Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

7. Família monoparental

 • Són famílies monoparentals les que estan formades per un o més fills que compleixen els requisits prevists en l’article 7.3 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies i que depenen econòmicament d’un sol progenitor, tutor, acollidor o adoptant amb qui conviuen.
 • Aquest criteri també pot aplicar-se en els casos següents:

  • Les famílies en què el progenitor amb fills a càrrec conviu al mateix temps amb una altra persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d’acord amb la legislació civil.
  • Les famílies en què el progenitor que té la guarda dels fills no percep cap pensió per aliments d’aquests fills establerta judicialment, ha interposat la corresponent denúncia o reclamació civil o penal, i acredita que la denúncia ha estat admesa a tràmit i que s’ha iniciat una execució per a les reclamacions.
  • Les famílies en què el progenitor amb fills a càrrec ha sofert abandonament de família per part de l’altre progenitor o convivent.
 • Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 8/2018, la condició de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu el Decret 28/2020, de 21 de setembre.
 • En el cas de família monoparental especial, s’atorgarà la puntuació per família nombrosa general (1 punt).
 • En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

Puntuació que s'atorga:

 • 1 punt.

Documentació

 • Títol de família monoparental en vigor.