Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web hem intentat agrupar els indicadors o les dades que estan relacionades amb la gestió econòmica-administrativa dels municipis de Balears. Els municipis millors gestionats podran atreure més activitat econòmica i més població. Per això us oferim informació sobre la renda dels municipis, la població i l'atur, i després una serie d'indicadors relacionats més amb la gestió administrativa. No hi ha cap indicador sintètic o directe de gestió, però la consulta dels exposats pot donar indicis sobre si hi ha preocupació en el municipi per oferir una bona gestió administrativa.

1) Renda mitjana per llar: l'INE té una estadística experimental que permet creuar les dades fiscals amb les del cens i crear un mapa interactiu que permet conèixer la informació per municipi i inclús per barri. Les dades són de 2018 (data darrera consulta: 27/09/2021).

RENDA MITJA PER LLAR (2018).PNG

Complementària a la informació anterior es pot consultar la renda bruta mitjana (renda mijtana per declaració de l'IRPF, renda bruta total dividida pel nombre de declaracions) en el web del Diari Expansión. Es presenta la informació per rànquing, en mapa i detallada per municipi des de l'any 2013 indicant la posició nacional i dins la comunitat, la població i el partit polític governant. Un exemple de les primeres posicions i darreres segons renda bruta per al 2018 és el següent (data darrera consulta: 27/09/2021):

renta bruta balears 2018  2021-02-09 130250.png

2) Població: Per poder comparar els municipis s'ha de tenir en compte la població. En el següent mapa es pot veure la població per municipis del 2020 (data darrera consulta 28/09/2021).

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 2020 08022021.PNG

Una dada molt interessant és veure com ha evolucionat la població. Si un municipi ofereix feina, habitatge a bons preus, o bones condicions de vida, atraurà més gent. Es pot consultar un mapa creat pel diari El País en el qual es compara la població entre l'any 2009 i l'any 2019 (data darrera consulta: 28/09/2021).

canvi població el pais 2009-2019 09022021.png

3) Atur per municipis: per consultar l'atur per municipis, com l'EPA no es fa a escala municipal, el Diari Expansión fa una aplicació aplicant el percentatge de desocupats sobre la població activa del municipi. Per a agost de 2021 es pot veure que els municipis amb més atur varen ser Lloseta (13,28%), Inca (12,81%), Lloret (10,72%), Palma (10,67%), i Vilafranca (10,41%). La informació detallada es pot obtenir clicant a cada municipi o fent una consulta del municipi on es pot veure l'històric anual (data darrera consulta: 29/09/2021).

ATUR MUNICIPIS EXPANSIÓN AGOSTO 2021 - 29092021.PNG

També, es poden consultar altres fonts com l'Observatori del Treball de la Direcció general de Model Econòmic i Ocupació, que conté arxius per anys o una consulta per municipis.

4) Deute municipal per càpita: és un indicador de gestió financera. En el següent mapa del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es pot veure el nivell de deute municipal en relació amb la seva població per a l'any 2020. En aquest any els municipis més endeutats eren Escorca, Montuïri i Valldemossa (data darrera consulta: 01/10/2021).

DEUDA PÚBLICA PER CÁPITA 2020 - 01102021.PNG

Es pot descarregar més informació en format Excel en el web del Ministeri d'Hisenda.

En el següent enllaç del diari Expansión, Deute municipal es poden consultar els municipis per comunitat autònoma. Si es fa així, dona un rànquing per tipus de municipi i, a més, presenta la informació per deute, població i partit polític. També permet consultar l'històric del municipi des de l'any 2008 i presenta la informació graficada (data darrera consulta: 05/10/2021).

RÀNKING MUNICIPAL DEUTE 2020 DIARI EXPANSIÓN - 05102021.PNG

5) PMP dels ajuntaments: un indicador d'eficiència és el període mijtà en el qual els ajuntaments paguen als seus proveïdors. En aquest enllaç del Ministeri d’Hisenda, Pagament a proveïdors, es pot veure un mapa d’Espanya en el qual, si es passa el ratolí per un municipi es pot veure el període mitjà de pagament a proveïdors per ajuntaments. Trimestralment la informació es mostra per a tots els municipis, però la resta de mesos només es mostra la informació pels "Ayuntamientos de Cesión" (data darrera consulta: 05/10/2021).

PMP 2021 - 05102021.PNG

6) Pressupost inicial:  encara en el Ministeri d’Hisenda, però en aquest altre enllaç, Pressupost inicial, es troba informació sobre el pressupost inicial dels ajuntaments per anys, actualitzat al 2021. El funcionament de la pàgina és igual al de Pagament a Proveïdors i al de Deute Públic ja vists anteriorment.

