon de Son Rossinyol, però que segur que passa en molts d'altres edificis públics. La majoria proporcionen aigua embotellada en garrafes de policarbonat. El policarbonat és un plàstic que conté bisfenols (BPA o altres), substàncies reconegudes amb efecte disruptor endocrí, i amb greus perjudicis a la salut. Els bisfenols de la garrafa poden transferir-se a l'aigua que contenen, especialment si s'han deixat al sol. Consumir aigua d'aquest tipus de garrafes ocasionalment no passaria res, però el seu consum diari no és gens recomanable.

A l'edifici hi ha algunes àrees que compten amb aparells d'osmosi inversa, que no presenten el problema esmentat, però n'hi ha pocs i sovint no proporcionen aigua suficient. Sé que hi ha diferències tant de preu, com de requeriments tècnics, fins i tot hi ha qui nota diferències en el gust de l'aigua. Però crec que hauria de prevaldre la salut per damunt de tot. Per això vull sol·licitar, tant als responsables de la Conselleria de Medi Ambient, com al servei de Prevenció de Riscs Laborals de la CAIB, que vagin substituint els sistemes de garrafes de policarbonat per més dispensadors d'osmosi inversa.

Gràcies.”

El dia 28 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la Direcció General de Funció Pública.

El mateix dia 28 va arribar la resposta del Servei de Prevenció de Riscs Laborals. Aclareixen primer que no correspon a aquest servei el “substituir els sistemes de garrafes de policarbonat per més dispensadors d’osmosi inversa”, sinó que el competent és la mateixa conselleria. Afegeixen, a més, que les empreses encarregades de dispensar l’aigua envasada als edificis de l’administració ho són perquè han guanyat un concurs públic i que, per tant, han de complir amb la normativa sanitària vigent.

El Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori no va contestar, per la qual cosa els vàrem enviar un recordatori el dia 13 de desembre. Aqueix mateix dia ens va arribar la seva contestació, on afirmen que tindran en compte el suggeriment per al proper contracte de subministrament d’aigua.


19/2022. Manca de formació del personal del cos superior (SOIB)

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Hi ha una manca flagrant de formació al personal superior del SOIB. Per exemple, en demanar ajut per interpretar convenis col·lectius, no hi ha cap persona en tot l'organisme que el sàpiga facilitar, essent aquesta una eina fonamental en matèria laboral.

La gestió d'ofertes laborals en general és caòtica, aplicant criteris contradictoris i donant difusió a ofertes que freguen i en ocasions rebassen el límit de la precarietat laboral. Enlloc d'exigir uns mínims de qualitat s'opta per prestar col·laboració a qualsevol.”

El dia 30 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a l’Administració de Personal del Soib, al Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social de la Direcció General de Funció Pública i al Departament de Provisió i Selecció de l’Ebap.

La resposta de l’Administració de Personal del Soib va arribar el dia 2 de desembre. En aquesta contestació, encara que confirmen el problema, indiquen que no tenen competència sobre aquesta qüestió.

Per la seva banda, ni el Servei de Gestió Personal Laboral i Acció social ni el Departament de Provisió i Selecció varen contestar, per la qual cosa se’ls va enviar un recordatori el dia 15 de desembre. No obstant això, fins al dia d’avui, 29 de desembre de 2022, no hem rebut cap resposta a la Bústia de Qualitat i Avaluació.


18/2022. Cita preferent i no exclusiva als OMRS de l'Ibsalut

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Hola bon dia, des de vàries de les oficines de registre de la Caib hem rebut moltíssimes queixes del Registre de l'Ib Salut, pareix esser que quan el personal de Ib Salut intenta demanar cita sempre a dos mesos vista o més, i si van a registre molts de pics no estan atenent a ningú i encar i així no els atenen, a part que pareix ser que són 5 persones al servei.
Aniria bé fer-lis un recordatori que la cita es preferent i no exclusiva, i pot ser una revisió del servei, per veure si el problema és la manca de personal o quin és el problema, ja que sempre que hi ha qualque borsa o gestió mai es troben cites lliures dins el termini per presentar les sol·licituds.
A part de això pareix ser que a l'hora de borses o moviment dins el mateix Ib Salut, cada pic s'han de presentar tots els mèrits, recomanaria una carpeta d'expedient personal on es poguessin inscriure el mèrits en qualsevol moment i que a l'hora de presentar documentació es poguessin remetre a aquesta carpeta.
Gràcies.”


El dia 1 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania, i el dia 2 es va enviar a la Subdirecció de Gestió de Personal de l’Ib-Salut.

El Servei de Coordinació de l’Atenció a la Ciutadania va contestar el dia 2. En aquesta resposta recorden que es va publicar en el microlloc de les OAMR de la intranet una instrucció sobre el funcionament d’aquestes, en la qual es recull la cita prèvia com preferent i no exclusiva.

Per la seva banda, com des de la Subdirecció de Gestió de Personal de l’Ib-Salut no va arribar cap resposta, es va enviar un recordatori el dia 15 de desembre, però fins al dia d’avui, 28 de desembre, no s’ha rebut cap contestació.


17/2022. Qualitat de l'aire dins les oficines del Servei de Residus

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Volia fer un suggeriment. En el Servei de Residus ens hem adonat que l'ambient està molt carregat, creiem que les renovacions d'aire no son suficients per aconseguir una qualitat d'aire apropiat dins de l'oficina.
Podeu revisar les condicions del recuperador d'aire i el nombre de cicles/hora són els adequats per la relació de les persones/m2”


El dia 29 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al departament de secretaria general de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

Com no vàrem rebre contestació, el dia 13 de desembre es va fer un recordatori.

No obstant això, en el dia d’avui, 28 de desembre de 2022, encara no s’ha rebut cap resposta a la Bustia de Qualitat i Avaluació.


16/2022. Suggeriment locucions informatives quan no s'atén un telèfon d'accés de l'exterior

El passat dia 13 de desembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

PROPOSTA ATENCIÓ TELEFÓNICA
Estic cansada de sentir a ciutadans dir “Nadie me coge el teléfono”
I me fa molta ràbia perquè no es veritat. O no sempre, clar.
Crec que el problema ve que perquè darrerament a l’administració pública el telèfon sempre dona com si no s’afagas , es a dir no comunica mai, i com a resultat crea aquesta sensació de que a les Conselleries no agafen el telèfon
No se per quina raó, si la línia està ocupada ,el sistema de telefonia no pot donar el famós to de “ocupat” i propos que les extensions/línies telefòniques que tenen entrada exterior ( es a dir que no son extensions internes) al parell de tocs per part del ciutadà li boti una al·locució simple dient, per exemple : “En aquest moment no el podem atendre o les línies estan ocupades, li recordam que el nostre horari d atenció al públic es de 9 a 2. Moltes gràcies”
O simplement que doni el to de ocupat.
I ja como a nivell superior, que fora del horari ( es a dir horabaixes i durant el cap de setmana) una altra indicant que “ L’ horari d’atenció a la ciutadania es Dilluns a Divendres de 9 a 2 h” perquè he vist cridades perdudes a la meva extensió ( que es exterior) no tan sols pel vespre sinó fins i tot el dissabtes.
Moltes gràcies per aquest espai.”


El dia 15 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

La contestació va arribar l’endemà, 16 de desembre. En la resposta comenten que tots els telèfons donen to de comunicar, però amb una sèrie d’excepcions:

Primer, els que estan en un grup de salt. En aquest cas la trucada rebota infinitament fins que l’agafen o s’esgota el grup i s’escola una locució.

Segon, tenir un desviament a una altra extensió.

I tercer, tenir configurat “llamada en espera”. Consideren que aquest podria ser el cas, però que ho creuen improbable perquè només ho tenen els que ho han demanat explícitament. A més, en aquest cas l’usuari pot gestionar la segona cridada que li entra.

Afegeixen que no es pot descartar que això de “nadie me coje el teléfono” pugui ser la realitat a vegades.

També indiquen que si només l’horari d’atenció és de 9 a 14 hores, les persones que telefonin de 14 a 15 sempre tindran la sensació que ningú els agafa el telèfon.

Finalment, exposen que posar una locució que digui “el nostre horari és...” ja s’ha fet moltes vegades. Que si el departament a qui pertany la persona que ha presentat la queixa/suggeriment no ho té és perquè no han demanat. Que no ho poden fer d’ofici perquè no tots els departaments tenen el mateix horari.


15/2022. Banys fora servei

El passat dia 15 de desembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Els banys de la zona on es troba la Direcció General de Treball i Salut Laboral duen més d'un mes fora de servei per algun tipus d'avaria. El personal de manteniment de l'edifici no ens poden donar una previsió del temps en que aquests podran tornar a estar operatius.

Aquesta situació fa que tots els treballadors de la planta haguem d'acudir a altres banys de l'edifici amb les conseqüents molèsties que genera, ja no només pel fet d'haver-se de desplaçar contínuament a altres zones de l'edifici, sinó per l'augment d'ús d'aquests banys, ja de per si de reduïdes dimensions, que repercuteixen en el malestar de tots els usuaris de l'edifici (falta de paper, més brutor, males olors, etc.).

A més el personal de neteja ha de realitzar els mateixos desplaçaments per a poder omplir i buidar els poals d'aigua que necessiti per a fer la seva feina.

Per aquest motiu sol·licit que s'informi als treballadors de la planta sobre les actuacions que s'estan realitzant per tornar a posar en servei els banys d'aquesta zona.”


El dia 16 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Serveis Comuns de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

La resposta va arribar a la Bústia el dia 19. En aquesta resposta volen puntualitzar que el manteniment de l’edifici on es troba la Direcció General de Treball i Salut Laboral és a càrrec de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i que la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball només assumeix la part proporcional de la despesa i inversions de manteniment. També indiquen que al departament no els havia arribat cap comentari respecte d’aquesta incidència.

En qualsevol cas, varen demanar als seus homòlegs de la conselleria de Transició Energètica sobre aquesta qüestió, i aporten la resposta rebuda.

En la contestació de Transició Energètica s’explica que en el despatx de la secretària de l’IDI hi havia goteres, i que el personal de manteniment va detectar que aquestes goteres venien dels banys situats a la segona planta de l’edifici, i que per tractar-se d’aigües fecals es precintaren els banys.

Afegeixen que el dia 29 de novembre, l’empresa Limpiezas Munar va analitzar amb una càmera les canonades, informant de la impossibilitat de segellar la canonada, i que la fuga de les aigües fecals estava situada en un lloc on era necessari dur a terme unes obres menors.

Que el mateix dia en què rebien aquesta queixa/suggeriment va venir una empresa per examinar els banys i fer un pressupost de les obres necessàries per arreglar la fuga.

Pel que fa a la brutor dels banys, afirmen que la conselleria té dos netejadors el matí, amb els banys com a prioritat, juntament amb les sales de reunions.

Finalment, consideren possible que, en un moment donat, manqui paper, però que si s’avisa a manteniment es fa provisió al més aviat possible.


14/2022. Cita prèvia preferent i no exclusiva a les OAMR

El passat dia 25 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Recolzam la petició 7/2022 feta per un company funcionari pel que fa al tema de la cita prèvia.
És convenient fer recordar a la recepció de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que és un dret ser atès sense cita prèvia (ja que és preferent però no exclusiva segons s'exposa a la resposta de la petició esmentada) i que no pot quedar condicionat a la bona voluntat del funcionari de torn.
En general a l'OAMR hi ha bona predisposició per atendre als ciutadans que acudeixen sense cita prèvia. Sempre que sigui possible s'ha d'evitar que el ciutadà hagi d'anar dos pics a fer el mateix tràmit.

El dia 1 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Coordinació d’Atenció a la Ciutadania de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i al Servei d’Assumptes Generals de la conselleria d’Educació i Formació Professional.

El dia 2 del mateix més, ens va arribar la resposta del Servei de Coordinació d’Atenció a la Ciutadania. En la seva contestació, reiteren la resposta donada ja a la queixa 7/2022. Recorden que les OAMR depenen de les secretaries generals orgànicament i funcionalment, i afegeixen que al microlloc de la intranet d’OAMR s’ha publicat una Instrucció sobre el funcionament d’aquestes, i on es recull que la cita prèvia és preferent però no exclusiva.

Des de la conselleria d’Educació varen respondre el dia 9 de desembre. Expliquen que arran de la pandèmia, i per tal d'evitar aglomeracions i amb la finalitat de donar un millor servei es va instaurar el sistema de cita prèvia. Però que, no obstant això, sempre que les circumstàncies ho permeten, el personal de registre de la conselleria atén també sense cita el nombre més gran possible de visites.

Afegeixen que l’Oficina d’Administració Electrònica va informar en el seu moment que a partir del dia 20 de juliol d’aquest any 2022, tots els tràmits serien telemàtics.

Finalment, indiquen que si els registres de la Caib no disposen de cites prèvies, és possible dirigir-se a les oficines d’assistència en matèria de registre de l’Administració General de l’Estat, de les altres comunitats autònomes i de l’administració local, i que també es pot presentar documentació per correu postal.


13/2022. Retolació interna en català en dependències de l'Administració de la CAIB

El passat dia 26 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

A l'edifici de la Direcció General de Modernització i Administració Digital del Carrer de Sant Pere 7, s'hi han penjat, a les escales i passadissos amb desnivells, uns rètols grocs en castellà amb el text: ¡ATENCION! CAIDAS A DISTINTO NIVEL.

Segons l'article 7 del DECRET 49/2018, DE 21 DE DESEMBRE, SOBRE L’ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, la retolació interna de les dependències de l’Administració de la Comunitat Autònoma s’ha de redactar en català.

Per tal de complir amb el Decret 49/2018, aquests rètols s'haurien de substituir per uns que estiguin redactats en català.”

El dia 29 del mateix mes de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i al Servei d’Assumptes Generals de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

El mateix dia 29 ens va arribar la resposta de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. Indiquen que efectivament aquests rètols no s’ajusten a la normativa i, per tant, s’han de canviar, i ho ha de fer la direcció general afectada. Per altra banda, volen aprofitar per informar que si la irregularitat no es corregeix o si es detecten altres problemes semblants existeix també la possibilitat de fer una reclamació o suggeriment (amb la possibilitat d’anonimat) davant l’Oficina. A la pàgina web de l’Oficina es poden trobar els enllaços necessaris per fer-ho així com tota la informació.

El dia 2 de desembre es va rebre a la Bústia la contestació del Servei d’Assumptes Generals de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Expliquen que ara mateix no compten amb cap persona de manteniment perquè pugui procedir a substituir els rètols per uns altres que estiguin d’acord amb la normativa, però preveuen tenir qualcú que pugui comprar i instal·lar-los en un parell de mesos, i que procediran a la substitució tan aviat com sigui possible. Volen també agrair l’avís sobre l’incident.


12/2022. Horàri d'obertura i fitxatge a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a l'edifici C/ de La Palma, 4

El passat dia 24 de novembre de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia
Som una funcionaria interina que treballa la Conselleria de Mobilitat i habitatge a l'edifici del Carrer de La Palma n4 (Cp 07003) i voldria enviar un missatge de queixa perquè el personal de seguretat, no obre la porta fins les 7:30 en punt és igual que plogui(amb la conseqüència, això no seria cap problema si no fos perquè:
a) els llums encara estan apagats quan les obre, cosa que qualque vegada podria provocar caigudes.
b) No s'obre la porta gran fins que qualcú l'obre(no sé si és el personal de seguretat que l'obre ja que jo en aquell moment ja som al meu lloc de feina)Jo personalment tenc una discapacitat(que no es nota, però hi és) i qualque dia si he anat massa de pressa he estat a punt de caure, però també és un problema per la gent que vé amb bicicleta(que aquest és un altre assumpte no es fan càrrec de la seguretat de la bicicleta)
c) La porta no s'obre fins les 7:30 encara que plogui, en conseqüència els que estam a fora esperant, si plou entram a l'edifici banyats, amb la incomoditat que suposa fer feina amb la roba(i els cabells) xops.
d) l'ordinador moltes vegades està més de 10 minuts a encendre's(això no és cosa del personal de seguretat però alhora sí perquè si no podem entrar abans, aquest tema no el podem compensar)

Gràcies per la vostra atenció”

El dia 29 del mateix mes de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General depenent a la vegada de la Secretaria General de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. El mateix dia ens va arribar la resposta.

Expliquen que el personal de seguretat obre la porta a les 7.30 hores perquè així es troba estipulat en el contracte amb l’empresa PYCSECA, que compleix així estrictament amb l’establert.

Afegeixen que si s’obre només una part de la porta i després s’encenen els llums és perquè el personal que pugui estar esperant fora, pugui així entrar a l’edifici al més aviat possible. També indiquen que de totes maneres ja és de dia i que el pati interior té llum suficient perquè compte amb una “cúpula” de vidre, deixant de banda que el personal coneix prou bé el lloc on fa feina.

Consideren que les inclemències del clima com la pluja o la calor no poden condicionar l’obertura de la porta a les 7.30 hores.

Per altra banda, afirmen desconèixer que s’hagi produït cap caiguda al pati, i que, efectivament, les bicicletes del personal no són competència del personal de seguretat, així com tampoc la resta de propietats personals com bosses, abrics, paraigües, telèfons mòbils…

Finalment, referent al fitxatge, recorden que l’ordinador ja dona un marge de 10 minuts (si es fitxa a les 7.30, s’enregistra l’entrada a les 7.20), precisament en previsió del temps que pugui tardar a encendre’s.


11/2022. Mobilitat funcional i funcions del personal del telèfon 

El passat dia 29 de juliol de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre mobilitat funcional i determinades funcions que s'assigna al personal del telf.012.

El dia 3 d'agost vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al servei competent en matèria d'atenció a la ciutadania i ens va indicar que era una matèria laboral, aliena a la matèria de qualitat i avaluació, i que la persona interessada hi havia de recórrer a les vies laborals.

En aquest cas es pot interposar denúncia formal https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/FORMULARIOS/index.html en la qual el denunciant s'ha d'identificar; o comunicar irregularitats laborals en la Bústia ITSS (https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/colabora_con_itss.html), sense necessitat d'identificació. Tota aquesta informació està resumida en la següent pàgina web: https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/como_denunciar_itss.html


10/2022.Català en sistemes operatius


El passat dia 26 de juny de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació   amb el text següent:

"Els ordinadors que emprem en els nostres llocs de feina tenen el Windows instal·lat en castellà.

Això incompleix l'article 13 del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears que diu en el seu apartat segon: 2) El català ha de ser la llengua per defecte en les màquines i els dispositius utilitzats en l’entorn de feina.

Per tant, es sol·licita que el sistema operatiu Windows s'instal·li en català a tots els ordinadors de l'Administració Pública de la CAIB, inclòs el Sector Públic Instrumental, per d'aquesta manera fer complir el Decret 49/2018."


El dia 30 de juny de 2022 vàrem remetre aquesta queixa/suggeriment al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa, i a l'Oficina de Drets Lingüístics.

El responsable de l'Oficina va contestar dia 6 de juliol que la persona que havia presentat el suggeriment/queixa tenia raó, que eren conscients de la situació i que en diverses ocasions havien demanat a la Direcció General de Modernització i Administració Digital que faci les gestions necessàries per adequar els sistemes operatius  a la normativa, i que haurien d'adreçar el suggeriment/queixa a la direcció general esmentada, acció que ja s'havia fet.

