Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

9. Discapacitat de la mare, el pare, tutor/a legal o algun germà/ana

 • Tenen consideració de persones amb discapacitat:
  • Les que tenen reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior.
  • Els pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Els pensionistes de classes passives de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Es dona el mateix tractament als infants que, encara que no són germans, conviuen en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que cada un d'ells tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) dels fills propis.
 • També es dona el mateix tractament al cònjuge que, encara que no és el progenitor, conviu en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que el progenitor tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) de l'alumne/a sol·licitant.
 • La puntuació màxima que es pot optenir en aquest apartat és d'1 punt.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt.

Documentació

 • Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.
 • En els casos dels pensionistes, cal presentar en paper algun dels documents següents:
  • Resolució o certificat expedits per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma competent.
  • Resolució o certificat del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de reconeixement de la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa de reconeixement de pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.