Torna

Recull d'enllaços

Absències per malaltia o accident

Absentisme escolar Accidents i assegurança escolars Activitats complementàries i extraescolars
Instruccions

Instruccions

Formació professional

GM i GS

FPB

Carpeta i formularis Instruccions
Altes temperatures Alumnes universitaris en pràctiques

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

Associacions
Recomanacions

Pràcticums universitats amb conveni (UIB i UNED)

Universitats sense conveni

Web

D’alumnes

De pares i mares

Beques i ajudes Biblioteques escolars

Cafeteries i menjadors escolars

Camps d’aprenentatge
Informació Informació Informació Informació i sol·licituds
Compatibilitats

Complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

Comunicats de malaltia Control d’assistència dels professors
Llei 53/1984, de 26 de desembre. Informació Instruccions de tramesa Instruccions
Convivència Dol i conductes suïcides

Emergències i riscs meteorològics

Foment de la llengua catalana

Protocols

Convivència positiva,
Assetjament escolar,
Ús de tecnologies, Mediació,
Pràctiques restauratives, Drets Humans  Interculturalitat i Pau

Igualtat i Coeducació

Pla de Coeducació 2019-22
Instruccions d'elaboració i seguiment del pla
Protocol Violència Masclista

Diversitat sexual i de gènere

Protocol d'acompanyament a l'alumnat trans
Protocol d’actuació i orientacions

Instruccions

Protocol d'altes temperatures

Escola de lectura

Català per a les escoles

Fons social Fotocopiadores GESTIB Gestió econòmica
Informació Instruccions sobre fotocopiadores

Ajuda

Instruccions per a la introducció de dades al GESTIB

Introducció de dades NESE

Marcatges del professorat

Manual

FAQ

Gestió de comptes d’usuari de pares i mares

SEU

Instruccions

Decret 110/2002, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres

Ordre del Conseller de Presidència de 2 de desembre de 2012, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres

Instal·lacions Infraestructures educatives Manteniment Mobiliari

Centres públics que comparteixen instal·lacions

Instruccions

Ús de les instal·lacions

Instruccions

Pla d’infraestructures

Mapa d’evolució d’infraestructures educatives

Guia per a sol·licitar intervencions d'infraestructures Sol·licitud de mobiliari
Materials de suport Normes de seguretat Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències Pràctiques formatives per a alumnes d’FP
Sol·licituds

Activitats amb foc

Parcs infantils

Ús de laboratoris

Informacions Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears
Primers auxilis Professorat major de 55 anys Recursos i materials didàctics Salut
Protocols

Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Sol·licitud de reducció per als professors majors de 55 anys.

Annex de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Educa Recursos

Centres educatius promotors de salut

Instruccions per al tractament de la salut

Malalties cròniques

Malalties infeccioses

Desfibril·ladors

Simulacres i accidents laborals

Substitucions

Tractament de dades, documents i imatges Transport escolar

WEB

Ajuda GestIB Instruccions Instruccions
Tutorització de funcionaris interins substituts Voluntariat educatiu
Informació Instruccions