Els municipis amb major despesa pressupostada per habitant, en euros, són Sant Llorenç (2918) i Formentera (2573). Els que menys, Llubí (683) i Algaida (728) (data darrera consulta: 06/10/2021).

PRESSUPOST INICIAL 2021 - 06102021.PNG

Per completar aquesta informació es pot consultar Gobierto. Aquest web creat per Populate permet consultar la informació financera dels municipis. Detalla el tipus d'ingressos i el tipus de despesa i fa una presentació molt intuïtiva. També permet comparar tres municipis a la vegada i fer rànquings de la informació financera. Per exemple, per als municipis de les Illes Balears, el 2020 els vint primers municipis en despesa per habitant són (data darrera consulta: 06/10/2021):

despesa per habitant municipis 2020 2021-02-09 123452.png

7) Transparència: un bon indicador de bona gestió podrien ser aquells relacionats amb la transparència. Un ajuntament ben gestionat té interès a mostrar les seves dades i rendir comptes als ciutadans.

A desembre de 2021 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va concloure una anàlisi que ha donat com a resultat que només 11 dels 67 municipis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aproven en transparència.

El model d’anàlisi ha estat dissenyat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autónoma de Barcelona (LPCCP, UAB), actualment constituït com a grup d’investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència), fruit de la fusió dels grups LPCCP i PubliRàdio, de la UAB.

Aquest model integra 52 indicadors i té en compte dos grans variables: transparència de la Corporació i la informació per a la participació. Valora a més dos tipus de criteris de validació: que hi hagi informació actualitzada i que estigui correctament situada i fàcilment localitzable.

Els resultats d’aquesta anàlisi es publiquen en el Mapa Infoparticipa. Per aconseguir el Segell Infoparticipa, els ajuntaments han de complir amb entre el 75 i el 95% dels indicadors, segons el nombre d’habitants del municipi. Aquesta certificació és anual, ja que el compliment de la transparència ha de ser continu en el temps.

INFOPARTICIPA ENERO 2022.PNG

En aquest Mapa Infoparticipa, Balears només té 11 dels seus 67 municipis aprovats (16,4%) i només un 1,5% podria obtenir el segell Info Participa de la UAB.

Els ajuntaments que aproven són Santa Eulària des Riu, Inca, Palma, Calvià, Maó, Marratxí, Ciutadella, Eivissa, Es Castell, Sant Llorenç des Cardassar i Sant Lluís. És a dir, 5 dels 53 de Mallorca, 4 dels 8 de Menorca i 2 dels 5 d’Eivissa.

No tots compleixen al mateix nivell. Sobre deu, Santa Eulària obté un 9,6; Inca, un 6,7; Palma, 6,5; Calvià i Maó, 6,3; Marratxí, 6; Ciutadella, 5,7; Eivissa, 5,4; Es Castell, 5,2; Sant Llorenç i Sant Lluís, un 5.

Entre els suspesos destaca Formentera, amb un 0. Campos té un 0,7; Ariany i Fornalutx, 0,9. I n’hi ha cinc municipis amb un 1,1: Campanet, Lloret, Montuïri, Sant Joan i Sineu.

Es preveu fer una nova anàlisi al llarg del segon trimestre de 2022.

Per altra banda, l'organització Dyntra ofereix un rànquing pels municipis amb població superior a 15.000 habitants. A dia 6 d'octubre de 2021 la situació era la següent:

TRANSPARENCIA DYNTRA 06102021.PNG

Un altre expemple, encara que només amb informació per a Palma i corresponent a l'any 2017 és l'Índex de Transparència dels Ajuntaments ITA.

8) Informació Sindicatura de Comptes: els ajuntaments tenen l'obligació de retre comptes o informació anual a la Sindicatura de Comptes. No obstant això, hi ha ajuntaments que no compleixen aquestes obligacions o ho fan amb retard. La Sindicatura de Comptes publica aquesta informació en dos pdfs que es poden consultar a la pàgina web Administració Local. 

A data 30 de setembre de 2021 Formentera i Sencelles són els que duen més retard.

SINDICATURA COMPTES GENERALS - 07102021.PNG

A data de 30 de setembre de 2021 Sa Pobla, Sineu, Sencelles, Fornalutx i Puigpunyent eren els municipis que tenien pendent enviar informació sobre contractes i convenis.

