Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

NORMES GENERALS
Llei 53/1984, Incompatibilitats del personal

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes

Acord de la comissió negociadora del Conveni Col·lectiu relativa a les funcions de les categories professionals del personal laboral al servei de la CAIB
Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l'especialitat d'estadística dins l'escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat
Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat, de 10 de desembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comuniotat Autònoma de les Illes Balears
Decret 6/2017, de 27 de gener, pel qual es crea l'especialitat de publicitat dins l'escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears
Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna
Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears