Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

Activitat de Restauració; ; consisteixen en el subministrament de menjars i/o beures per ésser consumides en el mateix establiment obert al públic en general. Totes aquestes figures han de complir amb el que disposa l'article 111del Decret 20/2015, de 17 d'abril (enllaç a la normativa).

Podem distingir:

1. Restaurants; és l'establiment que disposa de cuina i servei de menjador independent, en el qual es consumeixen els plats i les begudes que allà es subministren.

2. Bar- Cafeteria;  és l'establiment que serveis ininterrompudament mentre roman obert, menjars i begudes per a que es consumeixin en una barra o taula del mateix establiment.

3. Bar de Copes; Són els establiments que serveixen ininterrompudament dins el seu horari habitual, begudes sense disposar dels serveis de menjars (pubs).

4. Càtering; Són establiments que disposen d'una cuina adequada i subministren aliments pel seu consum directe a clients o a consumidors en banquets, convencions, còctels o esdeveniments similars que no es donin de manera continuada i regular en el temps.

Aquests establiments han de disposar de la infraestructura necessària per a la preparació i distribució dels aliments i complir amb la seva normativa específica.

Activitats turístiques d'entreteniment; dintre d'aquest grup, podem distingir les següents figures:

- Sales de Festes

- Sales de Ball

- Discoteques

- Cafès- Concert

- Clubs de Platja

La definició de totes aquestes figures ve determinada a l'article 60 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol (enllaç a la normativa)

Totes elles han de prestar els serveis de restauració i en conseqüència han de complir amb el que disposa l'article 111 del Decret 20/2015, de 17 d'abril (enllaç a la normativa)

Activitats d'entreteniment i Restauració en embarcacions (Party boats);  Són embarcacions que organitzen festes o balls amb música produïda per mitjans mecànics electrònics o mitjançant l'actuació en directe de músics.

Aquesta activitat ha de complir allò que estableix l'article 111 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, en tot allò que no li sigui estrictament incompatible.

De comformitat amb la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020 de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques:

No es poden presentar noves declaracions responsables per les empreses titulars d'embarcacions de transport marítim de caràcter turístic o recreatiu que organitzin festes o balls a bord, a les quals fa referència l'article 147 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desenvolupament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Aquesta limitació s'ha de mantenir fins que no es reguli l'activitat de festes o esdeveniments multitudinaris a vaixells.

En tots els casos, la limitació establerta en aquesta disposició no pot excedir el termini de dos anys.

OBSERVACIONS

No es consideren empreses turístiques de restauració les següents:

- Les que ofereixin serveis de caràcter gratuït o assistencial

- Les que prestin serveis de restauració a col·lectius particulars, excloent al públic en general (menjadors universitaris, escolars o d'empreses).

- Els que presten exclusivament serveis de subministrament de menjars i begudes a domicili.

- Els serveis prestat en mitjans de transport.

- Els prestats a través de màquines expenedores.

- Els que consisteixin en servir menjars o begudes de manera ambulant, instal·lacions desmontables com també en vehicles i els que es montin de manera ocasional amb motiu de fires, festes o mercats. 

- Els locals destinats a l'elaboració i venda de productes artesans quan dediquin un màxim d'una superfície del 20% del total, al consum pels clients dels productes allà elaborats i sempre que no superin les 10 places en taula o barra.