A dia 13 de juliol de 2022 el Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa no ha remès cap contestació i per això, en aquesta data se li ha tramès un recordatori.


9/2022. Evitar el tancament automàtic de la sesió del correu corporatiu


El passat dia 13 de maig de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació   amb el text següent:

Quin sentit té que, després d'un breu període d'inactivitat, la sessió de aplicació de correu corporatiu se tanqui?

Podria entendre que fos així per motius de seguretat, però resulta que aquest tancament de sessió després d'un període inactiu el fa el propi Windows, de manera que tenim dos mecanismes (certament incòmodes i disfuncionals) adreçats (erròniament, en opinió meva) a solucionar un (suposat) problema de seguretat.

El meu suggeriment és, si no hi ha voluntat de suprimir el tancament automàtic de sessió de Windows, almenys desactivar el tancament automàtic del correu corporatiu. La feina administrativa és molt variada i no sempre requereix la consulta contínua del correu; és un inconvenient haver de reactivar-lo perquè ha passat un temps sense consultar-lo. 

A més a més, si se tenen configurades les funcions de seguiment o la d'avís de correu entrant, totes dues queden sense efecte quan el correu se tanca, de manera que, si estàs esperant un correu important i confies que l'aplicació t'avisarà quan hi hagi correu nou, pot passar que no t'avisi no perquè no hi hagi arribat, sinó perquè ha arribat un minut després que l'aplicació de correu corporatiu se tancàs.


El dia 16 de maig de 2022 vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa.

Donada la falta de contestació vàrem fer un recordatori el dia 1 de juny de 2022, però fins avui, 7 de juny de 2022, encara no hem rebut cap resposta.


8/2022. Publicació dates d'exàmens cursos de català de l'EBAP

El passat dia 4 de maig de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació suggerint a l'EBAP que quan publiqui les dates de cursos de català indiqui la data de l'examen per poder saber si es pot fer el curs, i no haver de fer-ho i no poder presentar-se a l'examen. A més, es suggereix que si es fa el curs, es pugui fer un examen en altre data, com una segona convocatòria, o en altra edició del curs.

El dia 4 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Departament de Provisió i Selecció de l'EBAP.

Donada la falta de contestació vàrem fer un recordatori el dia 11 de maig, i vàrem enviar un correu a Formació de Llengües de l'EBAP el dia 23 de maig, però fins avui, 3 de juny de 2022, encara no hem rebut cap resposta.


7/2022. Millora d'atenció a la ciutadania: cita prèvia preferent i no exclusiva als registres OAMR

El passat dia 5 de maig de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


“Voldria suggerir posar fi a la cita prèvia per a qualsevol tràmit presencial, ja sigui programat/previsible o ja sigui espotani, que un ciutadà desitgi fer amb aquesta Administració.

Sé que molts funcionaris volen que segueixi havent cita prèvia perquè així és menys “molest”, però el cert és que és un dret del ciutadà i dels mateixos interessats en un procediment poder acudir i ser atesos en qualsevol moment en qualsevol administració. Un dret que existia abans de la pandèmia, i que des de llavonves i fins avui no ha estat recuperat.

El meu cas és simple: sóc tècnic i lamento profundament la imatge que veig d'altres tècnics que s'alegrin de les “traves”, digitals i no digitals (com la necessitat totalment injustificada a dia d'avui de sol·licitar cita prèvia sigui per mirar un sol paper o parlar i aclarir un dubte que es tengui).

Clar que hi ha funcionaris que, donada la vocació pública, neguem aquesta necessitat i, si de nosaltres depèn, li diem al ciutadà que vengui quan vulgui o que directament entri a a la sala/despatx de l'oficina que pertoqui quan els de seguretat li diuen que «no pot passar perquè no té cita prèvia. Emperò, és un dret en tot cas del ciutadà que no pot quedar condicionat a la bona voluntat del funcionari de torn.

Començant per les OAMR i acabant pels màxims òrgans i dels seus titular, tots hem d'involucrar-nos en la feina i en el servei públic que li devem al ciutadà.
Per favor, traslladin aquesta queixa/suggeriment/proposta als responsable de prendre la mesura.

Gràcies”


El dia 6 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment als serveis o departaments d'assumptes generals de totes les conselleries així com al Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania.

El mateix dia varen respondre des del Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania i de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El dia 11 ens va arribar la contestació de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. No hi ha hagut cap comunicació de les altres conselleries.

El Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania indiquen que ells tenen la competència en la coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registres (OAMR) i que en conseqüència implanten els diferents serveis que han d'oferir aquestes OAMRs, entre ells el del servei de cita prèvia de la Fundació Bit, BITCITA, que es va impulsar, sobretot, per la pandèmia de la COVID 19, entre altres motius.

Però també afegeixen que l'article 14, lletra h) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, estableix que les OAMRs depenen orgànicament i funcionalment de cada secretaria general o òrgans equivalents dels ens del sector públic que compten també amb OAMRs, els quals són els encarregats de la gestió, de disposar dels mitjans materials i personals i els serveis auxiliars, com també altres elements organitzatius. Per tant, són aquestes les que han de decidir si volen usar o no la cita prèvia.

Des del Servei, això no obstant, sí que es recomana l'ús de la cita prèvia.
A part de pels motius sanitaris existents durant la pandèmia, amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, les oficines han assumit noves competències que han dut aparellada cada una d'elles l'ús d'una eina informàtica diferent.

Aquest fet ha provocat que per organitzar la feina correctament i poder oferir una atenció a la ciutadania homogènia a totes les OAMR, que sigui de qualitat i eficient, s'hagi establert el sistema de cita prèvia, amb independència de la pandèmia, que simplement ha accelerat la seva implantació. En el futur, està previst que el sistema de cita prèvia s'integri amb un gestor de torns.

També volen deixar clar que des del Servei de Coordinació de l'Atenció a la Ciutadania s'han donat instruccions sempre que la cita prèvia havia de ser preferent, però en cap cas exclusiva. Afirmen que és cert que s'ha abusat, i que algunes OAMRs no han seguit les instruccions, fent servir la cita prèvia de forma exclusiva. Això ha provocat les queixes, no només de la ciutadania, principal perjudicada, sinó també per part d'altres OAMRs que sí que atenien als ciutadans que acudien sense tenir cita.

Finalment, esperen que es faci un ús correcte de l'eina de la cita prèvia, que sigui preferent però no exclusiva.

Des de la conselleria d'Agricultura es limiten a remetre's al Comitè de Seguretat i Salut del Govern. Tanmateix, des de la Bústia no els hem enviat la queixa/suggeriment, atesa la resposta del Servei de Coordinació d'Atenció a la Ciutadania.

Per la seva banda la conselleria de Mobilitat i Habitatge indica que varen ser de les darreres en implantar el sistema de cita prèvia, precisament per donar un millor servei a la ciutadania. Expliquen que només la implantaren quan es varen adonar que estaven replegant gran nombre de registre provinents d'altres conselleries on no els havien atès.

Informen que fins ara no han rebut formalment cap queixa de cap ciutadà, i que mantenen la directriu que si un ciutadà accedeix al registre sense cita sigui atès, si és possible en aquell moment.

De totes maneres, recordaran a les seves OAMRs que la cita prèvia és preferent, però no exclusiva.


6/2022. Eliminació de fitxers en discs durs externs

El passat dia 7 d’abril de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Els discs durs externs (S, T, o la lletra que cada servei o departament els assigna) no tenen la funció d'eliminar els fitxers a la paperera de reciclatge.

Això pot ocasionar (i de fet, ocasiona) problemes importants quan, per error, s'ha eliminat un fitxer que no devia haver estat eliminat. L'única solució possible és contactar amb el servei informàtic, facilitar-los la ruta de l'arxiu eliminat i esperar que, en un termini de temps indeterminat, se restauri una còpia d'aquell arxiu. Procediment eficaç però poc eficient i molt poc pràctic.

Habilitar la paperera de reciclatge en els dispositius externs, quan aquests estan físicament units a l'ordenador, és trivial --només implica una modificació del registre de Windows. En el cas dels discs externs esmentats, desconec si és possible o no ho és.

El meu suggeriment és que Suport Informàtic investigui la qüestió i, a ser possible, trobi una solució tècnica que permeti poder fer ús de la paperera de reciclatge també en els discs externs.”

El dia 11 d’abril vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la direcció general de Modernització i Administració Digital.

Donada la falta de contestació vàrem fer un recordatori el dia 25 d’abril, però fins avui, 2 de maig de 2022, encara no hem rebut cap resposta.


5/2022. Millora del servei de neteja dels llocs de feina de la Direcció General de Modernització

El passat dia 12 d’abril de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,

Els llocs de treball de la Direcció General de Modernització, carrer Sant Pere 7, estan plens de pols (taules, pantalles, ordinadors, telèfons).

Si us plau, millorin el servei de neteja d'aquest edifici. Els treballadors d'aquesta direcció general ho agrairem.

Gràcies”

El mateix dia vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a la secretaria general de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, però no vàrem rebre cap resposta.

En conseqüència, el dia 25 d’abril reenviàrem la queixa i la contestació va arribar de manera immediata.

En aquesta resposta indiquen que traslladaran la queixa/suggeriment a l’empresa de neteja perquè ho tenguin en compte. Afegeixen que se’ls avisi si encara així persisteixen les incidències.


4/2022. Vacances de Pasqua a la conselleria d'Educació i Formació Professional

El passat dia 1 d’abril de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Bon dia,

Els treballadors de la conselleria d'Educació i Formació Professional no entenem per què no tenim els mateixos dies de vacances a pasqua que el professorat dels centres docents. Si la nostra feina consisteix en atendre les seves necessitats i els centres estan tancats aquests dies, no té sentit que vinguem a la conselleria a no fer res i lamentar-nos per no tenir tantes vacances com ells. Pensem que seria una bona idea igualar el temps de feina entre els dos col·lectius.

Moltes gràcies.”

Dia 6 d’abril vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al departament de Recursos Humans de la secretaria general de la conselleria d’Educació i Formació Professional, al departament de Personal de la direcció general de Funció Pública i als serveis de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, i al de Gestió de Personal Funcionari de la mateixa direcció general.

El mateix dia varen contestar des del departament de Recursos Humans de la conselleria d’Educació. En la seva resposta explica que les funcions dels llocs de feina de la conselleria d’Educació i Formació Professional s’estableixen en l'Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Formació Professional/ i de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021).

Pel que fa a les vacances del personal de l’Administració de la Caib, indiquen que estan regulades al Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que, per tant no es fa cap distinció entre les diferents conselleries, mentre que el personal docent es regeix per la seva normativa específica.

En qualsevol cas, afegeixen que per pal·liar la falta de feina durant aquests dies sempre es pot estudiar la manera d’assignar noves tasques addicionals.

Dia 11 d’abril, com no havíem rebut cap resposta des de la direcció general de Funció Pública vàrem enviar-los un recordatori en els quals els convidàvem, si volien, a afegir qualque cosa més a la resposta rebuda de la conselleria d’Educació. El dia 12, des del departament de Personal de Funció Pública indicaren que consideraven correcta la resposta d’Educació i que no creien necessari afegir res més.


3/2022. Aplicació Llei de residus en instal·lacions públiques (similar a la queixa núm. 29/2021)

El passat dia 22 de febrer de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Requeriment d'aplicació de la Llei 8/2019, de residus de les Illes Balears, en les instal·lacions públiques

Àmbit d'aplicació:
- Transports: aeroports, ports, estacions d'autobús, estacions de tren i metre, etc
- Salut: hospitals, centres de salut, etc.
- Educació: universitat, centres d'FP, instituts, col·legis, escoles, biblioteques, etc.
- Administració: espais pertanyents al govern estatal i els seus ministeris, al govern balear i les seves conselleries, als consells insulars, als ajuntaments, a les empreses públiques, fundacions, concessionaris públics, etc.
- Social: albergs, residències, centres ocupacionals, centres penitenciaris, etc
- Cultura i esport: centres esportius, teatres, museus, casals, etc

PRODUCTES DE NETEJA Art. 22.4 (a partir del 20/03/2021):
- És obligatori l'ús de productes de neteja naturals (vinagre, sabó natural, llimona, alcohol etílic, glicerina, etc) o ecològics amb certificació (Ecolabel, Ecocert, Nordic Swan Ecolabel, etc) en els contractes de compres públiques.

BEGUDES Art. 25 (a partir del 20/03/2021)
- No es pot distribuir cap classe de beguda en envasos d'un sol ús: ampolles de plàstic, briks, llaunes, ampolles de vidre no reutilitzables, gots d'un sol ús, etc.
- TAMPOC ES PODRAN DISTRIBUIR MITJANÇANT MÀQUINES EXPENEDORES O DE VENDA AUTOMÀTICA.
- S'han d'instal·lar fonts d'aigua potable o, alternativament, subministrar aigua en envasos reutilitzables. L'única excepció en la qual es permet comercialitzar aigua en envasos d'un sol ús són els centres sanitaris i educatius.
- En els ESDEVENIMENTS PÚBLICS en els quals participi l'administració es deu: servir begudes en envasos REUTILITZABLES (barrils, dispensadors, ampolles de vidre retornables, gots reutilitzables, etc)

SEPARACIÓ DE RESIDUS Art. 29 (des de 22/02/2019)
- Disposar de 4 contenidors per a la separació de paper, matèria orgànica, envasos lleugers i vidre

- Comprovar que la matèria orgànica se separa mitjançant bosses compostables certificades”

Atès que en l’any 2021 ja es va rebre una queixa/suggeriment sobre el mateix tema (veure la queixa/suggeriment 29/2021) que es va enviar a totes les conselleries de l’Administració autonòmica, en aquesta només es va enviar a aquelles que no havíen contestat la queixa/suggeriment 29/2021.

Concretament, aquesta nova queixa/suggeriment es va enviar el 2 de març al Servei de Residus i sols contaminants de la conselleria de Medi Ambient i Territo, i a les secretaries generales de les conselleries d’Hisenda i Relacions Exterior; d’Afers Socials i Esports; i a la de Salut i Consum.

El Servei de Residus i sols contaminants va contestar el dia 8. En la seva resposta indiquen que la queixa/suggeriment fa referència a tot l’àmbit de l’Adminiostració i no al seu Servei. Expliquen que aplicar els articles de la llei 8/2019, de residus de les Illes Balears, és competència de cada conselleria, direcció general, departament, etc.

Comenten que una vegada aprovada la llei, el Servei la va divulgar i així mateix va aconsellar, ajudar i clarificar dubtes en resposta a les consultes que vàren rebre. A més, tenen un apartat de FAQs en el web http://residus.caib.es i publicaren guies interpretatives, notes informatives, instruccions tècniques d’interpretació… Afegeigen també que tenen correus habilitats, lleideresidus@caib.es o el general residus@caib.es

Finalment, confirmen que el seu Servei compleix estrictament amb la llei.

Per altra banda, el dia 10 de març vàrem remetre un recordatori a les conselleries citades, ja que no havien contestat. No obstant, l’única resposta obtinguda és una confirmació de recepció de la queixa/suggeriment per part de la conselleria d’Afers Socials i Esports el dia 17.

Des de llavors i fins avui, dia 21 de març de 2022, no hem obtingut més respostes sobre aquesta queixa/suggeriment.


2/2022. Llenguatge dels missatges d'error en ordinadors  

El passat dia 2 de març de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

Quan intentem accedir a una pàgina web des d'un ordinador de la caib i aquesta web no existeix (exemple, http://qqrtu.com) ens apareix un missatge en castellà que diu:

"
[Logo del GOIB]

Esta página no se puede mostrar

Ha fallado la resolución del nombre de host (búsqueda de DNS) para este nombre de host (qqrtu.com). Es posible que la dirección de Internet esté mal escrita o sea obsoleta, que el host (qqrtu.com) esté fuera de servicio temporalmente o que el servidor DNS no responda.

Por favor, verifique que haya ingresado correctamente la dirección de Internet. Si está escrita correctamente, intente esta solicitud más tarde.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Suport (77070) ( suport@caib.es ) y proporcione los códigos que se muestran a continuación.

Fecha: ***
Nombre de usuario: ***
IP de origen: ***
URL: GET ***
Categoría: Uncategorized URLs
Motivo: UNKNOWN
Notificación: DNS_FAIL
"

Segons el Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la llengua vehicular de la nostra Administració ha de ser el català.”

El dia 4 de març vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment a l’Oficina dels Drets Lingüístics, depenent de la Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística que pertanys a la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la direcció general de Modernització i Administració Digital, també de la mateixa conselleria.

El mateix dia 4 de març, des de l’Oficina dels Drets Lingüístics varen indicar que havien adreçat la queixa al Departament d’Administració Electrònica, adjuntant una petició per esmenar el problema. No hem rebut més informació al respecte.

Com no havíem rebut resposta des del Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa els vàrem remetre un recordatori de la queixa/suggeriment el dia 15 de març. L’endemà, dia 16, va arribar la contestació. Expliquen que es tracta d’una resposta del proxy. Creuen que alguns usuaris encara no han tancat el navegador o no s’ha actualitzat la seva caché i surten per proxy.

Indiquen que el mateix missatge indica que es posin en contacte amb el suport mitjançant el 77070, i des d’allà solucionaran la qüestió. Afegeixen que és important que per a tota mena d’incidències s’obri el corresponent CAI per facilitar la resolució.

En data 13 d’octubre de 2022, des de l’Oficina de Drets Lingüístics ens va comunicar que havia rebut la resposta de l’Oficina d’Administració Electrónica. Indicaba que la resposta que rebia l’usuari és la que donaven els antics proxys, perquè fa mesos que es varen reconfigurar els equips de la Caib per a que no passassin per aquests proxys. Suposen que per qualque motiu a la màquina en concret d’aquest usuari no es va fer de manera correcta la modificació esmentada, raó per la qual segueix sortint el missatge. Afegeixen que si se’ls indica qui és l’usuari se li pot revisar i configurar correctament.


1/2022. Enqüesta del Servei de Qualitat 

El passat dia 8 de febrer de 2022 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Kratio sistemas, ha fet un informe a partir de les dades de les enquestes.. m'agradaria pensar que a partir dels resultats es prendran algunes decisions. Imagin, perquè no consta enlloc, que el destinatari de la informació és Funció Pública, ja que és un informe de clima laboral (de tot el personal de l'administració? No veig quina és la població ni tampoc la mostra. Vist això em deman; feta la feina es vol prendre alguna mesura al respecte?, Es publicarà l'informe? Quines són les conclusions? perquè veig les dades sí.. però quina és la interpretació?

Des del Servei d'Atenció fem informes mensuals, on de forma, si més no similar, agrupam dades i les presentam d'una forma visual mitjançant gràfics. Els resultats es publiquen a la pàgina d'Atenció a la ciutadania, i ens serveixen per prendre decisions i veure quins elements necessiten reforç.

Us anim a elaborar a vosaltres mateixos aquests informes, els presentats per kratio sistemas són senzills i els podríeu repetir en el temps sense cost econòmic (pot ser veure l'evolució és més interessant que la foto del moment), a més una altra avantatge, no petita, és que el resultat presentat estarà també en la llengua oficial de la nostra Administració. Em sorprèn que l'empresa adjudicatària de l'informe el presenti només en castellà?

