Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat

Aquest apartat inclou:

  • Les famílies en les quals hi viuen persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, d’acord amb la normativa vigent.
  • Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les quals hi viu algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de consanguinitat fins el segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Puntuació que s'otorga

  • 2 punts.

Documentació

  • Una resolució o certificat, vigent en la data de presentació, de reconeixement de la situació de discapacitat o dependència, respectivament, de la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern Balear o de l’organisme autonòmic competent. 
  • En el cas que el document sigui un certificat, el sol·licitant, a més, ha d'aportar un certificat d'empadronament per a justificar que el cuidador i la persona amb discapacitat conviuen.