SINDICATURA CONTRACTES Y CONVENIS - 07102021.PNG

    

9) Retribucions càrrecs electes. La responsabilitat i la bona gestió hauria d'anar lligada a la retribució. La següent pàgina, ISPA - Retribucions, pertany al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i es refereix al Sistema d’Informació salarial Llocs de l’Administració (ISPA), gestionat per la Secretaria General de Funció Pública, i que és la plataforma que recull la informació sobre les percepcions tant dels càrrecs electes com de les retribucions de funcionaris d’Ajuntaments, Diputacions Forals i Provincials, Consells i Cabildos Insulars i Comunitats Autònomes. En el cas dels ajuntaments es poden trobar el llistat de les percepcions dels batles, la relació de batles que comuniquen no percebre retribucions (on no apareix cap municipi balear), el llistat de percepcions dels regidors, i la relació d’ajuntaments que no han remès la informació sobre percepcions de batles i regidors. Tots ells es poden descarregar en formats Pdf i Excel, i es troben agrupats per comunitats autònomes. Les dades es refereixen a l’exercici de 2020.

En el cas de les percepcions dels batles, apareixen 55 dels 67 municipis de Balears, i s’ha de tenir en compte que en les percepcions pot influir el règim de dedicació, que pot ser exclusiu, parcial o sense dedicació. En qualsevol cas, a escala global, els que majors percepcions tenen són els batles de Palma de Mallorca, Eivissa i Calvià. Aquí es poden veure els primers llocs (data darrera consulta: 15/10/2021):

PERCEPCIONES ALCALDES ISPA 2021 - 15102021.PNG

En el cas dels regidors, els que més cobren es troben de forma majoritària en els ajuntaments de Palma, Eivissa i Santa Margalida. Us mostram els que ocupen els primers llocs (data darrera consulta: 19/10/2021):

PERCEPCIONES CONCEJALES 2020 ISPA 2021 - 18102021.PNG

Per últim, nou municipis de Balears apareixen entre els que no han remès la informació: Andratx, Binissalem, Sant Joan de Labritja, Ferreries, Sineu, Maria de la Salut, Puigpunyent, Es Migjorn Gran, Búger, Fornalutx i Deià (en el cas de Sant Joan de Labritja ha remès la informació però falta la signatura). Data darrera consulta: 20/10/2021

10) En el següent enllaç del Ministeri d’Hisenda, Informació impositiva municipal, es pot trobar informació impositiva dels municipis espanyols de forma individual (data darrera consulta: 21/10/2021).

    

INFORMACIÓ IMPOSITIVA MUNICIPAL 2021 - 21102021Captura.PNG

A més, clicant sobre Municipis de la província seleccionada (Excel) es generarà un document en aquest format amb dades sobre tots els municipis de la dita província. No hem penjat cap imatge perquè hi ha molta informació però, si es vol comparar la taxa impositiva en un determinat impost de tots els municipis, és molt bona eina.

11) Contractes menors, contractes administratius i subvencions: hem intentat publciar la informació per a tots els municipis de les Illes Balears, de forma conjunta, sobre subvencions, contractes menors i contractes administratius dels darrers anys. No obstant això, les pàgines webs que faciliten aquesta informació només permeten fer consultes per un municipi en concret. Així que només us facilitarem els vincles perquè pugueu fer les consultes.

-Sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes (atorgades): quan es faci la consulta s'ha de tenir en compte que només es poden consultar els 2 anys anteriors per a persones físiques i 4 per a jurídiques (així si, per exemple, es fa una consulta a més de tres anys, només serà vàlida per a persones jurídiques). En entitats locals s'ha de posar l'entitat local en concret perquè sigui coherent la informació. Si només es marca entitats locals sense especificar el municipi treu informació general de municipis i consells insulars, però no és segur que estiguin totes les subvencions.

Per mostrar un exemple  del potencial de l'eina i de la informació que es pot consultar us presentam una consulta que hem fet. No hem fet cas de les nostres recomanacions i hem fet una consulta per a l'any 2020 marcant EELL i zona ES53 Illes Balears, i ens ha generat un Excel. Les subvencions que hem obtingut, s'han atorgat i les dades són correctes, però per la via de la consulta segur que ens falten subvencions (hem fet la comprovació comparant-la amb recerques específiques, i es troben més subvencions quan es fa la recerca per municipi concret).

Hem presentat la informació per tipus de persona jurídica i l'hem ordenada per l'import rebut. Així, les associacions i les congregacions religioses que vàrem rebre més import l'any 2020:

Consulta subvencions EELL de Balears 2020 associacions:

Captura de pantalla 2021-03-05 133007 eell 2020 associacions .png

Consulta subvencions EELL de Balears 2020 de congregacions religioses:

Captura de pantalla 2021-03-05 133214 eell 2020 consulta congregacions relig .png

Us deixam l'arxiu perquè pugueu fer més consultes o estudira possibles presentacions. Clica aquí:consulta entidades locales region nut es53 2020 consulta 05032021 versio web.xlsxconsulta entidades locales region nut es53 2020 consulta 05032021 versio web.xlsx.

-Contractes menors: s'ha de posar el municipi en la casella "Organización contratante".

-Contractes administratius: s'ha de triar l'òrgan de contractació en la casella "Nombre O. Contratación".