Cartes de Compromisos

Són Cartes de Serveis construïdes fonamentalment dins entorns de maduresa organitzativa i enllestides per a poder ser avaluades o certificades externament.

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA). Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) és una empresa pública integrada en el Servei de Salut i dependent de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears. Som un dispositiu sociosanitari integrat en la xarxa assistencial (atenció primària i hospitals d'aguts) i tenim assignades com a població de referència, en general, persones d'edat avançada i fragilitat amb malalties cròniques i un grau variable de dependència.

Aportam una perspectiva multidimensional a la situació concreta del pacient perquè pugui beneficiar-se d'una atenció integral i personalitzada, que preveu les seves necessitats i les de la seva família, convertida en cuidadora principal en la major part dels casos.

gesma1.jpg

Mapa

Directori

Cartell

Fullet

Text carta

Portada web 112girada cat.jpg

Cartell

Fullet

Text carta


Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB 112). Conselleria d'Administracions Públiques 

El Servei d’Emergències de les Illes Balears, SEIB 112, té la missió de facilitar als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i als seus visitants un accés gratuït, ràpid i fàcil a un únic telèfon que atendrà qualsevol de les seves necessitats a situacions d’emergència, ja siguin aquestes de caràcter sanitari, policial, d’incendis, de seguretat ciutadana o de rescat de persones.

Aquest servei es presta mitjançant una atenció telefònica personalitzada en diversos idiomes i en horari ininterromput de 24 hores, els 365 dies de l’any. Consisteix a avisar immediatament els distints organismes encarregats de la resolució de l’incident i coordinar la seva actuació per garantir un servei professional i eficient. El centre de gestió de l’112 també vetlla per la seguretat de les persones i els seus bens. També alerta les entitats, les institucions i els ciutadans en general sobre la imminència de fenòmens meteorològics adversos amb antelació suficient per propiciar actuacions encaminades a l’autoprotecció i prevenció de riscs.

Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte. Conselleria d'Administracions Públiques

La discriminació de les dones té en la violència domèstica i la de gènere la seva manifestació més brutal. Afortunadament, la societat n'ha pres consciència i reclama de les institucions una actuació decidida i efectiva, que no pot ser limitada a una àrea de govern en concret, sinó que ha de ser transversal i coordinada.

En aquest sentit i mitjançant un conveni de col·laboració, l'Ajuntament de Palma (a través de la Policia Local) i el Govern de les Illes Balears (a través de l'oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte) continuen amb la implantació d'aquesta Carta de Serveis. El principal objectiu és millorar l'assistència a les víctimes dels delictes esmentats i informar-les dels seus drets, dels serveis de què poden disposar i dels compromisos de qualitat que es poden oferir.

Portada Of. Víc. girada cat.jpg

Fullet