Torna

Portal de la Direcció General de Turisme

Classificació

La següent llista conté una classificació dels tipus d'allotjaments dels quals és possible presentar declaracions responsables d'inici d'activitat turística.

Agroturismes

L'activitat d'aquesta figura turística es pot equiparar a la pròpia d'un hotel, però en aquest cas situat a sòl rústic, és a dir es comercialitzen les unitat d'allotjament que composen la finca.

Característiques principals que han de reunir:

1. Edificació construïda abans del gener de 1960.

2. Situada en sòl rústic i en una finca o finques amb una superfície mínima de 21.000m2.

3. La finca ha de constituir una explotació agrària forestal preferent.

4. Voluntàriament poden atribuir-se una categoria, complint els criteris de l'annex II del Decret 20/2015 de 17 d'abril. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

5. És obligatori l'aportació de places turístiques.

Apartaments turístics

L'activitat d'aquesta figura es pot equiparar a l'activitat pròpia d'un hotel, és a dir es comercialitzen les unitats d'allotjament que composen l'establiment.

Característiques principals que han de reunir:

1. Totes les unitats d'allotjament han de disposar de cuina.

2. L'establiment podrà ser de diferent tipologia  constructiva, sempre que conformin un tot homogeni i independent.

3. Aquests establiments hauran de passar una autoavaluació per obtenir una categoria en forma de claus. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

4. Les noves inscripcions hauran de tenir una categoria mínima de 3 claus d'acord amb l'annex III del Decret 20/2015, de 17 d'abril  (enllaç a la normativa)

5. És obligatori l'aportació de places turístiques.

Hostatgeria

Establiment que forma part d'una església, capella o santuari i que destina alguna part de les seves dependències a l'allotjament turístic.

Característiques principals que han de reunir:

1.S'han de complir els criteris i requisits mínims que disposa l'article 105 del Decret 20/2015 de 17 d'abril  (enlace a la normativa)

2. Voluntàriament poden atribuir-se una categoria, complint els criteris de l'annex II del Decret 20/2015 de 17 d'abril. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

3.És obligatori l'aportació de places turístiques.

Establiments Hotelers

Establiments dedicats a l'allotjament turístic, composts per diferents unitats d'allotjament. Poden ésser Hotels o Hotels Apartaments.

Els hotels no disposen de cuines en cap de les seves unitats d'allotjament, en canvi en els hotels apartament poden disposar d'elles en alguna unitat d'allotjament. Ambdues figures han de disposar de zones comunes per als clients.

Com a modalitat d'aquest grup estan els Hotels de Ciutat, que són els que estan situats en nucli antic, o en edificis emparats per la legislació reguladora de patrimoni històric o catalogats, o així ho permeti el planejament urbanístic del respectiu municipi.

Característiques principals que han de reunir:

1. Aquests establiments hauran d'autoavaluar-se per obtenir una categoria en forma d'estrelles. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

2. Les noves inscripcions hauran de tenir una categoria mínima de 4 estrelles o de 3 estrelles si es tracta d'un hotel de ciutat d'acord amb l'annex II del Decreto 20/2015, de 17 de abril (enllaç a la normativa).

3. És obligatori l'aportació de places turístiques.

Hotel rural

L'activitat d'aquesta figura es pot equiparar a l'activitat pròpia d'un hotel, però en aquest cas situat a sòl rústic, és a dir es comercialitzen les unitats d'allotjament que composen la finca.

Característiques principals que han de reunir:

1. Edificació construïda abans de gener de 1940 (almenys el 50% de la superfície total construïda ha d'esser anterior en aquesta data).

2. Situada i vinculada a un terreny rústic amb una superfície mínima de 49.000m2.

3. S'han de complir els criteris i requisits mínims que disposa l'article 104 del Decret  20/2015 de 17 d'abril  (enllaç a la normativa)

4. Voluntàriament  poden atribuir-se una categoria, complint els criteris de l'annex II del Decret 20/2015 de 17 d'abril. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

5. És obligatori l'aportació de places turístiques

Turisme d'Interior

L'activitat d'aquesta figura turística es pot equiparar a l'activitat pròpia d'un hotel, és a dir es comercialitzen les unitats d'allotjament que composen l'establiment.

Característiques principals que han de reunir:

1. L'establiment ha d'estar situat en el nucli antic del nucli urbà.

2. La construcció ha d'ésser anterior a l'any 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials històrico-artístics.

3. S'han de complir els criteris i requisits mínims que disposa l'article 101 del Decret 20/2015 de 17 d'abril   (enllaç a la normativa)

4. Voluntàriament poden atribuir-se una categoria, complint els criteris de l'annex II del Decret 20/2015, de 17 d'abril. Aquí teniu l'enllaç a l'eina d'autoavaluació: http://www.caib.es/cathosfront/autoavaluacio

5. És obligatori l'aportació de places turístiques.

Comercialització d'estades turístiques en habitatges

L'activitat d'aquesta figura consisteix en la comercialització d'habitatge residencial en la seva totalitat, cedint l'ús i gaudi del mateix a tercers. Aquesta modalitat no permet la comercialització de l'habitatge per habitacions a diferents clients.

L'única excepció a la cessió total d'habitatge és la modalitat denominada "comercialització d'habitatge principal" (60 dies), que permet al propietari conviure amb els clients (a través d'una única reserva), és a dir, no es permet diferents contractes en un mateix període de temps.

Un dels requisits essencials per poder presentar una declaració responsable d'inici d'activitat d'una ETV és confirmar que la zona és apta per a la comercialització turística, també s'haurà de comprovar que l'habitatge compleix amb les requisits legals exigits depenent de la modalitat o tipologia que es tracti. 

És obligatori l'aportació de places turístiques.

Per una informació detallada sobre les diferents modalitats i documentació a presentar en cada cas es pot consultar el següent enllaç.