Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

4. Pares, mares o tutors legals que treballin al centre

  • S’entén que l’alumne sol·licitant té el pare, la mare o el tutor que fa feina al centre quan forma part del personal docent o no docent, ja sigui funcionari públic o un treballador amb contracte laboral, adscrit al centre per l’administració competent o acreditat per la inclusió en qualsevol dels seus codis de cotització. Queda exclòs d’aquest concepte el personal d’entitats amb contracte administratiu i de les associacions de mares i pares que prestin serveis al centre.

Puntuació que s’atorga

  • 5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
  • 9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

Documentació

  • No cal presentar documentació. Aquesta puntuació s’atorgarà d’ofici.