Cartes Marc

Són aquelles Cartes que contenen una descripció de serveis, objectius i indicadors comuns a distints centres que reuneixen unes característiques homogènies, amb l'objectiu de crear una base compartida d'informar a la ciutadania dels compromisos de Serveis, quan elaborin les seves pròpies Cartes.

Cartes Marc publicades

Durant el 2008, es va posar en marxa el projecte d'elaboració i implementació de Cartes Marc, tal i com està previst en el programa número 9 de compromisos amb la ciutadania del Segon Pla Estratègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears.

El projecte pretén que els grans àmbits sectorials de les unitats o dels centres del Govern de les Illes Balears participin d'una manera activa en l'elaboració i la implementació de Cartes Marc en la seva xarxa de serveis.

En aquest espai s'inclouen les xarxes prestadores de serveis en les quals el projecte s'ha desenvolupat i les Cartes publicades.

Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania. Govern de les Illes Balears

Aquesta xarxa està formada per les oficines d'informació i registre de les conselleries del Govern, el call center de la Fundació Bit que actualment presta el servei telefònic del 012 i el Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania de la Conselleria d'Administracions Públiques.

Carta OIR

Directori

Cartell

Fullet 

Carta Xarxa Infojove

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

 Text carta

Secretaries d'Instituts d'Educació Secundària (IES). Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Les Secretaries som un servei dels instituts d’educació secundària (IES), que depenem directament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Actualment a les Illes Balears hi ha un total de 67 Instituts repartits entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i cadascun d’ells disposen de la seva Secretaria.

Des de les secretaries facilitem la relació entre la Conselleria, l’Institut i els usuaris i proporcionem als alumnes i a les seves famílies informació i gestió dels processos acadèmics.

L’àmbit d’aplicació dels continguts d’aquesta Carta Marc abasta progressivament les 67 secretaries d’institut repartides per les Illes Balears.

Xarxa Infojove. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

La Xarxa Infojove, està integrada dins l'estructura de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. La Direcció General de Cultura i Joventut n'exerceix la coordinació i en formen part el Consell de Joventut de les Illes Balears, consells insulars, mancomunitats, ajuntaments, i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

Fou creada l'any 1999 i consisteix en un conjunt d'activitats d'informació, orientació i assessorament, dirigides als joves i ofertes directament al públic, promogudes i desenvolupades per entitats públiques o entitats privades sense ànim de lucre.

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta un total de 83 entitats dividides en 26 centres d'informació jove i 57 punts d'informació jove repartits per les Illes Balears, que conformen la Xarxa Infojove.

Carta Xarxa Infojove

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Carta Agència Tributària

Mapa

Directori

Cartell

  Fullet

Text carta


Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació

L'Agència Tributària de les Illes Balears és una realitat des de l'1 de gener de 2009. El seu principal objectiu és acostar l'Administració tributària a la ciutadania, oferint en tot moment informació actualitzada, fent més fàcils els tràmits i lluitant contra el frau fiscal en benefici de tothom.

L'Agència es constitueix, en compliment de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, com a ens autònom responsable de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs propis de la Comunitat Autònoma i dels tributs estatals cedits totalment. Aquesta responsabilitat, la durà a terme sota els principis de transparència, de legalitat,d'objectivitat, d'igualtat, de responsabilitat i d'eficàcia. Per tal que els usuaris siguin part activa de la millora contínua de l'Administració tributària, és important conèixer les seves expectatives.

Ports de les Illes Balears. Conselleria de Turisme i Esports

Ports de les Illes Balears, esta integrada a l'estructura de la Conselleria de Turisme i Esports i té encomanat l'exercici de les competències executives de l'administració autonòmica en matèria de ports i d'instal·lacions portuàries i marítimes, incloses les potestats de caràcter autoritzador, les de recaptació tributària i la sancionadora.

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta un total de 13 Ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears

Carta Ports de les Illes Balears

Mapa

Directori

Cartell

 Fullet

Text carta

Carta SOIB

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, és un servei de gestió de l'ocupació per a les Illes Balears.

Actualment disposem de 14 oficines distribuïdes a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

El SOIB és un servei públic i gratuït, adreçat a tots els ciutadans en edat laboral i als empresaris de les Illes Balears. El seu objectiu és la intermediació laboral, la promoció i accés a l'ocupació, la formació per a l'ocupació, a més de la realització de les gestions administratives que té encomanades.

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta un total de 14 oficines repartides per les Illes Balears, que conformen el Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Gerència d'Atenció d'Urgències 061. Servei de Salut de les Illes Balears

El Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 és el servei públic d'emergències mèdiques del Servei de Salut de les Illes Balears que assumeix la responsabilitat de l'assistència sanitària de les urgències i emergències que ocorren a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta un total de 26 Bases de Recursos de les quals 17 a Mallorca, 4 a Menorca i 5 a Eivissa i Formenterera conformen la xarxa de Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061.

carta061cat.jpg

Directori

Cartell

Fullet

 cartaCTMcat.jpg

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Consorci de Transports de Mallorca (CTM). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori  

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) és una entitat pública adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, creada amb la finalitat de planificar, establir i mantenir un sistema comú de transport públic regular de viatgers a l'illa de Mallorca. Els mitjans de transport que agrupa el CTM són principalment el ferrocarril, el metro i l'autobús.

