Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web s’exposen els principals indicadors mediambientals de les Illes Balears, sempre que es puguin comparar amb altres Comunitats Autònomes i, si pot ser, durant un determinat període de temps.

També s’intentarà posar vincles a mapes que permetin veure la informació d'una manera interactiva i el més actualitzada possible.

S'ha de tenir en compte que la competència en Medi Ambient és concurrent, és a dir, totes les administracions públiques estan implicades, i totes les persones i empreses tenen una incidència en ell. Per tant, la responsabilitat sobre la situació actual és de tots.

1. Qualitat de l'aire

Un projecte que ha creat un índex de qualitat de l'aire és el Air Quality Index que publica un mapa en el qual es poden consultar d'una manera interactiva els diferents punts de control de qualitat de l'aire. Pitjant en un dels punts es poden veure els valors dels diferents indicadors de qualitat de l'aire durant les darreres hores, i un històric mensual.

Captura air quality project.PNG

Un altre web en el qual es pot consultar la informació en forma de mapa és el de l'Agència Europea de Medi Ambient, o,en forma de taula, Índex de qualitat de l'aire en Balears.

La informació és facilitada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que gestiona les estacions de control. Es pot consultar informació sobre les estacions al web Estacions i paràmetres de control, o en el Portal de Dades Obertes Estacions Control Qualitat Aire Illes Balears. (Data darrera consulta: 11/01/2023)

2. Qualitat de l'aigua de bany

Periòdicament es fan anàlisi per anar controlant la qualitat de l'aigua de bany. Una eina interactiva molt accessible es troba en l'Agència Europea de Medi Ambient (imatge 01/06/2020), que ens facilita un mapa interactiu en el qual es pot consultar el mapa a escala estatal, però, apropant el zoom, surten els diferents punts de control de l'aigua i es pot consultar la qualitat de l'aigua de bany i, clicant en el punt de control, surten les dades per any (data darrera consulta: 11/01/2023).

BATHING WATERS 2020 - 15022022.PNG

3. Espais naturals protegits

Es pot consultar el mapa i la informació detallada al web: Espais naturals protegits (Data imatge: desembre 2021; Data darrera consulta: 12/01/2023)

MAPA_ESPACIOS_NATURALES_PROTEGIDOS_Diciembre_2021_-_12012023.PNG

Una manera més quantitativa de veure la protecció del territori és consultar el percentatge de terreny que està protegit. Per consultar aquesta dada es pot accedir als Perfils Ambientals que publica anualment el Ministeri per a la Transició Ecològica. Consultant el de l'any 2018 (publicat el 2020), es pot extreure el següent mapa. La informació normalment es presenta per a l'Estat en el seu conjunt, o per a les Comunitats Autònomes d'una manera individual, la qual cosa dificulta la comparació i l'estudi de l'evolució temporal. En aquest cas la informació està mostrada en un mapa per Comunitats Autònomes.

mapa % suelo protegido 2017 15102019.PNG

Si es consulta el de l’any 2019 (publicat el 2021), es pot veure com s’ha canviat el format de la informació i fa més difícil la comparació.

Superficie terrestre protegida 2019.png

En el de l’any 2020, publicat també el 2021, no apareix cap mapa ni referència visual al respecte. No obstant això, la dada per a tot el territori nacional és d’un 36.2% de superfície terrestre protegida.

4. Contaminació aigües subterrànies

En relació amb el Perfil Ambiental d'Espanya de 2018 esmentant en el punt anterior, un altre indicador que es presenta d'una forma que facilita la comparació per comunitats, en aquest cas per zona hidrològica, i permet veure l'evolució temporal (per anys) és el de contaminació per nitrats d'aigües subterrànies (veure pàg. 89).

contaminació per nitrats fins 2016 data 15102019.PNG

L'evolució en el cas de les Illes Balears és negativa, ja que va augmentant el nombre d'estacions superiors als 50mg/l, no obstant el darrer any disponible ha millorat la dada.

En el Perfil ambiental d'Espanya 2019 no es troba una taula igual a l’anterior. No obstant, apareix el següent mapa que dona informació sobre les zones més vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. L’any de referència del mapa és el 2019.

Contaminación nitratos 2019.PNG

En el Perfil ambiental d'Espanya 2020 no es troba ni taula, ni mapa, ni cap referència visual respecte a la informació anterior. I el mateix passa amb el Perfil ambiental de España 2021. (Data darrera consulta: 17/01/2023)

5. Baròmetre de recollida selectiva

El següent gràfic de la web d’Ecoembes permet veure les dades de recollida selectiva d’envasos a les Balears amb dades actualitzades a l’any 2021. La web permet veure les dades per comunitat autònoma, per municipi i per any. La imatge mostra les dades de 2021 (Data darrera consulta: 18/01/2023)

Ecoembes_2021_-_18012023.PNG