Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES USUÀRIES DE CENTRES PRIVATS

CURS 2022-2023

(Actualitzat 23/5/2022)

QUÈ? QUAN? ON? Documentació
Sol·licitud (període ordinari) 23 de maig a 10 de juny de 2022 Registre de l’Administració

Annex 2 i documentació acreditativa (veure apartat desè de la Resolució)

Annex 12

Annex 13

Llistat provisional d’alumnes admesos i exclosos

web IEPI
Termini d'al·legacions 3 dies hàbils des de la publicació del llistat provisional Registre de l’Administració
Resolució d'al·legacions 5 dies hàbils
Proposta de resolució Acabat el termini d'al·legacions web IEPI
Acceptació/rebuig ajuts 3 dies hàbils Registre de l’Administració

Annex 5 o

Annex 6

Resolució de concessió BOIB i web IEPI
Sol·licitud per a l'alumnat d'incorporació tardana 25 d’abril a 4 de maig de 2023 Registre de l’Administració

Annex 2 i documentació acreditativa (veure apartat desè de la Resolució)

Annex 12

Annex 13

Justificació Abans de 30 de juny de 2023 Registre de l’Administració

Annex 15,

Annex 16 i

Factures abonades en concepte d’escolarització 

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es