El CTM assumeix l'organització tècnica i administrativa dels transports terrestres regulars, i des d'una concepció global del sistema cerca una millora dels serveis, optimitzant els recursos existents.

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta totes les línies de transport terrestre interurbanes (el 100% de les empreses concessionàries), tots els trajectes de la línia de metro de Palma i tots els trajectes del Tren interurbà de SFM.  

Atenció Primària. Àrea Salut de Menorca. Servei de Salut de les Illes Balears

Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca forma part de l’ordenació territorial sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, que és un ens públic de caràcter autònom, al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les illes Balears.

L’Àrea de Salut de Menorca està integrada per un grup de professionals a la disposició de tota la població de Menorca per donar resposta a les seves necessitats de salut, oferint tant assistència com educació sanitària i activitats de promoció de la salut.

L’àmbit d’aplicació dels continguts d’aquesta Carta Marc abasta un total de 5 centres de salut, 4 unitats bàsiques i 3 consultoris repartits per tota l’illa de Menorca i  conformen la xarxa d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

cartaATENCIÓmencat.jpg

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

cartaATENCIÓIbicat.jpg

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Atenció Primària. Àrea Salut d'Eivissa i Formentera. Servei de Salut de les Illes Balears

Atenció Primària de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera forma part de l’ordenació territorial sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, que és un ens públic de caràcter autònom, al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les illes Balears.

L'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera està integrada per un grup de professionals a la disposició de tota la població d’Eivissa i Formentera per donar resposta a les seves necessitats de salut, oferint tant assistència com educació sanitària i activitats de promoció de la salut.

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) és una entitat pública adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori creada amb la finalitat de promoure habitatges de protecció pública i gestionar el seu parc immobiliari, amb l'objectiu de posar-los a disposició dels ciutadans de les Illes Balears, com també tramitar ajuts i subvencions destinats a facilitar l'accés a l'habitatge. 

L'àmbit d'aplicació dels continguts d'aquesta Carta Marc abasta cinc oficines repartides per les Illes Balears: tres a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa.

marcoIBAVIcat.jpg

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Cartell

Fullet

Centre Balears Europa (CBE). Conselleria de Vicepresidència,Innovació, Recerca i Turisme

El Centre Balears Europa és un consorci de dret públic, que té com a missió documentar, assessorar, formar i informar  la societat de les Illes Balears, sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea i les seves institucions.

A més de tota la comunicació bàsica i institucional relacionada amb la Unió Europea, ofereix informació especialitzada sobre qüestions pràctiques i d'interès, com ara viure a la Unió, treballar-hi, fer-hi negocis, estudiar-hi, els drets del consumidors, la sanitat, etc.

Directori

Cartell

Fullet

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). Conselleria d'Economia i Competitivitat

L'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) és un organisme públic adscrit a la Conselleria d'Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears.

La missió de l'IDI és impulsar el desenvolupament empresarial de les Illes Balears amb criteris de sostenibilitat i de reequilibri territorial i sectorial, informant les empreses, especialment les petites i mitjanes, dels mitjans adequats per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat, com també posant al seu abast aquests mitjans, potenciant la innovació, el disseny, la comercialització i la qualitat amb la màxima transparència, equanimitat i eficiència. 

Unitat d'Informació i Tràmit (UDIT). Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La Unitat d'Informació i Tràmit (UDIT) és una unitat adscrita a la Direcció General Política Industrial que té les funcions d'informació, registre general i tramitació, seguiment i/o resolució d'expedients de la Direcció General d'Indústria i Energia.

És la nostra voluntat esforçar-nos, dins l'objectiu general de millora de l'Administració, per prestar als usuaris un servei més pròxim, eficient i de major qualitat.

Carta UDIT

Cartell

Fullet

 Carta SFM

Directori

Cartell

Fullet

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) és una empresa pública depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, que està integrada al Consorci de Transports de Mallorca (CTM), formant part de la Xarxa de Transport Públic TIB, de l'Illa de Mallorca. SFM es constitueix com a tal l'any 1994, com a resultat del procés de transferència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels serveis que explotava fins al moment l'empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), depenent de l'Administració Central de l'Estat. Actualment l'equip de treball està format per unes 250 persones que desenvolupen les seves tasques en les diferents àrees que formen l'organització.

L'objectiu de SFM és gestionar els serveis i les infraestructures ferroviàries per mitjà de dues grans àrees: la xarxa de ferrocarrils i el Metro de Palma. D'aquesta manera, l'essència d'aquesta organització és contribuir al creixement i millora de la mobilitat a l'illa de Mallorca. Amb aquesta finalitat, s'està treballant la reobertura de les antigues línies ferroviàries, tancades en el passat i en el disseny i traçat de noves xarxes i rutes.