Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/12/1990

Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1991

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1991 BOCAIB núm. 159 de 1990 i BOCAIB núm. 004 de 1991

Afectada per:

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document