Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Condició de família reconstituïda

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en alguns criteris, per poder tenir dret a la puntuació corresponent. Aquesta circumstància es podrà al·legar quan:

  • Els matrimonis o parelles estables oficialment reconegudes, en què ambdós progenitors aporten fills al nucli familiar i, simultàniament, en tenen la guarda i custòdia. Aquests fills es consideren germans.
  • Els matrimonis o parelles estables oficialment reconegudes, en què el cònjuge del pare, la mare, el tutor o la tutora té la guarda i custòdia de l’alumne que sol·licita la plaça.
  • Sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels progenitors del nin que sol·licita plaça, ostenti una tutela legal o una guarda de fet.

Documentació:

La condició de família reconstituïda es pot acreditar amb la següent documentació:

  • Llibre de família de la família reconstituïda.
  • Certificat d'inscripció del matrimoni en el Registre Civil o certificat d'inscripció en el Registre de Parelles Estables.
  • Sentència judicial o conveni en què s'indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.
  • Document que justifiqui la tutela legal o una guarda de fet, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.

Criteris on es pot al·legar

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en els criteris que parlin d'unitat familiar.