Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2021-22

(actualitzat 26/04/2022)

  FAQ - curs 2021-22 1r cicle d’educació infantil

Planificació anual d'un centre educatiu 03: llistat de tasques per a la coordinació

 

Infografia de la planificació anual

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 35, de 10 de març)

 

Darreres novetats en normativa d'educació sobre la COVID-19 al següent enllaç

Pàgina Web Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2021-2022 (signat)

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2021-2022

Editor de Text _Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil curs 21-22

Reunió informativa conjunta de l'IEPI i la Conselleria de Salut (Presentació Cata Nuñez)

2021_06_22_REUNIONS INFORMATIVES INSTRUCCIONS CENTRES.pptx2021_06_22_REUNIONS INFORMATIVES INSTRUCCIONS CENTRES.pptx

Pàgina Web Recursos elaborats per el grup de recerca GAEB-UIB (Grup per a l'Assessorament i la Innovació en Àmbits Educatius per al Benestar)

PDF Proposta d'instruccions per ús òptim de mitjans digitals als centres educatius de primera infància. Montserrat Pons (neuropediatra)

Cartelleria per descarregar

Per més informació: institutprimerainfancia@gmail.com