Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

 

2. Desenvolupament normatiu

    2.1. Organització de la Funció Pública
    2.2. Registre
    2.3. Ingrés i Provisió
    2.4. Condicions de Treball
    2.5. Prevenció de Riscs Laborals
    2.6. Situacions administratives
    2.7. Règim disciplinari
    2.8. Retribucions i indemnitzacions
    2.9. Acció Social
    2.10. Representació i participació del personal
    2.11. Personal eventual
    2.12. Formació

    2.13. Carrera professional