Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

INFORMACIÓ ÚTIL

sobre el procés d'admissió i matriculació

curs 2023-2024

pels EI i CEI de la Xarxa complementària

(actualitzat 22/2/2023)

Informació prèvia

Procés d'admissió i matriculació

Esdeveniment

Lloc

Què s'ha de fer?

Període de presentació de sol·licituds

Sol·licitud telemàtica: pàgina web.

Emplenar la sol·licitud.

Recopilar la documentació a presentar en el cas que no es pugui consultar telemàticament.

Presentació de sol·licituds i documentació

Centre escolar sol·licitat en primer lloc.

Entregar la sol·licitud i la documentació, en cas de tràmits no autenticats o en aquells en els que la documentació no es pot consultar telemáticament.

Una sol·licitud per alumne.

Publicació de les llistes provisionals

Pàgina web

Revisar si les dades i puntuació del llistat són correctes. En cas d'errada, presentar la reclamació al centre de primera opció.

Reclamacions a les llistes de puntuació provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

En el cas de tràmits autenticats: pàgina web

Termini de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació dels llistat de puntuació provisional.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i no admesos

Pàgina web

Consultar el llistat definitiu.

RESERVAT: té plaça. La següent passa és formalitzar la matrícula.

NO RESERVAT: no té plaça.

Reclamacions a les llistes definitives

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Recurs d'alçada. Termini: un mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives.

Formalització de la matrícula

Centre on ha estat admès.

Formalitzar la matrícula aportant la documentació complementària que demani el centre.

Si no es fa en el termini previst, es perd la plaça.

Llistat d'espera

Centre sol·licitat en primera opció.

Consulta del llistat.

En cas de produir-se una vacant, el centre l'oferirà al primer alumne segons l'ordre de la llista. 

La família ha d'acceptar la plaça. En cas contrari, es passa al següent de la llista.

A partir del 16 d'octubre de 2023, les llistes d'espera deixen de tenir vigència i és el titular de cada centre el que decideix com gestionar les seves vacants.