No puc acabar, sense mencionar els informes que el Servei de prevenció realitza a petició i de forma gratuïta informes de clima laboral. La pena, com sol passar en la majoria d'informes d'aquest tipus que es fan, és que poques vegades serveixen per prendre decisions valentes al respecte.

Entenc que l'informe que ens heu mostrat és l'eina, quin és l'objectiu més enllà de satisfer una curiositat?"

Aquesta queixa/suggeriment no es va trametre a cap altre servei, atès que el competent per respondre és el mateix Servei de Qualitat i Avaluació, que gestiona la Bústia de Qualitat i Avaluació.

Des d’aquest Servei es vol indicar com a resposta a la queixa/suggeriment plantejada els tres punts següents:

1) En referència a la finalitat, tal com es va indicar en el correu que acompanyava l’enquesta, és la següent:

“Des del Servei de Qualitat i Avaluació de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat estem fent un estudi per extreure indicadors d’avaluació que ens permetin prioritzar els serveis i les polítiques públiques que han de ser avaluades, complint així el punt 163 dels Acords de Bellver sobre governabilitat.

Els criteris que es ponderaran són els d’eficiència, eficàcia, sostenibilitat ambiental, transparència, valoració dels usuaris, situació del personal de servei i percepció del personal de servei.

L’empresa Kratio Sistemas enviarà dos correus electrònics amb els vincles d’una enquesta cadascun. Una enquesta és per als caps de servei i l’altre és per als treballadors del servei.

El termini per respondre les enquestes és fins al 17 de juny de 2021.”

Es tracta, per tant, de determinar les prioritats d'avaluació, on seria més beneficiós fer una avaluació o col·laborar amb un òrgan determinat per millorar la qualitat dels seus serveis. L'estudi no és una avaluació de la situació dels serveis, sinó que ordena quins serveis podrien ser prioritaris.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que segons la legislació actual, participar en una avaluació només pot ser voluntari.

2) Respecte a la població i mostra, no hi ha mostra. Els qüestionaris es varen remetre a tots els serveis que constaven en el llistat facilitat per Funció Pública en una data determinada, anterior a l'enviament dels qüestionaris. Per tant, la informació facilitada només mostra la situació dels serveis segons la valoració de les persones que varen contestar.

Així, es té una visió més àmplia que la que dona una mostra, però les dades no es poden extrapolar a tota la població, sinó que només mostren l'opinió dels serveis i les persones que varen contestar.

3) Pel que fa a la llengua, s’ha complit amb la normativa vigent. La contractació administrativa es fa dins un mercat europeu. L'empresa Kratio Sistemas ha fet servir el català en els correus i els qüestionaris, així com la possibilitat de fer-ho tal com marca la llei en les dues llengües cooficials.


55/2021. Felicitacions de Nadal colapsen els correus electrònics

El passat dia 23 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Volia fer una suggerència de millora: que les felicitacions de Nadal que acostumen a enviar molts serveis per aquestes dates no excedeixin d'1 MB, ja que sinó ens saturen el correu electrònic i ens bloquegen l'entrada de missatges de feina importants. També hi ha l'opció d'enviar enllaços a algun sistema tipus dropbox o google drive en lloc d'enviar l'arxiu adjunt.
A la Conselleria de Salut aquesta setmana hem rebut correus de fins a 14 MB!
Ho coment perquè la capacitat dels correus corporatius (almenys a la Conselleria de Salut) és molt limitada."

El dia 27 de desembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al gabinet de la conselleria de Salut i Consum. Com el dia 10 de gener de l'any 2022 encara no havíem rebut cap contestació vàrem enviar un recordatori.
La resposta va arribar l'endemà, dia 11 de gener de 2022. Des del gabinet indiquen que la felicitació de Nadal de la conselleria de Salut i Consum signada per la consellera tenia una grandària de 781k. Que atesa la situació epidemiològica causada per la pandèmia de la Covid-19 no es va poder dur a terme la tradicional copa de Nadal amb els treballadors de la conselleria, i que se'ls va remetre un vídeo amb la felicitació de la consellera, amb una grandària de 15,5M. Expliquen que va ser una acció comunicativa excepcional i que no es contempla enviar-ne més, i que si es tornàs a fer, es faria mitjançant un enllaç.54/2021. 

El passat dia 16 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent

al tractament que es fa de la formació universitària en els sistemes de provisió/promoció de la Caib.
La persona que presenta la queixa incideix en què moltes diplomatures i graus, com ara Turisme o Relacions Laborals, es consideren formació universitària "zero", quan a llocs similars a l'empresa privada es valoren sempre positivament tant per ingressar com per a promocionar. Considera poc comprensible que carreres on un terç de les assignatures són de temàtica econòmica, com per exemple Turisme, no es valorin ni tan sols als llocs adscrits a les unitats de gestió econòmica. Tampoc entén que no es valorin a tots els llocs dels grups C1 i C2, ja que sí que es valoren els cicles formatius (com el d'administració i finances) amb una quantitat d'hores similars en formació econòmica i administrativa, però de rang inferior a l'universitari.
Explica que hi ha molts treballadors de la Caib que consideren injust aquest tractament d'algunes titulacions universitàries, que no passa a altres administracions. Creu que la decisió de puntuar o no determinades carreres no ha de recaure en cada tribunal o en cada departament de personal, que poden estar contaminats pels seus propis interessos, sinó que ha d'estar ben estipulat per a cada lloc i d'acord amb criteris objectius (com poden ser hores, crèdits...) i per a tots els llocs equivalents.
Suggereixen que la solució pot passar per convocar una taula de negociació que acabi amb aquesta problemàtica i aconseguir així que la manera de promocionar a la Caib sigui més justa.


El dia 17 de desembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al servei de Personal Funcionari, al servei de Gestió de Personal laboral i Acció social i al departament de Personal, tots ells de la direcció general de Funció Pública.
Com no havíem rebut cap resposta, el dia 23 de desembre vàrem reenviar la queixa/suggeriment, però ara com ara, 3 de gener de 2022, no ha arribat cap contestació.

El dia 13 de gener de l'any 2022 ens va arribar finalment la contestació des del servei de Personal Funcionari. En aquesta resposta ens informen que la diplomatura o grau en Turisme rep el mateix tractament que qualsevol altra titulació alhora de la seva valoració en els procediments de provisió de lloc de feina de la Caib.
Afegeixen que, en qualsevol cas, correspon a la secretaria general de la conselleria que hagi establert la convocatòria determinar si pertoca ser valorada o no en els procediments de proveïment de llocs de feina mitjançant comissió de serveis de caràcter voluntari, i sempre en els termes establerts a la instrucció 2/2012.
Referent als procediments de provisió de lloc de feina mitjançant sistemes definitius, el concurs i la lliure designació, indiquen que aquesta competència la té la Comissió Tècnica de Valoració que es designi, que l'haurà d'exercir en els termes que s'estableixin a les bases corresponents.
Finalment, consideren que atesa la normativa d'aplicació en matèria de funció pública, la funció encomanada a aquests òrgans de selecció no poden ser atribuïdes a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.


53/2021

El passat dia 1 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Els envii aquesta queixa sobre l'estat de neteja dels llocs de treball del personal que treballem en la Direcció General de Modernització i Administració Digital (DGSAMAD), carrer de Sant Pere 7.

Les taules, ordinadors, teclats i telèfons estan sempre plenes de pols, ja que no es duu a terme una neteja diària pel que la pols s'acumula de setmana en setmana. Treballar envoltats de pols és molt incòmode i desagradable, sobretot per a les persones que sofrim d'al·lèrgia.

Per aquest motiu, els demanaria que es millorés el servei de neteja i es donés més importància a mantenir els llocs de treball nets perquè puguem treballar en unes condicions dignes i correctes."

L'endemà, dia 2 de desembre, vàrem remetre aquesta queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Com a data 15 de desembre encara no havíem rebut cap resposta, vàrem reenviar la queixa/suggeriment de nou, però a dia 22 de desembre no ens ha arribat cap contestació d'aquest servei.


52/2021

El passat dia 1 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a

"una petició per, si fos possible, poder adjuntar documentació a l'apartat "sol·licitud" en la "Gestió de vacances i permisos". La persona que presenta la queixa/suggeriment explica que, per exemple, si s'ha d'assistir a un curs o reunió i s'ha d'enviar el justificant d'assistència a la unitat de Personal perquè acceptin la feina externa o formació, es podria adjuntar el justificant escanejat a la mateixa petició, i així no s'hauria d'enviar posteriorment per email."

L'endemà, 2 de desembre, vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Sistemes d'Informació de la direcció general de Funció Pública.

El dia 7 ens va arribar no estrictament una resposta, però sí un reenviament. Des d'aquest servei varen remetre la queixa/suggeriment a la direcció general de Modernització i Administració Digital fent una incidència i proposant aquesta possible millora perquè la tinguin en compte si és possible implementar-la.


51/2021

El passat dia 26 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Segons tenc entès, l'adjudicació de les places del concurs de trasllats es farà en un únic decret, per a totes les places en conjunt.

Si això és així, i per mor de la quantitat de places oferides i de la complexitat del procediment, l'esmentada adjudicació tardarà, suposadament i en la realitat, molt a produir-se.

Com que de segur que hi ha places en què, perquè només s'hi hagi presentat un concursant o molts pocs d'ells, el còmput i el procediment seran, bé immediats, bé senzills, i perquè no té gaire sentit allargar innecessàriament un procès que podria estar resolt abans a benefici de tots (funcionaris i Administració), suggeresc que l'adjudicació de places se faci, no en una decisió única, sinó en múltiples decrets, a mesura que se vagin resolent els casos particulars, o bé per mesos, o amb qualsevol altra fórmula que no faci necessari esperar a que la darrera instància del concurs estigui resolta."

El dia 30 del mateix mes de novembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública i també al Servei de Gestió de Personal Funcionari, depenent d'aquest departament, del qual ens va arribar la contestació el dia 3 de desembre.

En aquesta, comuniquen que tant la direcció general de Funció Pública com l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), ens encarregat de tramitar el procediment, valoraran la possibilitat de resoldre el concurs en els termes suggerits.


50/2021

El passat dia 25 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Només unes preguntes:

Perquè els interins no tenim dret a ajuts de fons social o només a uns complicadíssims, que no sé ni quins són? per una manca total d'informació????

Perquè els interins no tenim dret a bestreta???

Perquè no tenim dret a carrera professional ???'

Perquè no tenim dret a canviar de conselleria o de lloc de feina tipus concurs de trasllats?????

Si faig VAGA Me descompten 100 euros per això no feim VAGA cap de nosaltres!!!!!

Jo fa més de sis anys que treball a CAIB que som persona de segona classe????"


El dia 30 del mateix mes de novembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública i també al Servei de Gestió de Personal Funcionari, depenent d'aquest departament.

Des d'aquest servei ens va arribar la resposta el dia 3 de desembre de 2021.

En aquesta contestació fan diverses consideracions referents a la manca d'informació de la qual es queixa la persona que ha presentat la queixa/suggeriment.

Informen en aquest sentit que a la pàgina web de la direcció general de Funció Pública es pot trobar tota la informació sobre les ajudes que es poden concedir: requisits, tràmits... L'enllaç és https://www.caib.es/sites/fonssocial2/ca/inici_-48763/?campa=yes

A més, cada conselleria disposa d'una unitat de Personal a la qual es pot dirigir el personal per resoldre qualsevol dubte en matèria de funció pública. També es pot fer qualsevol consulta sobre aquest tema a la direcció general de Funció Pública, tant per escrit, correu electrònic, cridada per telèfon o presencialment.

Igualment informen que els interins tenen dret a les ajudes determinades pel Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l'acció social a favor dels funcionaris i del personal laboral de la CAIB.

Indiquen que els interins són anomenats en uns supòsits legalment taxats i de manera temporal, supeditat a la concurrència o esdeveniment de causes determinades legalment. Tot això, entre altres raons jurídiques, és el que impedeix la mobilitat dels interins a altres conselleries o la participació en procediments de provisió de llocs de feina mitjançant sistemes definitius.

Referent a les vagues, comuniquen que a qualsevol persona que participi en una vaga i percebi les mateixes retribucions se li fa el mateix descompte, sigui funcionari de carrera o funcionari interí.

Finalment, volen aclarir que, com no pot ser d'altra manera, i d'acord amb el principi d'igualtat, la direcció general de Funció Pública tracta de la mateixa manera a les persones que es troben en les mateixes circumstàncies jurídiques i de fet.


49/2021

El passat dia 24 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Voldria suggerir que s'ampliés la part flexible de l'horari dels funcionaris de la comunitat per a poder començar la jornada a les 7 del matí. D'aquesta manera, els treballadors que hem de baixar a Palma cada dia ens podríem evitar els embossos de trànsit. A més, per un costat, afavoriria la fluïdesa de les vies de comunicació de les nostres Illes i això contribuiria a la reducció de les emissions de CO2 i, per l'altre, afavoriria la conciliació familiar."

El dia 25 del mateix mes de novembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

El dia 1 de desembre, i com no havíem rebut cap resposta, vàrem fer un recordatori, i el 3 de desembre ens va arribar la contestació des del Servei de Gestió de Personal Funcionari.

En la seva contestació, ens indiquen que la Direcció General de Funció Pública estudiarà pròximament la possibilitat d'ampliar la part flexible de la jornada laboral, però que aquesta possibilitat està supeditada a què l'obertura de totes les dependències de les conselleries i dels ens instrumentals dependents d'aquestes s'hi puguin adaptar, atès que és una mesura que s'hauria d'aplicar de manera uniforme.


48/2021

El passat dia 1 de desembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Convendria promoure que IBSALUT empri el VALIB. Totes les gerències, hospitals, serveis centrals... costa molt que els arribin a obrir i sovint et comenten que només el gerent té accés o que no els funciona... Acabes enviant en paper perquè si no caduquen els adjunts.

És una eina molt útil i àgil, convendria potenciar-la…"


El dia 3 del mateix mes de desembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment a l'Oficina d'Administració Electrònica i al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'IB-Salut.

El mateix dia i de manera quasi immediata vàrem rebre resposta des de tots dos departaments..

Pel que fa a la resposta de l'Oficina d'Administració Electrònica, ens comuniquen que ells promouen l'ús del VALIB i d'altres eines d'administració electrònica, però que no poden obligar ningú a acceptar enviaments fets mitjançant el VALIB. Així i tot, consideren que s'han de distingir dos casos.

Primer, expliquen que si a la normativa del procediment es requereix l'ús del Valib (per exemple perquè sigui necessari comptar i justificar terminis) la manca de confirmació hauria de tenir com a conseqüències les establertes en el procediment. En aquest cas, serien els responsables de l'IB-Salut qui haurien de justificar perquè no accepten o rebutgen els enviaments per Valib quan la normativa els obliga.

Segon, indiquen que si no existeix normativa que requereixi emprar Valib, llavors podria ser que aquesta no fos l'eina més adequada. Hi ha altres eines corporatives (correu electrònic, per exemple) que també són vàlids. Valib el que fa és aportar un extra de traçabilitat i seguiment per aquells casos que sigui necessari, però si no és així, no és obligatori usar-lo.

Finalment, ens informaven que havien remès la queixa/suggeriment al responsable de l'Ib-Salut al Grup Tècnic d'Immersió Digital perquè aquest consideri si s'han de prendre mesures addicionals.

Per la seva banda, des del Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'IB-Salut ens indiquen que es troben en procés de desplegar el Valib a l'Ib-Salut.


47/2021

El passat dia 29 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"El procés d'obtenció de certificat d'empleat públic exigeix un tràmit d'acreditació de la identitat. Tot i que en la web de la DG de Modernització i Administració Digital s'ofereixen una sèrie d'edificis on es pot dur a terme, caps d'ells es troba a prop de l'Edifici del Velòdrom, on s'ubica personal de diferents conselleries.

https://www.caib.es/sites/dgtic/ca/certificats_dempleat_public-34771/

Per això, ens hem de desplaçar, i un tràmit que en realitat no hauria de suposar més de cinc minuts, ens implica una hora i mitja o més de temps de feina.

Per això suggereix que s'habiliti a alguna persona de l'edifici del Velòdrom per dur a terme aquest tràmit."

L’endemà, dia 30 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Seguretat de la Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

El mateix dia ens varen contestar i en la seva resposta expliquen que el Servei de Seguretat de la Informació ha impulsat la creació de la xarxa de Punts de Verificació d'Identitat (PVIs) amb l'objectiu de facilitar a tot el personal el compliment de l'obligació legal de verificar presencialment la seva identitat.

Comenten que han informat a totes les Secretaries Generals, però que hi ha conselleries que han estat més actives que d'altres a l'hora de la implantació de PVIs.

Indiquen que com ells coordinen la prestació d'aquest servei han suggerit la creació dels PVIs que siguin necessaris per donar una cobertura adequada al personal, però que la decisió de crear un PVI i assignar-hi personal és de cada Secretaria General.

Pel que fa al cas del Velòdrom de les Illes Balears comenten que no és la primera vegada que reben el suggeriment, però que a l'haver-hi personal de distintes conselleries pareix que resulta complicat arribar a un acord per crear un PVI que presti servei a l'edifici sencer.

Afegeixen que l'únic que poden fer és la recomanació de posar-se en contacte amb la Secretaria General de la respectiva conselleria perquè sol·licitin la creació d'un o els necessaris PVIs, i que des del Servei de Seguretat atendran la petició.

Finalment, per si és d'utilitat, informen que el PVI més pròxim al Velòdrom és l'ubicat a la conselleria de Salut i Consum, Camí de Jesús, 38A, que segons Google Maps es troba a 800 metres (9 minuts a peu).


46/2021

El passat dia 24 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"A la meva direcció general, Mobilitat i Habitatge, no es compleix l'obligatorietat de portar la mascareta, no s'han seguit les pautes indicades ni ara ni mai.

S'han enviat en algunes ocasions correus recordant-ne l'ús, però mai se n'ha fet cas, per què no hi ha conseqüències?, perquè els/les caps no s'impliquin? No ho sé. Però que és una qüestió important."

El dia 29 de novembre vàrem trametre aquesta queixa/suggeriment al Departament de Secretaria General de la Secretaria General de la conselleria de Mobilitat i Habitatge, i la contestació va arribar l'endemà, 30 de novembre.

En la seva resposta indiquen que des de la conselleria de Mobilitat i Habitatge s'han seguit des del primer moment de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 totes les mesures que s'han anat establint. S'han avaluat tots els llocs de treball per complir amb la distància interpersonal; s'han limitat els aforaments a les zones comunes; s'han posat cartells amb les recomanacions de la conselleria de Salut i Consum; s'han facilitat mascaretes i gel hidroalcohòlic a tot el personal; i periòdicament es recorda mitjançant un correu electrònic massiu l'obligatorietat de portar la mascareta i de complir amb la resta de recomanacions.

