Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D'ESCOLETES (any 2022)

(actualitzat 24/5/2022)

   

CODI SIA del procediment: 2870840

(19/5/2022)

CORRECCIÓ D'ERRATA

Correcció de l'errata advertida en la publicado de l'edicte 3818 (BOIB 63 de data 14-05-2022) referit a la "Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència" (BOIB núm. 65, de 19 de maig)

(14/5/2022)

CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 63, de 14 de maig)

(21/3/2022)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 39, de 19 de març)

CALENDARI

Periode de sol·licituds:

De l'1 al 15 de juny de 2022

Periode d'al·legacions:

deu dies naturals des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució

Periode de justificacions:

De l'1 al 12 de setembre de 2022

DOCUMENTACIÓ

Annex 2: Editor de Text Model de sol·licitud

Annex 3: Editor de Text Model de declaració responsable

Annex 4: PDF Model d’informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

PDF Presentació convocatòria de sosteniment (FELIB, 17-05-2022)


Exemple graella sosteniment:

 

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es