Torna

Àrea de Llengua

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades (UE) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals facilitades mitjançant el full d’inscripció i les autoritzacions que s'han de presentar emplenats per a la matrícula als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

Responsable del tractament. Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma; a/e: info@iebalearics.org).

Finalitat del tractament i base jurídica. Gestió del procediment de matrícula als tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts i gestió d’aquests tallers, d’acord amb l’article 5.1.b) dels Estatuts de l’IEB i l’article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (UE).

Destinataris de les dades personals. Les dades personals no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos prevists per la llei.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades personals es conservaran de manera indefinida mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.

Decisions automatitzades amb les dades personals i transferències de dades a tercers països. No se’n faran.

Exercici de drets i reclamacions. La persona interessada pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat i d’oposició davant el responsable del tractament esmentat abans.

Per exercir aquests drets, s’ha d’adreçar un escrit a la Direcció de l’IEB per correu postal (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma) o bé per correu electrònic (info@iebalearics.org).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona interessada pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’IEB està ubicada a la seu de l’entitat (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 07004 Palma; a/e: info@iebalearics.org).