Torna

Recull d'enllaços

Absències per malaltia o accident

Absentisme escolar Accidents i assegurança escolars Activitats complementàries i extraescolars
Instruccions

Instruccions

Formació professional

GM i GS

FPB

Carpeta i formularis Instruccions
Altes temperatures Alumnes universitaris en pràctiques

Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears

Associacions
Recomanacions

Pràcticums universitats amb conveni (UIB i UNED)

Universitats sense conveni

Web

D’alumnes

De pares i mares

Beques i ajudes Biblioteques escolars

Cafeteries i menjadors escolars

Camps d’aprenentatge
Informació Informació Informació Informació i sol·licituds
Compatibilitats

Complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal

Comunicats de malaltia Control d’assistència dels professors
Llei 53/1984, de 26 de desembre. Informació Instruccions de tramesa Instruccions
Convivència Dol i conductes suïcides

Emergències i riscs meteorològics

Foment de la llengua catalana

Protocols

Alumnes transsexuals
Assetjament escolar
Agressions
RUMI

Igualtat i Coeducació

Pla de Coeducació 2019-22
Instrucció 14/2020 per al desplegament del pla
Eina per al diagnòstic del al Pla d’igualtat de centre
Protocol d’actuació i orientacions Instruccions

Escola de lectura

Català per a les escoles

Fons social Fotocopiadores GESTIB Gestió econòmica
Informació Instruccions sobre fotocopiadores

Ajuda

Instruccions per a la introducció de dades al GESTIB

Introducció de dades NESE

Marcatges del professorat

Manual

FAQ

Gestió de comptes d’usuari de pares i mares

SEU

Instruccions
Instal·lacions Infraestructures educatives Manteniment Mobiliari

Centres públics que comparteixen instal·lacions

Instruccions

Ús de les instal·lacions

Instruccions

Pla d’infraestructures

Mapa d’evolució d’infraestructures educatives

Guia per a sol·licitar intervencions d'infraestructures Sol·licitud de mobiliari
Materials de suport Normes de seguretat Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències Pràctiques formatives per a alumnes d’FP
Sol·licituds

Activitats amb foc

Parcs infantils

Ús de laboratoris

Informacions Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears
Primers auxilis Professorat major de 55 anys Recursos i materials didàctics Salut
Protocols

Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Sol·licitud de reducció per als professors majors de 55 anys.

Annex de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors.

Educa Recursos

Centres educatius promotors de salut

Instruccions per al tractament de la salut

Malalties cròniques

Malalties infeccioses

Desfibril·ladors

Simulacres i accidents laborals

Substitucions

Tractament de dades, documents i imatges Transport escolar

WEB

Ajuda GestIB Instruccions Instruccions
Tutorització de funcionaris interins substituts Voluntariat educatiu
Informació Instruccions