També comenten que la conselleria no compta amb una Direcció General de Mobilitat i Habitatge, la qual cosa fa difícil esbrinar a quin dels cinc espais on s'ubiquen les direccions generals i la secretaria general ocorr allò que comenta la persona que ha presentat la queixa/suggeriment. Però que en tot cas es pot afirmar que a l'espai que ocupa la Secretaria General i el Servei d'Inspecció d'Habitatge es compleix escrupolosament amb l'obligatorietat de portar la mascareta.

Finalment, volen remarcar que complir amb la normativa de prevenció contra la COVID-19 és una qüestió de responsabilitat personal, raó per la qual es fan correus electrònics massius a tot el personal i no als seus caps, ja que aquests no tenen eines per castigar els incompliments.


45/2021

El passat dia 24 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Des que treball per la Conselleria d'Educació, no m'han oferit cap revisió mèdica. Per totes les empreses que havia passat cada any oferien la revisió mèdica i de fet el primer any era obligatòria pel treballador.

Aquests tipus de revisions anuals no s'ofereixen? O individualment s'han de sol·licitar?"


El dia 26 de novembre vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la direcció general de Funció Pública i al departament de Personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional.

El mateix dia ens varen contestar tots dos. El Servei de Prevenció ens comenta que correspon a les secretaries generals oferir al personal de nova incorporació la vigilància de la salut. A més, informen que referent a les vigilàncies periòdiques, la previsió que tenen en el Servei és oferir la vigilància al personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional a principis de l'any 2022 i ho gestionaran el coordinador de prevenció de la mateixa conselleria i el servei de Personal, d'acord amb el Servei de Prevenció.

Per la seva part, el Departament de Personal de la conselleria d'Educació i Formació Professional ens informa també que correspon a les secretaries generals l'oferiment de la vigilància de la salut al nou personal. Afegeixen que quan s'incorpora nou personal li faciliten el formulari pertinent.

També expliquen que les revisions mèdiques periòdiques de la Caib no es fan a mesura que s'incorpora el personal sinó de manera agrupada i coordinada.

Comenten a més que quan va començar la pandèmia de la Covid-19 el Servei de Prevenció de Riscos Laborals estava fent les revisions a la conselleria, però que varen quedar en suspens. Que el Servei de Prevenció ha reiniciat recentment les revisions, però que per motius organitzatius s'ha començat amb una altra conselleria amb menor volum de personal. Les revisions a la conselleria d'Educació i Formació Professional es retornaran després de Nadal per aquell personal que no havia estat avaluat abans de la suspensió.

Finalment, ens indiquen que s'està preparant una aplicació perquè els treballadors puguin demanar cita i no sigui necessari donar-la d'ofici.


44/2021

El passat dia 5 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Crec que s'hauria d'anar recordant als treballadors del Palma Arena que és obligat l'ús de la mascareta a tot l'interior de l'edifici. A moltes oficines compartides hi ha persones que no la porten. Fins i tot es pot veure gent pels passadissos sense portar-la. No hem d'oblidar que la incidència està novament pujant i la gent està molt relaxada darrerament."

El dia 9 de novembre vàrem trametre aquest suggeriment/queixa als serveis afectats de totes les conselleries que tenen dependències al Palma Arena: a l'Administració de Personal del Departament de la Secretaria que pertany a la Secretaria General de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica; a l'Administració de Personal de la Secretaria General de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; i a l'Administració de Personal de la secretaria general de la conselleria d'Afers Socials i Esports.


La primera resposta a arribar va venir de la conselleria d'Afers Socials i Esports el dia 11 de novembre. En la seva contestació ens comunicaven que s'havia reenviat la queixa/suggeriment al Departament d'Assumptes Generals de la Secretaria General i al Departament de Serveis Socials de la direcció general de Serveis Socials.


El dia 15 del mateix mes ens varen contestar des de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i ens informaven que havien tramès la queixa/suggeriment al Departament de Secretaria de la Secretaria General d'aquesta conselleria. L'endemà, dia 16, des d'aquest Departament ens varen explicar que havien recordat a les unitats administratives adscrites les mesures de prevenció vigents en els centres de treball enviant un correu electrònic al personal adscrit a la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, així com a les direccions generals de Memòria Democràtica i de Participació, Transparència i Voluntariat.

En aquest correu informaven el personal de la queixa/suggeriment rebuda i recordaven les mesures a prendre, com són la distància social, la rentada de mans i l'ús de la mascareta, menys en aquells despatxos individuals mentre només hi hagi una sola persona. A més, també ens comunicava que havien remès la queixa/suggeriment a les conselleries d'Afers Socials i Esports i a la de Fons Europeus, Universitat i Cultura. S'ha de dir en aquest sentit, que des d'aquest departament no tenien constància que des de la Bústia de Qualitat i Avaluació ja havíem tramès la queixa/suggeriment a aquestes altres conselleries.

El dia 19 de novembre, com que a la Bústia no havíem rebut més informació procedent de la conselleria d'Afers Socials i Esports, ens vàrem posar en comunicació via correu electrònic amb el Departament d'Assumptes Generals de la Secretaria General i amb el Departament de la direcció general de Serveis Socials demanant si havien rebut la queixa/suggeriment i si havien posat en marxa qualque mesura.


Varen constar des del Departament de Serveis Socials de la direcció general de Serveis Socials. Varen confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i indicaven que s'havien comunicat amb els diversos caps de servei perquè recordassin al personal de l'obligació de l'ús de la mascareta a l'interior de les instal·lacions del Velòdrom. També afegeixen que s'havia enviat un correu electrònic a tota la conselleria des del Departament d'Assumptes Generals, cosa que es fa de manera recurrent.


També el 19 de novembre vàrem remetre un recordatori a la conselleria de Fons Europeus, Cultura i Universitat, ja que no havíem rebut cap resposta seva. Ens varen contestar el mateix dia explicant que el passat dia 16 havien remès un correu massiu a tot el seu personal del Palma Arena recordant les mesures preventives.


43/2021

El passat dia 11 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Segur que altres companys ja us han fet arribar la queixa pel greuge comparatiu que suposa que als funcionaris que arriben tard els bonifiquin amb 10min diaris i als que arribam prest, ens penalitzen. La resposta que m'han donat quan ho he comentat, és que el rellotge comença a comptar a partir de les 7,30, però aquesta premisa és falsa. Podeu comprovar amb el meu marcatge que el rellotge resta els 10 min, per exemple si jo faig el fixatge a les 7,20 el rellotge me marca les 7,10, vull dir que l'excusa que el rellotge no ho recull és falsa. Si es fa una bonificació és de justicia que sigui a tots els treballadors. Jo no deman que el rellotge me conti a partir de les 7,10, sinó que me bonifiqui els 10 min. que bonifica a la resta de companys.

Sabem que hi ha moltes particularitats, que per qui és responsable amb la seva feina, són males d'empassar, però sa veritat és que aquesta me sembla difícil d'entendre, feim quasi una hora més cada setmana i curiosament la solució que ens proposen és arribar tard. Una vegada més es premia al que no compleix i als que si, ens castiguen, quan és una mesura que té molt fàcil solució."

L'endemà, 12 de novembre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari i al Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social pertanyents al Departament de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Des del Servei de Gestió de Personal Funcionari va arribar la resposta el dia 16, i ens informen que la jornada diària de feina per al personal funcionari s'ha de dur a terme dins la franja entre les 7:30 i les 16:30. Per tant, el temps fora d'aquesta franja no es pot computar, encara que el rellotge pugui deixar constància del marcatge corresponent.

El Servei de Personal de Gestió de Personal Laboral i Acció Social va contestar dia 12 de novembre, i ens va aconsellar remetre la queixa/suggeriment a la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Des de la Bústia, vàrem agrair la resposta i vàrem explicar que l'havíem enviada al seu Servei perquè consideràvem que la queixa era de caràcter general respecte a totes les conselleries i no es referia específicament a una en concret.

En qualsevol cas, vàrem trametre la queixa/suggeriment a la Unitat de Recursos Humans el 17 de novembre, però a data 22 de novembre encara no hem rebut resposta.


42/2021

El passat dia 9 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a

"una sol·licitud per obtenir un certificat acreditatiu d’experiència en Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació. La persona que ha escrit a la Bústia es queixa que no se li dona aquesta informació.

Explica que en cap publicació oficial es vincula el seu nom a cap codi de plaça, ni tampoc a l'exercici d'aquestes funcions, amb la qual cosa l'enllaç que se li ha facilitat no serveix per acreditar la seva experiència.

Afegeix que, a part del concurs de trasllats, vol presentar-lo a una empresa privada de fora de l'Estat espanyol, on no tenen cap obligació de mirar els butlletins nacionals ni els autonòmics.

Finalment, considera que la resposta negativa que ha obtingut fins ara no dóna satisfacció al seu dret d'acreditar aquesta experiència "erga omnes" i que això, en conseqüència, no és una bona qualitat del servei"

Aquest mateix dia 9, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Recursos Humans de la secretaria general de la conselleria d'Educació i Formació Professional.

Va arribar la resposta de manera immediata, el mateix dia, i en ella informen que faran el certificat, que serà un literal de l'ordre de funcions.


41/2021

El passat dia 5 de novembre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació


referent a l'ús de la mascareta a la direcció general de Treball i Salut Laboral. La persona que presenta la queixa diu que hi ha despatxos on els treballadors o no porten la mascareta o la porten abaixada, inclús tossint i esternudant durant setmanes. Ens explica que des de la Secretaria General de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball es va enviar un correu recordatori sobre l'obligatorietat de portar la mascareta, però es queixa que no té cap efecte, perquè la gent no es dona per al·ludida o perquè no es deriven conseqüències. Considera que la gent que la porta està protegint als que no, i no veu cap sentit a això.

Afegeix que a altres indrets de l'edifici hi ha departaments i despatxos, amb moltes persones a dins, on cap d'elles porta posada la mascareta.


El mateix dia 5 vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Serveis Comuns de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

La resposta va arribar de manera immediata el mateix dia. Des d'aquest departament ens varen reiterar que amb regularitat es remetien correus, inclosos els Acords del Consell de Govern respecte a aquesta qüestió. També ens informaven que traslladaven còpia de la queixa a la direcció general de Treball i Salut Laboral.

Des del departament de Relacions Laborals d'aquesta direcció general indiquen que a la segona planta de l’edifici de Son Castelló, el personal d’aquest departament, el de sancions d’IBASSAL i el de la direcció general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, tots duen posada la mascareta, afegint que han fet una comprovació immediata en rebre la queixa presentada. També expliquen que ells no han rebut fins ara cap queixa al respecte. A més a més, volen afegir que en l'edifici Alba, el personal de la direcció general de Treball i Salut Laboral també duen la mascareta posada.

Reconeixen que a altres indrets de l'edifici efectivament hi ha departaments o despatxos comunitaris on ningú du la mascareta, però volen recalcar que es tracta de personal que no pertany a la direcció general de Treball i Salut laboral i, a vegades, ni tan sols a la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Amb tot i això, comuniquen que de manera immediata han enviat un email recordatori sobre l'obligatorietat de fer servir la mascareta i de com s'ha de posar de manera correcta, tapant nas i boca.


40/2021

El passat dia 28 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"La primera setmana d'octubre vaig demanar cita en el PVI (Punt de Verificació d'Identitat) de la Conselleria de Salut i Consum (Camí de Jesús) seguint les indicacions del correu que em va enviar la dgtic.

Al cap de dos dies, una de les secretàries, em va contestar dient que ells només atenen personal propi de la seva conselleria, no d'unes altres.

Com a servei públic, haurien d'atendre a tot el personal caib.

Prego que es comprovin aquests fets."

El mateix dia 28, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Servei de Seguretat de la Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital que pertany a la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

La resposta va arribar ràpidament, el mateix dia 28, i en la mateixa ens indiquen que ja havien rebut queixes sobre aquest comportament dels PVIs de la conselleria de Salut i Consum.

Informen que el dia 4 d’octubre d’enguany varen remetre un escrit a la Secretaria General de la dita conselleria per informar-los d’aquesta incidència, i a la vegada per oferir-se a estudiar les possibles alternatives per si funcionaven d’aquesta manera per qualque motiu específic amb el qual els poguessin ajudar.

Com per tant la Secretaria General de la conselleria de Salut i Consum estava informada de la qüestió, però no va respondre per cap mitjà a l’escrit presentat, el dia 20 d’octubre se’ls va enviar un correu electrònic en el qual se’ls informava de la revocació dels permisos d’accés al sistema als operadors verificadors d’aquests centres en un període de pocs dies.

En continuar la mateixa situació, el dia 25 del mateix mes d’octubre es va executar la desactivació d’aquests usuaris. Ara, els PVIs citats ja no apareixen en la llista de PVIS publicada en la pàgina http://certificacio.caib.es.


39/2021

El passat dia 8 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Conveni Col·lectiu CAIB:
Article 29.2, penúltim paràgraf:


Les places pressupostades i catalogades que estiguin cobertes per personal contractat hauran de sortir a concurs, preferentment en un termini d'1 any i, com a màxim cada 2 anys.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 29. Infraccions disciplinàries:
1. Són infraccions molt greus:
c) L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.

Al meu entendre, el no treure les places pressupostades i ocupades són "acords" il·legals que causen perjudici a l'administració, és innombrable el nombre de sentències que acaben amb indemnitzacions per haver comès frau de llei en la contractació, quan es tracta de contractes laborals que no haurien de tenir-la.
Als ciutadans, perquè no tenen cap possibilitat d'accedir a una ocupació pública.

La millor opció és que els serveis de transparència, d'oficines antifrau i tot el conglomerat de quiosquets de control desapareguin, total no serveixen, així almenys s'estalviaria una despesa supèrflua que serviria per a pagar les indemnitzacions derivades del frau laboral."

El dia 11 del mateix mes d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

Com el dia 18 d'octubre encara no havíem rebut resposta, es va enviar un recordatori.

Fins al dia d’avui, 27 d’octubre de 2021, no hem rebut cap resposta.

El dia 16 de novembre ens va arribar finalment la contestació, i en aquesta ens diuen que hi ha la previsió que durant el primer trimestre del pròxim any 2022 es dugui a terme un concurs de trasllats de personal laboral, però que encara s'està redactant i negociant les bases.


38/2021

El passat dia 7 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:


"Vull expressar la meva queixa amb relació a la poca predisposició d'algunes conselleries i departaments a l'hora de concedir teletreball. Crec que hauria de ser un aspecte relacionat amb les funcions del lloc (de si són susceptibles de dur-se a terme en la modalitat de teletreball), que hauria d'especificar-se a les relacions de llocs de treball (RLT) de cada conselleria i no dependre d'informes favorables de superiors. La conciliació hauria d'estar per damunt de l'opinió personal favorable o desfavorable dels caps, sempre que el lloc ho permeti."


El dia 11 del mateix mes d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

Com el dia 18 d'octubre encara no havíem rebut resposta, es va enviar un recordatori.

El dia 25 d'octubre ens va arribar la resposta sobre aquesta queixa/suggeriment, no des del departament de Personal sinó des del servei de Gestió de Personal Funcionari, que pertany al dit departament.

En la seva resposta ens informen que el Departament Jurídic de la direcció general de Funció Pública està tramitant un nou decret pel qual es regula el teletreball.

Indiquen que en l'esborrany d'aquest decret es preveu que la relació de lloc de feina identifiqui quins llocs són susceptibles de ser acomplits mitjançant el teletreball.


Es pot trobar més informació sobre el teletreball en la queixa/suggeriment número 37/2021, que es referia també a la mateixa qüestió i que conté la resposta del Departament Jurídic de la direcció general de Funció Pública.


37/2021

El passat dia 19 d'octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Com sembla que s'està modificant el decret de teletreball, faig arribar les meves propostes amb relació al teletreball:

- Els caps de servei puguin fer teletreball, independentment si tenen superior jeràrquic o no. Podria plantejar-se que els que no tenen superior jeràrquic puguin fer un sol dia de TT a la setmana, és important tenir un dia per poder dedicar a fer informes, plans d'actuació, avaluació... en un entorn de concentració, impossible fer-ho a l'oficina sense patir interrupcions constants.

- Aprendre de l'experiència del teletreball covid, ha que quedat palès que la feina surt igual, a més cal tenir en compte que el que fa feina a l'oficina fa feina a casa, i el que no en fa, no en fa ni a casa ni a l'oficina.

- Si hi ha llocs de feina que no puguin fer teletreball (que haurien de ser els mínims) o aquells que se'ls hi denegui la sol·licitud de TT, se'ls hauria de donar un complement de presencialitat a la nòmina, ja que venir a fer feina a l'oficina cada dia suposa uns greuges comparatius respecte als companys que fan teletreball, fer feina sempre en modalitat presencial suposa:

+Més despeses de desplaçament al lloc de treball (benzina, transport públic, manteniment automòbil...)

+Més dedicació de temps (les persones que fan TT guanyen en temps, avui en dia importantíssim!)

+Cal fer servir més vacances i P7 per poder fer gestions personals/domèstiques per les quals no hi ha permisos, en canvi les persones que fan teletreball solen fer coincidir els dies de teletreball per fer gestions domèstiques o personals (com per exemple: que hi vagi el fontaner a fer reparació, gestions del banc, no haver de pagar la matinera a l'escola etc...)

+Més incomoditats que poden afectar el benestar en general (com per exemple: patir retencions cada matí, cercar aparcament, més probabilitats de patir un accident in itinere...)

- A més, ampliar la implantació del teletreball a la CAIB suposaria contribuir a la sostenibilitat i protecció del medi ambient de les nostres illes."

L'endemà, 20 d'octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa als serveis de Gestió de Personal Funcionari i de Gestió de Personal Laboral i Acció Social, tots dos del Departament de Personal de la direcció general de Funció Pública.

El mateix dia 20 i el 21, respectivament, vàrem rebre la seva resposta, i en ambdós casos ens indicaven que era més apropiat enviar aquest suggeriment/queixa al Departament Jurídic de la mateixa direcció general de Funció Pública.

Així ho vàrem fer aquest dia 21 d'octubre, quan remetérem aquest suggeriment/queixa al Servei Jurídic de la direcció general de Funció Pública. Ens varen respondre de manera immediata el mateix dia 21.

En la seva resposta ens indiquen que el projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es tramita de conformitat a la Llei 1/2019, del Govern de les Illes Balears.

Comuniquen que el tràmit d'informació pública i d'al·legacions dels ciutadans en relació amb aquest decret ja es va dur a terme, a la pàgina http://participaciociutadana.caib.es, entre el 18 de febrer i l'11 de març d'aquest any 2021, registrant-se fins a 391 visites al projecte normatiu. Afegeixen que 21 ciutadans varen realitzar aportacions al projecte, essent objecte de consideració per part de l'Administració.

També ens informes que la fase de participació ciutadana ja s'ha realitzat i que el projecte es troba en fase de negociació amb els representants dels treballadors.

Els tràmits següents seran sotmetre el projecte als informes de la Comissió de Personal, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Consell Consultiu de les Illes Balears.

Informen que es pot consultar l'estat de la tramitació a aquesta direcció: http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/projecte_de_decret_de_teletrebal/

Indiquen que la pàgina ja està en procés d'actualització i que estarà disponible al més aviat possible.


