Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

INFORMACIÓ PELS CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

CURS 2022-2023

(actualitzat 23/5/2022)

QUÈ? QUAN? Document
Sol·licituds (període ordinari) De 1 a 21 de juny de 2022

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 13

Introducció al GESTIB de les sol·licitud De 1 a 22 juny 2022

Registrar i trametre a la DGPICE:

-Certificat de quotes d’escolarització.

-Declaració de veracitat de dades bancàries del centre.

-Certificat acord consell escolar amb beneficiaris i exclosos.

-Certificat d’adhesió al conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts d’escolarització i de dades bancàries.

Abans de 22 de juny de 2022

Annex 11

Annex 12

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Llistat provisional
Reclamacions Tres dies hàbils
Resolució de reclamacions Cinc dies hàbils
Proposta de resolució Acabat el termini d'al·legacions

Acceptació/rebuig ajuts 3 dies hàbils

Annex 5 o

Annex 6

Sol·licituds incorporació tardana De 25 d'abril a 4 de maig de 2023

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 13

Introducció al GESTIB de les sol·licituds d'incorporació tardana

De 25 d’abril a 6 de maig de 2023

Registrar i trametre a la DGPICE (alumnat incorporació tardana):

-Certificat de quotes d’escolarització.

-Declaració de veracitat de dades bancàries del centre.

-Certificat acord consell escolar amb beneficiaris i exclosos.

-Certificat d’adhesió al conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts d’escolarització i de dades bancàries.

Abans de dia 6 maig de 2023

Annex 11

Annex 12

Llistat provisional alumnat incorporació tardana

Abans del dia 27 de maig de 2023

Registrar i trametre a la DGPICE annexos justificatius de l’aplicació dels ajuts

Abans del 30 de juny de 2023

Annex 7

Annex 8

Annex 9

Annex 14

PDF Manual de gestió d'ajuts d'escolarització pels centres de la Xarxa complementària

PDF Presentació Reunió XC (20 de maig de 2022)

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es