Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Informació general sobre la classificació empresarial 

 

La classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes dels ens del sector públic. La classificació s'exigeix en els contractes d'obra amb un valor estimat que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs).

En canvi, en els contractes de serveis no s’exigeix la classificació, tot i que l’empresari pot obtenir-la com a empresa de serveis a fi d’acreditar la solvència.

Els expedients de classificació s'han de tramitar davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

El termini per resoldre l'expedient és de sis mesos.

A tenir en compte

Les classificacions empresarials atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (categories indicades amb lletres), perdran la vigència el dia 1 de gener de 2022.

Novetat

Sentència 68/2021, de 18 de març de 2021. Recurs d'inconstitucionalitat 4261-2018. Interposat pel Govern d'Aragó en relació con diversos preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (Fonament Jurídic Sisè) Es declara inconstitucional i nul l'incís destacat de l'apartat 2 de l'article 80 de la LCSP:

Art. 80.2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes poden adoptar decisions sobre classificació de les empreses que són eficaces, únicament, als efectes de contractar amb la comunitat autònoma que les hagi adoptat, amb les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial, i amb els ens, organismes i entitats del sector públic dependents d’una i altres. En l’adopció d’aquests acords, s’han de respectar, en tot cas, les regles i els criteris que estableixen aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament.