Torna

Recull d'enllaços

Avaluació dels alumnes d’ESO, batxillerat i FP Baixa d’ofici Baixa voluntària Batxillerat a distància

Recull de normativa del DIE

Avaluació Batxillerat

Resolució de 19 d'octubre de 2020

Avaluació ESO curs

Resolució de 16 d'octubre de 2020

FPB: articles 21 i 22 del Decret 25/2015, de 24 d’abril.

Batxillerat: article 17 del Decret 33/2022, d'1 d'agost

FP: articles 29, 30 i 31 de l’Ordre de 13 de juliol de 2009.

ESO: apartat 2.10.1 Instruccions d’inici de curs

Mòdul o cicle d’FPB: article 25 de la Resolució de 15 de juliol de 2014


Batxillerat: article 3 de l’Ordre de 20 de maig de 2015.


FP: articles 26, 27 i 28 de l’Ordre  de 13 de juliol de 2009.

Ordre de 23 de juny de 2009

Instruccions


Als alumnes matriculats en un batxillerat ordinari.

Resolució de 2 de juliol de 2019

Institut d'ensenyaments a distància de les Illes Balears IEDIB

Programa Xarxa

Batxillerat semipresencial Canvi de matrícula, de modalitat o d’itinerari a batxillerat Convalidacions, exempcions i compatibilitat d'estudis Coordinació entre etapes i centres
Primària/ESO
Resolució de 27 de juliol de 2018

Article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015


Apartat 2.9 Instruccions d’inici de curs

Instruccions sobre les convalidacions, les exempcions d'assignatures i la compatibilitat d'estudis.


Orientacions del DIE


Centres que imparteixen FP a distància:
Oferta FP en règim d’educació a distància

Exempció de l'avaluació de la llengua catalana Orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics Programes d’escolarització compartida

PDC (Programa de Diversificació Curricular)

(Antic PMAR)

Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018

Resolució Director General per a 2n cicle Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

PISE/ALTER

Resolució Director General PMAR

Resolució Director General PDC

Impresos DO 

Reclamacions

Orientacions del DIE

PRAQ (Programa de  Reforç de l'Aprenentatge de Quart d'ESO)

Transició de LOE a LOMCE amb matèries no superades al batxillerat

Resolució de 31 d'octubre de 2017

 Consultar el Servei d’Ordenació Educativa