Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

3. Renta per càpita de la unitat familiar

 • Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2021.
 • En cas que la persona interessada no tengui un DNI, s’ha de presentar la corresponent declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques en paper
 • Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.
 • Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor custodi.
 • Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest té la guarda i custòdia en exclusiva, no es valorarà aquest apartat de barem.

Puntuació que s'atorga

 • Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
 • Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.
 • Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
 • Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

Documentació

 • No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades.
 • Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).