Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

MAPES DE LES ZONES D'ESCOLARITZACIÓ

Procés d'admissió 2023-2024

S'entén per zona escolar el municipi al qual pertany el centre educatiu de 1r cicle d'educació infantil, excepte en els casos de Calvià, Ciutadella i Maó, dels quals es detallen les zones a la Resolució d'admissió i matriculació.

 

En els casos de Ciutadella i Maó s'adjunten, a més, els mapes a continuació:

 Ciutadella

 Maó