Torna

Qualitat dels Serveis

Una de les formes de avaluar és comparar individus similars. Per això, en aquesta presentació s’enumeren els principals indicadors que poden donar una idea del context social i econòmic que té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i veure amb quines altres comunitats té més similituds.

1. PIB per habitant:

Indica el nivell de renda que es genera en un territori dividit pel nombre d'habitants. En el cas de les Illes Balears el valor per al 2021 va ser de 24.866, segons l'INE, que situa a les Illes Balears en la posició setena de les comunitats i ciutats autònomes existents. Castella i Lleó és la comunitat més pròxima en nivell de renda per càpita. A més distància segueixen Cantàbria, Galícia i Astúries. (Data darrera consulta: 21/12/2022)

PIB_2021_Desembre_2022,_catala.PNG

2. Edat mitjana de la població per comunitat autònoma:

Uns dels factors que influeix més en la despesa sanitària i social és l'edat de la població. Un indicador significatiu d'aquesta variable és l'edat mitjana. L'INE publica aquest indicador i també un índex d'envelliment.  Les Illes Balears tenen una de les poblacions més joves d'entre les comunitats autònomes, està en segon lloc per darrere de Múrcia, i tot seguit Andalusia, Madrid i Catalunya. (Data darrera consulta: 30/12/2022)

EDAT_MITJANA_2022_-_30122022.PNG

3. Densitat de població:

És una mesura de distribució de població, que relaciona el nombre d'habitants amb l'extensió del territori. Pot donar una idea de la pressió poblacional sobre el territori, i com aproximació de si la població està molt concentrada o dispersa. Això té implicació a l'hora de prestar els serveis públics, ja que una dispersió més gran suposa una major despesa. Les dades corresponen a l’1 de gener de 2021 i s'han obtingut de l'anuari de l'INE España en cifras 2022. La Comunitat Autònoma més densament poblada és Madrid, i les comunitats amb una densitat més aproximada a les Illes Balears són les de Catalunya, Comunitat Valenciana, Canàries i el Pais Basc (data darrera consulta: 03/01/2023).

DENSITAT_POBLACIO_A_1_GENER_2021_-_03012023.PNG

4. Població:

Ens indica la mida de la comunitat autònoma en termes poblacionals. El 2020 les Illes Balears van tenir una població d'1,173.008 habitants, similar a la d'Extremadura, Aragó i Astúries. Les dades fan referència a l'1 de gener de 2021 i es poden consultar a l'INE. (Data darrera consulta: 04/01/2023)

POBLACIÓ 2021 - 10022022.PNG

5. Taxa de dependència de la població menor de 16 anys:

Mostra el percentatge que representen els menors de 16 anys sobre la població en edat de fer feina (població de 16 a 64 anys). Els joves suposen una major despesa educativa i sanitària, i fins que compleixen els 16 no poden fer feina, i per tant no poden ser productius (INE). Les Illes Balears tenen una taxa semblant a Extremadura, Pais Basc, Aragó i Comunitat Valenciana (data darrera consulta: 05/01/2023).

Taxa_dependencia_menors_16_2022_-_05012023.PNG

6. Taxa de dependència de la població major de 64 anys (INE):

Aquest indicador mostra el percentatge de gent major de 64 anys en relació amb la població en edat de treballar. La població major de 64 anys sol tenir una major dependència física i necessita una major despesa sanitària. En aquest cas les Illes Balears tenen la taxa més baixa de tota Espanya, i les comunitats amb una taxa semblant són Múrcia, Canàries, Andalusia i Madrid (data darrera consulta: 09/01/2023).

Taxa_dependencia_poblacio_major_64_2022_-_09012023.PNG

7. Població 16 anys i més anys per nivell de formació aconseguida (INE):

Es mostren dos quadres, un amb el percentatge de la població que té formació secundària de primera etapa, i un altre amb el percentatge de població amb formació superior. En el cas de les Illes Balears la formació secundària té més pes que en la mitjana de comunitats autònomes, i té menys pes la població amb estudis superiors. Aquesta configuració poblacional es correspon amb una economia molt especialitzada en els serveis, especialment de caràcter turístic (data darrera consulta: 09/01/2023).

POBLACIÓ 16 ANYS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 2021 - 21042022.PNG

POBLACIÓ 16 ANYS EDUCACIÓ SUPERIOR 2021 - 21042022.PNG

8. Distribució percentual dels actius per sector:

Es faciliten dos quadres, un amb el pes del sector serveis, on les Illes Balears ocupen la segona posició, i un altre amb el pes del sector construcció, on les Illes Balears continuen mantenint un pes elevat en relació amb les altres Comunitats Autònomes, augmentant la diferència respecte a l’any anterior (INE). (Data darrera consulta: 09/01/2023).

SECTOR SERVEIS 2021T4 - 14022022.PNG

SECTOR CONSTRUCCIÓ 2021T4 - 14022022.PNG

Vistes aquestes dades o indicadors econòmics i socials, es pot comprovar que les Comunitats Autònomes amb valors més similars a les Illes Balears són Cantàbria i Múrcia, i a més distància Castella i Lleó, Catalunya, Astúries i Canàries, amb la qual les Illes Balears comparteixen el fet insular. Aquest fet s'ha de tenir en compte a l'hora de fer comparacions. Per això, quan sigui necessari reduir el nombre de comunitats comparades per qüestions visuals i de presentació gràfica, s’inclouran prioritàriament les més semblants socio-econòmicament parlant, i s’exclouran directament les que tenen un sistema de finançament diferent, com són el País Basc i Navarra.