Torna

Àrea de Llengua

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Informació general

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet ben habitual. Aquests alumnes necessiten una atenció educativa especial que els permeti incorporar-se més fàcilment a les classes i adquirir uns coneixements bàsics de català, la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb la finalitat de proporcionar-los aquesta atenció educativa, l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. Aquests tallers es duen a terme a l'estiu i durant el curs escolar.