Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

1. Malaltia crònica de l'alumne/a

 • A l’efecte d’aconseguir la puntuació per aquest criteri, ha de ser una de les següents patologies:
  • Errors congènits del metabolisme:
   • Fenilcetonúria.
   • Deficiència de acil-coenzima A deshidrogenasa de cadena mitjana (MCADD).
   • Deficiència de 3hidroaxil-coenzima A hidrogenases de cadena llarga (LCHADD).
   • Acidèmia glutàrica de tipus I (GA-I).
  • Reumàtiques:
   • Artritis reumàtica juvenil.
   • Lupus eritematós sistèmic (LES).
  • Malalties digestives:
   • Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa).
   • Pancreatitis.
  • Malalties respiratòries: fibrosi quística.
  • Malalties cardiovasculars: cardiopaties congènites que precisen intervenció quirúrgica, tractament. farmacològic i/o amb risc de mort sobtada.
  • Malalties oncològiques.
  • Malalties nefrològiques:
   • Insuficiència renal crònica.
   • Trasplantament renal.
   • Síndrome nefròtic.
  • Malalties endocrines:
   • Hipotiroïdisme congènit.
   • Hiperplàsia adrenogenital congènita.
   • Diabetis mellitus.
  • Malalties neurològiques:
   • Epilèpsia.
  • Malalties hematològiques:
   • Hemofília.
   • Anèmia de cèl·lules falciformes.
  • Espina bífida.
  • Fissura labiopalatina.
  • Immunodeficiències.
  • Al·lèrgia alimentària, al làtex i/o als himenòpters amb risc alt d’anafilàxia.
 • Que l’alumne tengui una malaltia crònica greu o una malaltia rara que requereixi una intervenció sanitària immediata específica.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Les malalties cròniques s’han d’acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial, en el qual han de constar la identificació del facultatiu, la seva signatura, el número de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne i la data d’expedició del certificat. Perquè sigui vàlid s’ha de poder llegir i ha de ser comprensible.
 • En cas d’al·lèrgia amb risc alt d’anafilaxi, s’ha d’entregar un informe de l’especialista hospitalari.
 • També s'haurà d'entregar la clàusula de protecció de dades (annex 6 de la resolució) degudament emplenada i signada.

PDF Protecció de dades (Annex 6)