Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

5. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

  • S’entén per famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social garantida o del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives (pnc), la renda d’emancipació de joves, prestacions econòmiques de dret de concurrència, prestacions econòmiques d’urgència social o de l’ingrés mínim vital o bé les que tenen el subsidi d’atur com a únic ingrés.

Puntuació que s'atorga

2 punts

Documentació

  • En relació a la renda social garantida, correspon a la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears o de l’organisme autonòmic competent l’expedició de la resolució o d’un certificat, vigent en la data de presentació, que confirmi que la persona interessada rep aquests diners.
  • També es pot acreditar la percepció d’aquestes prestacions econòmiques amb la corresponent resolució i un justificant de l’ingrés bancari o equivalent efectuat durant l’any 2023.
  • Pel que fa a les prestacions econòmiques del Decret llei 10/2020 (complement de les rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives, renda d’emancipació de joves, prestacions econòmiques de dret de concurrència i les prestacions econòmiques d’urgència social), correspon als consell insulars o a l’organisme autonòmic competent concedir-la i expedir la resolució o un certificat vigent en la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquests diners.  També es pot acreditar la percepció d’aquestes prestacions econòmiques amb la corresponent resolució i un justificant de l’ingrés bancari o equivalent efectuat durant l’any 2022.
  • Correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la concessió del subsidi d’ocupació. L’Administració educativa rebrà per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres administracions que han de confirmar que aquesta prestació econòmica sigui l’únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s’ha de presentar cap certificat.
  • En relació a la percepció de l'ingrés mínim vital, correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la seva concessió i és necessari que l'interessat aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti fefaentment la percepció d'questa prestació.
  • Sempre que s’autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament la percepció d’aquestes prestacions a través del Registre públic de prestacions socials, sense necessitat de presentar el document en paper.