Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

Guies Turístics

Podem distingir:

1. Guies turístics oficials de les Illes Balears

La professió de guia turístic consisteix en la prestació professional de serveis d'informació i interpretació del patrimoni històrico-artístic dels béns d'interès cultural i dels béns catalogats i la resta de recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants

L'exercici d'aquesta professió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, requereix l'obtenció de l'habilitació corresponent (carnet de guia turístic oficial de les Illes Balears)

2. Guies Temporals

Són guies legalment establerts en un altre Estat de la Unió Europea, que presten temporalment els seus serveis en el territori de les Illes Balears, amb el seu títol habilitant per a l'exercici de l'activitat.

Hauran de presentar Declaració de prestació temporal del servei de guia a l'Administració Turística.