Torna

Processos Electorals

Resultats electorals provisionals de les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023  

 

Per què el nostre sistema electoral permet tenir resultats provisionals el mateix dia de les eleccions?

Com s’organitza l’Administració per obtenir i poder difondre aquests resultats?

 

Des de l’any 1985, la Llei electoral (LOREG) regula l’existència dels representants de les administracions convocants en les eleccions, els quals, entre d’altres, tenen dret a rebre una còpia de l’acta d’escrutini de la mesa electoral (igual que els interventors de les candidatures) on s’indiquen les candidatures i els vots obtinguts.  

Les administracions convocants (l’Estat per a les eleccions locals i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les eleccions autonòmiques) nomenen les persones representants (preferentment funcionaris públicc). En el supòsit de les eleccions concurrents, es posen d’acord per tenir un únic representat comú, que recollirà les dades de constitució de les meses, de la participació en la votació a les 14.00 h i a les 18.00 h, i rebrà la còpia d’acta d’escrutini directament de les meses electorals.  

Els representants-transmissors tenen un dispositiu electrònic (tauleta tàctil —tablet— o similar) on recullen les dades que aporten els representants. D’aquesta manera, les dades van arribant al Centre de Recollida d’Informació, i el Centre de Processament de Dades, amb la totalitat de les dades de la votació, calcula els resultats en cada circumscripció electoral i suma els resultats de cada institució (Parlament de les Illes Balears o consells insulars), i així facilita que, des del Centre de Difusió de Dades, l’administració convocant les pugui proporcionar als mitjans de comunicació i a la ciutadania per mitjà de la web de processos electorals.

 

Per a més seguretat, els representants han d’entregar les còpies de les actes d’escrutini a l’administració convocant. 

D'altra banda, la transmissió de dades i el sistema informàtic està protegit per part del Centro Criptológico Nacional (CNN) en relació als controls de ciberseguretat.  

Dossier de  premsa 26 maig 2023  

 

Escrutini electoral oficial de les eleccions  

Cal recordar que només les juntes electorals i les meses electorals formen part de l’Administració electoral i són responsables de les dades oficials de les eleccions.  

Per una part, l’escrutini de vots de les eleccions es duu a terme en cada mesa electoral; per l’altra, l’escrutini general, derivat de la suma dels resultats de totes les meses electorals, el realitzen les juntes electorals competents.  

L’escrutini general s’inicia el cinquè dia després de les eleccions, el dia 2 de juny de 2023, una vegada rebudes totes les actes i la documentació de les meses electorals, que, des de la data de les eleccions, són custodiades als jutjats.  

L’escrutini de les juntes electorals es basa en les dades que consten a l’acta de la sessió d’escrutini de totes les meses electorals, que recull l’escrutini dels vots i, si escau, les incidències o reclamacions de la jornada electoral, que la Junta haurà de resoldre.  

Les dades de l’escrutini general per part de les juntes electorals i de la proclamació del nombre de candidats electes per les mateixes juntes es fan públiques en el butlletí oficial.

 

  

Escrutini electoral del vot CERA  

El vot de les persones residents a l’estranger amb dret a votar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears (vot CERA) es fa des de l’estranger per correu o en les urnes consulars, amb sobres que recullen la informació sobre el dret a votar de cada elector i un sobre de votació amb el seu vot.  

D’acord amb la Llei electoral, el vot CERA té el seu escrutini centralitzat a la Junta Electoral de les Illes Balears, que es reuneix com a «mesa electoral» per fer aquest escrutini específic.  

Una vegada revisada la documentació, el sobre de votació s’introdueix en l’urna de la circumscripció corresponent.  

Finalment, els resultats de l’escrutini del vot CERA se sumen a l’escrutini de les meses electorals de les Balears, per donar el resultat l’escrutini general de les eleccions.  

Per aquesta raó, el dia 28 de maig no hi ha resultats provisionals del vot CERA, fet que pot ser rellevant en relació amb els resultats definitius de les eleccions.