Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

Intermediaris Turístics

Existeixen tres tipus d'intermediaris turístics: 

1. Agències de Viatge

2. Centrals de Reserva

3. Mediadors Turístics

1. Agències de Viatge; són  aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l'activitat d'organització, l'oferta o la venda de viatges combinats.

Totes les agències hauran de constituir i mantenir vigent una fiança per respondre al compliment de les obligacions derivades de la prestació de serveis relatius als viatges combinats davant els consumidors o usuaris finals. Així mateix d'acord amb l'article 58.5 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, les agències hauran de subscriure una pòlissa d'assegurances que garanteixi els possibles riscos de la seva responsabilitats; aquesta haurà de cobrir la responsabilitat civil de l'explotació del negoci, la civil indirecta o subsidiària i la responsabilitat per danys patrimonials primaris.

 2. Centrals de Reserva; són aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l'activitat principal consistent en reservar serveis turístics de forma individualitzada (no poden oferir ni organitzar paquets combinats) 

3. Mediadors Turístics; són aquelles persones físiques o jurídiques que presten serveis turístics consistents en organitzar excursions, visites guiades o d'altres serveis anàlegs que no tenen la consideració de viatges combinats.