36/2021

El passat dia 13 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Per treballar a la Conselleria de Medi Ambient i Territori has de fer apnea, o bé respirar el fum dels altres. A l'entrada per la carretera de Sóller hi ha gent fumant a totes hores, de manera que és impossible entrar-hi o sortir-ne sense passar pel mig del nigul tòxic. Al carreró de la part del darrere, la gent que surt contínuament a fumar fa impossible tenir les finestres obertes, almanco si no vols inhalar nicotina i quitrà. Com a conselleria de Medi Ambient, no deixa d'esser sorprenent, tot i que és evident i clamorós. Hi ha alts càrrecs que fumen, però els qui no ho volem fer tenim dret a un lloc de feina saludable, crec.”

L’endemà, 14 d’octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

Com no havíem rebut resposta, el dia 18 d’octubre vàrem enviar un recordatori, i el dia 20 ens va arribar la seva resposta, en la qual ens indicaven que s’havia fet un escrit al personal recordant la prohibició de fumar a les zones comunitàries de l’edifici.


35/2021

El passat dia 7 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Hi ha personal a la conselleria de Medi Ambient i Territori i a la de Funció Pública que quan arriba a l'edifici amb cotxe entra a fitxar i després se va a aparcar. A la sortida fan l'acció a la inversa; van a cercar el cotxe per després passar per davant de la porta a fitxar.
Me consta que també se fa a altres conselleries.
Crec que és una imatge molt dolenta del treballador públic que no representa el conjunt, però estigmatitza el col.lectiu, i per això s'hauria de posar remei.”

L’endemà, 8 d’octubre, vàrem trametre aquest suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori i també a la Unitat de Recursos Humans pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Com no havíem rebut resposta, el dia 18 d’octubre vàrem enviar un recordatori, i el dia 20 ens va arribar la resposta del Departament de Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori. Comenten que s’ha fet un escrit al personal recordant la instrucció de compliment de l’horari.

Fins avui, dia 21 d’octubre de 2021, no hi ha hagut resposta per part de la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

El dia 2 de novembre ens va arribar la resposta de la Unitat de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Ens comenten en la mateixa que han tramès el suggeriment/queixa al departament afectat de la conselleria.

El dia 10 de novembre de 2021 ens va arribar la contestació des de la direcció general de Funció Pública.

En aquesta resposta ens indiquen que els criteris sobre el control d’entrades i sortides, del compliment de l’horari i de les justificacions de les absències estan fixats a la Instrucció 1/2017, segons la qual els òrgans responsables del control són els secretaris generals o els òrgans equivalents dels ens del sector públic instrumental.

Així mateix, ens informen que referent al personal de la direcció general de Funció Pública, les conductes descrites a la queixa/suggeriment presentada no els afecten perquè realitzen el marcatge amb el seu ordinador personal.

Referent a la conselleria de Medi Ambient, comuniquen que han remès la queixa/suggeriment a la Secretaria General perquè es facin les comprovacions que siguin oportunes i, si escau, s’adoptin les mesures correctores pertinents per assegurar el compliment efectiu de la jornada laboral.


34/2021

El passat dia 13 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a l’ús de les mascaretes en la seu de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. La persona que presenta la queixa indica que molts treballadors no la duen posada en el seu lloc de feina, i considera convenient que es recordi una vegada més l’obligació de dur mascareta en els espais de feina tancats.

El mateix dia 13 vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació i Formació Professional i el mateix dia ens varen respondre que farien un recordatori a tot el personal sobre l’obligatorietat de dur la mascareta en els espais comuns i els llocs de feina tancats.


33/2021

El passat dia 7 d’octubre de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a l'ús de la mascareta a la direcció general de Treball i Salut Laboral. La persona que presenta la queixa/suggeriment explica que hi ha molts treballadors que no la duen o que la porten baixada a la barbeta, sense que els importi tossir sense ella. Considera que és una manca de respecte caps als altres companys.

El mateix dia 7 vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Departament de Serveis Comuns de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Ens va arribar la resposta l'endemà, dia 8 d’octubre, i en aquesta ens indicaven que ja havien rebut queixes sobre el mateix tema i que com a resposta es va enviar un correu massiu on es recordava que als espais compartits, zones compartits, zones comuns, etc. és obligatori l'ús de les mascaretes.

A més, ens comunicaven que no era el primer correu que remetien respecte a aquesta qüestió, i que, de fet, el dia 4 del mateix mes havien enviat un altre correu massiu amb l’Acord del Consell de Govern sobre aquest tema publicat al Boib.

El dia 11, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació vàrem respondre donant les gràcies per la ràpida resposta i vàrem proposar com a possible mesura addicional posar cartells recordant l’obligatorietat de la mascareta.


32/2021

El passat dia 16 de juny de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent a la possibilitat de modificar les aplicacions del Rolsac i dels Microsites de tal manera que les pàgines web de les diferents direccions generals, ens públics, serveis, etc. indiquin el DIR3 i l’adreça de correu electrònic recomanada per rebre les notificacions tipus Valib, Notib, Notifica, Sir… També suggereix que el lloc adequat per posar aquesta informació és a baix de la pàgina, juntament amb el correu electrònic, telèfon…

El mateix dia varem enviar aquest suggeriment al Servei de Sistemes d'Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Com no varem rebre resposta, el dia 23 de juny varem enviar un recordatori de la queixa/suggeriment rebuda.

Aquest mateix dia, 23 de juny de 2021, ens varen respondre per demanar-nos si podiem enviar la queixa/suggeriment a una nova direcció de correu electrònic, i així ho varem fer uns dies més tard, el dia 29 de juny.

A data d’avui, 5 de juliol de 2021, encara no hem rebut cap resposta més.


31/2021

El passat dia 1 de juny de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“En el Palma Arena s’han llevat les màquines de cafè, begudes i menjar que hi havia. Segons pareix, és per una llei que ha entrat en vigor recentment.

Pareix que el motiu té a veure amb el medi ambient. Però no fa falta ser massa intel·ligent per saber que existeixen altres mesures de més eficàcia, i que a més s’ha de tenir en compte la proporcionalitat de les mesures que es prenen.

La qüestió és que si ara vull prendre qualque cosa, he d’anar a un bar. O sigui, que abans anava a la màquina i tornava en qüestió d’un minut. Ara he d’anar fins el bar i no només du més temps sinó que a més he de gastar més doblers, perque el bar es més car que la màquina. Ja imagin que polítics i semblants no tenen problemes monetaris, però no tots som tan privilegiats, i per jo tot cèntim d’euro conta.

Deixant de banda que, ja que m’obliguen a anar al bar, me quedaré una estoneta per allà llegint el diari o mirant el paisatge.

Veient com a l’ Administració els seus treballadors l’importen un rave, la motivació cau en picat. Si decideix no anar al bar, i he d’ tantes hores sense prendre res també caurà el rendiment i l’efectivitat. No sé, pèrdua d’expedients, errors d’embalum que invalidin el document en qüestió… aquest tipus de coses.

Sol·licit que es derogui aquesta part absurda de la norma en qüestió. O al menys no fer cas d’ella. No seria la primera llei que la mateixa Administració es passi la llei pel folre.”

El dia 10 de juny varem enviar aquesta queixa/suggeriment a la Fundació per a l’Esport Balear, a la qual pertany l’edifici del Velòdrom Illes Balears.

A falta de resposta, el dia 17 de juny es va enviar un recordatori a la Fundació de la queixa/suggeriment, però a dia d’avui, dia 22 de juny de 2021, a la Bústia de Qualitat i Avaluació no hem rebut cap contestació.

El dia 28 de juny de 2021 varem rebre una comunicació de la Fundació per a l’Esport Balear on acusen rebut de la queixa/suggeriment i comenten que respondran properament.

El dia 6 de juliol de 2021 va arribar finalment la resposta de la Fundació per a l’Esport Balear. Expliquen que el contracte d'instal·lació i explotació de màquines de subministrament de begudes i menjars era vigent fins al mes de febrer de 2021, amb possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més, però que l’empresa adjudicatària va renunciar a aquesta, i és per això pel que es van retirar les màquines. Afegeixen que en l’actualitat s'està en procés de tramitar un nou contracte.


30/2021

El passat dia 28 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Una vegada més em trob que hi ha procediments que no es poden fer amb arxius digitals. En aquest cas a UGE ens demanen el document comptable per subvencions menors de 30.000€ físicament, en paper, per que així li reclamen a Intermediació.

Ho podria entendre (que no justificar ni acceptar) de qualque servei amb persones a punt de jubilar, però és Intervenció, cabdal al funcionament de la CAIB.

No entenc què és lo que passa, per què ho fan i perquè se lis permet fer-ho. Per descomptat està clar que tenen l'obligació legal d'avançar cap a l'Administració digital.

M'ho podeu aclarir?”

El mateix dia, 28 de maig, varem enviar la queixa/suggeriment al Servei de Fiscalització Prèvia de la Intervenció Delegada de Consell de Govern.

Com a data 7 de juny encara no haviem rebut cap resposta, varem enviar un recordatori. El dia 9 de juny ens varen comunicar telefònicament que estaven recopilant informació i que contestarien pròximament.

I efectivament el dia següent, 10 de juny de 2021, ens va arribar la resposta a la Bústia de Qualitat. En aquesta, ens volen informar que Intervenció fa feina per implementar l’administració digital. En aquest sentit, està en fase d’execució un contracte per a l’implantació integral, suport i manteniment d'un gestor electrònic d'expedients de contractació, convenis, patrimoni i altres expedients de despesa, alineat plenament amb els requisits de l'administració electrònica, integrat amb SAP i que proporcionarà una plataforma de licitació pròpia i eines específiques per al registre de contractes i la central de contractació.

Referent als expedients que queden fora del gestor electrònic, com per exemple les subvencions, i la fiscalització de les despeses en altres fases d'execució, s'està estudiant la manera d'avançar cap a una administració electrònica, però que actualment encara no es disposa de dates concretes per a la consecució d'aquest objectiu.


29/2021

El passat dia 12 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Sol·licit la immediata aplicació de la LLEI 8/2019 DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS DE LES ILLES BALEARS en les Administraciones públiques i molt especialment la supressió de totes les màquinas vènding de begudess en envasos d'un sol ús, així com les màquinas de café amb tassons i removedors d'un sol ús, i les que funcionon amb càpsul·les, a més de tots els preceptes que marca la llei.

Les instal·lacions públiques estan incomplint la seva pròpia llei que va entrar en vigor el 20 de març passat.

Instal•lacions públiques han de complir les obligacions de la Llei

Aquelles en les quals s’ubiquin activitats o serveis desenvolupats per les administracions i ens públics, de forma directa o indirecta (mitjançant contracte o concessió):

Aeroports

Ports

Estacions d’autobús

Estacions de tren i metro

Hospitals

Centres de salut

Universitat

Centres de FP

Instituts/Col•legis

Escoletes

Biblioteques

Espais pertanyents al Govern estatal i ministeris (Seguretat Social, Hisenda, Correus, Tràfic, Jutjats, etc.)

Govern Balear i Conselleries

Consells Insulars

Ajuntaments i altres espais municipals

Empreses, Fundacions i Concessionàries públiques

Albergs

Residències

Centres ocupacionals

Centres penitenciaris

Cultura i Esports

Centres esportius

Teatres

Museus

Casals

1 Productes de neteja Article 22.4 A partir del 20 de març de 2021 és obligatori l’ús de productes de neteja naturals (vinagre, sabó natural, llimona, alcohol etílic, glicerina, etc.) i/o ecològics amb certificació (ecolabel, ecocert, nordic swan ecolabel, etc.) als contractes o compres públiques, sempre que existeixin productes d’aquestes característiques en el mercat. Més idees per promoure una neteja sostenible:- Prioritzar la compra de productes de neteja locals, i, si és possible, arribar a acords amb els productors per a la reutilització dels envasos. - Utilitzar productes de neteja concentrats, ja que suposen un estalvi econòmic i d’envasos.- Tenir en compte els suggeriments anteriors en la contractació pública.

2 Separació de residus en origen Article 29 A partir del 22 de febrer de 2019 Tot establiment, públic o privat, ha d’establir la separació* en origen dels següents materials i fraccions de residus: paper i cartró, metall plàstic, vidre, podes, tèxtil, matèria orgànica,olis vegetals, aparells elèctrics i electrònics construcció i demolició,voluminosos, perillosos d’origen domèstics. Aquesta obligació de separació s’ha de preveure necessàriament en els contractes de manteniment i neteja. La fracció orgànica s’ha de dipositar dins bosses compostables certificades. Existeixen bosses compostables de gran capacitat: 50, 70, 100 litres, etc.

3 Begudes Article 25 A partir del 20 de març de 2021

Aigua

S’han d’instal•lar fonts d’aigua potable o, alternativament, subministrar aigua en envasos reutilitzables. Als centres sanitaris (hospitals, centres d’atenció primària, etc.) i educatius es permet, alternativament, la comercialització d’aigua en envasos d’un sol ús. En cas que s’hagin de dispensar tassons, aquests hauran de ser preferentment reutilitzables o, subsidiàriament, compostables.

Envasos d’un sol ús

No es pot distribuir cap tipus de beguda en envasos d’un sol ús (botelles de plàstic, brics, llaunes, botelles de vidre no reutilitzables, tassons d’un sol ús, etc.). Queden incloses en aquesta obligació cafeteries, restaurants i altres similars que duguin a terme la seva activitat en aquests espais. Tampoc es podran distribuir mitjançant màquines expenedores o vending. Aquests establiments també queden subjectes a les regulacions de la Llei 8/2019 que afecten el sector HORECA. Així, per garantir el compliment de les noves obligacions, es recomana consultar l’apartat d’informació complementària i/o la guia interpretativa corresponent. Alternatives pel servei de begudes:- Utilitzar barrils, dispensadors, tassons i botelles de vidre reutilitzables (una vegada utilitzades s’han d’emmagatzemar i tornar a la distribuïdora per a la seva reutilització) o altres formats emplenables.- Per a les begudes per endur, es pot habilitar un sistema de dipòsit i retorn de tassons o donar la possibilitat al client de dur el seu propi recipient.

Als esdeveniments en els quals participi l’administració (inclosos els esportius) s’haurà de: Servir begudes en envasos reutilitzables (barrils, dispensadors, botelles de vidre, tassons reutilitzables, etc.). Garantir l’accés a l’aigua sense envasar (apta per al consum humà) o en envasos reutilitzables. Implantar un sistema de dipòsit i retorn d’envasos i tassons per evitar el seu abandonament o gestió incorrecta.

Educació i sensibilització

Article 8

Article 8 a-g

S’ha d’informar i conscienciar a la ciutadania sobre les conseqüències negatives de la generació de residus per al medi ambient, la importància de la prevenció de residus o la correcta separació d’aquests, entre altres aspectes contemplats en aquest article.

Article 8 h

S’ha de preveure als contractes de recollida i/o tractament de residus un 1% per a dur a terme mesures de formació i sensibilització, que haurà d’efectuar l’adjudicatari.

Article 8 i

S’han de promoure cursos de formació i especialització per al personal de l’administració”

El dia 18 de maig vàrem enviar aquesta queixa/suggeriment als serveis o departaments competents en assumptes generals de totes les conselleries, i també al Servei de Residus i sòls contaminants.

El mateix dia, en conversació telefònica, des de la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ens vàren confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i ens vàren dir que compleixen amb la normativa.

El dia 25 de maig ens va arribar la resposta de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Vàren confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i exposen que ja han pres mesures per a una solució progressiva de l’assumpte. Expliquen que s’han eliminat els tassons de plàstic i s’han instal·lat fonts. Que les màquines de venga automàtica que encara funcionen és perquè estan pendents de la finalització de la concessió administrativa. També s’han posat cubs grocs i blaus per al reciclatge d’envassos i cartró. A més, s’han penjat cartells informatius i referent als productos de neteja, aquests són els inclosos a l’acord marc de neteja de locals de la Caib.

Com encara mancaven moltes respostes, el mateix dia 25 de maig vàrem enviar un recordatori a tots aquells que no havien respost al primer enviament de la queixa/suggeriment. Vàrem rebre resposta immediata, el mateix dia 25, des de la conselleria de Medi Ambient i Territori que ens diuen que compleixen escrupulosament amb la llei. També el mateix dia ens comuniquen des de la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat que estan estudiant les mesures a proposar.

El dia següent, 26 de maig, va arribar la resposta de la conselleria d’Educació i Formació Professional. Ens confirmen la recepció de la queixa/suggeriment i que l’han traslladada a la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres, ja que aquests tipus de màquines es poden trobar als centres.

També el mateix dia 26 de maig contestaren de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. A més de confirmar la recepció de la queixa/suggeriment, expliquen que estan fent feina per adaptar-se i que també l’han reenviat a les entitats depenents de la conselleria perquè també aquestes prenguin les mesures oportunes.

La resposta de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball va arribar el dia 27 de maig. Primer ens fan saber que la seva resposta és en relació només a l’edifici del carrer Montenegro, 5, ja que la resta d’edificis emprats per la seva conselleria o bé són gestionats per altra conselleria o bé pels serveis generals de diverses empreses públiques. Pel que fa a l’edifici del carrer Montenegro expliquen que els productes de neteja emprats són els esmentats a la queixa/suggeriment, en aplicació de la normativa de la Caib en matèria de contractació. També ens volen fer saber que la majoria de les qüestions esmentades ja es compleixen no només com a resultat de la normativa de la Caib sinó també per les ordenances de l’Ajuntament de Palma.

En darrer lloc, comenten en relació a les begudes que a l’edifici ja fa anys que no hi ha màquines vènding, i que des de l’any 2010 no hi ha tassons a les fonts d’aigua. Que es fan servir tassons de vidre o que cada funcionari té el seu tassó.

A dia d’avui, 28 de maig de 2021, encara no hem rebut contestació de les conselleries d’Hisenda i Relacions Exteriors; d’Afers Socials i Esports; de Salut i Consum: i de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Tampoc hem rebut resposta del Servei de Residus i sòls contaminants.

El dia 31 de maig de 2021 va arribar la resposta de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Indiquen primer de tot que la seva resposta es refereix a l’edifici al carrer de l'Uruguai s/n (Velòdrom I.B), ja que la resta d'edificis emprats per la conselleria són gestionats majoritàriament per altres conselleries.

Referent al servei de neteja, es fa ús dels productes de neteja establerts a la normativa de la Caib en matèria de contractació, l’Acord Marc CC 1/2019 per a la contractació centralitzada, prèvia homologació, del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, de les dependències, edificis i instal·lacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i d'altres organismes i administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

En referència al subministrament de paper, el plec de clàusules administratives particulars de l'Acord Marc CC 1/2016 per a la contractació centralitzada del subministrament de paper per impressió i escriptura estableix també per a l’adjudicació una sèrie de criteris mediambientals.

Pel que fa a les begudes, s’han retirat les màquines "vending" i ja fa temps que a les fonts d'aigua no hi ha tassons. Per a les reunions, s'usen gerres i tassons de vidre.

Per últim, indiquen als edificis de la conselleria hi ha contenidors de recollida i reciclatge de paper.

