Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

2. Lloc de feina del pare, la mare o algun tutor legal

 • La puntuació d'aquest criteri es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda.
 • Per canvi de domicili del centre de feina, només s’acumularà la puntuació si aquest es fa dins la mateixa zona escolar.
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • Si es produeix un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat del lloc de feina.

 

Puntuació que s'atorga

Zona del centre sol·licitat

 • 2 punts pel fet de tenir el lloc de feina dins la zona del centre sol·licitat.
 • 2 punts per 1 any complet d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 1,5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.

Puntuació màxima: 5,5 punts

 

En aquest cas l’antiguitat en el padró es calcula tenint en compte aquestes dates: 

 • Anterior al 31/03/2021 (inclòs): 5,5 punts (2 anys o més)
 • Des del dia 01/04/2021 al 31/03/22 (inclosos): 4 punts (1 any o més)
 • Posterior al dia 01/04/2022 (inclòs): 2 punts (menys d’un any)

 

Zona limítrofa amb el centre sol·licitat (només al centres zonificats)

 • 1 punt pel fet de tenir el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any complet en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.

Puntuació màxima: 2,75 punts

 

En aquest cas l’antiguitat en el padró es calcula tenint en compte aquestes dates:

 • Anterior al 31/03/2021 (inclòs): 2,75 punts (2 anys o més) 
 • Des del dia 01/04/2021 al 31/03/22 (inclosos): 2 punts (1 any o més) 
 • Posterior al dia 01/04/2022 (inclòs): 1 punts (menys d’un any)
 
 

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.
 • Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral o equivalent d’una altra mutualitat, un certificat referit al període de presentació de sol·licituds (2022) i als anys 2020 i 2021 (segons la puntuació presentada) de la situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions temporals significatives.
 • En cas de voler justificar la condició de família reconstituïda, s'ha de presentar un dels següents documents:
  • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia del menor.
  • Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.