Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web exposarem alguns dels indicadors sobre l'estat de salut comparant les dades per CCAA i per anys per veure la tendència. Les dades estan extretes i graficades des del web "Indicadores Clave Sistema Nacional de Salud". Aquesta es carrega amb un parell d'anys de retard, per això la informació que es presenta no està afectada per l'actual pandèmia de la Covid-19.

Les abreviatures dels gràfics són: AN (Andalusia), AR (Aragó), IB (Illes Balears), CN (Canàries), CB (Cantabria), CT (Catalunya), VC (Comunitat Valenciana), MD (Madrid), MC (Regió de Múrcia).

1. Esperança de vida al néixer:

L’esperança de vida al néixer és similar en totes les comunitats comparades, però les Illes Balears tenen la dada més alta, amb una diferència de poc més de dos anys respecte a Andalusia, que té la dada més baixa. En qualsevol cas, totes les comunitats comparedes ham empitjorat les dades respecte l’any anterior, segurament degut a la pandèmia de la Còvid-19. (Data darrera consulta: 01/02/2023).

ESPERANZA_DE_VIDA_AL_NACER_2013-2020_-_01022023.PNG

2. Esperança de vida als 65 anys:

Parescudes són les dades referents a l’esperança de vida als 65 anys ja que totes les comuntats ham empitjorat respecte a l’any 2019. La dada més alta és de Canàries, amb les Illes Balears mot a prop. En canvi, Madrid té le dada més baixa, passant de la primera posició que ocupava el 2019 a la darrera que ocupa en 2020, de totes les comunitats comparades. (Data darrera consulta: 01/02/2023)

ESPERANZA_DE_VIDA_A_LOS_65_2013-2020_-_01022023.PNG

3. Anys de vida saludable al néixer:

En el cas dels anys de vida saludable al néixer, les Illes Balears han empitjorat i per primera vegada des de 2015 la dada es troba sota els 81 anys. Encara així, ocupa la primera posició de totes les comunitats autònomes comparades, i és la única que supera els 80 anys. En segon lloc, es troba Aragó i la darrera posició és ocupada per Múrcia, encara que ha millorat la seva dada respecte a l’any 2019 en més de dos anys. (Data darrera consulta: 03/02/2023)

ANOS_VIDA_SALUDABLE_AL_NACER_2013-2020_-_03022023.PNG

4. Anys de vida saludable als 65 anys:

Totes les comunitats autònomes comparades han empitjorat resultats referent als anys de vida saludable als 65 anys. Encara així, les Illes Balears ocupen la primera posició, però baixant sense interrupció des de l’any 2018, essent l’única comunitat que supera els 19 anys. Múrcia és la darrera, encara que és la comunitat que menys ha variat resultat respecte a l’any 2019. (Data darrera consulta: 03/02/2023)

ANOS_VIDA_SALUDABLE_AL_NACER_2013-2020_-_03022023.PNG

5. Percentatge de població amb valoració positiva del seu estat de salut:

Les Illes Balears tenen un percentatge molt elevat en el que es refereix al percentatge de població amb valoració positiva del seu estat de salut. De fet, és l'única comunitat on el percentatge supera el 80%. (Data darrera consulta: 03/02/2023)

PORCENTAJE_POBLACION_VALORACION_POSITIVA_2014-2020_-_30082022.PNG

6. Percentatge de població de 65 anys i més anys amb valoració positiva del seu estat de salut:

El següent gràfic fa referència al percentatge de població de 65 anys i més anys amb valoració positiva del seu estat de salut, i es pot veure que les Illes Balears es troben al primer lloc, seguida de Catalunya i a més distància, la resta de comunitats comparades. En els darrers anys l'evolució ha estat regular, encara que amb una significativa pujada en primer lloc. A les altres comunitats, en general, l’evolució ha estat més irregular. (Data darrera consulta: 03/02/2023)

PORCENTAJE_MAYORES_65_VALORACION_POSITIVA_2014-2020_-_31082022.PNG

7. Percentatge de població adulta amb risc de mala salut mental:

En relació amb el percentatge de població adulta amb risc de mala salut mental, les Illes Balears tenen un dels percentatges més baixos - només és millor el de Cantàbria -, mentre que els percentatges més elevats són els d'Andalusia i Múrcia, que superen el 25%. (Data darrera consulta: 03/02/2023)

% risc mala salut mental fins 2017 16102019.PNG

8. Taxa de mortalitat general ajustada per edat per 100.000 hab.:

Pel que fa a la taxa de mortalitat general ajustada per edat per 100.000 hab., totes les comunitats tenien una tendència a la baixa fins l’arribada de la pandèmia de la Covid-19, que va provocar na pujada espectacular a totes les comunitats. Les Illes Balears té la taxa més baixa de totes les comunitats comparades, mentres que Andalusia i Madrid són qui la tenen més alta, amb una notable diferència respecte a les Balears. (Data darrera consulta 09/02/2023)

TASA_MORTALIDAD_AJUSTADA_POR_EDAD_2013-2020_-_14102022.PNG