El dia 28 de juny va arribar la resposta de la conselleria de Mobilitat i Habitatge. Expliquen que la Direcció General de Transport Marítim i Aeri està ubicada a un edifici gestionat per una altra conselleria, però pel que fa als edificis gestionats per ells mateixos s’han pres les següents mesures:

1. Referent als productes de neteja, els contractes marc ja preveuen l'ús de productes respectuosos amb el medi ambient, però que també s’ha de tenir en compte que a causa de la pandèmia de la Covid 19, des de la Direcció General de Funció Pública es va donar una instrucció on s'assenyala que "la neteja de les superfícies de treball ha s'extremar-se, i s'ha de fer ús d'un desinfectant que contengui lleixiu en dilució 1:100 (1 part de lleixiu i 99 parts d'aigua)", i que així ho fan a la conselleria des de llavors una vegada al dia.

2.Pel que fa a la separació de residus ens comuniquen que a totes les seus de la conselleria hi ha baldes per a cada tipus de residus que es dipositen als contenidors específics.

3. En el tema de les begudes s'ha retirat una màquina expenedora de begudes mentres que la màquina de cafè només funciona amb tassons dels usuaris (al igual que fan les fonts d'aigua des de fa temps). A les reunions cada participant té un tassó de vidre davant seu i hi ha pitxers amb aigua.

A més de tot això, ens informen que varen trametre la queixa/suggeriment als ens depenents de la conselleria per tal que adoptassin les mesures adients.

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) informa que dins el contracte de neteja basat en l'acord marc del Govern, els productes compleixen els requisits i són ecològics (certificació Ecolabel). Que tenen diferents contenidors per als residus i que al menjador de personal tenen un de cada (paper i cartró, metall i plàstic, vidre, orgànic) i també repartits per l'oficina n'hi ha més de paper i cartró. Així mateix, les fonts d'aigua no dispensen tassons.


28/2021

El passat dia 17 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Volia fer el tràmit telemàtic per inscriure'm a les proves de català de la Direcció General de Política Lingüística i, atès a problemes tècnics aliens a dita unitat orgànica (segons el que consta a l'avís publicat a la pàgina web), no m'ha estat possible fer-ho així i ho he hagut de fer presencialment.

Tot i que, com a persona física, no m'ha impedit fer la gestió, consider que si es vol reduir l'ús del paper a l'Administració i en tots els àmbits en general, s'haurien d'establir mecanismes per tal de reforçar i facilitar la presentació electrònica de documentació i evitar incidències com aquesta.”

El dia 18 de maig vàrem respondre a la persona que l’havia presentada que ens pareixia que es tractava d’una queixa/suggeriment d’àmbit molt general, i que no sabíem quin servei podia ser el competent per contestar. Li vàrem demanar si podia especificar més la queixa o que també el que es podia fer era enviar la queixa/suggeriment al Servei d’Atenció a la Ciutadania ja no com a treballador de la Caib sinó com a persona usuària. La persona que havia presentat la queixa va optar per aquesta darrera opció.


27/2021

El passat dia 6 de maig de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui m’ha arrribat a la meva taula un munt de papers registrats mitjançant la Carpeta Ciutadana. Eren papers físics. En ple segle XXI.

Comentant-ho amb l’encarregada del Registre del SOIB, pareix ser que l’arriba un correu electrònic a la Secretaria personal de la directora del SOIB, que se’l passa a ella (Registre), que té que imprimir-ho per a poder registrar-ho d’entrada. I ella ho ens passa tot imprès.

L’he demanat que el registre amb el segell de registre d’entrada ho escanegi i m’ho enviï per correu juntament amb el correu que reb de la Secretaria i diu que el seu escàner no funciona correctament. Encara més, que només escaneja documents d’un en un. En el registre, on existeix l’obligació legal d’escanejar els documents que se’ls entreguen.

Els papers que m’han arribat els haurè d’escanejar i, una vegada reenviats a la persona encarregada de cada assumpte, destrossaré els paperss en una trituradora de paper. Fa anys que intent que la expressió "Administració electrònica" tengui cert sentit. Entre altres coses cap de les nostres convocatòries vigents té ja documentació física, no n’hi ha un lloc on arxivar papers, s’extraviarien.

CONCLUSIONS:

La Carpeta ciutadana no funciona com hauria i/o no s’està utilitzant per al que s’hauria. No s’ha d’utilizar com un Registre d’entrada. Totes les administracions de la CAIB haurien de tenir prohibit utilitzarla per a això (un dels papers que m’han arribat és del Consell Insular de Mallorca).

-La Secretaria de la directora del SOIB està fent una feina que no li correspon, no hauria de redistribuir documentació, sinó que l’ha de rebre (i en format digital).

-El Registre del SOIB està infradotat. Haurien de tenir un escàner no manual, sinó automàtic, com són ara totes les fotocopiadores actuals. D’ aquesta manera podria fer la seva funció: donar entrada a la documentació de la ciutadania, sense quedar-se còpia física de res.”

El dia 7 de maig de 2021 vàrem enviar la queixa/suggeriment als serveis que vàrem creure es veuen afectats per la queixa/suggeriment. Al Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció General de Modernització i Administració Digital; al Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la mateixa direcció general; i al Servei d'Assumptes Generals i Contractació del Soib.

El dia 10 de maig de 2021 ens va arribar la resposta del Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania, en la qual tracta les diverses qüestions plantejades en la queixa/suggeriment.

1. Creuen que si arriba a través de la Carpeta Ciutadana pot ser que es tracti de documentació enviada per una alta Administració cap a la Caib, fent servir la Carpeta Ciutadana erroniàment, ja que s’hauria d’haver enviat a través del seu registre electrònic, que, a la seva vegada, hauria d'estar integrat en SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres). Ja que les recepcions per aquesta via són gestionades des del Servei Jurídic d'Administració electrònica de l'Oficina d'Administració Electrònica, els posen en còpia d’aquesta resposta per a les seves possibles aportacions.

I efectivament, des de aquest Servei Jurídic d'Administració Electrònica, el dia 11 de maig, ens vàren comentar que es tractava certament de documentació enviada per una altra administració a la CAIB usant de forma errònia la Carpeta ciutadana. Diuen que hi ha algunes administracions públiques integrades dins SIR que empren les eines indicades per trametre notificacions electròniques per trametre altres escrits que no necessiten justificant de recepció i que s’haurien d’enviar per SIR. Aquesta manera de fer enviaments de documentació és irregular i així es comunica a les administracions remitents, de tal manera que la persona que descarrega les notificacions es posa en contacte telefònic amb l'Administració remitent i explica la manera correcta de fer l'enviament.

De totes maneres, indiquen que encara així hi ha administracions que ho continuen fent malament. Per evitar aquesta mala praxis, en un futur pròxim s’avisará a ajuntaments i consells insulars que es deixaran de recepcionar aquestes notificacions, que realment no ho són, amb la indicació de la manera correcta de presentar els escrits adreçats a la CAIB.

2. Respecte a la qüestió de l'escàner, s’ha de dir que cada OAMR depèn de cada secretaria general o òrgan equivalent dels ens del sector públic. El tipus d'escàner recomanat des del Servei d'atenció i informació a la ciutadania permet escanejar al manco 30 pàgines per minut. Si no funciona convé traslladar-ho als informàtics del SOIB per a que en comprin un de nou o el reparin.

3. Pel que fa a imprimir la documentació, no faria falta s’envia en format digital. Es pot registrar la documentació i enviar-la digitalment. A més, una vegada registrada, el justificant de registre es pot guardar, no és necessari imprimir-lo, i es pot adjuntar amb la resta de documentació.

4. També comenten que arran de la posada en marxa del llibre únic, es va començar per una digitalització de la documentació adreçada a la CAIB escalonada per fases. Està prevista una segona fase d'OAMRs que digitalitzaran la documentació adreçada a l'Administració autonòmica, inclosa l'oficina principal del SOIB, a les quals se les comunicarà prèviament.”


26/2021

El passat dia 16 d’abril de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació

referent al nou sistema de signatura electrònica, ja que als oficis que es signen surt el nom, el DNI i número d’usuari del Goib. La persona que presenta la queixa demana si aquesta situació podria incomplir la Llei de Protecció de Dades, i vol saber si amb aquestes dades no es pot suplantar l’identitat a les aplicacions corporatives, per exemple, o inclús, accedir al perfil propi en el portal del personal.

El dia 20 del mateix mes d’abril, vàrem enviar aquest suggeriment/queixa al Servei de Seguretat de l'Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i a la Delegació de Protecció de Dades.

El dia 29 d’abril ens varen respondre des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, resposta que resumim a continuació:

Referent a la signatura electrònica, comenten que el certificat d’Empleat Públic emprat per això, sigui quin sigui el sistema, incorpora el DNI, ja que és un requisit identificatiu dels certificats de Persona Física (com es el cas del d’Empleat Públic), segons la llei 6/2021, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, i, a més, així es defineix al perfil publicat pel Consell Superior d’Administració Electrònica per a aquests tipus de certificats.

Aquest ús no és contrari a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, ja que el article 6.1, lletra c), del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix que una de les raons lícites per als tractaments de dades personals és quan "el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament".

A més, la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, subordinada al RGPD, tracta aquest assumpte en la Disposició Addicional 7a, peró ho fa referint-se només a un cas molt específic, i que no és el que ens ocupa: "Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius". Finalment, l'article 43 de la Llei 40/2015, d'1 de octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, regula l'ús de la firma electrònica del personal al servei de les Administracions Públiques en els següents termes:

1. Sense perjudici del previst en els articles 38, 41 y 42, l’actuació d’una Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, quan faci servir mitjans electrònics, es realitzarà mitjançant signatura electrònica del titular de l’òrgan o empleat públic.

2. Cada Administració Pública determinarà els sistemes de signatura electrònica que ha de fer servir el seu personal, els quals podràn identificar de manera conjunta al titular del lloc de feina o càrrec i a l’Administració o òrgan en el qual presta els seus serveis. Per raons de seguretat pública els sistemes de firma electrònica podràn referir-se només al número d’identificació professional de l’empleat públic.

S’ha de tenir en compte que el cas referit a la seguretat pública és l'excepció, no la norma. Només s'empra per als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Centre Nacional d'Intel·ligència, etc., que solen emprar com a identificadors un pseudònim i el seu Número d'Identificació Professional (NIP) o equivalent.

Pel que fa a la possibilitat tècnica de suplantar la identitat d'un usuari coneixent només el seu nom, DNI i número d'usuari, indiquen que els sistemes d'informació corporatius existents empren diferents tipus d'autenticació, depenent dels requeriments del cas. El més habitual és el d'usuari i contrasenya, que, com és obvi, requereix del coneixement de la contrasenya. Per als sistemes d'informació que tenen uns requeriments de seguretat més elevats s'empra el certificat electrònic, el mateix que s'empra per a la signatura electrònica i que, per tant, conté el nom i DNI de l'usuari, però que és encara més segur perquè exigeix estar en possessió del certificat (que per als certificats d'Empleat Públic que emet la DGSAMAD, això va associat a la possessió física de la targeta criptogràfica, que, sense entrar en detalls tècnics, és bàsicament impossible de copiar), i del PIN corresponent.

Concloeixen que únicament amb la informació continguda al certificat d'Empleat Públic no és possible, mentre funcioni correctament, suplantar la identitat d'un usuari als sistemes d'informació corporatius que requereixin autenticació. Influeixen molt més les bones pràctiques, com triar una contrasenya complexa i difícil d'endevinar, no deixar-la anotada a un post-it, no utilitzar la mateixa contrasenya que a les xarxes socials, etc., que no el fet que es coneguin les dades que incorpora un certificat electrònic.

En referència a la visibilitat de la signatura, vista la resposta, i les consultes que des de la Bústia de Qualitat i Avaluació hem fet internament, pareix completament legal. És una estructura de signatura que s'empra a tot l'Estat i per a tots els certificadors de signatura electrònica. En tot cas, per a dubtes és possible dirigir-se com a ciutadà particular a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o també es pot posar una queixa al Defensor del Pueblo, ja que es tracta d'una regulació legal a nivell bàsic.


25/2021

El passat dia 19 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Bon dia, estic d’acord amb totes les queixes i suggeriments relatius a l’Administració electrònica i la falta d’eines i recursos informàtics suficients per poder funcionar electrònicament a la CAIB. No m’acaban de convèncer les respostes de la DG Modernització i Administració Digital relativa a l’espai perquè els doblers no han d’ésser excusa, i en tot cas que es facin comprovacions exhaustives de l’ús, però qui ho necessiti de veritat que ho tengui. Que un G: de tota una Conselleria la seva capacitat màxima no superi els 40 GB és un despropòsit.

Respecte a la signatura electrònica tenim un Portafirmes que no és gens operatiu, tarda molt en carregar els documents per a signar i a més és incompatible quan el document ve signat prèviament per un sistema de signatura semblant (Ex: firmat prèviament per altres Administracions).

M’agradaria saber si hi ha oficialment un sistema “núvol” de la CAIB perquè és molt necessari. O com a mínim crear un sistema semblant a gmail però propi de la CAIB. La capacitat de rebuda i d’enviament del correu electrònic és molt limitada.

Després hi ha molta rigidesa respecte a programes externs que hem d’utilitzar, per exemple, el Tribunal de Recursos Contractuals de l’Estat ens exigeix utilitzar el programa FileZilla per carregar la documentació però no va bé o és incompatible amb la CAIB; o ara l’EBAP per donar un curs semipressencial en horari dematí exigeix utilitzar ZOOM (jo sóm el docent, però perquè no me doni problemes ho he de fer des de ca meva o amb un portàtil que no tengui l’antivirus de la CAIB). I com aquestes n’hi ha més qüestions. Sense minvar la seguretat s’hauria de mirar la possibilitat d’instal•lar i que funcionin més fàcilment programes externs que qualque vegada ens poden exigir.

Respecte a les llicències (microsoft) i programari lliure (libre office), trob a faltar una major formació respecte a aquest programari lliure i així crec que s’utilitzaria més. Si l’Administració estableix com a obligatori utilitzar aquest programari lliure doncs s’hauria de formar massivament a tot el personal amb aquest programari perquè reconec que sense aquesta formació no és operatiu i la gent prefereix seguir amb el word o excel de tota la vida (també és veritat, que aquestes llicències de pagament són les que majoritàriament utilitzen les empreses amb les que nosaltres tenim contacte i després hem d’estar convertint documents d’un format a un altre perquè hi hagi comptabilitat), per tant, no sé quina és la solució correcta.

Entenc les limitacions dels recursos, tant econòmics com, sobretot, de personal a la Direcció General competent, però si aquestes queixes serveixen perquè dotin tant econòmicament com de personal la Direcció General competent benvingudes siguin.”

El dia 23 de març varem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei de Procés de Dades i Xarxa Corporativa. El dia 31 de març els varem fer un recordatori de la queixa/suggeriment enviada prèviament. No obstant, a data d’avui, 8 d’abril de 2021, encara no ens han comunicat cap resposta.


24/2021

El passat dia 18 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació.

En la mateixa, ens expliquen que en la mateixa data, 18 de març de 2021, es va informar als treballadors de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la conselleria d’Educació i Formació Professional que el següent dilluns, dia 22 de març de 2021, desapareixien els grups bimbolla, tornant a la feina presencial sense cap torn de teletreball. Indiquen que a la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 de febrer de 2021 es diu textualment que "Amb caràcter general, cada unitat orgànica ha de distribuir el personal en dos o tres torns rotatoris de treball presencial i de caràcter diari o setmanal, la composició dels quals ha de ser estable i ha de garantir l'acompliment dels serveis essencials (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11348/645774/resolucio-de-la-consellera-de-presidencia-funcio-p)

Consideren que aquesta nova mesura pot contravenir la Resolució citada, sempre que no es publiqui una nova norma que l’anul·li abans del dia 22.

A més, afegeixen que és una mesura de la qual se’ls ha informat de paraula i sense antelació, la qual cosa no permet reorganitzar la vida familiar o cercar qui pugui cuidar dels infants. Reorganitzar això és una cosa que es planifica amb temps, i no d’un dia per l’altre.

El dia següent, 19 de març de 2021, varem remetre aquesta queixa/suggeriment als serveis que varem considerar podien ser competents en aquesta matèria: el Departament de Recursos Humans de la conselleria d’Educació i Formació Professional, i els serveis de Gestió de Personal Funcionari i el de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.

El mateix dia ens varen contestar del Departament de Recursos Humans de la conselleria d’Educació i Formació Professional, resposta en la qual indicaven que demanarien informació al Departament afectat i que ens farien saber la resposta.

El dia 31 de març de 2021, des de la Bústia varem enviar un recordatori a aquest Departament per veure si tenien ja la resposta.

A data d’avui, 8 d’abril de 2021, ningú ens ha enviat cap informació al respecte.


23/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Dia 8 de febrer vaig demanar una bestreta, es va registrar i entregar el mateix dia, i a data d'avui encara no s'ha ingressat en el meu compte, no en tenc com en aquests casos que se suposa és per necessitat es torben tant en fer la tramitació, no entenc perquè serveixen les bestretes si tarden un mes i mig en fer les gestions. A Algú més li ha passat aixó?”

El mateix dia varem remetre aquesta queixa/suggeriment al Servei de Gestió de personal laboral i Acció social, del qual ens va arribar la resposta el dia 29. No obstant, aquesta resposta va ser producte d’una confusió, ja que al Servei es varen pensar que la queixa la presentava la persona que l’havia remés. El dia 31 del mateix mes de març varem contestar des de la Bústia indicant la possibilitat de que hi hagués hagut una confusió, i varem tractar d’aclarir-ho.

El dia 8 d’abril varen contestar de nou confirmant que hi havia hagut una confusió. A més, en la resposta indiquen no poden contestar a la queixa si no disposen de cap dada de l’interessat. Afegeixen que les peticions que els arriben es tramiten amb la major agilitat possible. Aconsellen a la persona que va presentar la queixa que es posi en contacte amb el Servei per estudiar el cas concret.


22/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Per motius del COVID es posen restriccions que se suposa s'han de complir per tothom, però son els mateixos que posen aquestes restriccions els que desprès les incompleixen fent reunions de DINARS de 13 persones en un lloc que ni guarden distància ni tenen espai suficient i això habitualment, per qui es fan les restriccions només per un grup determinat o per tots?”

Aquesta queixa és d’àmbit molt general i política, i no existeix cap servei a l’Administració al qual poder enviar-la. En tot cas, si es vol que hi arribi a qualque persona en particular s’hauria d’especificar a la queixa i s’hauria també de referir a qualque aspecte administratiu que ens permeti identificar l’òrgan competent i poder-li enviar així la queixa.


21/2021

El passat dia 25 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Com potser que a una mateixa Conselleria hi hagi ordenances que hi van cada dia i desprès en una Direcció General de la mateixa Conselleria fan torns amb una persona de Registre, i a la pròpia Conselleria hi ha una persona que hi va cada dia perquè la seva companya esta de baixa, entenc que a la mateixa Conselleria tothom hauria de fer el mateix horari”

Entenem que la queixa es refereix a l’aplicació desigual dels torns de teletreball. En aquest sentit, l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball (Boib núm. 161 de 17 de setembre de 2020, pàgs. 30619 a 30620), estableix en el seu punt quart que l’execució de les mesures adoptades correspon a les secretaries generals i a les gerències dels ens instrumentals.

