Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

10.Víctimes de violència de gènere o de terrorisme

 • Famílies en les quals la dona, els fills o filles al càrrec han patit violència de gènere. Aquest criteri és aplicable quan alguna d'aquestes situacions es donen en algun dels membres del nucli familiar, encara que no sigui el menor per a qui es sol·licita l'escolarització.
 • Víctima de terrorisme: es refereix a les víctimes i les seves famílies o a les persones que hagin sofert danys com a conseqüència de l'acció terrorista

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Documentació

 • Respecte a les famílies en què la dona o fills o filles a càrrec han patit violència masclista, s’ha de presentar algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:
  • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
  • Una sentència condemnatòria.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
  • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  • Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’ Institut Balear de la Dona, l’Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.
 • Respecte a les víctimes de terrorisme: s'ha de presentar una resolució administrativa del Ministeri de l'Interior en què es reconegui la indemnització a una víctima de terrorisme o bé un certificat per a aquest efecte expedit pel Ministeri de l'Interior.