Torna

Qualitat dels Serveis

Els indicadors sobre educació permeten veure la situació actual del sistema educatiu i si es compleixen els objectius fixats i redefinir les polítiques educactives i els propis objectius.

La informació exposada en aquesta web està extreta del web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Més concretament del Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació, de Dades i xifres i de l'Anuari estadístic (Les xifres de l'Educació en Espanya). Es presenta la informació que permet comparar les dades entre comunitats i la seva evolució al llarg del temps.

També pot interessar consultar els indicadors exposats a l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears. En els seus anuaris es pot consultar la informació per illes.

1. Distribució d'alumnes per tipus de centre

Les comunitats amb més renda per càpita tenen un major pes de l'educació concertada o privada, segurament en gran part per raons històriques vinculades a l'aparició més primerenca d'una classe burgesa i al pes de l'educació religiosa (data darrera consulta 27/08/2021).

ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR CENTRO Y NIVEL EDUCATIVO 2017-18 - 25082021 (1).PNG

ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR CENTRO Y NIVEL EDUCATIVO 2017-18 - 25082021 (2).PNG

El següent quadre mostra la informació més actualitzada i en general. Es pot veure que Balears està entre les comunitats amb més pes de l'eduació privada o concertada, però lluny del País Basc i de Madrid que són les comunitats amb més places privades (data darrera consulta: 30/08/2021).

 

DISTRIBUCIÓN ENSEÑANZAS RÉGIMEN GENERAL POR TITULARIDAD FINANCIACIÓN y CA. CURSO 2018-2019 - 30082021.PNG

2.Nombre mig d'anys esperats en el sistema educatiu i formatiu

Aquest indicador mostra el nombre d'anys que s'espera que estigui un estudiant en el sistema educatiu. Totes les comunitats han millorat però Balears és la comunitat amb una expectativa més baixa. Aquest valor segurament està relacionat amb la facilitat de trobar feina i el tipus de feina que es pot trobar en les nostres illes, però s'hauria d'intentar allargar aquests anys per tenir gent que s'adapti als canvis tecnològics i laborals (data darrera consulta: 30/08/2021). 

Nª MEDIO AÑOS ESPERADOS 2017-18 - 30082021.PNG

3. Percentatge alumnat estranger 

En aquest mapa podem observar que les Illes Balears tenen un percentatge d'estudiants estrangers molt elevat. Cal assenyalar que el criteri no és el mateix que en les avaluacions PISA (data darrera consulta: 31/08/2021).

PORCENTAJE ALUMNADO EXTRANJERO SEGÚN CA CURSO 2017-18 - 31082021.PNG

Per tenir una visió dinàmica es pot veure la variació de l'alumnat estranger per comunitat (Ensenyaments no universitaris) amb dades d'un curs posterior a les del mapa anterior (data darrera consulta: 31/08/2021).

VARIACIÓN ALUMNADO EXTRANJERO POR CA - 31082021.PNG

Altra gràfica amb informació més actualitzada (data darrera consulta: 31/08/2021).

PORCENTAJE ALUMNADO EXTRANJERO SOBRE TOTAL ALUMNADO CURSO 2019-20 - 31082021.PNG

També s'ha de tenir en compte la distribució percentual de l'alumnat estranger per procedència geogràfica. En Balears el pes dels estudiants provinents de la UE és molt elevat, si el comparam amb altres comunitats (data darrera consulta: 01/09/2021).

DISTRIBUCIÓN ALUMNADO EXTRANJERO PROCEDENCIA GEOGRÁFICA CURSO 2019-2020 - 01092021.PNG

4. Nombre mig d'alumnes per professor

En la següent gràfica es pot veure que els centres públics tenen una millor ràtio que els privats. En comparació amb les altres comunitats autònomes, Balears es troba sota la mitjana, tenint millor ràtio que més de la meitat de les comunitats (data darrera consulta: 02/09/2021).


NÚMERO MEDIO ALUMNOS POR PROFESOR CURSO 2017-18 - 02092021.PNG

La informació sense diferenciar entre tipus de centres però més actualitzada, mostra que les Illes Balears es troba per davall la mitjana (data darrera consulta: 02/09/2021).

NÚMERO MEDIO ALUMNOS POR PROFESOR CURSO 2018-2019 - 02092021.PNG

5. Despesa mitjana per alumne

Segons la primera gràfica, la despesa per alumne en centre públic en el cas de les Illes Balears està per damunt la mitjana. Això sí en 2017 no havia recuperat el valor de 2012 (data darrera consulta: 04/09/2021).

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 2012-2017 - 06092021.PNG

En el quadre següent es pot constatar que en Balears es gasta, per part de les administracions públiques, aproximadament 1.000 euros menys per any i per alumne en els centres concertats, si se'ls compara amb els públics (data darrera consulta: 06/09/2021).

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO EN ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 2017-2018 - 06092021.PNG