Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

9. Discapacitat de l'alumne

  • Tenen dret a la puntuació per aquest criteri, els alumnes que tenen reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior.

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • Certificat emès per l'organ competent que indiqui el tipus i grau de discapacitat.
  • Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.