Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DE CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

CURS 2022-2023

(Actualitzat 23/5/2022)

QUÈ? QUAN? ON? Documentació
Sol·licitud (període ordinari) 1-21 juny 2022 Centre educatiu

Annex 2 i documentació acreditativa (veure apartat desè de la Resolució)

Annex 4

Annex 13

Llistat provisional d’alumnes admesos i exclosos

Centre educatiu
Termini d'al·legacions 3 dies hàbils Centre educatiu
Resolució d'al·legacions 5 dies hàbils Centre educatiu
Proposta de resolució Acabat el termini d'al·legacions web IEPI i centre educatiu
Acceptació/rebuig ajuts 3 dies hàbils Centre educatiu

Annex 5 o

Annex 6

Resolució de concessió BOIB i web IEPI
Sol·licitud per a l'alumnat d'incorporació tardana 25 d’abril a 4 de maig de 2023 Centre educatiu

Annex 2 i documentació acreditativa (veure apartat desè de la Resolució)

Annex 4

Annex 13

Justificació abans del 30 de juny de 2023 Centre educatiu

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es