Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Acolliment familiar o residencial, adopció o preadopció i guarda familiar

 • La situació d'acolliment familiar o residencial, adopció o preadopció i guarda familiar es podrà al·legar en tots el criteris de barem.

Documentació:

 • Resolució administrativa de la mesura jurídica.
 • Certificat emès per l'entitat corresponent:
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
  • Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca.
  • Consell Insular d'Eivissa.
  • Consell Insular de Formentera.
  • Altre organisme autonòmic competent.
 • En el cas de guarda de fet o familiar, si no hi ha relacions paternofilials, un document que acrediti fefaentment la circumstància.