Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

De conformitat amb l'article 61 de la Llei 8/2012, s'entenen per centres turístics aquells establiments que disposen d'àrees en les quals de forma integrada se situen les activitats pròpies dels parcs temàtics, d'atraccions o de caràcter recreatiu, cultural, esportiu o d'esbargiment, i altres usos complementaris, amb els serveis corresponents.

Poden ésser de tres tipus:

- Esportius

- Culturals

- Recreatius / d'oci