Així mateix, en el punt 3 de l’Annex es pot llegir que “Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, han de determinar les característiques definidores d'aquests torns: composició, tipus de rotació, sistemes de control del teletreball, etc. Amb caràcter general, cada unitat orgànica ha de distribuir el personal amb dos o tres torns rotatoris de feina presencial i de caràcter diari o setmanal, la composició dels quals ha de tenir caràcter estable, i ha de garantir l'acompliment dels serveis essencials”.

I un altre punt de l’Annex és el número 6: “Els secretaris generals, juntament amb els caps d'unitat i els responsables de prevenció i de personal, establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus i donaran instruccions a les direccions generals i a les gerències del sector públic instrumental.”

Aquests dos punts es mantenen sense modificacions en la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 de febrer de 2021 per la qual es modifiquen les mesures contingudes en l’annex 1 de l’Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball (Boib núm. 31 de 4 de març de 2021, pàgs. 7351 a 7353; en aquest cas són els punts 5 i 7 de l’Annex).

Per tant, pareix que l’òrgan competent per tractar sobre aquesta queixa és la secretaria general de la conselleria afectada.

Però a la queixa presentada no s’especifica la conselleria en la qual es donen les circunstàmcies descrites a la queixa, per la qual cosa demanam a la persona o persones que varen presentar la queixa que puguin especificar de quina conselleria es tracta, i així des de la Bústia l’enviariem a la secretaria general corresponent.


20/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Amb l’accelerada desescalada del teletreball que vol dur a terme la CAIB i el confinament de reunions de convivència i d’altres quan encara estem immersos des de fa quasi dos mesos, seria necessari que hi hagués més mesures contra la COVID a les oficines del SOIB, ja que en ocasions hi ha que atendre a persones usuàries una hora i amb les finestres obertes i mampares no crec que sigui suficient. Per exemple, que els usuaris fosin obligats a entrar dins l’oficina amb mascaretes quirúrgiques o FPP2 i no s’acceptassin les de tela, així com que s’agafara la temperatura amb un termòmetre digital a tot el que entri, i una estoreta per als peus anticovid. Apart que ens haurien que proporcionar mascaretes FPP2 als treballadors.”

El dia 10 de març varem remetre la queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals del SOIB, i varem haver de fer un recordatori el día 22 del mateix mes de març.

El dia 23 de març ens varen respondre, indicant que al SOIB s’han implementat totes les mesures establertes pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals, que, evidentment, compleixen les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries.

El dia 25 de març des de la Bústia de Qualitat i Avaluació els vàrem agraïr la seva resposta, i varem demanar que, en tot cas, tinguéssin en compte el suggeriment per si en qualque moment s’han d’augmentar les mesures.


19/2021

El passat dia 19 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Som 3 funcionaris d'un registre i voldríem suggerir una millora per a tota l'administració:

Nosaltres tenim usuaris que han de fer pagaments de taxes i moltes vegades els resulta molt complicat pagar la taxa del model 046 de forma correcta i això fa que ells tinguin una percepció negativa de l'administració i a nosaltres ens ralentitza la gestió dels tràmits perquè els hem d'explicar i guiar per fer el pagament.

La proposta és que allà on hagi usuaris que tinguin que fer pagaments de taxes i sigui recurrent que acudeixin a l'administració en busca d'ajuda, s'instal·lin aparells de datàfons per a que els pagaments siguin el més fàcil i ràpid possible.

La UDIT ens consta que ja tenen aquest sistema des de fa molts d'anys i ajuntaments com el de Palma també.”

El dia 23 de març de 2021, des de la Bústia varem remetre aquesta queixa/suggeriment als serveis que varem creure eren els competentes en aquest tema: el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania de la conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; i de la conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, a la Intervenció Adjunta de Comptabilitat i al Servei de Gestió Financera.

El dia 26 de març ens varen respondre des del Departament de Tresoreria. Primer de tot, indiquen que procedeixen a analitzar la viabilitat d’aquest suggeriment, així com les alternatives tècniques per millorar l’atenció al ciutadà i facilitar també la feina de registre. Expliquen que la possible solució s’haurà de tractar amb l’ATIB, com a responsable de la recaptació, i també amb la Intervenció General, per a la correcta aplicació de l’ingrés en comptabilitat.

Així mateix, ens proposaven notificar als tres companys de registre la possibilitat de tenir un contacte directe amb ells per entendre millor les circumstàncies de cada cas i poder així trobar la solució tècnica més adequeda.

Coneixen el cas de la UDIT, i també l’ús de TPV, autoritzats des de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, en oficines d’altres serveis. No obstant, l’alternativa podria variar, depenent dels casos.

Per últim, agraeixen les aportacions i la voluntat de col·laboració.

El dia 29 del mateix mes de març, des de la Bústia varem agraïr la resposta i els varem comunicar que nosaltres no sabem de qui es tracta ni de la conselleria a que pertanyen els companys que han presentat el suggeriment, atès que la varen presentar de manera anònima. No obstant, des de aquí els animam a que ens donin més informació o es comuniquin directament amb el Departament de Tresoreria.

El mateix dia ens contesten que seria de gran ajuda poder parlar directament amb aquestes persones, però que en qualsevol cas tractaran de continuar avançant en l’anàlisi de les alternatives.

Des del Departament de Tesoreria, el dia 7 d’abril ens arriba un correu electrònic on ens comuniquen que un dels companys de registre que va instar el suggeriment es va posar en contacte telefònic amb ells, i que els va avançar les circumstàncies que varen provocar la consulta, i que els enviaria un correu explicant exactament les circumstàncies per a què des del Departament de Tresoreria puguin fer la valoració tècnica adequada.

També el mateix dia, 7 d’abril, va arribar la resposta del Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, en quant competents en la coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registre. En la mateixa, s’ofereixen a col·laborar en la implantació de qualsevol nova funcionalitat quan s'hagi analitzat la seva viabilitat des de tots els àmbits a tenir en compte.


17/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“augmentar la capacitat d'emmagatzematge del correu. ja que necessitem guaradar correus de fins a dos o tres anys enrera per les caracteristiques de la nostra feina.”

El mateix dia 10 varem enviar aquesta queixa/suggeriment al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital.

Ens varen respondre que ja havien contestat a aquest tema en altres ocasions. I, efectivament, el mateix dia 10 des del Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa ens havia arribat una resposta respecte a altres queixes/suggeriments, i entre elles, també n’hi havia que es referien al tema de l’espai, tant al correu com a les unitats G i H.

El que deien en aquesta resposta és que l’espai es pot ampliar via petició del responsable de la direcció general corresponent. Afirmen en la seva resposta que des de la DGSAMAD no es posen impediments de cap tipus per augmentar les quotes en funció de les necessitats, sempre que estiguin mínimament justificades.


16/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“A la quarta planta no hi ha cap contenidor groc per envasos. (Desconec a les altres). Si que en tenim per paper i cartró. Però seria interessant a més tenir-ne d'envasos. Ara mateix o ens ho hem de dur a casa, o van a les papereres que deu ser rebuig. ”

La persona interessada ens va comunicar posteriorment que es referia a l'edifici de la Conselleria d'Educació al carrer del Ter,16, 07009 Palma.

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Assumptes Generals de la conselleria d’Educació i Formació. El mateix dia ens va arribar la seva resposta on indiquen que la raó per la qual no tenen contenidor per a envasos és perquè el servei no genera aquests tipus de residus.

El dia següent, 11 de març, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació, després d’agraïr la seva ràpida resposta, els varem explicar que no sabíem quines eren les característiques pròpies del lloc o de la zona de feina, però que demanavem que es tingués en compte la possibilitat de que sí que es generassin aquests tipus de residus, i que era possible que a la Secretaria General no fossin conscients o no s’haguéssin assabentat de la seva existència.

I que, de fet, aquesta es la principal utilitat de la Bústia de Qualitat i Avaluació, la de detectar necessitats o problemes que fins ara no s’haguéssin tingut en compte. Des de la Bústia entenem que és normal que os es faci feina la gent compri menjar preparat, utilitzi botelles d'aigua, llaunes de begudes, etc., i que per tant es generin envasos, i que, per la seva part, els treballadors considerin que s'han de reciclar, i que per favor ho tinguéssin en compte, ja que l’objectiu últim de tots és el de millorar els nostres serveis i la situació del nostre personal.


15/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“A la conselleria de Medi Ambient i Territori el paper higiènic utilitzat en els serveis sol ser d’una capa, molt fi, es romp amb facilitat i, en moltes ocasions, no compleix amb els estàndards necessaris per netejar-se. Així ho han pogut constatar, al menys, varis empleats d’aquesta conselleria, els quals no estan satisfets amb la qualitat del mateix. Per això, podria ser necessari un canvi en el tipus de paper higiènic utilitzat pels empleats d’aquesta conselleria, que fos una capa més gruixada o que fos de dues capes.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Departament de Secretaria General, pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

El dia 17 varem haver d’enviar un recordatori. El mateix dia ens varen respondre que es pensaven que ja ens envien contestat i indiquen en la seva resposta que el mateix dia que varen rebre la queixa/suggeriment ja varen canviar el paper i que havia estat una errada a l'stock.


14/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació.

Es refereix a que a l’edifici situat en el carrer Gremi Corredors, 10, de Son Rossinyol, edifici on es troben l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i la conselleria de Medi Ambient i Territori, els fumadors es concentren just a l’entrada, perjudicant així el benestar i la salut de la gent que fa feina a l’edifici, ja que és un lloc de pas. Suggereix la prohibició de fumar en aquesta zona per evitar l’acumulació de fum de tabac durant la duració de tota la jornada laboral.

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió Administrativa i Econòmica de l’Ebap, que pertany a la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i també al Departament de Secretaria General, pertanyent a la Secretaria General de la conselleria de Medi Ambient i Territori.

El mateix dia, 10 de març, varen contestar des de l’Ebap indicant que posarien uns cartells informatius.

En el cas de la conselleria de Medi Ambient, el dia 17 varem enviar un recordatori. El mateix dia ens varen respondre que es pensaven que ja ens envien contestat. Indiquen en la seva resposta que varen fer un escrit al personal recordant la norma de no fumar.


13/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“La meva queixa tracta sobre els nous sistema de registre de documents: VALID i NOTIB

Resulta que m'he assabentat per uns cartells, penjats a un taulell de la Conselleria, que no es pot emprar el Registre per enviar documentació internament dins el GOIB.

Atès la transcendència d'aquest canvi, no trob de rebut que no s'hagi comunicat aquest nou procediment als usuaris del Registre, i que ni tan sols se lis hagin donat instruccions de com funcionen aquest nous sistemes.

Per tant sol·licitaria que ens informassin com cal, i es donassin les pautes per realitzar aquests tràmits.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el dia 16 del mateix mes ens varen respondre.

Referent a la difusió i formació de les eines Valib i Notib, en la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia.

Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del el Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen la difusió que es fa mitjançant alguns dels mitjans emprats no està arribant a tots els destinataris, i que per tant segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.

Pel que fa a la formació feta als usuaris de registre, des del Servei d’Immersió Digital ens indiquen que és competència del Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, responsable de les oficines de registre. Ells mateixos varen traslladar a aquest servei el suggeriment/queixa respecte a aquest assumpte.

La resposta del Servei d’Atenció e Informació a la Ciutadania incideix en que, com a responsables funcionals de REGWEB i donats els canvis produïts per adaptar-se a les previsions de la Llei 39/2015, i també com a coordinadors de les OAMR, han elaborat distints protocols que s’han enviat en els darerrs mesos a tot el personal de les oficines. Així mateix, indiquen que els han passat l’enllaç de proves de la versió REGWEB amb el llibre únic perquè puguessin fer totes les proves necessàries per preparar-se quan l’eina es posés en producció.

Afegeixen que es va informar d’aquest canvi al Grup Tècnic d'Immersió Digital i que es va donar publicitat també en el microlloc de la intranet dedicat al personal de les oficines de registre, a més de difusió mitjançant cartelleria en totes les conselleries, a més dels vídeos explicatius publicats en la intranet.

Finalment, indiquen que des del seu Servei no s’han donat instruccions sobre l’ús de Valib i Notib perquè són dos eines que donen suport a funcions que no són pròpies de les oficines d’assistència en matèria de registre.


12/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui s'ha posat en marxa l'eina VALIB.

Ningú ens ha informat prèviament ni res.

Quan hem volgut sabre com va, ens hem trobat que els vídeos tutorials (n'hi ha devers 4) duren ente 11 i 8 minuts cada un....llarguíssims.

Suggeriment:

- avisar als funcionaris prèviament dels canvis de funcionament;

- enregistrar vídeos més curts i mengívols.”

El dia 10 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el dia 16 del mateix mes ens varen respondre.

En la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia. Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del el Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen que tota aquesta informació no sempre arriba a tothom i que segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.

Respecte a la durada dels vídeos demanen comprensió per la dificultat de satisfer tothom. Posen com exemple que en altres ocasions s’han fet vídeos més breus, i han rebut queixes sobre això, argumentant que no es tractava la qüestió de manera suficient. En el cas del VALIB, varen optar per vídeos de 8-11 minuts perquè varen considerar que una durada total de 30-40 minuts (sumant tots els vídeos) no és excessiva.


11/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“La meva queixa, encara que crec que ja en part està formulada, és sobre les eines informàtiques que l'Administració posa a l'abast dels funcionaris.

La capacitat d'emmagatzematge de les diverses unitats es clarament insuficient (H, G i correu electrònic). Es molt difícil fer feina quan no tens espai per guardar de forma segura els arxius.

No es donen accés a totes les aplicacions. Abans jo tenia accés al correu lotus notes, ara me l’han denegat. Aquest correu permet arxivar els correus electrònics i conservar-los alliberant espai, però només tenen dret a tenir-lo determinades persones.

L’accés als programes de microsoft, molt més bons de manejar que l’office, també es limita i s’elimina.

Quan es posen a l’abast dels empleats noves eines (notib, valib,etc) no es fa cap explicació ni es donen instruccions.

No saben com anar introduint l’Administració electrònica, etc”

El dia 9 de març de 201 varem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març ens va arribar la contestació.

Respecte a la part de la queixa que es refereix a la capacitat d’emmagatzematge de les unitats expliquen que, respecte a H, s’ha augmentat en el darrers anys l’assignació d’espai per usuari, passant de 100 a 500 MB per defecte, però que quan es demana una ampliació, des de el Servei no es posa cap problema en duplicar l’espai fins a 1 GB, o fins i tot més, sempre i quan la petició estigui mínimament justificada. En aquest sentit volen recordar que H és per a ús exclusiu del treballador públic on únicament s’ha de posar documentació personal però no de feina, ja que en aquest cas el seu lloc és la carpeta G.

Pel que fa a la dita carpeta G, comenten que es pot ampliar el seu espai via petició del responsable de cada una de les direccions generals, i que, des de la compra del nou sistema d’emmagatzematge de la CAIB, no es posa cap problema per fer ampliacions d’aquest espai que estiguin justificades.

Quant al tema del correu lotus notes expliquen que, efectivament, només es dona accés a un determinat nombre de persones que han de complir uns criteris establerts. El motiu és que el Govern actualment disposa d’una quantitat molt limitada de llicències d’aquest producte.

Referent als programes de microsoft, aquests només es poden emprar amb llicència. Indiquen que des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital no es posa cap impediment a que les conselleries puguin comprar aquestes llicències per als seus treballadors. Per altra banda, els ordinadors antics tenen la versió corporativa (Microsoft Office 2007), i és cert que no es permet que aquesta s’instal-li en els nous equips i que es vol eliminar-la gradualment. El motiu d’això és que es tracta d ‘una versió que compta ja amb 13 anys d’antigüetat, i que no té cap tipus de manteniment ni suport per part de Microsoft, per la qual cosa representa un potencial risc de seguretat per a la CAIB.

En referència a la part del Notib i el Valib, l’òrgan competent per contestar és el Servei d'Immersió Digital. Li varem enviar la queixa el dia 10 de març de 2021, i la resposta va arribar el dia 16.

En la seva contestació expliquen que la introducció de noves eines no es fa sense avisar de manera prèvia. Indiquen que la posada en marxa de VALIB s'emmarca dins l'entrada en funcionament del llibre únic de registre, sobre el qual s’han fet avisos des de fa mesos, que tant del desenvolupament com de la posada en producció de les noves eines s'informa al Grup Tècnic d’Immersio Digital, en el qual hi ha representants de totes les conselleries, que són els que han de fer la difusió al personal de les seves respectives conselleries i del ens del sector públic instrumental que depenen d’elles. Però que també s’han posat avisos a intranet sobre les implicacions que tindria el llibre únic, i que es va avisar a la mateixa intranet de la entrada en funcionament del llibre únic un mes abans: https://www.caib.es/sites/administracioelectronica/ca/n/propera_entrada_en_funcionament_del_llibre_anic/

Afegeixen que també s’avisa de qualsevol canvi en el microsite d'administració electrònica (http://electronica.caib.es) i que quan els canvis incloeixen noves aplicacions, a més, es posen avisos a la portada de la intranet, amb enllaços cap a la documentació i els recursos.

Des del Servei, també volen resaltar que respecte al Valib els recursos disponibles són un manual de l'aplicació, quatre vídeos explicatius, vídeos divulgatius i explicacions complementàries al microsite (com per exemple com demanar accés, o com tramitar altres aspectes de les aplicacions).

Encara així, entenen que tota aquesta informació no sempre arriba a tothom i que segueixen fent feina per trobar noves maneres d’arribar a tots els treballadors.


10/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre l’aplicació Valib:

Pareix que tothom pot no només veure sinó també accedir als fitxers que els funcionaris trametren per aquesta via. Ja que aquests fitxers podrien contenir dades de caràcter personal, s’ha de plantejar si això podria contravenir la Llei de Protecció de Dades.

El mateix dia 10 de març varem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 16 de març ens va arribar la contestació.

Des de el Servei d’Immersio Digital comenten que aquesta qüestió ja se l'han plantejada més vegades.

Expliquen que la principal funció de Valib és fer el seguiment d’enviaments físics (el conegut sobre marró). En aquests casos, el que és la informació no està dins Valib i per tant no hi ha cap risc d’accedir a informació delicada.

No obstant, en certs casos, Valib també permet l’enviament de fitxers electrònics. Evidentment, en aquestes ocasions sí que la informació és accessible des de Valib i és cert que qualsevol funcionari de les unitats d’orígen o destí la pot veure.

Ens volen recordar que Valib no és d’ús obligatori. És una eina más que s’ofereix als treballadors de la Caib. Si per la pròpia natura de les dades o bé perquè el destinatari sigui una persona concreta en lloc d’una unitat orgànica, no es considera que Valib és l’eina més adient, sempre es poden emprar d’altres eines, com per exemple el correu electrònic.

També recorden que l’enviament de fitxers electrònics de Valib consisteix en adjuntar un enllaç que permet la descàrrega de les dades. A Valib, per comoditat, es suggereix l’ús de Boxcaib, eina corporativa de la Caib per a generar aquests enllaços, que, certament, és una eina on les dades són d'accés obert.

Però si es vol o es necessita major privacitat, existeix la possibilitat d’emprar altres eines, com per exemple Almacén, que permet afegir mesures addicionals de seguretat, com ara contrasenyes, limitar qui pot obrir l’enviament…

S’ha de tenir en compte que el nivell de seguretat, en realitat, és equivalent al dels enviaments per ordenança. I que tal com un funcionari podria dedicar-se a obrir els sobres marrons, també pot entrar a VALIB a tafanejar. És clar que es suposa que els treballadors de la Caib han de fer un ús responsable de les dades que gestionen durant la seva feina diària.

Encara així, des de el Servei d’Immersio Digital és comprometen a estudiar com gestionar millor tots aquests aspectes.


9/2021

El passat dia 16 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“El tema del VALIB no va bé ens arriben els documents en paper pero no els VALIB, crec que hi ha una desinformació sobre el DIR que s'ha de posar, el video no explica bé el funcionament”

El mateix dia 16 de març vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei d’Immersió Digital de la Oficina d'Administració Electrònica que pertany a la Direcció General de Modernització i Administració Digital i el mateix dia ens varen respondre.

En la seva resposta expliquen que VALIB, com qualsevol novetat, requereix d’un procés d’adaptació.

Consideren possible que hi hagi gent que no conegui encara VALIB i que per tant facin enviaments per ordenança sense cap seguiment per VALIB.

A més, també comenten que l’ús de VALIB no és obligatori ni s’ha d’emprar per a tots els enviaments. S’ofereix com a possibilitat, per aquells casos en els quals es vol fer un seguiment especial. Si per les característiques del procediment concret no es fa necessari cap seguiment especial, llavors és correcte fer els enviaments sense seguiment amb VALIB.

Finalment, indiquen que prenen nota per revisar els vídeos formatius per fer més aclaridors aquests punts.


8/2021

El passat dia 11 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“vaig rebent missatges sobre la implantació de l'administració digital, la qual cosa em sembla ben necessària. El que passa però és que en el meu dia a dia faig algunes tasques que van contra aquest sentit i m'explic:

Una de les meves tasques és organitzar formacions, amb la nova situació ens hem adaptat i ho feim pràcticament tot virtualment. El problema ve quan hem de tramitar les factures o "nominetes" per pagar als ponents CAIB: elaboram el document de pagament, l'enviam per correu electrònic perquè el docent el signi i el retorni, però aquest retorn s'ha de fer en paper i per correu postal ja que a Secretaria General no ens accepten signatures digitals ni escanejades. Alguns ponents ja s'han queixat d'això i els entenc perfectament.

Hi hauria alguna manera de solucionar aquest tema?”

El dia 12 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió Econòmica de la conselleria d'Educació i Formació Professional i vàrem rebre la seva resposta el dia 15.

Comuniquen que és vàlid qualsevol document signat digitalment i que, per tant, s'accepta per a la tramitació del pagament de ponències i/o cursos de formació.

Afegeixen que altra qüestió és l'elaboració del document que, en tot cas, correspon al professional que ha prestat el servei.


7/2021

El passat dia 10 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre dos qüestions referents a la conselleria d’Educació.

La primera fa referència a que hi ha treballadors a les plantes primera i segona de la conselleria que no duen la mascareta posada en el seu lloc de feina. Destaca que son treballadors que no tenen despatx, per la qual cosa incompleixen la normativa vigent.

La segona fa referència a que en les diferents plantes de la conselleria hi ha falta de ventilació natural.

El dia 11 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació, i varen respondre el mateix dia.

Comuniquen que ja s’han pres mesures. Respecte a la primera qüestió, informen que el secretari general ha enviat correus al personal per recordar que és obligatori l'ús de la mascareta, i que també s’ha comunicat als responsables dels diversos departaments i serveis de la conselleria.

Respecte a la segona qüestió, comenten que s’han comprat mesuradors de CO2 i purificadors d'aire, i que a més s’ha reprogramat el sistema d’aire condicionat per tal que renovi l'aire.

El dia 18 de març de 2021 vàrem rebre una nova queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació referent a la primera qüestió.

Indiquen que hi ha molts treballadors que segueixen sense dur posada la mascareta o la duen baixada mentres estan asseguts en el seu lloc de feina. També es demana si existeix qualque manera de presentar sobre aquest tema una denúncia anònima per a que es faci una inspecció.

El dia 22 de març varem enviar aquesta queixa/suggeriment novament al Servei de Recursos Humans de la Secretaria General de la conselleria d’Educació. Dia 23 varen confirmar la recepció i varen indicar que sol·licitarien informació als caps de les plantes afectades. El dia 24 va arribar a la Bústia la resposta, en la qual diuen que no han pogut constatar un ús incorrecte de les mascaretes, ni s’ha produït cap incidència referent a aquest tema. També comenten que en les reunions mensuals amb els caps de servei sempre es recorda la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat establertes, i que cada cap ha de tenir en compte l’observança d’aquestes mesures.

Encara així, indiquen que s’han enviat missatges recordatoris sobre l’obligatorietat de complir amb les mesures de seguretat legalment establertes.

El dia 25 de març, des de la Bústia, varem enviar un email per fer la consulta sobre la possibilitat de denunciar aquesta situació de forma anònima al Servei de Prevenció de Riscs Laborals. El dia 29 del mateix mes ens va arribar la resposta, en la qual expliquen que l'ús de la mascareta és obligatori, i es fa a través de les normes que va publicant la conselleria de Salut. Entenen que les denúncies sobre l'incompliment d'aquestes normatives s'haurien de dirigir a la dita conselleria, però que desconeixen si es pot fer de manera anònima.

Des de la Bústia tampoc hem trobat la manera de presentar una denúncia anònima. Existeix la possibilitat de presentar la queixa a través d'un sindicat, però anònimament no és possible.


6/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Tenc una queixa sobre el procediment que s’utilitza per assignar espai als diferents serveis i direccions generals en els servidors de la CAIB (per la meva experiència diria que és un problema generalitzat, ya que l’he hagut de sofrir en tots els llocs en els que he estat).

Cada cert temps apareix un missatge d’error quan tractes de gravar qualque cosa en el servidor assignat. No n’hi ha suficient espai en el disc. Fins el moment, que yo sàpiga, no és veritat, no n’hi ha suficient espai *assignat* en el servidor. El departament d’informàtica el que fa és assignar molt menys espai del disponible per anar després ampliant la quota segons les necessitats dels diferents serveis, de manera que es “tudi” l’espai.

Perquè quedi clar, faré un símil: és com si Patrimoni tingués una habitació plena de capses de paper però li digués a cada servei “teniu una capsa de paper per fer feina, no la tudau i quan s’acabi, feu neteja perquè es pugui reutilitzar paper”. I quan el servei ja no pot treure paper d’enlloc, Patrimoni els donàs un paquet de fols, i es reservara la resta de la capsa per anar racionant el paper i no haver de fer més despesa.

Amb el problema afegit, clar, que mentres s’assigna més espai o no, no es pot fer feina de manera correcta, es perden arxius, cundeix el desconcert i el malestar. Informàtica es torna en “els dolents” (suposant que no ho fossin abans).

La meva reflexió és: tenint en compte que l’Administració havia de ser, fa més d’una dècada, del tot digital, que els expedients *han* de ser digitals, que ha d’abandonar el paper, que limitar l’espai disponible és de facte fer impossible fer feina i que els discs durs ja es venen per terabites (cada tera són 1024 GB), no per GB (cada GB són 1024 MG) i no són massa cars (en proporció al que costa la resta de l’equip informàtic), no és hora ja que es deixi de limitar l’espai i en el seu lloc es prioritzi el seu augment per a que mai arribi al límit? Al cap i a la fi el tipus d’arxiu que utilitza l’Administració, en general, no ocupen massa espai i la capacitat dels discs durs creix a un ritme molt més ràpid que la grandària dels arxius ofimàtics.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març varen respondre i en la seva contestació expliquen que no és el mateix comprar un disc de dades per ús personal que disposar d’un sistema d’emmagatzematge que han d’emprar milers d’usuaris alhora i que sigui suficientment segur. Aquests requeriments fan necessari que els espais d’emmagatzematge a la CAIB han d’estar duplicats, s’han de tenir còpies de seguretat amb regularitat suficient i han de ser d’alta disponibilitat. En aquestes circunstàmcies, el cost d’un terabyte que per a un ús personal pot arribar als 30 euros, en el cas de la CAIB supera els 1000 euros. Per això, s’ha de fer un control en l’assignament de l’espai a les diferents unitats per evitar que es tudi espai.

També indiquen que el control de l’espai disponible a les unitats de xarxa de les diferents direccions generals és responsabilitat de la pròpia direcció general. Els responsables d’aquestes unitats de xarxa poden demanar una ampliació de la quota assignada en funció de les necessitats, i que des de la Direcció General de Modernització i Administració digital no es posa cap impediment per augmentar les quotes de cada direcció general si és necessari.


5/2021

El passat dia 8 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Avui he hagut de canviar de contrassenya com cada x dies (entre 40 i 60 crec) i la llista de requissit és immensa (adjunt captura de pantalla).

Me pareix del més incongruent aquest nivell de seguretat en la contrassenya mentre no tenim cap aplicació per fer feina de forma totalment electrònica (gestió dels expedients)[...]“

“La seguretat de la informació és molt important però només en la mesura en que ens deixi treballar.

En lloc de crear el sistema de seguretat de les contrassenyes podrien dedicar més temps a preparar una base de dades única d'usuaris del GOIB, o una eina de gestió dels expedients de forma electrònica.

De moment estem en l'absurd de rebre telematicament les sol·licituds i poder enviar telematicament les notificacións/requeriments/resolucions... però haver d'imprimir tot el que ens arriba perque no tenim un gestor d'expedients electrònic. I me consta que no és un cas aïllat a l'administració.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa de la Direcció General de Modernització i Administració Digital. El dia 10 de març varen respondre i en la seva contestació ens diuen que ja que la política de seguretat de la CAIB és comuna per a tots els usuaris, incloent el personal administratiu, el facultatiu, metges… i que cada un d’ells tracta dades i informació amb diferents nivells de seguretat, es fa necessari el compliment de diverses normatives, com ara l’Esquema Nacional de Seguretat i la Llei Orgànica de Protecció de Dades, entre d’altres. Per això, la política de contrasenyes ha de ser segura, i per això la contrasenya actualment s’ha de canviar cada 45 dies.


4/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“Quan es demana còpia de l'expedient d'una comissió de serveis, sovint no es respòn i es deixa passar el temps. S'impossibilita així presentar al·legacions per la via administrativa.

Queda la via del recurs contenciós administratiu, però és ben clar no resulta proporcionalment rendible per a la/el treballador/a públic/a.

Cal impulsar l'ètica i la transparència.”

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari de la Direcció General de Funció Pública i el mateix dia va arribar la resposta. Indiquen que és cada conselleria la que convoca, rep les sol·licituds, fa les baremacions i tramet una proposta a la Direcció General de Funció Pública. Consideren que l’òrgan competent seria la secretaria general de la conselleria a la qual pertany la persona que ha presentat el suggeriment/queixa.

El dia 11 de març de 2021, des de la Bústia de Qualitat i Avaluació varem agraïr la ràpida resposta del Servei de Gestió de Personal Funcionari i els varem comentar la impossibilitat de saber de quina conselleria era la persona que va presentar el suggeriment/queixa, ja que el va presentar de manera anònima i no donava aquesta informació en el seu missatge. Així mateix, els varem comentar la possible conveniència de comunicar l’existència d’aquest suggeriment/queixa a tots els serveis de personal de totes les conselleries i fer-los un recordatori referent a que s’han de contestar aquestes sol·licituds.


3/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

“des de la Direcció General de la Dependència sol·licitam que s'arreglin els banys dels homes de la primera planta ja que fa un any que hem d'anar a la planta baixa a rentar-nos les mans.”

El dia 11 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Departament d’Assumptes Generals de la conselleria d’Afers Socials i Esports i el mateix dia va arribar la resposta. Indiquen que ja han passat la queixa al servei de manteniment perquè donin solució a aquest problema.


2/2021

El passat dia 5 de març de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació sobre la regulació del teletreball i, en especial, a que no es permeti aquesta modalitat als caps de servei.

Es suggereix que amb la nova norma que s’està tramitant actualment s’ampliï la possibilitat als caps de servei de fer teletreball, atès que amb motiu de la Covid s’ha demostrat que és un sistema que funciona i que permet, a més, conciliar la vidal laboral i familiar de les persones amb infants.

El dia 9 de març de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Gestió de Personal Funcionari de la Direcció General de Funció Pública i el mateix dia va arribar la resposta. Des de aquest Servei comenten que l’òrgan encarregat de la tramitació i les modificacions normatives és el Departament Jurídic de la Direcció General de Funció Pública, i que varen enviar a aquest Departament còpia del suggeriment/queixa fet.


1/2021

El passat dia 13 de gener de 2021 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"Amb el teletreball és encara més necessari l'ús de la G en els equips. Se pot fer alguna cosa perquè tenguin més capacitat d'emmagatzemament?"

El passat dia 25 de gener de 2021 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa Corporativa. Després d'un recordatori fet el dia 10 de febrer de 2021, el responsable del servei va contestar el dia 11 de febrer de 2021, ens va confirmar la recepció del correu, i ens va comentar que l'ampliació de les carpetes G s'està fent de manera general i que s'ha de demanar per una petició informàtica signada. Vista la contestació, li vàrem agrair la resposta, i li vàrem comentar que la queixa, enteníem que anava més enfocada a sol·licitar un augment gradual de la capacitat a mesura que l'administració creix i es digitalitza.


3/2020

El passat dia 4 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"la meva proposta respecte als suggeriments sol·licitats per tal de millorar els nostres serveis és la necessitat de posar unes mesures respecte a l'ús del telèfons mòbils: a les reunions d'equip, quan s'atén a un ciutadà, quan es coordinen entre 2 professionals,... S'ha passat d'un ús a un abús i això genera conflictes i retrassa molt la feina.

Un altre és la necessitat d'un major control per tal de què els professionals no fumin a aquelles zones on no es pot fer, ja que com a professionals són també referents per altres usuaris.

Lo mateix per tots aquests companys que no es posen la mascareta, tampoc quan estan amb altres companys/usuaris."

El passat dia 14 de desembre de 2020 vàrem remetre el suggeriment/queixa al Servei de Coordinació i Producció Normativa, i al Servei de Gestió de Personal Estatutari, ambdós de l'Ib-Salut, ja que la treballadora fa feina per aquesta entitat.

A dia 15 de desembre de 2020 el responsable del Servei de Coordinació i Producció Normativa ens ha confirmat la recepció del suggeriment/queixa.


2/2020 (missatge anònim)

El passat dia 1 de desembre de 2020 vàrem rebre una queixa/suggeriment en la Bústia de Qualitat i Avaluació amb el text següent:

"A la Conselleria de Presidència (i em consta que també a altres conselleries) l'aigua de les garrafes (fonts) és ben dolenta. Es tracta d'una aigua preparada (no mineral) de l'empresa xxx. Entenc que aquesta empresa fa feina amb discapacitats i l'administració ha de contractar amb algunes empreses d'aquest tipus però això no justifica que l'aigua sigui dolenta. L'aigua de les gerres Brita o d'osmosi és molt més bona."

Crec que un dels requisits per a la contractació del servei d'aigua, seria que l'aigua fos mineral. Resulta que a la nostra conselleria, molta gent no beu aigua perquè no els hi agrada i hi ha gent que es duu l'aigua de ca seva. Ara bé, el Gabinet de la conselleria i la secretària general demanen capses i capses d'aigua mineral de 1,5l (a part de cafè, galletes, coca-coles, etc) però a la resta de personal només se li ofereix un aigua de sabor horrible que és tractada i que no és ni mineral.

Hi ha molta gent de la conselleria que considera aquest tracte injust i l'únic que demanen és un aigua mineral en condicions..."

El passat dia 4 de desembre de 2020 es va reenviar la queixa/suggeriment al Servei d'Assumptes Generals de la Conselleria de Presidència.

El passat dia 10 de desembre la persona responsable del Servei d'Assumptes Generals ens va confirmar la recepció de la queixa/suggeriment i ens va dir que en la pròxima contractació intentaran establir que sigui mineral per millorar el sabor.


1/2020 (missatge anònim)

El passat dia 24 de novembre de 2020 vàrem rebre una queixa en la Bústia de Qualitat i Avaluació en la qual es demanava per què no hi havia unes mateixes normes d’atenció al públic (temps de COVID) en totes les dependències del Govern.

Des de el Servei de Qualitat i Avaluació ens vàrem posar en contacte amb el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, que ens va facilitar informació sobre la matèria, i amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, que a dia 3 de desembre de 2020 no ens ha enviat cap resposta.

Vista la documentació que ens va facilitar el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania, entenem que les mesures són diferents perquè les secretaries generals són els òrgans competents per dictar-les per a cada una de les conselleries segons els acords de Consell de Govern que s’han pres fins ara.

L’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19 va establir (vegeu el punt XIII de l’ANNEX 1) que en els serveis d’atenció al públic presencials s’han d’aplicar les mesures preventives següents: respectar la distància mínima d’un metre entre els treballadors i el públic, rentar-se les mans tan sovint com sigui possible, i en cas de tossir, fer-ho emprant un mocador d’un sol ús. A més, va regular que les secretaries generals havien de prendre les mesures per a la protecció del personal sotmès a determinades circumstàncies que s’enumeren.

L’Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, en el marc del que disposen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l’Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19 va establir:

-En el punt 5 de l’Annex I que “Els secretaris generals, així mateix, establiran mesures específiques quant als registres de les respectives seus. Les secretaries generals de les conselleries que disposin de diverses oficines de registre han de concretar quina oficina per localitat roman oberta al públic, i organitzaran els torns de tot el personal adscrit al registre en relació amb aquesta oficina de registre. A aquest personal se li han d’aplicar les especials mesures que determini el Servei de Prevenció de Riscs Laborals.”

-En punt 7 de l’Annex que “Els secretaris generals, juntament amb els caps d’unitat i els responsables de prevenció i de personal, establiran mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials a cada una de les seus i donaran instruccions a les direccions generals i a les gerències del sector públic instrumental”.

-En l’Annex II es fixa que "El Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania té: la coordinació de les oficines de registre i atenció a la ciutadania pel que fa a missatges que calgui comunicar, serveis de registre mínims i coordinació de les mesures sanitàries i de seguretat que calgui prendre durant aquest estat d’alarma”.

En compliment d’aquest darrer paràgraf, el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania va publicar en el seu microsite les recomanacions de l’Acord del Consell de Govern de 13 de març.

En resum, les secretaries generals, juntament amb els responsables de prevenció són els que han de fixar les mesures per a cada conselleria. Entenem que és perquè són els que coneixen les característiques de les seves instal·lacions, del seu personal i dels procediments que atenen.

Esperem que la informació aquí exposada hagi sigut d’ajuda, hagi respost a la inquietud que ha presentat el nostre company/a, i si hi ha alguna mesura concreta en la vostra conselleria amb la qual no s’estigui conforme, o si es vol demanar que s’implanti alguna mesura que es fa en altra conselleria, es pot utilitzar la Bústia de Qualitat i Avaluació i nosaltres farem arribar el suggeriment o queixa més concreta al secretari general corresponent.